Wikipedista:-Nikolo-2/monolog krestanskeho socialistu

originalni text z stranki SZM o rozdiloch medzi fašizmom a komunizmom

Comment in question Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 20:47, 1. Fašizmus kontra komunizmus Jestvuje jeden úplne základný, absolútny rozdiel medzi fašizmom (a či nacizmom) a komunizmom (socializmom), a síce V POSTOJI VOČI ČLOVEKU ako takému. Socializmus vychádza vo svojich postojoch voči človeku z myšlienok humanizmu, a tento zase sprostredkovane z ideí kresťanstva. Vyznáva rovnosť ľudí, bez ohľadu na majetok, pôvod, národnosť. Fašizmus však hlása "prirodzenú nerovnosť" ľudí, VŽDY rozdeľuje ľudí na základe rôznych kritérií, na NADĽUDÍ (elitu) a PODĽUDÍ (menejcenných). Kritériá sú rôzne - môže to byť na základe majetku, spoločenského postavenia, triedy (fašizmus), alebo skôr na podklade národnosti, rasy (nacizmus). Pokr. vo vnútorných komentoch. » Report this comment to administrator » Reply to this comment... » See all 8 replie(s) Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 21:05, 1. Pokr.1 Ideovým základom fašizmu i jeho odrody nacizmu sú zvrhlé myšlienky SOCIÁLDARWINIZMU, ktorý sa snaží preniesť teórie o "prirodzenom výbere" a "prežití najsilnejších" z biológie do oblasti spoločenských vied. Usiluje sa ľuďom vsugerovať, že spoločenská nerovnosť je prirodzená, je vraj dôsledkom súťaže o prežitie, ktorej výsledkom je potom spomínané rozdelenie na "nadľudí" a "podľudí". Napr. ľudia sú vraj bohatí preto, že sú schopnejší než tí iní, a majú prirodzené právo nanucovať svoju vôľu tým menej úspešným (podľuďom, menejcenným). Alternatívne je možné rasové či národnostné odôvodnenie. Mimochodom, niečo podobné ako tvrdia i dnešní neoliberáli - podobnosť vôbec nie náhodná. » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 21:22, 2. Pokr.2 Ale áno, áno... Vždy som bol i budem pevne presvedčený, že existuje hlboká vnútorná ideová prepojenosť medzi fašizmom a neoliberalizmom (čiže dnešnou globálnou formou kapitalizmu). Táto spojitosť je daná samotnou podstatou kapitalizmu, ktorého skrytým základom je tak isto sociáldarwinizmus: profit za každú cenu, víťazstvo silnejšieho, dravejšieho, bezohľadnejšieho... Svojho času bežala zaujímavá znelka k nechválne známemu programu Vyvolení. Už i samotný názov je sugestívny, zvučka však predčila všetky očakávania: "len vyvolení zostanú", "riadim sa zákonom, nech len vyvolení víťazia", "lepší zostanú", "získaj svojim výkonom ako gladiátor právo žiť... Rozumieme, o čo tu ide??? » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 21:38, 3. Pokr.3 Vskutku, osud pracujúceho v kapitalizme je údelom gladiátora. Sme štvaní do vzájomného boja jeden proti druhému, v nezmyselnom konkurenčnom boji na trhu práce, kde "len silnejší zvíťazí". Všimnime si len nezmyselné tvrdenia na adresu nezamestnaných, vraj "sa nevedia predať". Buržoázia, v snahe odvrátiť pozornosť od seba, sa usiluje vyvolať v ľuďoch závisť, nenávisť, nájsť obetného baránka, vinníka neutešenej situácie. Vhodným kandidátom môžu byť ľudia inej rasy, národnosti či vierovyznania (dnes napr. moslimovia), inokedy sú terčom útoku ľudia sociálne slabší, ktorí akoby "parazitujú" na bohatých, a bránia im stať sa ešte bohatšími. Všetko toto sú prejavy fašizácie spoločnosti. » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 21:53, 4. Pokr.4 Všetko toto je v socializme nepredstaviteľné. Komunizmus je založený na vzájomnej solidarite ľudí, a to práve s tými najslabšími a najzraniteľnejšími. Nerozdeľuje ľudí podľa výšky majetku na schopných a neschopných. Hoci uznáva prirodzené rozdiely národnostné i kultúrne, považuje všetky národy za ROVNOCENNÉ, nepozná žiadne "menejcenné" národy či "panské rasy". Každý človek je pre komunistu jedinečný, cenný. V tomto sa postoj komunizmu približuje pozíciám kresťanským. Môžete namietnuť, že komunizmus rozdeľuje ľudí podľa triednej príslušnosti. To však je nedorozumenie. Tu vonkoncom nejde o HODNOTOVÉ rozdelenie ľudí na cennejších a menej cenných. » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 22:08, 5. Pokr.5 Predstaviteľ buržoázie AKO ČLOVEK rozhodne nemusí byť horší či menej cenný, v porovnaní s proletárom. Nie kapitalista je zlý, ale KAPITALIZMUS SAMOTNÝ, nespravodlivý, pokrivený, degenerovaný systém vykorisťovania človeka človekom. Veď i samotný Marx priznáva buržoázii pozitívnu úlohu v určitých etapách histórie spoločnosti! Kapitalista je zlý, lebo ho zlý systém NÚTI správať sa zle. UŽ Z PRINCÍPU, kapitalista nemôže nevykorisťovať pracujúcich! Ak tak napriek tomu učiní, čoskoro už nemusí byť kapitalistom - neobstojí v konkurencii s inými kapitalistami, ktorí morálne ohľady na pracujúcich brať nebudú, a príde o svoj kapitál - skrachuje (príklad - "utopickí socialisti"). » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 22:24, 6. Pokr. 6 Vráťme sa však k fašizmu. Jedným z jeho základných príznakov je KULT NÁSILIA, bezprávia, povýšenie vlastnej vôle na zákon. Toto bolo súčasťou oficiálnej ideológie nacizmu, ako je všeobecne známe. Hitler samotný obdivoval predstavu bezohľadného "Árijca", nezaťaženého akýmikoľvek morálnymi ohľadmi, riadiaceho sa jedine svojou vlastnou vôľou ako najvyšším zákonom. U hitlerovcov bola nenávisť voči nepriateľovi cnosťou, a súcit zlyhaním. K čomu to viedlo v praxi, je tiež všeobecne známe. A ako to vyzeralo v komunistickom tábore? Stačí si pozrieť staré sovietske vojnové filmy - nikde nenájdete nezmyselnú nenávisť a pomstychtivosť (hoci mstiť sa veru bolo za čo!). » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 22:39, 7. Pokr. 7 V sovietskej kinematografii nenájdete oslavu násilia pre samotné násilie. Všetky scény násilia majú svoje zdôvodnenie - obranu vlasti, svojich blížnych pred agresiou. Sú vždy len ODPOVEĎOU, a majú pozitívnu výchovnú funkciu. Porovnajme s dnešnou západnou (amerikanizovanou) produkciou - tam sa vyzdvihuje násilie ako prejav sily a schopnosti jedinca, konflikty sa zásadne neriešia kompromisom, dohodou, ale brutálnou silou. Platí právo silnejšieho. Mimochodom, ďaľšia zaujímavá paralela medzi fašizmom a dnešným systémom. Aj dnes sa množí filmová produkcia, oslavujúca násilie, spomeňme filmy ako 300 Sparťanov, či kompletnú produkciu Mela Gibsona, ale začína to už detskými seriálmi!!! » Report this comment to administrator » Reply to this comment... Posted by krestansky socialista, on 19-05-2011 23:04, 8. Pokr. 8 Ciele sú rôzne - napr. rozbitie prirodzených ľudských vzťahov, solidarity, súcitu, bez ktorých je boj proti panstvu buržoázie nemožným. Ale takisto aj ideologická príprava ku koloniálnej - imperialistickej expanzii. Téma aktuálna i dnes, spomeňme len Irak, Afganistan, či najnovšie Líbyu. V týchto prípadoch na Západe často rezonujú v pozadí myšlienky "civilizačnej nadradenosti" a z nich vyplývajúceho "prirodzeného" práva nanucovať svoju vôľu iným národom, princíp "kto má silu, má i právo". Všetko je to len zaobalenou obdobou nemeckej "nadradenej panskej rasy" Adolfa Hitlera. Toľko zatiaľ k ideovému základu fašizmu. Ku konkrétnym otázkam zajtra.