Voltampérová charakteristika

Voltampérová charakteristika (VA-charakteristika) je závislost mezi elektrickým napětím a proudem, případně její grafické znázornění. U dvoupólových elektrických prvků, jako je rezistor, fotovoltaický článek, akumulátor nebo dioda, se jedná o závislost proudu protékajícího prvkem na napětí na jeho svorkách.

Voltampérové charakteristiky různých součástek; zleva rezistor, rezistor s nižším odporem, dioda, akumulátor.

U iontového kanálu voltampérová křivka popisuje závislost mezi membránovým potenciálem a proudem membránou nebo iontovým kanálem, viz metoda terčíkového zámku (patch-clamp).

ZákladyEditovat

Podle Théveninovy poučky lze každý libovolně složitý lineární obvod připojený ve dvou bodech nahradit zdrojem napětí s určitým vnitřním odporem. Díky tomu lze také zjišťovat voltampérové charakteristiky složitějších zapojení.

V nejjednodušším případě, když má prvek čistě ohmický odpor, je charakteristika lineární, tvořená přímkou procházející počátkem. V případě sériového spojení ideálního zdroje a rezistoru je charakteristika tvořena také přímkou, která však neprochází počátkem.

U jiných prvků, např. u polovodičových diod (ideálních i reálných), je však žádoucí zakřivená, nelineární charakteristika. Nelineární charakteristiky vykazují také reálné zdroje napětí a další prvky, jako například žárovka.

Body, ve kterých charakteristika protíná osy, nazýváme pro I=0 napětí naprázdno, pro U=0 zkratový proud.

 
Příklad VA charakteristiky lavinové (nebo Zenerovy) diody. Z grafu lze vyčíst velikost proudu protékajícího diodou při daném napětí.
 
Idealizovaná VA charakteristika tunelové diody s oblastí záporného diferenciálního odporu mezi napětími v1 a v2.
 
Nelineární charakteristika fotovoltaického článku; zelená křivka neosvětleného; modrá křivka osvětleného. Záporný proud při kladném napětí znamená, že článek je zdrojem energie.
 
Typická VA charakteristika součástky diaku.

Prvky s více než dvěma elektrodamiEditovat

 
Proud elektrodou D tranzistoru MOSFET v závislosti na napětí mezi elektrodami D a S pro několik hodnot napětí  ; hranice mezi lineární (ohmickou) oblastí a oblastí saturace (též aktivní oblastí) je vyznačena červenou parabolou.

U elektronických součástek s více než dvěma vývody, jako jsou vakuové elektronky a tranzistory, může vztah mezi napětím a proudem na jednom páru elektrod záviset na proudu nebo napětí na třetí elektrodě. Tato charakteristika se obvykle zobrazuje složitějším grafem s více křivkami, z nichž každá reprezentuje závislost mezi proudem a napětím pro určitou hodnotu proudu nebo napětí na třetí elektrodě.[1]

Například diagram vpravo ukazuje sadu VA charakteristik pro MOSFET jako funkcí napětí na elektrodě D s napětím (VGS − Vth) jako parametrem.

Metody měřeníEditovat

Voltampérové charakteristiky elektrických prvků a obvodů lze zjišťovat dvěma způsoby:

  1. Při potenciostatickém přístupu připojíme na elektrody napětí  . Přiložené napětí pak postupně zvyšujeme, až dosáhne konečného napětí  .
  2. Při galvanostatickém přístupu se nastaví proud  , který se pak postupně zvyšuje až do dosažení konečného proudu  .

Tyto metody měření se používají mimo jiné při analogové příznakové analýze, testovací metodě používané při výrobě a opravách elektroniky.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Strom-Spannungs-Kennlinie na německé Wikipedii a Current–voltage characteristic na anglické Wikipedii.

  1. H. J. van der Bijl. Theory and Operating Characteristics of the Themionic Amplifier. Proceedings of IRE. Institute of Radio Engineers, 1919. Dostupné online. DOI:10.1109/JRPROC.1919.217425.