Účetní standardy

Účetní standardy jsou pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. Účetní standardy přímo či nepřímo určují obsah, rozsah a formu finančních výkazů účetní závěrky.

Mezinárodní účetní standardy editovat

Účetní standardy umožňují porovnávat finanční výkazy sestavené podle stejného účetního standardu za různá období nebo různých společností. Z těchto důvodů vyžadují burzy cenných papírů, aby všechny společnosti, s jejichž cennými papíry se na burze obchoduje, používaly jednotné účetní standardy pro své finanční výkazy. V současnosti požadují světové burzy sestavení účetních výkazů nejčastěji podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), americké burzy pak podle amerických Všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP).

Národní účetní standardy editovat

Všechny (větší) společnosti jsou povinny vést účetnictví a sestavovat své účetní závěrky podle národních účetních standardů země, ve které působí.

Pro kontinentální model regulace účetnictví (včetně České republiky) je charakteristické, že tyto standardy jsou součástí legislativy dané země a jsou více svázané s daňovými předpisy a obchodním právem. Naopak pro anglosaský model je příznačná regulace pomocí profesních standardů, které vydávají soukromé organizace.