Wikipedista:Jindrazak/Pískoviště

Slovanský kulturní institut z.s.
Předseda: Mgr. Patrick Ungermann
Sídlo: Baarova 1376, Hradec Králové, 500 02
Doručovací adresa: Gebauerova 1422, Hradec Králové, 500 02
Zkratka: SKI
Telefon: 732 618 280
E-mail: slovansky.institut@email.cz
Datum vzniku: 8. prosince 2010 v Hradci Králové
Oficiální web: www.slovansky-institut.cz

Pískoviště - Slovanský kulturní institutEditovat

Slovanský kulturní institut z. s. (ve zkratce SKI) je zájmové sdružení, od roku 2014 spolek, které sdružuje občany České republiky z různých sociální, společenských a vzdělanostních vrstevh společnosti, kteří mají společný cíl, kterým je především samovzdělávání a předávání vědomostí dalším zájemcům. Slovanský kulturní institut je sdružení, které si klade za cíl obrátit pozornost lidí k životním výzvám slovanských národů, upevnit v naší společnosti vědomí slovanské sounáležitosti s konečným cílem vytvořením pomysleneho „mostu mezi západem a východem“.

Činnost SKI se nechá shrnout do několika základních bodů: vzdělávání formou přednášek, pořádání vlastivědných výletů, nakladatelská a publikační činnost a informování o aktuálním dění ve slovanském světě.

HistorieEditovat

Slovanský kulturní institut se začal utvářet v létě roku 2008, kdy se několik mladých lidí dohodlo na utvoření protazím zájmového kroužku, který nebyl nikterak oficiálně organizován. Tento kroužek, který nenesl žádný název, začal utvářet svou činnost především na poli osvětovém a to veřejnými, bezplatnými přednáškami ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

V říjnu 2009 se výše jmenovaný kroužek seskupil v neregistrovanou zájmovou organizaci, která nesla název Společnost Františka Ladislava Riegra. Za svůj cíl si členové této organizace kladli především studium českého Národního obrození a života a díla Dra. Riegra. Organizace pokračovala ve své dosavadní činnosti a postupně připravovala vydání prvních výtisků svého občasníku Slovan, chystalo se vydání první publikace a především připravovaly se stanovy k oficiální registraci u Ministerstva vnitra ČR. Členové Společnosti Františka Ladislava Riegra společně pracovali pro čtrnáctideník Královéhradecké slovo a webový zpravodajský portál Nashradec.cz. Avšak s narůstajícím počtem aktivit a zaměření studia se členové postupně více začali orientovat na studium českých dějin a dějin slovanských národů. Na základě tohoto podmětu vznikala z neregistrované zájmové organizace Společnosti Františka Ladislava Riegra dne 5. července 2010 Společnost pro kulturní sebevědomí, která byla již řádně registrována.

Hledání nových aktivit a narůstající počet členů tohoto spolku však postupně vedl k jeho novému přejmenování. Na tomto přejmenování se dohodli všichni členové v listopadu 2010 a již 8. prosince 2010 byl proveden nový zápis v rejstříku společnosti a Společnost pro kulturní sebevědomí se tím oficiálně přejmenovala na Slovanský kulturní institut. Toto období bylo pro celou organizaci klíčové, protože jí opustilo větší množství členů, kteří odešli z důvodů jiných ideových názorů na fungování celé organizace. V prosinci 2010 bylo zvoleno nové předsednictvo a tím byla celá reorganizace spolku ukončena.

Na základě nového občanského zákoníku, který vešel v platnost 1. ledna 2014 musel Slovanský kulturní institut změnit stanovy a svůj název. Tato poslední změna přidala za název Slovanský kulturní isntitut koncovku z.s., která znamená zapsaný spolek. Tato změna byla provedena ke dni 25. října 2014.

Poslání a cíleEditovat

Slovanský kulturní institut si v současné době klade níže jmenované cíle:

1) V případě potřeby se stát sjednocujícím bodem a zástupcem organizací se stejným smýšlením.

2) Spolupracovat s ostatními národními a mezinárodními organizacemi, které zastávají (stejně jako SKI) principy rovnosti, bratrství a nezávislosti a ne principy nadřazenosti a velikosti. 3) Na domácí půdě působit osvětově a to za pomoci diskusních kroužků, přednášek, publikační činnosti a pořádáním kulturních akcí.

4) Vzdělávat všechny generace našeho národa a tím v každém z nás probudit slovanskou sounáležitost.

5) Všemi možnými dostupnými prostředky se snažit podporovat české krajany v zahraničí.

6) Poskytovat zázemí a podporu slovanským studentům na území České republiky.

7) Vždy se stavět na podporu demokratických principů, zásad rovnosti národů a křesťanské společnosti.

Přednášková činnostEditovat

Členové SKI pracují především ve vzdělávací sféře, proto i samotný spolek má několik vlastních přednášejících. Tito přednášející se zaměřují na různá obodbí především českých dějin a své přednášky uzavřely do několika cyklů.

Přednášející Mgr. Patrick Ungermann:Editovat
  • Čeští krajané v zahraničí
  • Slovanské národy
  • Slovem ke slávě
  • Naše vlast - Naše dědictví
Přednášející Bc. Jindřich Žák:Editovat
  • Ustanovení poválečného Československa (1945-1948)
  • Poúnorové Československo (1948 - 1953)
  • Vybrané kapitoly z každodenního života 19. století
  • Československé opevnění a armáda 1. Republiky

Dále se Slovanským kulturním institutem spolupracuje či spolupracovalo množství dalších (především externích) přednášejících, mezi které patří např.: doc. Emil Vořáček, doc. Václav Veber, Ing. Jiří Urban, Jiří Padevět, Alexandr Tomský, Adam B. Bartoš, Radko Hokovský, Radim Panenka atd.

Složení předsednictvaEditovat

V současné době je předsednictvo složeno ze tří členů: Předsedy, Místopředsedy a Sekretáře. Nejvyšším orgánem SKI je Zemský sněm, který se skládá ze všech členů Slovanského kulturního institutu.

PředsedaEditovat

Od prosince 2010 je předsedou Slovanského kulturního institutu Mgr. Patrick Ungermann. Ten je jedním ze zakládajících členů a zároveň je autorem ideového konceptu celé organizace. Hlavní činností předsedy je řídít chod instituce v období mezi Zemskými sněmi. Zastupovat organizaci při jednání s jinými spolky či státní správou, případně reprezentovat organizaci na vybraných akcích. Předseda má pověřovací pravomoc, kdy může kterého koliv člena pověřit činností pro SKI. Ze své činnosti je přímo odpovědný Zemskému sněmu. Předseda je statutárním organem Slovanského kulturního institutu.

MístopředsedaEditovat

Od září 2014 je místopředsedou Slovanského kulturního institutu Bc. Jan Hübsch. Místopředseda v případně nepřítomnosti předsedy či na jeho požádání přebírá veškeré pravomoce předsedy. Dále organizuje redakci časopisu Slovan.

SekretářEditovat

Od září 2014 je sekretářem Slovanského kulturního institutu Bc. Jindřich Žák. Jeden ze zakládajících členů a autor stanov organizace. Sekretář je odpovědný za administrativní činnost organizace. Na administrativní úrovni jedná se stání správou či s jinými organizacemi a spolky. Organizuje přednášky, vlastivědné výlety, semináře, bienále a další. Řídí nakladatelství Slovanského kulturního institutu.

NakladatelstvíEditovat

Nakladatelství Slovanského kulturního institutu vzniklo zpotřeby vydávat vlastní publikace. V současné době nakladatelství vydává publikace v edicích dějin, pohádek a poezie.

Vydané knihy

HÜBSCH, Jan, Radim PANENKA a Patrick UNGERMANN. Karel Havlíček z Borové. Vydání první. Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2012, 37 stran. Slovem ke slávě. ISBN 978-80-904915-1-9.

UNGERMANN, Patrick. Naše vlast - naše dědictví. Vydání prvni 2011, druhé 2013. Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2011/ 2013, 163 stran. Edice dějin. ISBN 978-80-904915-0-2 (1.vyd.), 978-80-904915-2-6 (2.vyd.).

ŽÁK, Jindřich. S plamenem kolektivizace v zádech: padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku. Vydání první. Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2013, 134 s. Edice dějin. ISBN 978-80-904915-4-0.

UNGERMANN, Patrick. Petískovy pohádky. Vydání první. Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2013, 221 stran. Edice pohádek. ISBN 978-80-904915-3-3.

HÜBSCH, Jan. Květy nářku. Vydání první. Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2015, 98 stran. Poezie (Slovanský kulturní institut). ISBN 978-80-904915-5-7.