Anamorfa je mykologický termín, kterým označujeme takové stadium životního cyklu hub, které se rozmnožuje výhradně nepohlavně (konidiemi, chlamydosporami atd.). Je protikladem tzv. teleomorfy, která je schopna produkovat pohlavní buňky (gamety) a je tudíž pohlavním stadiem.

Mnohé houby ve svém životním cyklu obsahují obě stadia, anamorfu i teleomorfu. Některé však známe jen v tzv. anamorfní, popř. teleomorfní formě. Důvodem je skutečnost, že v průběhu životního cyklu hub dochází k tvorbě každého z obou stadií časově odděleně, v závislosti na konkrétních podmínkách prostředí. V důsledku toho se u konkrétních druhů hub může jedno z obou stadií vyskytovat poměrně vzácně, nebo jen v průběhu velice krátkého časového úseku. Pro pojmenování anamorf i teleomorf se v mykologii užívá klasické binomické nomenklatury a velice často se zde setkáváme se situací, kdy anamorfní i teleomorfní stadia téhož druhu byla popsána pod zcela odlišnými rodovými jmény. Např. druh Aspergillus nidulans je anamorfním stadiem houby druhu Emericella nidulans, který je teleomorfou.

Externí odkazyEditovat