Vnitropodnikové účetnictví

Můžeme najít tyto definice vnitropodnikového účetnictví:

Vnitropodnikovým účetnictvím označujeme tu část manažerského účetnictví, která pracuje klasickými účetními metodami na účtech (MD/DAL). Protože slouží zároveň k přenosu účetních dat o ocenění vlastních výkonů do účetnictví finančního, a v tomto rozsahu podléhá účetní regulaci, tvoří zároveň spojovací můstek mezi účetnictvím manažerským a finančním.[1]

Vnitropodnikové účetnictví lze chápat jako vymezenou soustavu účetních postupů, jejímž cílem je shromažďovat, třídit a zpracovávat informace o ekonomických procesech, které se uskutečňují uvnitř firmy, v jejichž definovaných organizačních celcích a mezi nimi, a to v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro veškeré uživatele těchto účetních informací. Je plně v kompetenci účetní jednotky.[2]

Vnitropodnikové účetnictví je účetnictvím, které slouží k tomu, aby byly náklady správně účetně vykázány tam, kde byly spotřebovány nebo pro koho byly tyto náklady spotřebovány.[3]

Je též používán název nákladové účetnictví.[4] Název je možná trochu zavádějící – není to jen o vnitro nákladech, ale i o vnitro výnosech.

Vnitropodnikové účetnictví v užším významu představuje účtování interních účetních transakcí MD/DAL na vnitropodnikové účty a to ve vnitropodnikových cenách.

Vnitropodnikové účetnictví a finanční účetnictví je součástí manažerského účetnictví, které dále zahrnuje kalkulace, rozpočty, plánování, statistiku, controlling.[5]

Důvody pro zavedení vnitropodnikového účetnictvíEditovat

Existují dva hlavní důvody pro zavedení vnitropodnikového účetnictví:

1. Požadavek předpisů – slouží pro vyjádření aktivace vlastních výkonů a pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností[6].

2. Požadavek firmy (organizace) – mít přehled o co nejpřesnějším toku nákladů a výnosů ve firmě (v organizaci) na jednotlivá střediska, výkony, činnosti, zakázky apod.[7]

„Náklady se chovají tak, jak je řídíme.“ neznámý autor
„Co nelze změřit, nelze řídit!“  Meg Whitmanová

Předpisy pro vnitro účetnictvíEditovat

Vnitropodnikové účetnictvíEditovat

Upravuje v České republice standard číslo 001 pro podnikatele.

Lze využít účty syntetických účtů 599 a 699.
Nebo celou účtovou třídu 8 a 9.

Vnitroorganizační účetnictvíEditovat

Upravuje v České republice standard číslo 701 pro vybrané účetní jednotky.

Lze využít účty syntetických účtů 599 a 699.
Nebo celou účtovou třídu 7 a 8.

Směrnice pro vnitro účetnictvíEditovat

Oba dva předpisy ukládají účetním jednotkám stanovit formu vnitropodnikového účetnictví. Toto by mělo být uvedeno v samostatné vnitro firemní (vnitro organizační) směrnici.

Vnitro účtováníEditovat

Vnitro účtování se neliší od jiného podvojného účetnictví.

Základem je vždy na konec účetní transakce MD/DAL – příklad:

Částka (vnitro) účet MD (účet vnitro) účet DAL (účet vnitro)
1 000 891000 991000

Druhy vnitro výkonůEditovat

Druhy vnitro výkonů jsou základem pro bližší určení účtů, vnitro sazeb aj. U každého vnitro výkonu by měly být ve vnitro směrnici pro vnitro účetnictví určeny podrobnosti.

Pro vnitro účetnictví připadají nejčastěji tyto druhy vnitro výkonů:

Č. Název
1. Ruční práce
2. Práce řidiče
3. Práce traktoru
4. Práce kombajnu
5. Práce bagru
6. Práce nakladače
7. Práce nákladních aut
8. Práce opravářů, údržbářů
9. Práce stavebníků
10. Pronájmy zařízení
11. Pronájmy nemovitostí
12. Vnitro energie
13. Vnitro teplo

Co je nutné pro vnitropodnikové účetnictvíEditovat

Pouze a jen tyto tři komponenty jsou nutné jak je dále uvedeno:

 1. Klíče (tyto jediné se netýkají jen vnitro účetnictví)
 2. Vnitro účty
 3. Vnitro ceny

Na základě těchto tří komponent může běžet kompletní vnitro podnikové účetnictví.

KlíčeEditovat

 • Jedná se o podrobnější členění firmy (organizace).
 • Klíče se netýkají pouze vnitropodnikového účetnictví.
 • Klíčování se týká všech okruhů účetnictví.
 • Obecně se mnohdy uvádí jako analytická evidence k účtům.
 • Ovšem nejedná se o analytiky účtů, jak to najdete ve většině učebnic a odborných publikací u vnitropodnikového účetnictví. Jedná se o naprosto samostatné kódy vedle účtů.
 • Příklad: středisko, divize, výkon, stroj, zakázka,…
 • U každého klíče jsou měřitelné vstupy i výstupy a vzájemné vztahy mezi klíči mají též měřitelnou hodnotovou formu.
Ú Č T O V Á N Í  A   K L Í Č O V Á N Í
Účty finanční podrozvahové vnitropodnikové naturální
Klíče KLÍČOVÁNÍ

Základní rozlišení klíčů je na linii odpovědnostní a výkonovou.

 
Linie vnitropodnikového účetnictví

Jako třetí pohled se uvádí procesní, označované jako ABA popř. ABM[8][9][7]. Tomu pak odpovídá procesní řízení.

Vnitro účtyEditovat

Lze využít v účtové osnově účty syntetických účtů 599 a 699. Nebo celou účtovou třídu 8 a 9.

Použití těchto účtů nijak neurčuje povinně v současné době nějaký speciální účetní okruh.
To znamená, že účty třídy 8 a 9 lze uvést v základním účetním okruhu, kde představují pouze vnitro okruh.
Lze doporučit účty třídy 8 a 9. Proč? Je zde možnost více členění (větší rozsah syntetiky i analytiky účtů)
Z důvodů větší srozumitelnosti a přehlednosti rozlišovat vnitro účty takto:

třída 8 – vnitro náklady
třída 9 – vnitro výnosy

A u nich uvádět vždy vnitro účty v párném významu – příklad:

891xxx – vnitro nájem náklad
991xxx – vnitro nájem výnos

Vnitro cenaEditovat

Protože veškeré vnitro účetnictví probíhá ve vnitro cenách, je nutné stanovit vnitro sazby pro jednotlivé druhy vnitro výkonů. Vnitro cenu lze určit v základě dvojím způsobem:

 • vnitro sazba určená vnitro ceníkem (vnitro sazba za jednotku výkonu)
 • vnitro cena v celkové výši dohodnutá mezi vnitro dodavatelem a vnitro odběratelem (většinou se nazývá vnitro šek)

Obecně platí:

Vnitro sazba * množství = Vnitro cena

Vnitro transakceEditovat

Tímto je určeno, kdo pro koho provádí vnitro výkon a to:

 • co
 • za co

Obě dvě strany účetní transakce jsou určeny klíči.
Lze to takto znázornit:

VNITRO DODAVATEL → VNITRO ODBĚRATEL

Rozlišení pomocných činností a režiíEditovat

Pro správné vnitro účtování je nutné důsledně rozlišovat pomocné činnosti, které představují velmi podstatnou částku vnitro výkonů, od režií.

V následující tabulce jsou shrnuty hlavní rozdíly i chyby.

ReferenceEditovat

 1. HANUŠOVÁ, Helena: Vnitropodnikové účetnictví.VUT Brno, Brno 2007.
 2. HRUŠKA, Vladimír: Vnitropodniková směrnice: vnitropodnikové účetnictví a podrozvahové účty. Účetnictví č. 5/2012. Bilance Praha, str.37-41
 3. DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha: Grada Publishing, 2019.ISBN 978-80-271-2544-9, str.46
 4. SCHROL,R., KRÁL,B., JANOUT,J., FIBÍROVÁ,J.:Manažerské účetnictví. Edice „Vzdělávání účetních v ČR“. BILANCE Praha 1977.
 5. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8.
 6. České účetní standardy pro podnikatele:001 – Účty a zásady účtování na účtech
 7. a b OGER, Brigitte a Jana FIBÍROVÁ. Řízení nákladů. Praha: HZ, 1998. ISBN 80-86009-24-6.
 8. PETŘÍK, Tomáš: Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based costing/Activity-based management). Praha: Linde, 2007. 911 s. ISBN 978-80-7201-648-8.
 9. STANĚK, Vladimír: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0456-0.

LiteraturaEditovat

 • BERANOVÁ, Michaela. Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-513-8.
 • BOHÁČOVÁ, Ivana: Operativní controlling ve firemní praxi. Materiál ze školení Pragoeduca, Praha, 18. října 2007
 • ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2.
 • ČUBA, František a Emil DIVILA. Cesty k prosperitě: JZD Agrokombinát Slušovice. Praha: Svoboda, 1989.
 • DĚRGEL, Martin: Vnitropodnikové účetnictví. Účetnictví v praxi č. 7/2004, Praha 2004.
 • DRÁBKOVÁ, Zita: Kreativní účetnictví a účetní podvody: řízení rizika účetních chyb a podvodů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-791-2.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana: Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-961-6.
 • DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2544-9.
 • DUŠEK, Jiří. Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech: snadno a rychle. Praha: Grada, 8. vydání, 2018. Účetnictví a daně.
 • DUŠEK, Jiří: Vnitropodnikové účetnictví. Materiál ze školení pro Svaz účetních Brno, 21. května 2008.
 • DUŠEK, Jiří: Vnitropodnikové účetnictví. Materiál ze školení pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací Brno, 14. května 2014.
 • DUŠEK, Jiří. Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob: praktický návod s podklady na jejich určení. Praha: Grada Publishing, 2018. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2773-8.
 • DUŠEK, Jiří, HOLEČEK, Bohumír: Vnitropodnikové účetnictví. Materiál ze školení pro AGROFERT HOLDING a.s. Praha, 8. – 9. dubna 2013.
 • FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. Účetnictví a daně. ISBN 80-247-0482-X.
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.ISBN 978-80-7357-712-4.
 • FIBÍROVÁ, Jana. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • FOITL, Jan, JANOUT, Jiří, SVOBODA, Stanislav, VÁVRA, Jan: Vnitropodnikové účetnictví v řízení podniku. SNTL, Praha 1969.
 • HABR, Jaroslav. Systémová analýza a syntéza (moderní přístup k řízení a rozhodování). Praha: Nakladatelství technické literatury, 1972. Řízení národního hospodářství.
 • HANUŠOVÁ, Helena. Účetnictví IV: vnitropodnikové účetnictví. 4. vyd. Brno: PC-DIR, 1999. Studijní text pro studium BA Hons. ISBN 80-214-1287-9.
 • HANUŠOVÁ, Helena: Vnitropodnikové účetnictví.VUT Brno, Brno 2007.
 • HLADKÝ, Jan, SVOBODA, Jaroslav: Vnitropodnikové účetnictví. Účetnictví v praxi č. 12/2004, Praha 2004.
 • HOLEČEK, Jiří a Václav KLEISNER. Rukověť finančního a vnitropodnikového účetnictví: příručka pro střední školy a veřejnost. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-351-5.
 • HORÁK, Roman. Manažerské účetnictví. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2010. ISBN 978-80-86710-15-0.
 • HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří a ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 259 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3.
 • HRUŠKA, Vladimír: Vnitropodniková směrnice: vnitropodnikové účetnictví a podrozvahové účty. Účetnictví č. 5/2012, str. 37- 41, Bilance Praha.
 • HUDÁKOVÁ STAŠOVÁ, Lenka. Manažérske účtovníctvo. V Košiciach: Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-553-0072-6.
 • CHLACHULA, Antonín. Vnitropodnikové účetnictví: alternativy jeho vedení od 1.1.1993. Brno: Svaz účetních, 1992. Svaz účetních.
 • JANHUBA, Miloslav: Ke kalkulacím v podnikání. Časopis Účetnictví č. 4/1992, Praha 1992.
 • JIRÁSEK, Jaroslav. Podniková organizace ve vývoji. Praha: Institut řízení, 1978.
 • KLEISNER, Václav: Vnitropodnikové účetnictví (učebnice). BILANCE Praha, 1993.
 • Kolektiv: Manažerské účetnictví. Učebnice č. 9, edice “Vzdělávání účetních v ČR“.BILANCE Praha, 1997.
 • KOUDELA, Jiří. Metodika vyučování základům účetnictví: (základy vnitropodnikového účetnictví). Praha: Vysoká škola ekonomická, 1970. Učební texty vysokých škol.
 • KOVANICOVÁ, Dana: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha:BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5
 • KRÁL, Bohumil. Vnitropodnikové účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993. ISBN 80-7079-831-9.
 • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.
 • KRÁL, Bohumil, HOLÍNSKÁ, Eva, MISTERKOVÁ, Jana, POSPÍŠILOVÁ, Marie: Vnitropodnikové účetnictví. Příručky praktických podnikatelů, svazek 22, TRIZONIA Praha 1994.
 • KŘEČEK, S., G.CULÍK KONČITÍKOVÁ, HERMAN, J., POKLUDA, Z.:Má dáti – dal: účtoval jsem u Baťů. Zlín: Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-905896-4-3.
 • LANČA, Jiří, Jaromír LAZAR a Jaroslav SEDLÁČEK. Sbírka příkladů z manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2430-5.
 • LANČA, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Manažerské účetnictví: distanční studijní opora. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005.ISBN 80-210-3643-5.
 • LANDA, Martin. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 324 s. Ekonomie.ISBN 978-80-87071-85-4.
 • LANG, Helmut. Manažerské účetnictví: teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2005. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-419-8.
 • LAZAR, Jaromír. Vnitropodnikové účetnictví. [Díl] 1. Ostrava: Repronis, 1999. ISBN 80-86122-50-6.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4133-8.
 • LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2018. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0797-1
 • MACÍK, Karel. Účetnictví pro manažerskou praxi. Praha: Grada, 2000.ISBN 80-7169-914-4.
 • Manažerské účetnictví – oficiální terminologie / Management accounting – official terminology. ASPI Publishing, Praha 2003. ISBN 80-86395-43-X
 • NEPLECHOVÁ, Marta. Účetnictví zemědělského podniku. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-393-7.
 • NEPLECHOVÁ, Marta a Jaroslav NOVÁK. Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství: účtová osnova, finanční analýza, příklady. Praha: Bilance, 1996.
 • NOVOTNÝ, Karel: ASŘ, URŘP Praha 1970
 • OGER, Brigitte a Jana FIBÍROVÁ. Řízení nákladů. Praha: HZ, 1998. ISBN 80-86009-24-6.
 • PAZOUREK, Josef. Učebnice účetnictví podvojného pro vyšší školy obchodní (obchodní akademie). Díl 1. Praha: Česká grafická unie, 1920.
 • PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 735 s. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • PETŘÍK, Tomáš: Procesní a hodnotové řízení firem a organizací – nákladová technika a komplexní manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based costing/Activity-based management). Praha: Linde, 2007. 911 s. ISBN 978-80-7201-648-8.
 • POLÁČKOVÁ, Jana a kol. Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2010. Metodika. ISBN 978-80-86671-75-8.
 • POLÁČKOVÁ, Jana. Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013. Metodika. ISBN 978-80-7271-203-8.
 • ROLLO, Josef: Vnitropodnikové účetnictví zemědělských podniků. VŠE Praha, 1973.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Úvod do manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2454-2.
 • SCHROLL, Rudolf. Manažerské účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. Učební texty vysokých škol.
 • SCHROL,R., KRÁL,B., JANOUT,J., FIBÍROVÁ,J.:Manažerské účetnictví. Edice „Vzdělávání účetních v ČR“. BILANCE Praha 1977.
 • SKŘIVÁNEK, Zdeněk: Základy vnitropodnikového účetnictví. SNTL Praha 1971.
 • STANĚK, Vladimír: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0456-0.
 • SVOBODA, Stanislav. Vnitropodnikové řízení a hospodárnost. Praha: Svoboda, 1986. Ekonomie a společnost.
 • ŠATANOVÁ, Anna a Marek POTKÁNY. Manažérske účtovníctvo. Vo Zvolene: Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-228-1712-7.
 • VALDER, Antonín. Účetnictví pro podnikatele v zemědělství. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-388-1.
 • VYSUŠIL, Jiří. Optimální cena – odraz správné kalkulace. Praha: Profess, 1994. Tajemství prosperity. ISBN 80-85235-17-X.
 • WAGNER, Jaroslav: Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích – diskuse. Český finanční a účetní časopis, 2007, roč. 2, č. 3, s. 92-95.
 • ZNEBEJÁNKOVÁ, Jitka. Manažerské účetnictví. 3., aktualiz. vyd. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2011. ISBN 978-80-87540-56-5.