Výstražný maják

Tento článek je o zdroji přerušovaného zvláštního výstražného světla na silničních vozidlech. O dopravním zařízení na pozemní komunikaci pojednává článek Dopravní majáček.
O výstražné funkci směrových světel pojednává článek Výstražné světelné zařízení.

Výstražný maják je zařízení upozorňující světelnými signály na pracovní silniční stroje, nadměrné náklady, doprovodná vozidla (oranžové) a vozidla záchranných a bezpečnostních složek (modré). Spojením více majáků vznikají majákové rampy. Majáků je plno druhů. Třeba: vnitřní a vnější predátory, rotační a tzv. blikací majáky a mnoho dalších.

Technická řešeníEditovat

Rotační systém obsahuje elektromotor, který otáčí dutým zrcátkem kolem halogenové žárovky.

 • Výhody: lepší viditelnost za nesnížených podmínek
 • Nevýhody: výměna žárovek je častější, drobná hlučnost (od motorku), větší odběrový proud.

Zábleskový systém využívá výbojku, která bliká jednou nebo dvou-zábleskem.

 • Výhody: menší odběr proudu, nejlepší viditelnost při snížených světelných podmínkách, delší životnost xenonové výbojky
 • Nevýhody: menší viditelnost na přímém slunci

LED systém používá vysoce svítivé LED diody.

 • Výhody: nejmenší odběr proudu vůbec, nejdelší životnost světelného zdroje
 • Nevýhody: menší viditelnost

Právní úprava v českém silničním provozuEditovat

Právo na vybavení vozidla majáčky a na jejich použitíEditovat

Vozidla se zvláštním výstražným světlem modré barvy, případně doplněným zvukovým výstražným znamením, jsou v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zmiňována jako vozidla s právem přednostní jízdy. Skupina paragrafů 41 a 42 je nadepsána tak, jako by mezi vozidla s právem přednostní jízdy padala i vozidla s výstražným světlem oranžové barvy, čemuž ovšem neodpovídá znění ustanovení, jímž je tato legislativní zkratka definována.

V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.

Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být podle § 41 zákona č. 361/2000 Sb. vybavena vozidla:

 • ministerstva vnitra používaná policií a označená podle vyhlášky o vnějším označení policie
 • Vězeňské služby,
 • vojenské policie označená podle vyhlášky, kterou se stanoví označení dopravních prostředků Vojenské policie
 • obecní policie, která určí obec,
 • používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jinými jednotkami požární ochrany
 • důlní záchranné služby
 • poruchové služby plynárenských zařízení
 • poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče
 • ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.
 • celní správy označená podle vyhlášky o zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů označená zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
 • další vozidla, o nichž to vláda stanoví nařízením

Vozidla s oranžovým výstražným světlem mohou označovat též začátek a konec skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů; doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla (toto rozlišení však mírně ztratilo na významu po zavedení povinného denního svícení všech motorových vozidel).

Podle § 45 zákona č. 361/2001 Sb. může být vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem oranžové nebo modré barvy označena překážka silničního provozu.

Některé požadavky na zvláštní výstražná zvuková a světelná zařízení vozidel stanoví na základě obecného zmocnění § 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (umožňujícímu stanovit požadavky na některé systémy, konstrukční součásti a samostatné technické celky) vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména § 24 této vyhlášky. Podle ní jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být vybaveny:

 • motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici
 • motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují stanovenou míru, pokud je to stanoveno při schvalování jejich technické způsobilosti
 • motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují stanovení limitní hodnoty, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace
 • motorová a přípojná vozidla, pro něž je to stanoveno při schvalování jejich technické způsobilosti,
 • pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3 m nebo pro něž je to stanoveno při schvalování jejich technické způsobilosti

Traktory mohou mít trvale namontováno zvláštní výstražné světlo oranžové barvy, avšak používat ho mohou pouze nastane-li některý z uvedených případů.

Podle § 24 vyhlášky č. 341/2002 Sb. musí být činnost zvláštních výstražných světel modré nebo oranžové barvy nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a být snadno a spolehlivě kontrolovatelné z místa řidiče sdělovačem žluté barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače.

Podle téže vyhlášky se zvláštní výstražné světelné zařízení umisťuje, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. Musí být umístěna tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla. Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.

Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).

Povinnosti řidiče vozidla s modrým majáčkemEditovat

Řidičem vozidel s právem přednostní jízdy smí být jen osoba starší 21 let. Za jízdy nesmí jíst, pít a kouřit. Podle § 87 zákona o silničním provozu se řidič vozidla s modrým výstražným světlem musí podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám.

Řidič vozidla s právem přednostní jízdy (tj. s modrým majáčkem) není povinen dodržovat

 • § 4 písm. c) (řídit se dopravními signály, značkami a zařízeními)
 • § 5 odst. 1 písm. f), g) (podrobit se na výzvu testu na alkohol nebo jiné návykové látky), g),
 • § 5 odst. 1 písm. h) (pustit chodce na přechodu, pokud je pouštějí jiní řidiči v témž směru)
 • § 5 odst. 2 písm. f) a g) (povinnosti vůči chodcům na přechodu nebo při odbočování)
 • § 6 odst. 5 (pro řidiče vozidla s modrým majáčkem neplatí úleva platná jinak pro řidiče Horské služby týkající se použití přilby na mopedu - zřejmě chyba znění zákona)
 • § 6 odst. 6 (povinnost mít u sebe zdravotní potvrzení dokládající, že se řidič nemusí připoutat)
 • § 7 odst. 1 písm. b) (zákaz obtěžovat jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu)
 • § 11 (směr a způsob jízdy: jízda vpravo, zákaz použití krajnice k jízdě)
 • § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6 (jízda v jízdních pruzích – vozidla s modrým majáčkem ale nemají úlevu s povinnosti v odst. 7, tedy použít připojovací pruh a dát přednost vozidlům v průběžném pruhu)
 • § 13 až 17 (jízda ve zvláštních případech, objíždění, předjíždění)
 • § 18 odst. 2, 3, 4 a 8 (rychlost jízdy – vozidlo s PPJ nemá výjimku z odst. 1, tedy obecné povinnosti přizpůsobit rychlost okolnostem, z dodržení nejvyšší povolené rychlosti vozidla)
 • § 19 odst. 2 a 3 (vzdálenost mezi vozidly – povinnost nechat před sebou místo pro zařazení předjíždějícího vozidla)
 • § 20 (vyhýbání)
 • § 21 odst. 2, 3 a 4 (odbočování; nemá výjimku z povinnosti použít směrová světla, z povinnosti dát přednost protijedoucím vozidlům a vozidlům v souběžném vyhrazeném jízdním pruhu
 • § 22, 23 (jízda křižovatkou, vjíždění na pozemní komunikaci)
 • § 24 odst. 3 a 4 (otáčení a couvání)
 • § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5 (zastavení a stání) (nemá výjimku z odst. 6, tedy povinnosti použít směrová světla při opětovném vyjíždění)
 • § 26 odst. 3 (povinnost použít výstražné trojúhelník při nouzovém stání)
 • § 27 (zákazy zastavení a stání)
 • § 28 odst. 2, 3 a 5 (jízda přes železniční přejezd: řazení před přejezdem, omezení rychlosti, povinnost zastavit vozidlo podle značky STOP)
 • § 31 (výstražná znamení)
 • § 32 odst. 6 (odkazovaný odstavec neexistuje, paragraf se týká osvětlení vozidel)
 • § 35 (podmínky provozu na dálnici, vjíždění na dálnici a vyjíždění z ní)
 • § 36 odst. 1 a 2 (zastavení a stání na dálnici, otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás, povinnost opustit dálnici při závadě na vozidle nebo nákladu)
 • § 39 odst. 4 a 5 (zákaz vjezdu do pěší zóny, omezení rychlosti v pěší a obytné zóně, povinnost zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a zákaz stání)

Je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Pro vozidla s modrým výstražným světlem neplatí víkendová a prázdninová omezení provozu některých druhů vozidel podle § 43 zákona o silničním provozu. Při čerpání pohonných hmot mají tato vozidla podle § 44 zákona přednost, a znamení přitom nepoužívají.

Povinnosti řidiče vozidla s oranžovým majáčkemEditovat

Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy podle § 42 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže to vyžaduje pracovní činnost vozidla s oranžovým výstražným světlem, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel silničního provozu:

 • § 4 písm. c) (řídit se dopravními signály, značkami a zařízeními)
 • § 7 odst. 1 písm. b) (zákaz obtěžovat jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu)
 • § 11 odst. 2 (zákaz vjíždění na krajnici)
 • § 12 odst. 1, 2 a 4 (jízda v jízdních pruzích – jízda vpravo, omezení užívání levých pruhů pro některá vozidla)
 • § 13 (jízda podél ostrůvků a na tramvajový pás)
 • § 14 odst. 1 a 2 (jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu, povinnost umožnit jízdu vozidlu vyjíždějícímu z vyhrazeného jízdního pruhu, povinnost dávat znamení o změně směru jízdy při opouštění vyhrazeného jízdního pruhu)
 • § 18 odst. 2 písm. b) (zákaz omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním)
 • § 22 odst. 3 (zákaz vjet do křižovatky, pokud řidič za křižovatkou nemůže pokračovat v jízdě)
 • § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g) (zákazy otáčet a couvat – výjimka se nevztahuje na písm. b), tedy otáčení a couvání na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti)
 • § 25 odst. 1, 2 a 3 (způsob zastavení a stání)
 • § 26 odst. 3 (povinnost použití výstražného trojúhelníku při nouzovém stání)
 • § 27 (zákazy zastavení a stání)
 • § 28 odst. 2 (povinnost řazení před železničním přejezdem a jeho přejíždění v jednom proudu)
 • § 30 (znamení o změně směru jízdy)
 • § 36 (omezení na dálnici: zastavení, stání, otáčení, couvání, vlečení, závada ovlivňující minimální rychlost vozidla)
 • § 37 (platnost obecných ustanovení i pro provoz na dálnici)
 • § 39 odst. 4 a 5 (zákaz vjezdu do pěší zóny, omezení rychlosti v pěší a obytné zóně, povinnost zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a zákaz stání)

Je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Povinnosti řidičů ostatních vozidelEditovat

Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat. Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.

Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu v výstražným světlem oranžové barvy umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.

Externí odkazyEditovat