Akademický senát Masarykovy univerzity

Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) je samosprávný zastupitelský akademický orgán Masarykovy univerzity (MU) složený z 50 senátorů, zastoupeni jsou v něm jak učitelé (30 senátorů), tak studenti (20 senátorů). Vznikl v souvislosti s obnovením akademické samosprávy v roce 1990. Podobné akademické senáty mají i jednotlivé fakulty univerzity.

Vnitřně se AS MU člení na komoru akademických pracovníků a komoru studentů, dále má zřízenou mj. ekonomickou i legislativní komisi. V čele celého senátu pak stojí předseda, volený z řad učitelů a dva místopředsedové, z nichž jeden je akademický pracovník a jeden student. Členství v AS MU je čestné a neslučitelné s funkcemi rektora, prorektorů, děkanů i proděkanů, funkční období trvá tři roky. Senátoři jsou voleni přímo celou akademickou obcí, způsob volby a pravidla jeho zasedání a jednání stanoví Volební a jednací řád AS MU. Řádné zasedání AS MU se koná nejméně dvakrát za semestr, lze svolat i mimořádné zasedání, jednání je vždy veřejné. Administrativu zajišťuje rektorát MU a všechny náklady jsou hrazeny z rozpočtu univerzity.

Pravomoci AS MUEditovat

Akademický senát Masarykovy univerzity zejména:

 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí MU,
 • schvaluje vnitřní předpisy MU a jejich součástí,
 • schvaluje rozpočet MU a kontroluje využívání finančních prostředků,
 • schvaluje dlouhodobý záměr MU, výroční zprávu o činnosti MU, výroční zprávu o hospodaření MU a hodnocení činnosti MU,
 • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady MU a disciplinární komise MU,
 • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Dále se např. vyjadřuje k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory či k podnětům a stanoviskům správní rady MU.

Předseda AS MUEditovat

Toto je seznam předsedú akademického senátu od obnovení akademické samosprávy v roce 1990[1]

 1. doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc. (1990)
 2. prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (1991–1993)
 3. prof. MUDr. Libor Páč, CSc. (1994–1996)
 4. prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (1997–1999)
 5. doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. (2000–2002)
 6. prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (2002–2006)
 7. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (2006–2011)
 8. Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (2012–2015)
 9. prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (2015-2019)
 10. Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (od 2019)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat