Analýza odchylek v controllingu

analýza

Analýza odchylek v controllingu vzniká v důsledku porovnání předem stanovených hodnot a skutečností. Lze ji identifikovat v oblasti informačního řízení, a to především v kalkulacích, rozpočetnictví a odpovědnostním řízení.[1]

Hlavním cílem analýzy odchylek je zjištění příčiny jejich vzniku, zhodnocení jejich dopadu a vytvoření předpokladů pro nápravná opatření, která by umožnila eliminovat vznik těchto negativních odchylek do budoucna.[2]

Způsoby sledování odchylekEditovat

Existuji dva způsoby sledování odchylek, a to průběžné a následné. Pokud dojde ke sledování odchylek po skončení sledovaného období hovoříme o následném zjišťování odchylek. Porovnávají se zde hodnoty předem stanovené (tzv. standardy) a skutečné hodnoty vzniklé za sledované období. Nevýhodou této metody je především nemožnost okamžité reakce na vznik odchylky, která by zamezila nárůstu nákladů spojených s nápravným opatřením. Další nevýhodou může nepřesná identifikace příčiny vzniku odchylky. Způsob sledování odchylek metodou průběžnou lze odchylky okamžitě identifikovat případně zamezit jejich vznik a sním spojená nápravná opatření.[1]

Členění odchylek z hlediska faktorů vznikuEditovat

Z hlediska faktorů vzniku lze analyzovat následující odchylky:

  • kvantitativní odchylka – vzniká v důsledku změny objemu analyzovaného vstupu nebo výstup,
  • kvalitativní odchylka – vzniká v důsledku změny ceny analyzovaného vstupu nebo výstupu,
  • odchylka struktury – vzniká v důsledku změny struktury vstupu nebo výstupu.[2]

Odchylky při homogenní produkciEditovat

Homogenní produkce je chápána taková produkce, která produkuje jeden druh výkonu. Východiskem pro stanovení odchylek v homogenní produkci je následující obecný vzorec:

 

Kde:

Z….. celkový zisk,

c….. jednotková prodejní cena,

Q…. objem prodaného výkonu,

v….. jednotkové variabilní náklady,

F….. celkové fixní náklady.

Následně se dle obecného vzorce určují jednotlivé odchylky v oblasti tržeb, variabilních nákladů a fixních nákladů.

Odchylka tržebEditovat

Celková odchylka tržeb je vyjádřená vzorcem  ze, kterého se následně odvozují odchylky kvantitativní a kvalitativní.

Kvantitativní odchylka tržeb

 

Kvalitativní odchylka tržeb

 

Odchylka variabilních nákladůEditovat

Obdobným způsob lze stanovit odchylky v oblasti variabilních nákladů na jednotku (vj). Zároveň zde působí faktory jak kvantitativní tak kvalitativní.

Kvantitativní odchylka variabilních nákladů

 

Kvalitativní odchylka variabilních nákladů

 

Odchylka fixních nákladůEditovat

Odchylka fixních nákladů již nemá kvantitativní a kvalitativní položku. Vyjadřuje se vzorcem  

Odchylky při heterogenní produkciEditovat

Jestliže podnik vyrábí několik druhů výrobků nebo vykonává několik výkonů, které různě přispívají k celkovému zisku, a tedy mají různou jednotkovou marži, je výše zisku ovlivňována nejen objemem výkonů, ale i jejich strukturou. Při heterogenní produkci tedy vzniká další odchylka způsobena změnou sortimentu prodávaných výkonů.[2]

Pro vliv změny množství a změny struktury sortimentu na změnu tržeb používáme následující obecný vzorec:

 

Následně lze vyjádřit:

  • Vliv změny množství na změnu tržeb:
 
  • Vliv změny struktury sortimentu na změnu tržeb:
 
  • Vliv změny cen na změnu tržeb:
 

ReferenceEditovat

  1. a b FIBÍROVÁ, Jana a kol. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 2. aktualizované a přepracované vydání. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0. S. 165-171. 
  2. a b c KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví.. 3. doplněné a aktualizované vydání. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8. S. 366-375.