Diskuse:Finanční výkazy

Aktivní diskuse

Vracím článek do původní verze (před úpravami Cinavo9), protože stará verez je přesnější, neobsahuje slovní balast a nadbytečné články. Nová verze je zmatečná, nepojednává téma dostatečně s celosvětového hlediska, používá nepřesné termíny a utápí se v jednotlivostech. Nejsme proti rozšíření, ale ne systémem zahlcení čtenáře. --Lukáš Resl (diskuse) 20. 11. 2016, 22:21 (CET)[]

@Lre: Určitě nevracíte, patrně jste chtěl říct, že podle Vás je kratší verze lepší. Já třeba nevidím k odmazání 90 % obsahu článku důvod. Ale nehledě na to, některé věty a formulace snad snesou mírné zhutnění a zestručnění. --Mario7 (diskuse) 20. 11. 2016, 23:42 (CET)[]
Každopádně ptal jsem se na ty dvě verze člověka s určitou znalostí účetnictví, dozvěděl jsem se, že "delší" verze článku pojednává o něčem jiném, než o finančních výkaze (pojednává prý přímo o účetnictví). Třeba právě to je to, co se nám Lukáš snaží říci? --Martin Urbanec (diskuse) 21. 11. 2016, 08:09 (CET)[]
Možná že ano (zatím se nevyjádřil), já nesouhlasím s prostým odmazáním. Přeskupení informací v rámci Wikipedie je podle mě naopak na místě, protože článek má teď podobu jakéhosi úvodu do účetnictví. Část textu patří do Účetnictví (obecné principy a právní úprava v ČR) a část do Mezinárodní účetní standardy (rozdělení standardů), potažmo do Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (podrobnější pojednání o IFRS). K tomu slouží {{Přesunout část}}, určitě ne mazání. --Mario7 (diskuse) 21. 11. 2016, 17:31 (CET)[]
S tím samozřejmě nelze než souhlasit. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 11. 2016, 21:08 (CET)[]
Vítám diskusi, dost dlouho jsem na ni čekal. Myslím, že by bylo nejlepší nejdříve reagovat na kritiku wikipedisty Lre. Ta je ale velmi obecná, prosím ho proto o konkrétnější vyjádření, zejména: které části článku považuje za balast a proč, které články (spíše snad části) jsou podle něho nadbytečné a jaké termíny jsou užívány nepřesně a jak by měl být článek doplněn v kontextu celosvětovém. Diskusi týkající se starosti o to, aby čtenář nebyl informacemi zahlcen, nechávám zatím otevřenou. Dotýká se totiž zásadní otázky: čemu má wikipedie sloužit. --Cinavo9 (diskuse) 24. 11. 2016, 16:03 (CET)[]

Stanovisko autoraEditovat

Ačkoli zatím nejsou k dispozici konkrétní připomínky pana Lesra, přistupuji k diskusi, a to zejména s ohledem na práci správců, kteří objasnění očekávají.

1. Nejdříve k základnímu pojmovému aparátu

"Účetnictví" může být definováno různými způsoby. Tak ve stejnojmenném článku na wikipedii je v souvislosti s právní úpravou v ČR použito členění na účetnictví (rozuměj finanční), vnitropodnikové účetnictví a daňovou evidenci. Jiným způsobem může být členěno na jednoduché (v ČR zrušeno) a podvojné, kamerální, environmentální apod. "Finanční účetnicví" je definováno ve stejnojmenném článku na wikipedii: jeho úkolem je poskytovat vnějším uživatelům důležité informace o finanční pozici, výkonnosti atd. dané účetní jednotky. Jeho základním výstupem je soubor účetních výkazů s poznámkami (v ČR účetní závěrka). Aby toho mohlo být dosaženo, je druhou částí finančního ůčetnictví vedení účetních knih, do nichž se běžně zapisují (účtují) transakce. Z účetních knih jsou pak na konci účetního období podle určitých pravidel údaje shrnovány do účetních výkazů. Aby se externí uživatelé mohli na zveřejňované informace s důvěrou spolehnout, jsou výkazy finančního účetnictví vždy regulovány, a to na národní i celosvětové (mezinárodní) úrovni (tam zejména s ohledem na světové burzy cenných papírů). To neplatí pro druhou část finančního účetnicví - pro vedení účetních knih (účtování). Mezinárodní regulace se zaměřuje výhradně na účetní výkazy, neboť vychází z toho, že vedení účetních knih musí být účetní jednotkou zajištěno tak, aby byly splněny požadavky kladené na účetní výkazy. Naproti tomu některé země (včetně ČR) regulují i účtování tím, že určují závazné účtové osnovy, závazné názvy položek, závazná čísla účtů atd.

2. K ideovým východiskům

Tato část je nejdůležitější informací z celého článku. Určuje, na jaké ideovém základě mají být účetní výkazy sestavovány. Účetní výkazy nejsou fotografií, nejsou obtiskem, ale datovým mmodelem. Jako každý model, i ten účetní je vždy konstruován na určitých základních předpokladech (následně doplněných řadou zásad a principů, jak se historicky vyvinuly.) Proto mezinárodní standardy - dříve než se věnují samotným účetním výkazům - obsahují část nazvanou Koncepční rámec, v němž tyto předpoklady (obecně celosvětově přijímané) definují. Česká právní úprava koncepčí rámec bohužel neobsahuje, nicméně oba předpoklady jsou v zákoně o účetnictví zakotveny. Jestliže tedy někdo má představu, že při vymezení ideových východisek jde o už o účtování, nikoli o účetní výkazy, tak se zřejměve svěépraxi více zabýval samotným účtováním, nikoli koncepcí účetního výkaznictví. Samozřejmě jde i o účtování, ale odvozeně od požadavků na výkazy. Přijaté předpoklady musí být v účetních knihách respektovávny, jinak by nebylo možno ideovým východiskům vyhovět.

3. K mezinárodním standardům účetního výkaznictví

Hovoří-li se o finančních výkazech, mělo by být o nich pojednáno komplexně, z mezinárodního i národního hlediska. Tuto část by bylo možno přesměrovat na tomu odpovídající článek, kdyby nebyl tak úsporný - čtenář se v podstatě doví jen to, že existují. Není tam zmínka o mezinárodních standardech pro veřejný sektor. Myslím, že i kvalitativní charakteristiky, jimž mají účetní výkazy vyhovět, jsou v článku na svém místě, právě tak jako vztah EU (a potažmo i ČR) k mezinárodním standardům.

4. Účetnictví dle českých norem a porovnání

Název by měl znít spíše "Finanční výkaznictví dle českých norem". Nabízí se přesměrování této části do článku "Finanční účetnictví", jenomže tam se právní úprava omezuje na zákon o účetnictví a chybí soubor prováděcích vyhlášek, zohledňujících specifika různých typů účetních jednotek. Rovněž porovnání českého a mezinárodního účetního výkaznictví považuji za vhodné.


Pozitivní řešení celé záležitosti by vyžadovalo vstoupit do již zmíněných článků Finanční účetnictví a Účetnictví, rozšířit je o informce obsažené v tomto článku a pak teprve některé části přesměrovat. Pokud jde o hodnocení pana Resla, rozhodně je odmítám.

S pozdravem oběma pánům správcům. --Cinavo9 (diskuse) 12. 12. 2016, 17:39 (CET)[]

Zpět na stránku „Finanční výkazy“.