Biosyntéza (psychoterapie)

metoda psychoterapie

Biosyntéza je metoda psychoterapie. Tato metoda byla založena v 70. letech 20. století Davidem Boadellou, který je jedním z hlavních průkopníků a představitelů terapeutické práce s tělem v psychoterapii. Od té doby rozvíjí metoda společně se svojí ženou Silvií Specht Boadellou a dalšími členy Mezinárodního Institutu Biosyntézy, který sídlí ve švýcarském Heidenu. V říjnu 1998 byla v Bruselu biosyntéza uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první akreditovaná metoda v oblasti somatické psychoterapie.

Biosyntéza představuje holistický a humanistický přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří proto provázanost a vzájemné zrcadlení procesů psychických a tělesných.

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů: a to tělesného (pohybového) s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům. Biosyntéza hluboce důvěřuje ve zdravý potenciál klienta k růstu a harmonii, k možnosti propojení s jeho vnitřními i vnějšími zdroji.

Biosyntéza vychází ze západních psychologický škol, především hlubinné a dynamické psychologie, ale také z pre- a perinatální psychologie, z transpersonální psychologie a východních učeních o proudění energie a vitality v těle. Svým holistickým a hluboce integrovaným pojetím nabízí porozumění člověku a jeho životní situaci z mnoha hledisek, které se snaží propojit. Vedle těla, emocí a myšlení, zahrnuje do procesu i představy a vnitřní obrazy, sexualitu,  víru, spiritualitu. Vnímá zakotvení člověka v jeho síti vztahů s druhými, se světem, se svou rodinou a svými předky. Neopomíjí důležitost raného období před narozením i po narození. Obsahuje metody pro práci s těmito obdobími na symbolické rovině i pomocí na  tělo orientovaných postupů.

Metoda biosyntézy se nesoustředí pouze na nemoc a problém, ale vnímá  zdravé momenty, přednosti a možnosti člověka.  V terapeutické práci to můžeme nazvat hledáním, přijetím a sycením z vnitřních kvalit a zdrojů , které v sobě má každý jedinec. Vnitřní zdroje umožňují vyléčit se z nemocí, z traumatických zážitků. Pomáhají zvládnout více i méně náročné, stresující období. Nejsou pouze naším fyzickým zdravotním stavem, ale zahrnují i vzpomínky na naše zážitky, obrazy, víry, hodnoty, umění, očekávání, naděje, přátele, rodinu, vlastnictví, práci.

Životní zdroje každého z nás jsou vždy přítomny. Často si jich člověk není vědom, nebo s nimi vzhledem ke stresu či traumatickým událostem není schopen být v kontaktu a čerpat z nich. Biosyntetická terapie pomáhá člověku se s vlastními zdroji kontaktovat. Využívat jich k dosažení emoční rovnováhy, k vyváženosti v těle, v mysli, ve vztazích, v životě. Také proto je dobře využitelná při terapeutické práci s klienty s traumatickou zkušeností.

Psychoterapeutická metoda biosyntézy je vhodná pro široké spektrum klientů. Ať již pro ty, kteří hledají nástroj hlubšího kontaktu se sebou sama, cestu pro osobní rozvoj, tak pro klienty, které trápí emocionální, psychosomatické a somatické obtíže, prochází krizovými či posttraumatickými stavy či psychospirituálními procesy.

Lifefields modelEditovat

 
Model životních polí - Life fields

Model životních polí představuje základní pohled biosyntézy na vývoj člověka i terapeutickou práci směřující k obnovení dobrého kontaktu sama se sebou, s vnitřními impulzy, se svou podstatou.

Ve středu diagramu nalézáme esenci, která se projevuje třemi základními životními proudy: pohybu a akcí, pocitů a mentálních procesů. Základní životní proudy vychází z našeho somatického uspořádání během prenatální existence, kdy endoderm jako nejhlubší vrstva buněk embrya se stal základem viscerálních orgánů a tkání (životní proud pocitů), mezoderm základem svalů, kostí a oběhové soustavy (životní proud pohybů a akcí) a ektoderm základem nervové soustavy, kůže, orgánů vnímání.

Naše esence se tedy může projevovat na úrovni mezodermu (červená pole) v našem svalovém tonu, pohybu a dechu, na úrovni endodermu (zeleně) v prožitcích a vztazích, na úrovni ektodermu v myšlení, jazyce, vnitřních představách. Pokud okolí tyto impulzy přijímá a vítá, můžeme zdravě, svobodně a spontánně vyjádřit sama sebe. Pokud se naše impulzy nesetkávají se zdravým způsobem zrcadlení, ale naopak odmítnutím, restrikcí, ponížením či agresí, objevují se v jednotlivých životních polích bloky - vnější kruh, který je dále od esence a může se stát základem našeho falešného já - masky. Cílem terapie je pohyb od masky směrem k podstatě - esenci. Proces terapie v biosyntéze propojuje jednotlivé oblasti životních polí a zahrnuje tak:

- pocitově pohybovou práci se svalovým tonem a pohybem,

- energetickou práci s vnějším a vnitřním dechovým rytmem,

- práci na chování ve vztazích,

- psychoenergetickou  práci se zadržováním a uvolňováním emocí,

- psychodynamickou práci s řečí a tématy komunikace,

- práci na přeměně omezujících obrazů na obrazy tvořivé,

- přesahový vývoj ve středu schématu, kdy se prostřednictvím meditace spojujeme s hlasem srdce - přímá cesta k esenci.

Levá strana diagramu zahrnuje aspekt interpersonální, pravá intrapersonální.

12 témat biosyntézyEditovat

Biosyntéza nahlíží vývoj osobnosti jako integrovaný proces zahrnující jednotlivé fáze a témata, které jsou spojeny s vývojovými obdobími a úkoly, ale také např. oblastmi těla či psychosociálními aspekty. Těchto 12 vývojových témat mapujících oblasti lidské existence v životě, ale také v terapii, dávají strukturu psychoterapeutickému výcviku.

I - Founding (Základy a původ)Editovat

Foundigová témata se vztahují k našim hlubokým základům a původu našich tendencí. Zkoumáme zakotvení v času, prostoru, energii, světě, tendence a vzorce držení v těle, vlastnosti pohybových impulzů. Zabýváme se životními prameny jako kořeny vtělení, embryogenezí, morfologií těla a emociální anatomií.

II – Grounding (Zakotvení a báze)Editovat

Grounding je kvalitou uzemnění - v těle, realitě, být nohama na zemi, cítit se ve svém těle, mít pevnou půdu pod nohama, stát sám za sebou. Základními tématy jsou osobní a rodinné kořeny, v těle zkoumáme oblast pánve, nohy a páteř jako kořenové energetické centrum dávající základy autonomie, prohlubujeme porozumění pohybovým vzorcům a jejich významům, uchopujeme témata horizontality (sycení, přijímání, odevzdání) a vertikality (kompetence, autonomie, kontroly) v životě, zvědomujeme vztah k vlastnímu tělu, kotvíme své uzemnění v realitě.            

III - Centering (Zrození středu a centrování)Editovat

Tématem je zrození, rytmus, dech a změna, psychologie pre- a perinatální zkušenosti, život v děloze, způsoby pomoci klientům s porodními a prenatálními traumaty. V těle pak zkoumáme oblast prožívaného středu, těžiště, prostoru kolem pupíku.

IV - Holding (Podpora a držení)Editovat

Holding nese témata prvního roku našeho života - období sycení. Zkoumáme tzv. orální tendence, rané potřeby a vzorce související se zdravím či závislostí. Zvědomujeme základní způsoby doteku jako formy zdravé výživy a kontaktu. V těle zkoumáme oblast hrdla a míst spojených s výživou, dotekem a kontaktem.

V – Bounding (Vazba a ohraničení)Editovat

Tématem je energie a síla spojená s oblastí solar plexu, emoce sympatiku - vztek a úzkost ve vztahu k vzorcům tvořivého pohybu a konstruktivní agrese a sebeobrany nebo hledání bezpečí. Zkoumáme aspekty síly a zdravé sebeocenění a jejich projev v tzv. charakterových tendencích. Zvědomujme vzorce oběti, pronásledovatele a zachránce.

VI – Charging (Energetizace a vybití)Editovat

Charging se zaměřuje na témata energie, cyklu nabíjení a vybíjení, ale také sexuality a slasti. V těle zkoumáme oblast pánve a hara spojenou s energií, zdravou láskou a sexualitou.

VII - Bonding (Propojení a vztahování)Editovat

Základním aspektem bondingu je téma srdce jako centrum láskyplného vztahu k sobě, lidem i světu, kvality srdce, spolupráce v partnerství jako protiklad k symbiotické tajné dohodě nebo destruktivnímu střetávání. V těle pracujeme s energetizací a zvědomením paží jako kanálů pro vyjádření a kontakt.

VIII - Sounding (Rozeznění a sdílení)Editovat

Tématem soundingu je sebevyjádření, komunikace, zvuk, hlas, sluch, v těle pak hrdelní oblast, zadní strana krku, oblast uší a čelistí. Zkoumáme způsoby jasné komunikace v jazyce i problémy objevující se v komunikaci.

IX – Facing (Pohled a čelení)Editovat

Tématy jsou vhled, oční kontakt a zrak včetně oblasti vize, tzv. třetího oka. Zkoumáme způsoby přeměny restriktivních vnitřních  obrazů v kreativní zdroje a způsoby zakotvení vnitřních obrazů v těle a v pohybu

X - Crowning (Dovršení)Editovat

Fokus je zaměřen na tzv. korunní oblast jako na bránu mezi vlastní existencí a transpersonálním prostorem, témata zdrojů a lidské podstaty - esence. Zkoumáme témata zdravé a blahodárné spirituality jako protikladu k pseudospirituálnímu úniku z těla. Zvědomujeme postoj ke smrti.

XI – TraumaEditovat

Trauma je setkání s intruzivním podnětem narušujícím hranice a bezpečí, fragmentující zkušeností v životě člověka. Rozvíjíme způsoby práce s podporou vnitřní integrity, téma bezpečí a kontaktu, propojení úrovní těla, mysli a emocí.

XII – Forming (Formování a tvorba) a Shaping (Dotváření a profilování)Editovat

Pokračování, rozvíjení a dovršování práce na předchozích tématech, zvědomování a prohlubování osobní integrity, aspekty procesu přeměny, ukončování a rozloučení, témata sklizně a nových začátků.          

LiteraturaEditovat

Texty v češtiněEditovat

David Boadella, Esther Frankel, Milton Corrêa: Biosyntéza - Výběr z textů. Praha, 2009.

David Boadella a kolektiv: Biosyntéza - Výbor z textů. Praha, 2012.

David Boadella: Životní proudy. Praha, 2013.

David Boadella: Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení. Praha, 2013.

David Boadella a kol.: Biosyntéza - Zdroje a energie v terapii - Výběr z textů. Praha, 2017.

Texty v angličtiněEditovat

  • Boadella, David: Transference, politics and narcissism. Energy & Character, Vol. 30/1, 1999.
  • Boadella, David: Polarity and Character, in Energy & Character, Vol. 31/1, 2000.
  • Boadella, David: Soma, Self and Source, in Energy & Character, Vol. 21/ 2, 1990.
  • Boadella, David: What is Biosynthesis, Energy & Character, Vol. 17/2, 1986.
  • Boadella, David: Lifestreams – An introduction to Biosynthetis, Routledge & Kegan Paul, 1987.
  • Keleman, S.: Emotional Anatomy, Center Press, Berkley, California,  1985.
  • Kübler-Ross, E. and Gold, T.:  The wheel of life, Paperback, 1998.
  • Laban, R. : The Mastery of Movement, London, 1960.
  • Lowen, Alexander: Love, Sex and your Heart, Bioenergetic Press, Paperback 2004.

ReferenceEditovat


Externí odkazyEditovat