Valence (lingvistika)

Valence (vaznost) je schopnost určité lexikální jednotky (slova) vázat na sebe další závislé jednotky (větné členy).[1][2]

Jedná se o jeden z klíčových termínů tzv. valenční syntaxe. Podle pojetí valenční syntaxe netvoří základ věty (tzv. základovou větnou strukturu) pouze holý podmět a holý přísudek. Schéma základové větné struktury závisí především na valenci přísudku – každý přísudek na sebe váže určitý počet větných členů, jimž předepisuje i jejich formu (především pád jmen). Věta tedy vzniká na základě valence slovesa stojícího v pozici přísudku.

Příklady:

 • nevalenční – Prší.
 • jednovalenční – Dítě spí.
 • dvouvalenční – Pachatel se bojí potrestání.
 • třívalenční – Milan mi vrátil knihu.

Valenční potenciál

editovat

Všechny pozice, vytvářené valencí, nemusejí být nutně obsazeny, někdy mohou vyplývat z kontextu. Podle toho, zda příslušná pozice musí být obsazena nebo může zůstat nevyužita, se rozlišují:

 • obligatorní pozice – ty, které musejí být obsazeny vždy: Otec ztratil hodinky.
 • potenciální pozice – ty, které nemusejí být obsazeny:
  • základové – nemusejí být vyjádřeny, pokud vyplývají z kontextu, tvoří základovou větnou strukturu: Otec se dívá na syna. x Dívá se.
  • nezákladové (fakultativní) – nemusejí být vyjádřeny, rozvíjejí členy základové větné struktury: Znavený otec se nenápadně dívá z okna na svého syna.

Základové větné struktury v češtině

editovat

V češtině rozlišujeme jedenáct základových větných struktur s několika podtypy.[3] Základovou větnou strukturu tvoří:

 • Přísudek: Prší. Hoří.
 • Přísudek – podmět: Slunce svítí. Dítě spí.
 • Přísudek – předmět: Došlo k výbuchu.
  • Podtyp přísudek – předmět – předmět: Zželelo se jim ho.
 • Přísudek – příslovečné určení: V komíně hučí.
  • Podtyp přísudek – příslovečné určení – příslovečné určení: Ve sklepě páchne zatuchlinou.
 • Přísudek – předmět – příslovečné určení: Nemocnému se daří lépe.
 • Podmět – přísudek – předmět: Kouření škodí zdraví. Žák píše úkol.
  • Podtyp podmět – přísudek – předmět – předmět: Soud zprostil obžalovaného viny.
  • Podtyp podmět – přísudek – předmět – předmět – předmět: Učitel pověděl rodičům o dětech pravdu.
 • Podmět – přísudek – doplněk: Otec se zdál unavený.
 • Podmět – přísudek – předmět – příslovečné určení: Řidič zavezl auto do garáže.
 • Podmět – přísudek – předmět – doplněk: Lékař uznal vojáka nemocným.
 • Přísudek složený, varianty:
  • Přísudek jmenný se sponou: Otec je učitelem. Do města je daleko.
  • Přísudek s modálním slovesem: Všichni musejí čekat.
  • Přísudek s fázovým slovesem: Lidé zůstali stát.
  • Přísudek se slovesem kategoriálním: Skokan sbírá odvahu.

Tento relativně malý počet větných struktur tvoří základ veškerých možných výpovědí v češtině. Základové větné struktury se obměňují několika jednoduchými způsoby:

 • rozvíjení větných členů: Unavený žák už dvě hodiny píše opomenutý domácí úkol.
 • zmnožování větných členů na členy několikanásobné: Žák i jeho sestra píší slohovou práci a další domácí úkoly.
 • záměna podmětu a předmětu, záměna aktivního a pasivního tvaru přísudku: Úkol je psán žákem.

Další funkce valence

editovat

Kromě toho, že valence přísudku vymezuje, jaké větné členy na něj budou navázány, předepisuje jim také určitou formu. Slovesa určují, v jakém budou vázané větné členy pádě a s jakou předložkou, např.:

 • přitížit se – předmět ve 3. pádě: Nemocnému se přitížilo.
 • schylovat se – předmět ve 3. pádě s předložkou k: Schyluje se k večeru.

Reference

editovat

Literatura

editovat
 • NOVOTNÝ, Jiří, kol., 1992. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna. ISBN 80-85298-32-5. S. 86–89. 
 • PANEVOVÁ, Jarmila; HAJIČOVÁ, Eva; KETTNEROVÁ, Václava; KOLÁŘOVÁ, Veronika; LOPATKOVÁ, Markéta; MIKULOVÁ, Marie; ŠEVČÍKOVÁ, Magda, 2020. Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky. Naše řeč. Roč. 103, s. 55–78. Dostupné online. ISSN 0027-8203. 
 • SGALL, Petr, 2006. Valence jako jádro jazykového systému. Slovo a slovesnost. Roč. 67, čís. 3, s. 163–178. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
 • Vallex valenční slovník nejčastějších českých sloves