Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci – vyrobit je.

Dělení

editovat
 • lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky
 • cena za práci je mzda či plat

Kapitál

editovat

Kapitál je, na rozdíl od práce a půdy, výsledkem předchozí činnosti:

 • akumulované úspory (úspory přeměřené v investice);
 • může mít hmotný nebo nehmotný charakter;
 • jde o hodnoty, které (používány) přinášejí hodnoty další;
 • technologie je zvláštní forma kapitálu, která může významně znásobit prospěch z výrobních faktorů.

Výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok

Kapitál vlastní

editovat

Jedná se o prostředky vložená do podnikání, typicky na jeho začátku, v peněžní nebo hmotné formě. (budova, auto, stroje…)

Na začátku podnikání vystupuje na obou stranách rozvahy, jednak jako aktiva, a zároveň i v pasivech jako zdroj financování.

Kapitál cizí

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku cizí kapitál.

Jedná se o jmění, pasiva, která si firma musela půjčit tzv. závazky – např. úvěry u bank, závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům a podobně.

Čtvrtý faktor (Nehmotný kapitál)

editovat

Podnikatelské schopnosti

editovat

Podnikatelské schopnosti jsou zvláštní formou kapitálu. Při podnikání rozhoduje zejména odvaha a schopnost podstupovat přiměřené riziko zajišťující zisk.

Podrobnější informace naleznete v článku Lidský kapitál.

Lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, praktických dovedností a motivací, získaných zejména v procesu vzdělání a praktické činnosti člověka a použitelných pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro zvýšení některé z forem kapitálu.

Podrobnější informace naleznete v článku Intelektuální kapitál.

Intelektuální kapitálem zahrnuje mechanismy a procesy podporující efektivitu práce a inovaci, informační a komunikační systémy, patentyvynálezy a obchodní značky. K tomu viz také

 • Technologie (zvláštní forma kapitálu, která nemá podobu hmotných statků (myšlenka, organizace, architektura řešení, výrobní postup atd.), je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů)
 • neboli Know how / Znát jak (je sousloví popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost (nejčastěji výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskutečnění)).
Podrobnější informace naleznete v článku Lidský kapitál.

Sociální (též společenský) kapitál je souhrn zdrojů, které může určitá osoba využít, protože se zná s jinými lidmi (viz také Konexe). Je to souhrn užitečných sociálních kontaktů, styků a známostí.

Výnosy z výrobního faktoru

editovat
 • použití výrobních faktorů za účelem získání důchodu/renty (mzdy, zisku, výhod (z konexí atp.) atd.)
 • efektivnost výroby (jak rychle přináší zisk) … kvantitativní vztah mezi vstupem a výstupem
 • výnosy z výrobního faktoru = vstup (objem použitých výrobních faktorů) / výstup (objem vyrobených užitečných statků)

Zákon klesajících výnosů

editovat

Zákon klesajících výnosů (anglicky law of diminishing returns nebo variable factor proportions) platí za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného variabilního výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění

Alternativní použití výrobních faktorů

editovat

Výrobní faktory mají alternativní použití. Můžeme vyrábět cokoliv, ale ne vše najednou (omezenost výrobních faktorů).

Máme-li fixní i variabilní výrobní faktory, dochází s růstem produkce k poklesu variabilního mezního produktu, neb klesá vybavenost variabilních faktorů fixními faktory.

Poptávka po výrobních faktorech

editovat

Poptávka po výrobním faktoru je odvozená od poptávky po finálním statku, na který byl daný faktor použit. A to proto, že zájem o výrobní faktory závisí na zájmu spotřebitelů o finální statek vyrobený díky daným faktorům. Protože se firmy snaží maximalizovat zisk, budou poptávat jen takové množství faktorů, které jim zajistí zisk. Poptávka tedy závisí na výši výnosu z výrobního faktoru a výši nákladu na daný faktor. Poptávka je určena příjmem z mezního produktu (MRP) od bodu uzavření firmy. Křivka MRP je současně křivkou poptávky po výrobním faktoru.

Faktory ovlivňující poptávku po výrobních faktorech

editovat
 1. poptávka po finálních statcích
 2. množství jiných vstupů
 3. změny v technologii (dojde ke změně mezního fyzického produktu)

Nabídka výrobních faktorů

editovat

Nabídky jednotlivých výrobních faktorů se od sebe značně odlišují, a proto zde uvedu pouze nabídku půdy (ostatní nabídky práce a kapitálu jsou uvedeny v následujících kapitolách). Nabídková křivka může být ve skutečnosti rostoucí, klesající nebo dokonce i svislá. Svislá je např. v případě nabídky půdy.

Externí odkazy

editovat