HTML prvek (též HTML element) je základní jednotka značkovacího jazyka HTML (HyperText Markup Language). Skládá se z počáteční a koncové značky, mezi nimiž je umístěn text. Počáteční značka (tag) může obsahovat atributy s hodnotami. Existují i tzv. uzavřené elementy, které neobsahují text a uvádějí se za napsaný text nebo udávají vlastnosti formou atributů a hodnot.

Strukturovaný dokument editovat

Dokument v jazyce HTML se skládá ze značek. Každá značka reprezentuje jeden prvek značkovacího jazyka, čímž vzniká struktura textu. Prvek je pojmenován anglicky po funkci, kterou má; bývá použita zkratka. Vše je obklopeno ostrými závorkami <název>. Koncový tag je uzavřen lomítkem ve formátu </název>. Uzavřený tag je naopak nepárový a může se sám uzavírat ve tvaru <název />, ale také může mít tvar <název>.

<název>prostý text</název>

Některé značky jsou vždy párové, jiné ryze nepárové, jednoduché, pro jiné existuje párové i nepárové použití: <A name="kapitola" /> i <A href="URL">odkaz</A>

Atributy editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo HTML atribut.

Strukturovaný dokument nese data především jako text, který je po částech vymezen obklopením značkami, data však mohou být součástí samotných značek:

<název atribut="hodnota"/>
<název atribut="hodnota">obsah značky</název>

Značka v sobě nemůže nést rovnou prostý text, naopak textový obsah ve značce vždy musí být součástí hodnoty konkrétního atributu a vymezen uvozovkami. Atributy mohou být obecně součástí značky bez ohledu na to, zda je značka párová, nebo jednoznačková, ovšem v konkrétních případech pak může být daný atribut definován jen pro jednoduchou verzi značky, nikoli už pro párovou, například name pro kotvu.

Definice dokumentu editovat

Vlastní identifikaci názvem tedy mají nejen značky, ale i jejich atributy. Seznam značek v jazyce je dán typicky DTD předpisem nebo pomocí XSD schématu, které mj. popisují i možné vazby v dokumentu:

  • jak mohou být značky do sebe vnořeny;
  • které atributy jsou platné pro danou značku.

Obecně lze ve značkovacích jazycích definovat vlastní značky a jejich obsah, atributy a vazby, ovšem pro HTML již existují konkrétní předpisy, se kterými pak již také počítají webové prohlížeče: aktuálně ve verzi 5. Tyto verze navíc implementují konkrétní variantu:

  • Strict
  • Transitional
  • Frame

Varianty dále omezují či rozšiřují vlastnosti jazyka či zavádějí další značky.

Rozdělení prvků editovat

Prvky se dělí na nahrazované, nenahrazované, blokové či inline.