Zploštění

vlastnost trojrozměrných předmětů, které mají jeden rozměr výrazně menší než zbylé dva
Další významy jsou uvedeny na stránce Zploštění (rozcestník).

Zploštění je odchylka rotačního elipsoidu od kulového tvaru zmenšením poloměru ve směru osy rotace vzhledem k poloměru v rovině rovníku.

Matematicky lze zploštění vyjádřit vztahem:

kde a je poloměr v rovníkové rovině a b je polární poloměr.

Zploštění planet nebo jiných vesmírných těles je důsledkem jejich rotace. Míra zploštění vesmírného tělesa závisí na vztahu přitažlivosti tělesa a odstředivé síly. Zploštění je ovlivněno velikostí a hustotou tělesa, jeho elasticitou a rychlostí jeho rotace.