Wikipedie:Wikiexpedice/2019/Mladá Vožice/Pravidla přátelského prostoru

Tato pravidla jsou odvozena od pravidel Wikimedia Foundation a Wikimedia UK. Více informací včetně metodiky zde: meta:Grants:Friendly Space Policies/cs.

Účel a principyEditovat

Účelem těchto Pravidel bezpečného prostoru je zajistit, aby se tato akce obešla bez obtěžování, zneužívání, diskriminace a jiných forem nežádoucího jednání, a usnadnit začlenění.

Klíčové principy Pravidel bezpečného prostoru jsou následující:

Tato akce je přístupná komukoli, kdo je schopen pomoci k tomu, aby bylo dosaženo cíle akce. Od všech účastníků očekáváme, že projeví přátelskost a uctivost a že budou s dobrovolníky a personálem jednat zdvořile. Od organizátorů akce, vedoucích lektorů a dalších členů personálu a dobrovolníků na akcích se očekává ohleduplnost, aby jejich jednání umožňovalo začlenit se do plánovaného programu. Rušivé či diskriminující jednání, které ostatním brání v účasti na aktivitách, je nepřijatelné a bude bez prodlení oznámeno. V případě, že nastanou problémy a účastníci budou požádáni, aby přestali obtěžovat či jednat jiným nežádoucím způsobem, se očekává, že výzvě neprodleně vyhoví. V opačném případě bude přistoupeno k dalším nápravným opatřením.

Zakázaná jednáníEditovat

Obtěžování, diskriminace či zneužívání může zahrnovat například následující (ale nejen to):

  • mluvený projev diskriminační povahy zahrnující urážlivé verbální poznámky týkající se věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity či projevu, postižení, fyzického vzhledu, rasy, etnické příslušnosti, politické příslušnosti či náboženského vyznání,
  • výhružné jednání zahrnující úmyslné zastrašování, stalking, nežádoucí pronásledování, nevhodné fotografování/filmování, nežádoucí či násilný fyzický kontakt, opakované rušení rozhovorů či jiných akcí či jakékoli jiné verbální či fyzické jednání, jehož cílem je vyhrožování, donucování k něčemu či zastrašování,
  • jednání sexuální povahy, jako je nežádoucí sexuálně orientovaná pozornost či návrhy, dvojsmyslné poznámky či gestikulace, nevhodné žádosti o sexuální služby či jiné verbální nebo fyzické jednání sexuální povahy,
  • grafický obsah, jako je zobrazování nevhodného obsahu či obrázků se sexuální tematikou nebo obsahu, který jiným způsobem uráží či vyvolává obavy, bez adekvátního předchozího upozornění,
  • narušování rozhovorů, programů či akcí,
  • setrvalé narušování soukromého života jedinců, kteří se účastní akce.

Nápravná opatřeníEditovat

Pokud kdokoli, kdo se účastní akce, je znepokojen v souvislosti s jednáním některého jedince nebo obdrží stížnost, tato osoba by se měla zachovat způsobem odpovídajícím dané situaci. V určitých případech by mohlo jít o neveřejné varování směřované k dotyčné osobě obsahující výzvu ke změně tohoto jednání. V závažnějších případech může být nezbytné někoho požádat o opuštění prostor. V případech stalkingu je možné, že personál přítomný na akci poskytne doprovod.

Pokud je to potřeba, organizátoři akce by měli zapojit personál prostor, kde se akce koná, nebo policii. Jakékoli přijaté opatření by mělo být neprodleně nahlášeno organizátorovi a měl by se o něm udělat písemný záznam.

Organizátoři aktivit odpovídají za to, že tato Pravidla budou uplatňována bez ohledu na to, zda jde o člena personálu, nebo dobrovolníka.

Jelikož je tato akce zajišťována hlavně dobrovolníky, je důležité, aby všichni účastníci prosazovali Pravidla bezpečného prostoru. Pokud jste obtěžován(a), všiml(a) jste si, že je někdo jiný obtěžován, či jste jinak znepokojen(a), neprodleně, prosím, kontaktujte vedoucího organizátora akce.

V případech, kdy jedinec vykazuje znaky nepřijatelného jednání nebo znaky toho, že se chce akce zúčastnit z jiného důvodu, než je prosazování našich charitativních cílů, může být vyřazen z účasti na podobných akcích na stanovenou nebo neurčitou dobu.