Otevřít hlavní menu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízení pro děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, kterou vzhledem ke svému věku potřebují, nebo je v ohrožení jejich zdravý vývoj či život. Jedná se typ profesionální péče, kterou upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí.[1] Zřizovatelem takového zařízení je zpravidla stát, kraj nebo nestátní nezisková organizace.

Základní informaceEditovat

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané a nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb (včetně ubytování), v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.[2]

Umístění dítěte do ZDVOPEditovat

Dítě se umísťuje v ZDVOP na základě:

Trvání pobytu dítěte v ZDVOPEditovat

Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu:

 • 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte;[2] v tomto případě je možné prodloužení na dobu 6 měsíců s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD).
 • 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců.[2]
 • Z rozhodnutí soudu může být dítě svěřeno do ZDVOP dle § 971 odst. 2 občanského zákoníku na dobu maximálně 6 měsíců: V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.[3]

Od počátku roku 2014 přinesl občanský zákoník změny délky pobytu dětí v ZDVOP. Tato změna zákona neumožňuje dětem umístěným např. do zařízení Klokánek či SOS Sluníčko dobu pobytu delší než 6 měsíců. Děti jsou v nich však umisťovány po delší dobu, a to s ohledem na jejich práva a potřeby. Tato zařízení zajišťují dítěti péči rodinného typu, která je pro zdravý vývoj dítěte nenahraditelná a měla by mít přednost před výchovou ústavní. V současné době se v tomto ohledu hovoří o novele občanského zákoníku, která by prodloužení pobytu dětí v zařízení typu tzv. Klokánek umožnila.

Charakteristika ZDVOPEditovat

Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28.[2] Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení.[2] Dítěti může být povolen pobyt mimo zařízení např. u rodičů nebo u jiné blízké osoby.

Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení.[2]

Dítě může být umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda.[2]

Příspěvek na úhradu pobytu a péčeEditovat

Rodiče dítěte svěřeného do ZDVOP mají povinnost uhradit příspěvek na úhradu pobytu a na péči o dítě podle § 42b až 42f zákona o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPOD).

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOPEditovat

Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné. Vyjádření o důvodnosti umístění s uvedením počátečního data důvodného pobytu zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do osmi dnů ode dne doručení ohlášení o přijetí dítěte podle § 42 odst. 12 ZSPOD. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, že další pobyt dítěte v zařízení již není důvodný, vyrozumí o tom zařízení a jeho zřizovatele.[2] Zřizovateli náleží příspěvek ve výši 22 800 Kč měsíčně za každé dítě.[2] Tento příspěvek se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení.[2] Státní příspěvek vyplácí krajský úřad.[2]

Příklady zařízení ZDVOP dle krajů v ČREditovat

 • Praha: Dětský domov Charlotty Masarykové Praha - Zbraslav, Fond ohrožených dětí (FOD) - Klokánek 4x v Praze - Praha 8, 9, 10, 11, SOS dětské vesničky - SOS Sluníčko
 • Středočeský kraj: FOD - Klokánek Hostivice u Prahy, Dětské centrum Kladno, p.o., Orlíček Přední Chlum, o.p.s., Dětské centrum Kolín, p.o.
 • Jihočeský kraj: Sanatorium Javorník - Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s., FOD - Klokánek Jindřichův Hradec
 • Plzeňský kraj: Dětský domov Staňkov, p.o., FOD - Klokánek Plzeň, FOD - Klokánek Janovice nad Úhlavou
 • Karlovarský kraj: SOS dětské vesničky - SOS Sluníčko, Karlovy Vary
 • Ústecký kraj: FOD - Klokánek Ústí nad Labem, FOD - Klokánek Dubí, FOD - Klokánek Chomutov, FOD - Klokánek Litoměřice, FOD - Klokánek Žatec , Kojenecký ústav Most p.o., ZDVOP Na Horách Élie o.s.
 • Liberecký kraj: ZDVOP při DD Jablonné v Podještědí, DC Paprsek Liberec, FOD - Klokánek Lázně Libverda, FOD - Klokánek Smržovka
 • Královéhradecký kraj: DC Dvůr králové nad Labem, Dětská ozdravovna Království, Dvůr nad Labem, Dětský domov Nechanice
 • Pardubický kraj: FOD - Klokánek Pardubice, DC Svitavy, DC Veská p.o.
 • Kraj Vysočina: Dětský domov Nová ves u Chotěboře p.o., Dětský domov Senožaty p.o., DC Znojmo p.o., Dětská léčebna Křetín p.o., Dětské centrum Kyjov p.o., Dětská léčebna pohybových poruch p.o.
 • Jihomoravský kraj: FOD Klokánek Brno, Centrum „PRO“ Blanské, Chovánek- Dětské rodinné centrum Brno p.o.
 • Zlínský kraj: FOD - Klokánek Kroměříž, Dětské centrum Zlín p.o.
 • Olomoucký kraj: FOD - Klokánek Dlouhá Loučka, FOD - Klokánek Olomouc, Dětský domov Lipník nad Bečvou
 • Moravskoslezský kraj: FOD - Klokánek Dolní Benešov, Dětský domov Janovice u Rýmařova

ReferenceEditovat

 1. § 42 a § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále také jen "ZSPOD"), dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 2. a b c d e f g h i j k § 42 ZSPOD.
 3. § 971 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.