Adhezní smlouva

Adhezní smlouva je smlouva, v níž smluvní podmínky stanoví jedna smluvní strana a druhá má v rámci principu take it or leave it („ber, nebo nech být“) pouze možnost je přijmout, nebo nepřijmout. Adhezní smlouvy jsou při častém používání efektivní, protože přináší úsporu času, např. využitím předem připravených formulářů, nicméně smluvní strana, která nemá možnost podobu smluvních podmínek ovlivnit, se ocitá ve slabším postavení. V praxi se používají zejména vůči spotřebitelům, např. při uzavírání smluv o dodávce energií, o sjednání úvěrů nebo pojištění apod. Uzavírají se tedy tam, kde se vyskytuje velký počet standardizovaných smluv, z tohoto hlediska je to postup racionální a co do nákladů ekonomicky účelný. Může se však stát, že tímto způsobem silnější smluvní strana vnutí slabší straně smluvní podmínky výhodné pro sebe a nevýhodné pro druhou stranu.[1]

Český občanský zákoník uzavírání smluv adhezním způsobem upravuje v § 1798-1801 a stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že použije-li se k uzavření smlouvy formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek, jde o smlouvu adhezní. Slabší stranu pak chrání tak, že pro každou ve smlouvě obsaženou doložku vždy platí:

  • odkazuje-li na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná pouze, byla-li slabší strana s ní a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát
  • jestliže ji lze přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo je-li pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná pouze, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen
  • pokud je pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvláště nevýhodná, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je neplatná

ReferenceEditovat

  1. Adhezní pojistná smlouva [online]. Česká asociace pojišťoven [cit. 2018-11-23]. Dostupné v archivu.