Wikipedie:OTRS/Prohlášení


PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ LICENCE CREATIVE COMMONS[1]


Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený dne 29. února 1970, bytem Masná 1, Praha 1,
tímto prohlašuji, že
 1. jsem autorem a nositelem autorských práv[2] ke článku „O nesmrtelnosti chroustavydaného dne 24. dubna 2009 v časopise „Naše louka“ / , který dosud nebyl zveřejněn[3] (dále jen „dílo“),
 2. s účinností od dnešního dne poskytuji k dílu licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko[4][5] dostupnou na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/legalcode (dále jen „licence“), resp. zpřístupňuji dílo za podmínek této licence,
 3. na díle neváznou práva třetích osob, která poskytnutí licence brání, a jsem oprávněn poskytnout licenci bez jakéhokoli omezení – tj. zejména prohlašuji, že k dílu nebyla poskytnuta výhradní licence / že k dílu byla poskytnuta výhradní licence, jejíž doba trvání již uplynula[6] a
 4. jsem si plně vědom obsahu poskytované licence, tj. zejména toho, že
  • licenci poskytuji neomezenému okruhu osob,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo šířit,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo upravovat,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo v upravené podobě dále šířit,
  • nabyvatel je povinen uvádět jméno autora a název díla,
  • můj závazek licenci poskytovat trvá po celou dobu ochrany díla, což mj. vylučuje poskytnutí výhradní licence, která by další poskytování licence znemožnila.[7]


V Praze dne 29. dubna 2009

________________________
Jan Novák
 1. Prohlášení je vhodné získat od autora, pokud chcete pod licencí CC šířit (např. na svých internetových stránkách) dílo, které ještě není pod licencí CC veřejně dostupné a ke kterému nemáte autorská práva (nejste jeho autorem).
 2. U spoluautorů je třeba souhlasu všech. Pokud prohlášení podepisuje jiná osoba než autor, je třeba uvést, z jakého titulu, např.:
  • zaměstnavatel u zaměstnaneckého díla (My, níže podepsaná společnost XY, tímto prohlašujeme, že jsme vykonavateli majetkových autorských práv k dílu A, které vytvořil náš zaměstnanec B, …),
  • dědic (… jsem jakožto dědic nositelem majetkových autorských práv k dílu A, jehož autorem je můj předek/pan/paní B, …).
 3. Další příklady děl: … souboru 128 fotografií motýlů… / … 15 zvukových nahrávek autorských bluesových písní…
 4. Existují celkem dva druhy pro Wikiprojekty použitelných licencí Creative Commons – viz:
 5. Text pro použití na Wikipedii je nutné uvolnit pod licencí verze 3.0, vizte podmínky užití; pro samostatné fotografie nahrávané na Wikimedia Commons pro použití v článcích na Wikipedii je lepší použít novější verzi 4.0, ale paleta možností je širší
 6. Poskytnutí licence CC může vylučovat též dříve poskytnutá nevýhradní licence. Nevýhradní licence může stanovit i určitá omezení, která jsou sice s licencí CC slučitelná, ale je třeba je v prohlášení zmínit – např. povinnost odkázat při dalším šíření článku na periodikum, kde původně vyšel.
 7. Pro licenci typu Uveďte autora-Zachovejte licenci je třeba doplnit následující řádek:
  • nabyvatel licence je oprávněn upravené dílo dále šířit pouze pod stejnou nebo obdobnou licencí.
Tato šablona je založena na vzorovém textu prohlášení vytvořeném Petrem Jansou za laskavého přispění kolegů Ireny Holcové, Kateřiny Slušné a Jana Diblíka