Otevřít hlavní menu

Filtračně kompenzační stanice

Filtračně kompenzační zařízení v trakčních napájecích stanicích 25 kV 50 HzEditovat

Tato zařízení jsou v současnosti instalována v celé síti trakční napájecí soustavy železnice jako součást TNS (trakčních napájecích stanic) jednofázové proudové soustavy 25 kV, 50 Hz. Obsahuje dvě paralelně řazené sériové LC rezonanční větve doplněné paralelně připojenou větví dekompenzační, obsahující snižovací transformátor, dekompenzační tlumivku a tyristorový regulátor

Popis funkce a zapojení FKZEditovat

Sériové rezonanční filtry jsou obvody, laděné do blízkosti 3. a 5. harmonické, filtrují dominantní harmonické proudy a jsou zároveň zdrojem konstantního kapacitního kompenzačního výkonu pro první harmonickou. Filtry jsou připojeny přímo na trakční vedení a jsou určeny i pro venkovní montáž.

 

Kompenzační zařízení kompenzuje proměnlivý jalový příkon pomocí plynule regulovatelného indukčního jalového výkonu kompenzačního členu a pevného kapacitního jalového výkonu filtrů. Samotný kompenzační člen se skládá z jednofázového přizpůsobovacího transformátoru, kompenzačního reaktoru a VN měničové skříně typu COMPACT, v níž je kromě je kromě antiparalelně zapojených tyristorů umístěn i mikroprocesorový regulátor typu EMADYN.

Impedanční charakteristika FKZEditovat

Celý obvod FKZ vykazuje dvě sériové rezonance na kmitočtech třetí a páté harmonické základního kmitočtu napájecí sítě (150 a 250 Hz) kde dochází k poklesu impedance a tím také k filtraci těchto nežádoucích harmonických. Zároveň dochází k paralelní rezonancí mezi frekvencemi obou harmonických, což umožňuje vhodným naladěním obvodu zvýšit na maximum impedanci trakční transformovny na kmitočtu signálu HDO.

 

LiteraturaEditovat

ŠLEZINGR, J., Posouzení energetického rušení zadané trakční napájecí stanice, Bakalářská práce,Brno: Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, 2006, 54 stran.

PALEČEK J., Napájení jednofázové vozby Českých Drah z hlediska elektromagnetické kompatibility, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2000

HLAVA K., Elektromagnetická kompatibilita (EMC) drážních zařízení, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2004, ISBN 80-7194-637-0

Související článkyEditovat