Války českých dějin

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam ozbrojených konfliktů zahrnující jak konflikty, které se odehrály na území současného Česka (vedle válek z českých dějin např. markomanské války), tak konflikty, do kterých byly zapojeny státní útvary na tomto území existující (např. válka o španělské dědictví za vlády Habsburků nebo zahraničí mise KFOR v rámci české spolupráce v NATO).

Seznam ozbrojených konfliktů pravěkých kultur žijících na území Česka editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
1700-1600 (?) př. n. l. pád věteřovsko-maďarovského kulturního komplexu Věteřovská skupina,

Maďarovská skupina

? zánik věteřovsko-maďarovské kultury
cca 800-700 př. n. l. vpády Kimerijců Kimerijci ? zničení řady hradisek
550-450 (?) př. n. l. zánik hradiska Březí lidé z Březí ? zánik osídlení
cca 450-400 př. n. l. skytské nájezdy Skytové (vekerzugská kultura) platěnická kultura,

horákovská kultura,

billendofská kultura (Veneti?) aj.

vítězství nájezdníků,

rozklad sídelních struktur

Seznam ozbrojených konfliktů etnik žijících na území Česka před příchodem Slovanů editovat

Bójové editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
120–114 př. n. l. vpád Kimbrů do střední Evropy
 • odražení invaze Bóji a protáhnutí Germánů Slezskem a Moravou do Norica
Kimbrové,

Teutoni,

Ambrové

Bójové vítězství Bójů
90–85 př. n. l. neklid v Boiaimonu Závist (aj.?) Stradonice (?) (aj.?) vzestup Stradonic
64/63 př. n. l. obléhání Noreie Bójové Noricum neúspěch Bójů
58 př. n. l. bitva u Bibracte Gaius Julius Caesar Helvétiové,

Bójové aj.

vítězství Caesara,

usídlení Bójů v zemi Heduů (Gorgobina)

52 př. n. l. obležení Gorgobiny Vercingetorixem Vercingetorix Bójové, Caesar přerušení obléhání
49–41/40 př. n. l. bójsko-dácká válka géto-dácká říše (Burebista) Bójové (Kritasir) a Tauriskové bójská poušť
po 40 př. n. l. vpád Germánů do Boiaimonu Germáni Bójové dobytí země Bójů Germány

Markomani a Kvádové editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
6 tažení Římanů na Marobudovu říši
 • Saturninovo tažení od západu
 • Tiberiovo tažení od východu
Římská říše,

Cheruskové (Arminius)

Markomani (Marobud) stažení římských vojsk
17 válka mezi Marobudem a Arminiem Marobudova říše (bez Langobardů, Semnonů a později i Hermundurů a Gótů), Arminiův strýc Inguiomer Arminius (Cheruskové, Semnoni, Langobardi, později Hermundurové a Gótové) vítězství Arminia
19 válka o markomanský trůn Katvalda Marobud vítězství Katvaldy
19/20 válka Hermundurů s Katvaldou Hermundurové (Vibilius) Katvalda svržení Katvaldy
69 rok čtyř císařů
 • bitva u Cremony
Vespasianus, Sido, Italicus Vitelius vítězství Vespasiana
89–93 Domitiánské války
 • Domitianovo tažení na Kvády (89)
 • vpád barbarů do Panonie (92)
 • Domitianovo tažení do Panonie (93)
Římská říše Kvádové,

Markomani,

Jazygové

zničení XXI. legie Rapax,

vypuzení barbarů z Panonie

166–180 Markomanské války Římská říše (Marcus Aurelius, Lucius Verus, Commodus) Markomani,

Kvádové,

Hermundurové,

Naristové,

Jazygové,

Roxolani,

Alani

Commodův mír
188–189 expeditio Germanica tertia Římská říše (Commodus) podunajští Germáni vítězství Římanů
270 válka mezi Římany a Kvády Římská říše (Aurelianus) Kvádové vítězství Římanů
283–285 válka mezi Římany a Kvády Římská říše (Carinus) Kvádové vítězství Římanů
285 válka mezi Římany a Svéby Římská říše (Diocletianus) Svébové (snad Kvádové) vítězství Římanů
293–296 válka mezi Římany a Kvády Římská říše Kvádové vítězství Římanů
299 válka mezi Římany a Markomany Římská říše (Diocletianus) Markomani vítězství Římanů
357–358 válka s Římem
 • vpád Markomanů do Raetie (357)
 • vpád Kvádů do Valerie (357)
 • římské tažení proti Sarmatům (358)
Římská říše (Constantius II.) Markomani,

Kvádové,

Sarmaté

vítězství Římanů
374–375 válka mezi Římany a Kvády
 • kvádský vpád do Valerie, Panonie Druhé a Moesie (374)
 • Valentinianovo tažení na východní Kvády
 • Merobaudovo a Sebestianovo tažení na západní Kvády
Římská říše (Valentinianus I.) Kvádové,

Jazygové

smrt Valentiniana,

přerušení římského tažení

406–411 cesta Svébů, Alanů a Alamanů na západ Svébové (Markomani, Kvádové), Alani, Alamani Západořímská říše (Honorius) založení svébské říše v Hispánii

Stěhování národů (Svébové, Herulové, Langobardi) editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
451 bitva na Katalaunských polích Hunové, Ostrogóti, Gepidové, Alani, Skirové, Rugiové, snad Markomani a Durynkové Západořímská říše, Vizigóti, Frankové, Sarmati, Burgundi, Sasové aj. porážka Hunů
454/455 bitva na řece Nedao Hunové Gepidové, asi Skirové, Rugiové, Svébové a Herulové rozklad hunské říše,

usazení Herulů na Moravě

469 bitva u Bolie Ostrogóti Svébové, Gepidové, Rugiové, Skirové, Herulové, Sarmati, aj. vítězství Ostrogótů
488 zničení říše Rugiů Odoaker, Herulové Rugiové obsazení části Rugilandu Heruly
488/489 obsazení části Rugilandu Langobardy Rugiové Langobardi vítězství Langobardů
cca 488 vpády Herulů do Panonie Herulové římské osídlení zánik římského osídlení v Podunaji
po 488 herulsko-langobardská válka Herulové Langobardi vítězství Herulů, zpoplatnění Langobardů
505–508 herulsko-langobardská válka
 • bitva na (Moravském?) Poli
Herulové Langobardi pád říše Herulů
547–552 první langobardsko-gepidská válka Langobardi (Audoin),

Byzanc (546/547)

Gepidové (Thorismund),

Hildigis,

Slované

mír zprostředkovaný Justiniánem
567 druhá langobardsko-gepidská válka Langobardi (Alboin),

Avaři

Gepidové (Kunimund) pád říše Gepidů,

přesun Avarů do Karpatské kotliny

568 odchod Langobardů do Itálie Langobardi (Alboin) Byzanc vítězství Langobardů, odchod Germánů z Čech a Moravy

Seznam ozbrojených konfliktů od příchodu Slovanů po Velkou Moravu editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
623/624–626 povstání Slovanů proti Avarům Slované Avarský kaganát vznik Sámovy říše
631/632–635/636 válka s Franskou říší
 • tažení Langobardů (631/632)
 • tažení Alamanů (631/632)
 • tažení Austrasijců (631/632): bitva u Wogastisburgu
 • slovanský vpád do Durynska (631/632)
 • slovanský vpád do Durynska (632/633)
 • slovanský vpád do Durynska (633/634)
 • odražení slovanských vpádů durynským vévodou Rodulfem (635/636)
Sámova říše Franská říše (Austrasie),

Langobardské království,

Alamani,

(Bavorsko?)

vítězství Sámovy říše
791 tažení Franků proti Avarům
 • tažení jednoho ze tří pochodových proudů přes (jižní?) Čechy
Franská říše,

(čeští Slované?)

Avarský kaganát vítězství Franků
796 vpády Slovanů do Bavorska (Norika) a východních Frank čeští, moravští a srbští Slované Franská říše vítězství Slovanů
před 805–811 tažení Slovanů proti Avarům
 • franské tažení na pomoc Avarům (811)
Slované Avaři,

Franská říše

rozvoj Velké Moravy a Nitranska
před 885 dobytí Holasicka Svatoplukem
 • zničení holasických hradišť
Velká Morava (Svatopluk I.) Holasici přičlenění Holasicka k Velké Moravě

Seznam ozbrojených konfliktů českého středověkého státu editovat

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Franské tažení proti Avarům 795 Franská říše, Češi[1] Avaři vítězství
Tažení Karla Velikého do Čech 805 Češi Franská říše vítězství
Pribinovo vyhnání z Nitry někdy v letech 833836 Velkomoravská říše Nitranské knížectví vítězství
Útok LudvíkaI. Němce na Čechy 849 kníže Mojmír I. Pribina vítězství
Vpád Bavorů do Čech 855 Češi Bavoři neznámý
Maďarské nájezdy 9. a 10. století České knížectví
Velká Morava
Východofranská říše
Maďaři vítězství

Přemyslovské knížectví editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
908 tažení Maďarů do Durynska skrze Čechy Maďaři, Čechy (?) Durynsko vítězství Maďarů
915 tažení Maďarů do Švábska, Durynska a Saska skrze Čechy Maďaři, Čechy (?) Švábsko, Durynsko, Sasko vítězství Maďarů
929 saské tažení do Čech
 • obležení (?) Prahy
Jindřich I. Ptáčník Čechy (Václav) zpoplatnění Čech Jindřichem
935 boj o český trůn Boleslav I. Václav Václavova smrt,

Boleslavovo vítězství

936-950 válka s Otou I. český subregulus,

Ota I. aj.

Čechy (Boleslav I.) mír před hradem Nova
955 válka s Maďary
 • tažení Maďarů do Bavorska a Švábska: obležení Augsburku, bitva na Lechu
 • tažení Maďarů proti Boleslavovi: bitva na pomezí Boleslavova panství
Maďaři (Bulču, Lél, Šúr) Ota I. aj.,

Čechy

rozhodující porážka Maďarů
955 válka s Polabskými Slovany Ota I., Gero,

Boleslav I. aj.

Polabští Slované (Obodrité, Veléti, Tollensané, Zirzipanové) vítězství Oty
1003–1004 válka o český trůn a odboj v Říši
 • první vraždění Vršovců
 • povstání Jindřicha Schweinfurtského
 • tažení Jindřicha II. do Nordgau: obležení Ammerthalu, obležení Greussen, spálení Kronachu, ústup Jindřicha Schweinfurtského do Čech, obsazení Schweinfurtu
 • tažení Chrabrého do Míšeňska
 • tažení Jindřicha II. do Milska
 • tažení Jindřicha II. a Jaromíra do Čech: boj u Chlumce, povstání v Žatci, dobytí Prahy
Boleslav III. Ryšavý,

Boleslav Chrabrý,

Jindřich Schweinfurtský (Nordgau) a jeho spojenci

Jaromír (Vyšehrad),

Jindřich II.,

Ratarové,

Lutici aj.

zajetí Boleslava III.,

vítězství Jaromíra,

porážka schweinfurtského povstání,

smrt Slavníkovce Soběslava

1004–1005 válka s Polskem
 • obležení Budyšína (1004)
 • tažení do Polska (1005)
Jindřich II.,

Čechy,

Lutici aj.

Polsko (včetně Moravy) poznaňský mír
1007–1013 válka s Polskem
 • dobytí Lužice a Budyšína Chrabrým (1007)
 • obležení Hlohova (1010)
 • tažení do Polska (1012)
Jindřich II.,

Čechy,

Lutici aj.

Polsko (včetně Moravy) merseburský mír
1014 zajetí Měška Oldřichem Čechy Polsko (včetně Moravy) vítězství Čech
1014 druhé vraždění Vršovců Čechy (Oldřich) Vršovci (Jaromír?) vítězství Oldřicha
1015–1018 válka s Polskem
 • tažení do Polska (1015): dobytí hradu Businc Oldřichem, vpád Moravanů do Rakous, vpád Jindřicha Babenberského na Moravu, bitva na území kmene Dědošanů, obležení Míšně Měškem
 • vpád Měška do Čech (1017)
 • bitva na Moravě mezi Polskem a Bavorskem
 • tažení do Polska (1017): obležení Hlohova, obležení Němčí
 • vpád Poláků a Moravanů do Čech: dobytí českého hradu, přepadení Moravanů Jindřichem Babenberským
 • bitva u Kladska
Polsko (včetně Moravy) Jindřich II.,

Čechy,

Rakousy aj. z Říše,

Lutici,

Jaroslav Moudrý,

Uhersko, Obodrité

budyšínský mír
1019 válka s Polskem Čechy Polsko připojení Moravy k českému státu
1031 Břetislavovo tažení do Uherska Břetislav I. Uhersko vítězství Břetislava
1033 tažení bavorského vévody Jindřicha do Čech Svatá říše římská, Bavorsko Čechy (Oldřich) vítězství Jindřicha
1033/1034 tažení bavorského vévody Jindřicha do Čech Svatá říše římská, Bavorsko Čechy (Břetislav I.) vítězství Břetislava
1035 Říšsko-lutická válka Svatá říše římská,

Čechy

Lutici vítězství Břetislava
1039 tažení Břetislava I. do Polska Čechy Polsko přičlenění Slezska k českému státu,

translace sv. Vojtěcha, sv. Radima a Pěti bratří, přesídlení Hedčanů a Krusičanů

1039–1041 Válka s Říší Čechy,

Uhry (do 1040/1041)

Svatá říše římská (Míšeňsko, Rakousy aj.),

Polsko,

pražský biskup Šebíř a čeští předáci (od 1041)

jednání v řezně
1041–1044 válka o uherský trůn
 • Abův vpád do Rakous a Korutan (1042)
 • tažení do Uher (Říše, Břetislav I.): dobytí Hainburgu a Bratislavy, bitva s Uhry, dosazení Bély (?) v dobytém Nitransku (1042)
 • vyhnání Bély (?) z Nitranska Abou
 • Jindřichovo tažení do Uher (1043)
 • tažení do Uher (Říše, Břetislav): bitva u Menfö (1044)
Svatá říše římská,

Čechy,

Petr Orseolo,

jakýsi Arpádovec (Béla?)

Samuel Aba dosazení Petra Orseola na uherský trůn,

vytvoření Nové marky

1050 tažení Kazimíra I. do Slezska Čechy Polsko jednání v Quedlinburgu (1054)
1051 válka s Uherskem
 • tažení Jindřicha III. po pravém břehu Dunaje
 • tažení Břetislava I., korutanského vévody Welfa a řezenského biskupa Gebharda po levém břehu Dunaje
Svatá říše římská,

Čechy

Uhersko nerozhodně
1054–1055 tažení do Uherska Čechy Uhersko přerušeno smrtí Břetislava I.
1055 válka o moravské úděly Spytihněv II. Vratislav, Ota, Konrád vítězství Spytihněva
1060 válka o uherský trůn
 • obležení Hradce
Ondřej,

Vratislav

Béla,

Polsko

dosazení Bély na uherský trůn
1068 tažení Vratislava I. do Polska Čechy Polsko tažení přerušeno na Dobenině
1072 tažení Boleslava II. Smělého Polsko Čechy vítězství Polska (?)
1074 válka o uherský trůn Gejza,

Ladislav,

Ota

Šalamoun porážka Šalamouna
1075–1088 války v Říši a boj o investituru Jindřich IV.,

Čechy

saská opozice,

papežství

Vratislav povýšen na krále,

porážka opozice,

konkordát z Wormsu

1091 tažení Vratislava II. do brněnského údělu
 • obležení Brna
Vratislav II. Konrád smíření Vratislava a Konráda
1091 tažení Břetislava na Prahu Břetislav Vratislav II. smíření Břetislava s Vratislavem
1091 polské výpravy do Pomoří Polsko, Čechy Pomoří porážka Polska
1093 tažení Břetislava II. do Slezska ke Hlohovu Čechy Polsko obnovení placení tributu ze Slezska pražskému knížeti
1096 tažení Břetislava II. do Slezska ve prospěch Zbyhněva Čechy Polsko založení hradu Kamence Břetislavem, celkově neúspěch
1096 1. křížová výprava křižáci (Volkmar) pražští židé pokřtění pražských židů
1099–1100 válka s brněnskými údělníky
 • tažení Břetislava II. na Moravu
 • obležení Raabsu
Břetislav II.,

Bořivoj

Oldřich,

Litold

vyhnání Oldřicha a Litolda
1101 válka o český trůn Oldřich Brněnský Bořivoj II. vítězství Bořivoje
1103 válka s Boleslavem III. Křivoústým
 • tažení Boleslava Křivoústého na Moravu
 • tažení proti Boleslavu Křivoústému do Vratislavska
Čechy, Zbyhněv Boleslav III. Křivoústý získání tributu od Boleslava Křivoústého
1105 válka o český trůn Svatopluk Olomoucký, Uhersko Bořivoj II. vítězství Bořivoje II.
1106 tažení do Polska Čechy Polsko české vítězství
1107 válka o český trůn Svatopluk, Ota Černý, Jindřich V. Bořivoj II., Wiprecht z Grojče, Jindřich V. Svatopluk dosazen na český trůn
1108–1109 říšsko-uhersko-česko-polská válka Jindřich V.,

Svatopluk,

Almuš

Koloman,

Boleslav III. Křivoústý,

Bořivoj II.,

Vršovci

vyvraždění Vršovců,

zavraždění Svatopluka

1109 válka o český trůn
 • dobytí Prahy
Vladislav I.,

Ota,

Jindřich V.

Bořivoj II.,

Wiprecht z Grojče,

Václav z Grojče

vítězství Vladislava
1110–1111 válka o český trůn Vladislav I. Soběslav, Polsko smíření Vladislava a Soběslava
1110 vpád do Slezska Zbyhněv, Čechy Polsko smíření Boleslava III. se Zbyhněvem
1112–1125 saské povstání Jindřich V.,

Vladislav I.

Lothar ze Supplinburgu,

Wiprecht z Grojče

smrt Jindřicha V.,

zvolení Lothara římským králem

1114–1115 válka o český trůn
 • dobytí Kladska
Vladislav I. Soběslav,

Polsko

sjezd v Nise
1116 bitva na Luckém poli Čechy Uhry vítězství Čech
1118 tažení do Uher Rakousy, Čechy Uhry porážka Uher
1121 dobytí Přimdy nějací Němci Vladislav I. vítězství Vladislava I.
1126 válka o český trůn Ota Černý,

Lothar, Sasko

Soběslav I.,

Čechy

smrt Oty,

vítězství Soběslava I.

1126–1128 válka o římský trůn
 • tažení k Norimberku
Lothar,

Čechy

Konrád Štaufský vítězství Lothara
1127–1129 byzantsko-uherská válka
 • dobytí Braničeva
Byzantská říše Uhry, Srbové,

Čechy (Václav Olomoucký)

mírová dohoda (1129)
1132–35 válka o uherský trůn
 • bitva na řece Sajó
Béla II.,

Čechy,

Rakousy

Boris,

Polsko,

Rurikovci

jednání v Merseburku (1135)
1132–1137 česko-polská válka
 • tři vpády Soběslava I. do Slezska (1132): vypálení Kozlí a snad 300 vesnic
Čechy Polsko Kladský mír (1137)
1137–1139 válka o římský trůn Konrád III.,

Čechy

Jindřich Pyšný vítězství Konráda III.
1141–1143 válka o český trůn Vladislav II.,

Konrád III.,

Děpolt,

Jindřich,

Jindřich Zdík,

česká opozice (Načerat), Konrád II.,

Vratislav,

Ota

smrt Načerata, smíření mezi Vladislavem II. a moravskými údělníky
1145 přepadení olomouckého biskupa Jindřich Zdík moravští údělníci neúspěch atentátu, privilegium Vladislava II. (1147)
1143–1156 válka o bavorské vévodství Babenberkové,

Čechy

Welfové, bavorská opozice bavorská východní marka povýšena na vévodství
1146 tažení do Polska ve prospěch Vladislava Vyhnance Konrád III., Čechy,

Vladislav Vyhnanec

Polsko neúspěch
1147–1148 Druhá křížová výprava
 • tažení proti Polabským Slovanům (1147)
 • tažení do Svaté země (1147–1148)
Svatá říše římská,

Čechy

Polabští a Pobaltští Slované, Seldžukové neúspěch křížové výpravy
1147 válka o český trůn Soběslav Děpolt zajetí Soběslava u Zdic
1157 tažení do Polska
 • zboření Hlohova aj.
Svatá říše římská,

Čechy, Vladislav Vyhnanec

Polsko složení holdu císaři Boleslavem IV. Kadeřavým
1158 říšská válka v Itálii Barbarosa, Čechy lombardské městské komuny kapitulace Milána
1161–1162 říšská válka v Itálii Barbarosa, Viktor IV.,

Děpolt, Bedřich

Alexandr III.,

Milán

útěk Alexandra III. z Říma, kapitulace Milána
1161 válka o český trůn
 • dobytí Olomouce
Soběslav Čechy zajetí Soběslava
1161–1165 válka o uherský trůn
 • tažení do Uher 1164
 • tažení do Uher 1164/1165
Štěpán III., Čechy, Štýrsko, Rakousy, Rurikovci Štěpán IV., Byzanc, Béla vítězství Štěpána III., oživení česko-byzantských styků
1166 tübingenský spor Welf VII. Hugo I. z Tübingenu, Fridrich z Rothenburgu, Durynsko, Čechy sněm v Ulmu
1167 říšská válka v Itálii
 • dobytí Říma
Barbarosa, Paschalis,

Děpolt

Alexandr,

lombardská liga

neúspěch Barbarosy, smrt Děpolta a biskupa Daniela
1172 válka ve Slezsku Boleslav Vysoký,

Svatá říše římská, Čechy

Měšek I. Křivonohý,

Jaroslav Opolský

smír v Magdeburku
1176–1179 válka o Vitorazsko
 • tažení do Rakous (1176)
 • obležení Znojma
 • tažení do Rakous (1176)
Čechy,

Štýrsko,

Uhry

Rakousy,

Korutansko,

Alexandr III.

dohoda v Chebu
1178–1180 válka o český trůn Bedřich,

Konrád Ota,

Rakousy

Soběslav II.,

Václav

vítězství Bedřicha
1182 válka o český trůn Bedřich Konrád Ota, česká opozice jednání v Řezně
1184 válka o český trůn
 • obležení Prahy
Bedřich, Rakousy, Vojtěch Václav vítězství Bedřicha
1185–1186 válka o svrchovanost nad Moravou Bedřich Konrád Ota knínské úmluvy
1189–1192 Třetí křížová výprava Svatá říše římská, Čechy Saladin zajištění křižáckých států ve Svaté zemi, smrt Děpolta
1189 válka mezi Wettiny
 • tažení do Míšeňska
Albrecht, Čechy Ota Bohatý sněm ve Würzburgu
1189–1191 válka o sicilské království
 • obležení Neapole
Jindřich VI., Čechy Tankred z Lecce vítězství Jindřicha VI., smrt Konráda Oty
1191–1192 válka o český trůn
 • obležení Prahy
Václav Přemysl Otakar I., Vladislav Jindřich, Jindřich Břetislav vítězství Přemysla
1192 wittelsbašsko-bogenská válka
 • tažení do Bavorska
Ludvík Bavorský Albrecht z Bogenu, Čechy vítězství české strany
1193 válka o český trůn
 • obležení Prahy
Přemysl Otakar I. Jindřich Břetislav, Spytihněv, česká opozice vítězství Jindřicha Břetislava
1194 válka o moravské úděly Jindřich Břetislav Vladislav Jindřich vítězství Jindřicha Břetislava
1194 tažení do Míšeňska Čechy Albrecht I. Míšeňský vítězství Čech
1194 válka o sicilské království Jindřich VI., Čechy Sibyla z Accerra vítězství Jindřicha VI.
1197 válka o český trůn Přemysl Otakar I., Albrecht z Bogenu Jindřich Břetislav vítězství Jindřicha Břetislava
1197 válka o český trůn Přemysl Otakar I. Vladislav Jindřich smíření Přemysla Otakara I. a Vladislava Jindřicha

Království posledních Přemyslovců editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
1198–1208 válka o říšský trůn
 • dobytí Cách (1198)
 • vzpoura českých bojovníků u Würzburgu (1198)
 • tažení proti Otovi (1198)
 • tažení proti durynskému lankraběti Hermanovi (1203)
 • obležení Erfurtu (1203)
 • válka o dědictví Dětřicha Holandského
 • Děpoltova vzpoura v Čechách (1202–1204)
 • tažení proti Durynsku a Čechám (1204): obležení Weissensee, tažení do Čech
 • bitva u Wassenbergu (1206)
 • (neuskutečněné) tažení proti Otovi (1208)
Filip Švábský,

Přemysl Otakar I. (1198–1202, 1204–1208),

Vojtěch,

Vladislav Jindřich,

Děpolt (1202–1204),

arcibiskup mohučský,

arcibiskup kolínský Adolf (od 1205),

rýnský falckrabě Jindřich (od 1204),

Dětřich Míšeňský,

arcibiskup magdeburský,

saský vévoda Bernard,

durynský lantkrabě Heřman (od 1204),

Jindřich Brabantský (od 1204), město Kolín (od 1206), Inocenc III. (od 1207/1208), Uhersko (1208), Jindřich z Kalden

Ota IV. Brunšvický,

Inocenc III.,

Anglie,

Dánsko,

město Kolín (do 1206),

kolínský arcibiskup Adolf (do 1205),

italské komuny,

rýnský falckrabě Jindřich (do 1204),

durynský lantkrabě Heřman (do 1204),

Přemysl Otakar I. a Vladislav Jindřich (1202–1204), Uhersko (1203), Jindřich Brabantský (do 1204), Wettinové (od 1207)

smrt Filipa,

vítězství Oty;

uznání českého královského titulu oběma stranami,

neúspěch pokusu povýšit pražské biskupství na arcibiskupství

1210–1218 válka o říšský trůn Ota IV. Brunšvický,

Anglie, ghibellini, protištaufská opozice na Sicílii, Dětřich Míšeňský, falckrabě Jindřich, Milán, Ludvík Bavorský, Leopold Rakouský, Vratislav, česká opozice (Černín), Albrecht II. Braniborský, vévoda saský, Jindřich Brabantský, biskupové z Münsteru a Osnabrücku

Fridrich II.,

Francie, Přemysl Otakar I., Vladislav Jindřich, Inocenc III., mohučský arcibiskup, magdeburský arcibiskup, Heřman I. Durynský, guelfové, Leopold Rakouský, Ludvík Bavorský, Dětřich Míšeňský (od 1213), arcibiskup z Bari, biskupové tridentský, basilejský, kostnický a churský, hrabata z Kiburku, Habsburku a Froburku

smrt Oty, vítězství Fridricha II.; Zlatá bula sicilská; Zlatá bula chebská
1216–1217 spor s Děpoltici
 • dobytí jakéhosi královského hradu Děpoltem
Přemysl Otakar I. Děpoltici smíření Přemysla Otakara I. s Děpoltici
1218 tažení do Pruska Děpolt III., vratislavský biskup Vavřinec Prusové neznámý
cca 1220 válka o Zlaté Hory Vladislav Jindřich vratislavské biskupství přičlenění Zlatých Hor k Moravě
1222–1224 (?) válka (?) s Děpoltici
 • boj (?) o Kouřim
Děpoltici Přemysl Otakar I. odchod Děpolticů z Čech do Slezska
1226–1230 česko-rakouská válka
 • tažení do Rakous (1226)
 • tažení na Moravu (1226)
 • tažení do Rakous (1230)
Čechy, rakouští povstalci (Kuenringové) Babenberkové nerozhodně
1233 válka mezi Václavem I. a Přemyslem
 • dobytí Bítova Babenberky
 • tažení Václava I. na Brno
Václav I. Přemysl, Fridrich II. Bojovný smír mezi Václavem a Přemyslem
1235 válka s Babenberky
 • vpád Babenberků do Uher
 • česko-uherské tažení do Rakous
Čechy, Uhry Fridrich II. Bojovný mír mezi Babenberky a Uherskem
1235–1237 válka s Babenberky
 • tažení do Rakous
Svatá říše římská, Čechy, Ota II. Bavorský, biskupové pasovský a bamberský, patriarcha aquilejský, rakouská a štýrská opozice Fridrich II. Bojovný sněm ve Vídni
1237 válka mezi Václavem I. a Přemyslem
 • tažení Václava I. na Moravu
Václav I. Přemysl smíření Václava a Přemysla, Břeclavsko darováno Oldřichovi Korutanskému, Brněnsko a Znojemsko včleněno do přímé královské domény
1239 válka o Rakousy Fridrich II. Bojovný, Čechy Svatá říše římská smíření Babenberků a Čech s císařem, roztržka mezi Čechy a Babenberky, zástava Lávy Václavu I.
1240–1241 tažení do Rakous Čechy Fridrich II. Bojovný smíření Václava I. s Fridrichem Bojovným, ztráta Lávy
1241–1242 vpád Mongolů do střední Evropy Mongolské impérium Čechy, Uhry, Fridrich II. Bojovný, Jindřich II. Pobožný, Sandoměřsko, Opolsko, Mazovsko smrt Ögedeje, stáhnutí mongolských vojsk, rozpad monarchie slezských Jindřichů, vyplenění Uher
1246 válka s Rakousy Čechy, Uhry Fridrich II. Bojovný český vojenský neúspěch, sňatek Vladislava s Gertrudou Babenberskou, smrt Fridricha Bojovného
1248–1249 odboj králevice Přemysla
 • bitva před Mostem
 • tažení Václava I. na Moravu
 • boj o Prahu
 • obležení Pražského hradu
Přemysl Otakar II.

Mikuláš

sudí Ctibor „Moudrá hlava“ a jeho syn Jaroš

Vítek z Hradce

(ghibellini)

Václav I.

Markvartici, Ronovci, Hrabišici, Ojíř z Friedberka, Jaroš a Hugo z Vamberka, Vilém z Hustopečí, Hrz, Jaroš ze Slivna

Bruno ze Schauenburku

Hardekové, Sirotkové, míšeňský biskup Konrád, Oldřich III. Korutanský (Břeclavsko), Ota III. Braniborský, Albrecht I. Saský, Jindřich Jasný, Jihlava, rytíři z Plíseňska, Míšeňska, Vogtlandu, Frank aj. (Erkenbert ze Starkenberka, Fridrich z Trüningen, Konrád z Hohenfelsu, Fridrich ze Schönburku, Albert z Schlüsselberku, Günther z Grimmitschau, Oldřich z Koldic, Eberhard z Voigtsberku, Jindřich z Plavna, Jindřich z Gery aj.), papež (guelfové)

vítězství Václava I.,

poprava Ctibora a Jaroše,

Vítek I. z Hradce zbaven olomouckého kastelánství, rozklad hradské soustavy

1249 Brunův nájezd na Ratiboř olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku Vladislav I. Opolský Brunovovítězství
1250 válka o babenberské dědictví
 • uherské tažení do Rakous
Heřman Bádenský, Čechy Uhry, rakouská a štýrská opozice Heřmanovo vítězství
1250–1251 válka o babenberské dědictví
 • tažení Ludvíka Bavorského do Rakous
 • tažení Václava I. do Bavorska
 • tažení Přemysla Otakara do Bavorska
Rakousy, Čechy Wittelsbachové české vítězství
1252–1254 válka o babenberské dědictví
 • uherské tažení do Rakous a Štýrska (1252)
 • tažení Kumánů na Moravu (1252)
 • rusko-polské tažení na Moravu (1253): obležení Opavy, obležení Hlubčic, dobývání Fulštejna
 • tažení do Štýrska (1253)
 • tažení Uhrů a Kumánů na Moravu (1253): bitva před Olomoucí
Čechy,

Rakousy,

štýrští straníci

Uhry,

Jindřich Dolnobavorský,

Boleslav V. Stydlivý,

Vladislav Opolský,

Daniel a Lev Haličtí,

rakouští (?) a štýrští straníci

budínský mír
1254–1255 Pruská jízda Přemysl Otakar II., Řád německých rytířů,

Ota III. Braniborský, Bruno ze Schauenberka,

křižáci z Míšeňska, Saska, Durynska a Porýní,

křižáci z přemyslovských zemí (Ota II. z Hardeggu, Albero V. z Kuenringu-Dürnstein, Vítek z Hradce, Boreš z Rýzmburka, Jaroš ze Slivna, Vok z Rožmberka, Smil z Lichtenburka, Boček z Jaroslavic s bratry, Smil z Bílkova, Sirotkové aj.), Meister Sigeher (?)

Sambové dobytí Sambie,

křest sambijských náčelníků, založení Královce

1256–1257 válka s Wittelsbachy České království, Rakousy,

pasovský biskup Ota z Lonsdorfu,

salcburský arcibiskup Filip Sponheimský

Ludvík II. Hornobavorský, Jindřich Dolnobavorský schůzka v Koubě
1259–1260 spor o Salcburk a válka o Štýrsko Filip Sponheimský,

české království, Rakousy,

štýrská opozice,

Oldřich III. Korutanský,

Ota III. Braniborský,

Vladislav I. Opolský,

Jindřich III. Bílý,

Boleslav II. Lysý,

Konrád I. Hlohovský,

rytíři z Říše

Oldřich,

Uhersko, Kumáni,

Mongolské impérium,

Daniel Haličský,

Boleslav V. Stydlivý,

Lešek Černý,

Bulhaři,

Řekové,

Sikulové,

Besermené,

Ismaelité,

Valaši,

Srbové,

Bosňané

vídeňský mír (1261)
1265–1267 válka s Wittelsbachy
 • tažení do Bavorska
 • dobytí Pasova
 • tažení do Bavorska
České království, Rakousy, Štýrsko,

pasovský biskup Ota z Lonsdorfu, Řezno,

Vladislav I. Opolský, Jindřich III. Bílý, Boleslav II. Lysý, Konrád I. Hlohovský

Wittelsbachové mír mezi Přemyslem

Otakarem II. a Wittelsbachy

1267–1268 Pruská jízda Přemysl Otakar II., Bruno ze Schauenburka, Řád německých rytířů Prusové neúspěch a přerušení výpravy
1270–1271 Přemyslovsko-Sponheimsko-Piastovsko-Arpádovská válka
 • tažení Piastovců do Vratislavska
 • tažení do Kraňska (1270): obsazení Lublaně
 • uherský vpád do Rakous a Štýrska (1270)
 • tažení do Uher (1271): dobytí Bratislavy, Juru, Trnavy, Nitry ad., obležení Kobersdorfu, bitva u Rábnice, uherský protiútok
 • tažení Jindřicha Bavorského do Rakous
Přemysl Otakar II. (České království, Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Vindická marka), Albrecht Brunšvický, braniborští Askánci, (Ota V. Dlouhý s bratry), Vratislavsko, hosté z Říše (Konrád z Friburku, Gotfried z Habsburku)
Alfons Kastilský, Anglie, Richard Cornwallský, arcibiskupové z Mohuče, Magdeburku a Salcburku, Ludvík II. Hornobavorský, Jindřich Jasný, Albrecht II. Saský, Jan I. Brabantský, Albrecht Durynský
Uhry, Filip Sponheimský, Jindřich Dolnobavorský, Boleslav V. Stydlivý, Lešek Černý, Konrád II. Mazovský
Francie, Karel z Anjou, Karel II. Neapolský, Byzanc, Béla Mačevský, Uroš Srbský, Lev Haličský
mír pod Bratislavou
1272–1273 válka o akvilejský patriarchát Filip Sponheimský akvilejská kapitula,

korutanský hejtman Oldřich z Drnholce (Přemysl Otakar II.)

Přemysl Otakar II. jmenován generálním správcem patriarchátu do zvolení nového patriarchy, smíření Přemysla Otakara II. s Filipem Sponheimským
1273 válka s Uherskem
 • dobytí Rábu rakouskými ministeriály
 • tažení Moravanů a Rakušanů proti Nitře: spálení Nitry
 • tažení Uhrů k Lávě
 • boj u Plaveckého hradu
 • tažení Přemysla Otakara II. do Uher: dobytí Bratislavy, Svatého Juru, Trnavy ad., boj o Ráb, bitva na Rábnici, boj o hrad Dyvenkuy, obležení Děvína
 • uherský vpád do Štýrska
 • boj o Vasvár
 • boj u Szombathely
 • obležení Šoproně
Přemysl Otakar II. (České království, Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Vindická marka, Pordenone), Kyburgové Uhersko smrt Oldřicha z Drnholce, taktické vítězství Přemyslovců, strategicky neúspěch
1275 odboj v Rakousích a Štýrsku Wernhard z Wolkersdorfu, Ulrich z Viehofenu, Hartnid z Wildonu Rakousy, Štýrsko (Přemysl Otakar II.) potlačení odboje,

útěk vzbouřenců k Rudolfovi Habsburskému

1275 válka se Salcburskem
 • dobytí Friesachu
salcburský arcibiskup Fridrich, řezenský biskup Lev, pasovský biskup Petr země Přemysla Otakara II. smír v Praze
1275–1276 válka proti Přemyslovcům
 • tažení Menharta Tyrolského do Korutan a Štýrska: obležení Štýrského Hradce, pád Offenbergu, Kaisersbergu, Nového Wildonu, Eppensteinu aj.
 • ústupové boje Miloty z Dědic ze Štýrska
 • pád Lince
 • boje u Enže
 • pád Tullnu
 • pád Klosterneuburgu
 • obležení Vídně
 • odboj Vítkovců a Borše z Rýzmburka: zničení Zlaté Koruny
Rudolf Habsburský,

Uhry, dominikáni, minorité, mohučský arcibiskup Werner, Menhart a Albrecht Tyrolští, salcburský arcibiskup Fridrich, akvilejský patriarcha Raimund, Fridrich z Hohenzollernu, biskup z Chiemsee Jan, biskup würzburský Bertold, hesenský lantkrabě Jindřich, Ludvík Hornobavorský, Jindřich Dolnobavorský,

vzbouřenci: Oldřich z Heunburgu, Jindřich z Pfannbergu, Herond z Wildonu, Ota z Lichtenštejna, Wernhard z Wolkensdorfu, Ota z Haslau (od června 1276), Ota z Perchtoldsdorfu (od června 1276), Boreš z Rýzmburka, Vítkovci (Záviš z Falkenštejna)

Přemysl Otakar II.,

Ota z Orlamünde, Rudolf Bádenský,

Ota V. Dlouhý, Albrecht Braniborský, Jindřich Dolnobavorský, Poláci, ministeriálové z Haßlachu, Albero z Puchheimu, Jindřich z Kuenring-Weitra aj.

Vídeňský mír (1276)
1276 vpád Wernharda z Wolkensdorfu do Přemyslova ležení u Vídně Wernhard z Wolkensdorfu Přemysl Otakar II. Wernhardova smrt
1277 válka s Vítkovci a Boršem z Rýzmburka
 • dobytí Jindřichova Hradce
 • dobytí Českého Krumlova
 • přepadení Českých Budějovic
České království Vítkovci (Oldřich z Hradce, Jindřich a Vítek z Rožmberka, Vítek z Krumlova, Záviš z Falkenštejna, Ojíř z Lomnice),

Boreš z Rýzmburka,

Rudolf Habsburský

dočasné vyhnání některých Vítkovců a jejich prohlášení za psance, poté mírové jednání v Praze
1277–1278 odboj Borše z Rýzmburka a Vítkovců Boreš z Rýzmburka, Vítkovci, Rudolf Habsburský České království poprava Borše z Rýzmburka, útěk Záviše z Falkenštejna
1278 válka Rudolfa Habsburského s Přemyslem Otakarem II.
 • tažení Přemysla Otakara II. do Rakous: vypálení Weidhofenu, obležení Drozdovic, obležení Lávy, bitva na Moravském poli
Rudolf Habsburský, Uhersko, Kumáni,

basilejský biskup Jindřich, salcburský arcibiskup Fridrich, alsaský fojt Konrád z Hastattu, Albrecht I. Tyrolsko-Gorický,

rytíři z Porýní, Frank, Švábska a Švýcar

České království, Jindřich z Kuenring-Weitra,

rytíři z Durynska, Míšeňska, Braniborska, sbor z Krakovska,

Jindřich Probus (?), Jindřich Hlohovský (?)


Ota V. Dlouhý
smrt Přemysla Otakara II. a drtivá porážka jeho vojska
1278 válka o regentství nad českým královstvím
 • tažení Rudolfa Habsburského do Čech
Rudolf Habsburský (Rakušané, Štýřané), salcburský arcibiskup Fridrich, biskupové Jan z Chiemsee, Wernhard ze Sekova a Gerhard z Lavantu, Ludvík II. Hornobavorský, Menhart Tyrolský, Fridrich z Hohenzollernu Ota V. Dlouhý, Ota IV. se šípem,
Jindřich Probus
rozdělení moci:

Morava Rudolfovi na 5 let, Kladsko a Broumovsko Probovi, regentství a správa Čech Otovi V. na 5 let

1279 spor mezi Otou V. a pražským biskupem Ota V. Dlouhý pražský biskup Tobiáš,

církevní instituce stojíc na straně Kunhuty

odvezení Václava II. do Braniborska
1279 přepadení Českých Budějovic Záviš z Falkenštejna České Budějovice vyplenění Budějovic
1280 tažení Rudolfa Habsburského do Čech Rudolf Habsburský, Ludvík II. Hornobavorský, biskupové basilejský Jindřich, tridentský Jindřich a chiemský Konrád, Berengar z Laufen, Ota Dolnobavorský, Albrecht Saský, Fridrich z Hohenzollernu, Menhart Tyrolský aj. Ota V. Dlouhý, oddíly Bolka Lehnického smíření mezi Rudolfem a Otou
1280 plenění moravských církevních statků Albrecht starší ze Šternberka olomoucké biskupství, olomoucká kapitula, klášter Hradisko smíření Albrechta s církví
1281 válka na Moravě Albrecht Saský zastupující Rudolfa moravská šlechta (Milota z Dědic, Gerhard z Obřan) zatčení Miloty a Gerharda
1281 spor mezi vratislavským biskupstvím a bratry z Linavy vratislavský biskup Tomáš Otta a Oldřich z Linavy na Edelštejně a Cukmantlu rozhodčí výrok Mikuláše Opavského
1281 záští mezi Řádem německých rytířů a Závišem ze Stružnice Záviš ze Stružnice Řád německých rytířů smír mezi Řádem a Závišem
1283/1284 spor o Opavu Mikuláš Opavský Opava, Kunhuta smíření mezi Mikulášem a Opavou
1284 válka o převahu v zemi a na královském dvoře Záviš z Falkenštejna, Ojíř z Lomnice, Hroznata z Úžic, Vítek z Krumlova, Jindřich z Rožmberka, Oldřich z Hradce, Sezima ze Stráže, Hynek z Dubé, Jaroslav ze Šternberka, Hynek z Lichtenburka, Albert ze Žeberka, Mutina z Kostomlat, Ondřej z Kavčí hory, Půta ze Mšeného, Vilém z Miličína, Půta z Potštejna, Soběhrd z Litic, Holen z Vildštejna aj. Purkart z Janovic, Zbyslav z Třebouně, Zdislav z Lemberka, Sezima z Krašova, Tobiáš z Bechyně, Beneš z Vartenberka, Bohuslav ze Zvíkova, Heřman z Hohenberka, Tobiáš ze Zvíkova aj. smíření mezi oběma kotériemi
1285 spor mezi Jindřichem Probem a vratislavským biskupem Jindřich Probus vratislavský biskup Tomáš II. zástava Edelštejnu biskupovi
1285–1286 tažení proti lapkům na Moravu Václav II.,

Záviš z Falkenštejna,

olomoucký biskup Dětřich

lapkové,

Fridrich ml. ze Šumburka,

manové olomouckého biskupství,

Gerhard z Obřan

vítězství českého krále
1287–1288 válka mezi českou šlechtou
 • přepadení Záviše z Falkenštejna v Železných horách
 • česk-rakouské pohraniční potyčky
Heiman z Lichtenburka,

Albrecht Habsburský,

Boček z Vranova,

z Bechyně, ze Zvíkova aj.

Záviš z Falkenštejna,

Uhersko,

Václav II.

příměří mezi oběma stranami
1288-1290 záští mezi pražským biskupem a českou šlechtou, odboj Vítkovců
 • přepadení Příbrami
 • vypálení Pelhřimova
 • vypálení Týna nad Vltavou
 • obsazení Č. Budějovic králem
 • obležení Hluboké
pražský biskup Tobiáš, Václav II., Mikuláš, Čeněk z Kamenice, Rudolf I. Habsburský, Rudolf Habsburský (Bertold z Gebzenštejna, Helwig z Goldbachu, hrabě Albrecht z Hohenbergu se synem Albrechtem, hrabě Rudolf z Habsburku-Laufenburgu, Hiltbrand maršálek z Pappenheimu, Eberhard stolník z Waldburgu, Jindřich Walter z Ramschwagen a Dietegen z Kastelu) Hynek mladší z Lichtenburka, Dětřich Švihovec, Zdeslav ze Šternberka, Ondřej z Říčan, Konrád a Jindřich z Altenburku, Jindřich z Rožmberka, Vícek ze Zálší, Zbyslav Třebouně, bratři Vítek, Vok, Budivoj a Henslín ze Skalice jinak z Ledenic, Hroznata z Úžic se syny Arnoštem, Jencem a Budivojem smíření krále se všemi kromě Závišových bratrů a Hroznaty se syny,

poprava Záviše z Falkenštejna, zabití Čeňka z Kamenice

1291-1292 válka o Malopolsko
 • Lokýtkův vpád do Krakovska
 • odvetné tažení Tasa z Vízmburka
 • tažení biskupa Arnolda a Dietegena z Kastelu: obsazení Krakova, Wiślice, Oblekońe a (?) Prądocina, vpád do Sandoměřska
 • Lokýtkův protiútok: pád Wiślice, Oblekońu a (?) Prądocina
 • Lokýtkovo tažení do Krakovska k Miechówu (1292)
 • tažení Václava II.: dobytí Sieradze
Václav II.,

Griffina, Ota V. Dlouhý, Bolek Opolský, Kazimír Bytomský, Přemysl Ratibořský, Měšek Těšínský, Boleslav Mazovský,

bamberský biskup Arnold, Dietegen z Kastelu,

Jindřich z Wüstehube, Alexius z Leckinsteina, krakovský biskup Pavel, Warcislaw z Krzelowa

Vladislav Lokýtek,

Halič, Uhry,

Žegota, Oto, Svatopluk, Mikuláš Gniewomirovic, Klemens, Dominik aj.

odvolání biskupa Arnolda a Dietegena z Kastelu ze služeb Václava II.,

Litomyšlské privilegium,

zisk Krakovska a Sandoměřska Václavem II.,

lenní slib Vladislava Lokýtka Václavu II.

1297 válka v Polsku
 • tažení Lokýtka a Uhrů proti Jindřichovi Hlohovskému a Bolkovi Opolskému
 • vpád Bolka Mazovského do Malopolska: vyplenění Miechówa
Vladislav Lokýtek,

Uhersko,

Boleslav Mazovský

Jindřich Hlohovský,

Václav II.,

Bolek Opolský

mír v Sieradzi
1298 válka o říšský trůn Albrecht Habsburský, Uhry, Jindřich Korutanský, Albrecht z Hohenberku-Heigerlochu aj., Václav II. (Bolek Opolský, Smil z Nových Hradů) Adolf Nasavský,

Ota Dolnobavorský,

Rudolf I. Falcký aj.

smrt Adolfa Nasavského, vítězství Albrechta
1300 vpád haličských do Malopolska Lev Danilovič Haličský Václav II. vítězství Haliče
1300 cesta Václava II. za polskou korunou Václav II.,

Lešek, Kazimír a Přemysl Inovroclavští,

elita ze Sieradzska, Lenčicka, Kujavska, Velkopolska a Gdaňského Pomoří

Vladislav Lokýtek útěk Vladislava Lokýtka, korunovace Václava II. na polského krále, lenní hold inovroclavských Piastovců
1300–1303 válka s Rujánou
 • Samborovo tažení do Gdaňského Pomoří: obsazení hradů Stolp, Schlawe, Rügenwalde a Belgarde
 • úspěšná obrana Gdaňsku
 • protiútok: dobytí Stolpu a Belgardu, obsazení Schlawe
České a polské království,

Řád německých rytířů

rujánské knížectví (Vislav, Sambor),

kaminský biskup Jindřich

vítězství česko-polské unie
1301–1304 válka s Hlohovskem Jindřich III. Hlohovský, Bolek I. Surový české a polské království nerozhodně
1302 válka ve Svaté říši římské Albrecht Habsburský, Bavoři, Uhři, žoldnéři z českého království Jan Henegavský, kolínský arcibiskup Wikbold aj. Albrechtovo vítězství
1303–1304 kujavsko-dobříňská válka Lešek, Přemysl a Kazimír Inovroclavští,

dobříňská opozice (Vojslav Trojanovic)

Zemovít Dobříňský status quo ante bellum
1301–1305 válka o arpádovské dědictví a dominanci ve střední Evropě České a polské království,

Ladislav V.,

uherští straníci: Jan (Ivan) a Jindřich Kysečtí, kaločský arcibiskup Jan, spišský probošt-biskup Jakub, Matúš Čák Trenčanský (do 1305), hrabě spišských Sasů Jordán z Hrhova, Omoděj Aba (do 1302/1303), palatin Štěpán, bán Ladislav Ratolth, bosenský biskup Mikuláš (do 1302), nejvyšší taverník Dominik, magister Demeter, Ladislav z Toruoy, Štěpán ze Zaly aj.,

Heřman III. Braniborský, Ota IV. se šípem,

Vratislavsko,

Ruprecht Nasavský,

Petr z Aspeltu,

Jan Muskata,

Ota Dolnobavorský (od 1305)

papežové Bonifác VIII. a Benedikt XI.,

Karel Robert z Anjou,

Neapolsko,

uherští straníci: ostřihomský arcibiskup Řehoř Bicskei, pětikostelský biskup Pavel, nitranský biskup Jan, kaločský arcibiskup Štěpán, bosenský biskup Mikuláš (od 1302), Ugrin Čák, Omoděj Aba (od 1302/1303), Matúš Čák Trenčanský (od 1305), ostřihomská kapitula, ostřihomský arcibiskup Michal, biskupové sedmihradský Petr a rábský Dětřich, Štěpán (syn Marka), Leukas (syn Vavřince Čáka), Opour, Kumáni aj.,

Albrecht Habsburský (od 1303),

Jindřich z Lichtenštejna,

Dietegen z Kastelu, Eberhard Würtemberský, falckrabě Rudolf, Ota Dolnobavorský (do 1305),

hrabata z Hohenberku a Hirschberku, purkrabí z Rheinfeldu, páni z Hohenlohe a Rappoltsteinu, burgundský zemský fojt, biskupové z Kostnice, Štrasburku, Špýru, Freisingu, Řezna, Pasova a Augsburku, salcburský arcibiskup Konrád,

Meinhard z Ortenburgu,

Rudolf ze Sargansu a Werdenberku, Vilém z Montfortu aj. z Říše,

Halič, Zlatá horda, Vladislav Lokýtek aj.

mír mezi Václavem III. a Habsburky,

rezignace Václava III. na uherský trůn ve prospěch Oty Dolnobavorského

1305–1306 válka s Lokýtkem České a polské království,

velkopolský hejtman Pavel z Paulštejna,

krakovský biskup Jan Muskata (Rulko (asi) z Bibrštejna, Ota z Maltitz, Ota Spatzmann, Fridrich z Linavy, Gerlach z Culpen) aj.

Vladislav Lokýtek,

Omoděj Aba,

Kazimír Bytomský, Přemysl Inovroclavský, Kazimír III. Hněvkovský, Lešek Inovroclavský,

hnězdenský arcibiskup Jakub,

rod Lisů (krakovský soudce Pakoslaw ze Mstyczowa, sandoměřský soudce Varcislav, krakovský palatin Mikuláš, sieradzský kastelán Klement),

Gryfiti (Czadro z Latoszyna a Jan z Dęblina),

Bogoriové (Vojtěch ze Žmigrodu),

Toporczykové (sandoměřský palatin Ota) aj.

zajetí Leška Inovroclavského, zavraždění Václava III.
1305 litevský vpád do Polska České a polské království Litevské velkoknížectví (Witenes) vítězství Litevců
1306 vpád Jindřicha Hlohovského do Velkopolska Jindřich III. Hlohovský České a polské království, Braniborsko zavraždění Václava III.

Boj o český trůn editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
1306 vpád Vítkovců do Českých Budějovic Jindřich z Rožmberka, Vítek z Landštejna Mikuláš Klaric vítězství Vítkovců
1306 obsazení Lanškrouna Heiman z Dubé Zbraslavský klášter vítězství Heimana
1306 vpád Habsburků do Čech
 • Rudolfovo tažení k Praze
 • Albrechtovo tažení k Praze
Albrecht Habsburský, Rudolf Habsburský,

Jindřich z Rožmberka, Raimund z Lichtenburka, Hynek z Dubé, Dobeš z Bechyně, Albrecht ze Žeberka, Jindřich z Lipé, Oldřich z Lichtenburka

Jindřich Korutanský,

Štěpán Dolnobavorský

vítězství Habsburků
1307–1308 válka o český trůn a odboj v Říši Albrecht Habsburský, Rudolf Habsburský,

Fridrich Habsburský, Eliška Rejčka,

Jan z Meziříčí (1307), Hynek z Dubé (1307), Tobiáš z Bechyně, Albrecht ze Žeberka, Fridrich ze Šumburka, Bolek z Kravař,

olomoucký biskup Jan (do 1308), Zbraslavský klášter, Heidenreich Sedlecký,

věnná města, Kouřim (do 1308), pražští měšťané Wolfram a Hiltmar Fridiger, kutnohorští měšťané Pertold Pirkner a bratři Jenslin a Ortlieb z Rosenthalu,

Petr z Aspeltu, falckrabata Ludvík a Rudolf, gorická hrabata, ortenburská hrabata, aquilejský patriarcha Ottobuono von Razzi,

Walter z Castellu,

templářský mistr Ekko,

rakouská strana v olomoucké kapitule, kléru a manství (mistr Martin)

Jindřich Korutanský,

Štěpán I. Dolnobavorský, Ota III. Dolnobavorský, Ota Korutanský, Fridrich Pokousaný a jeho bratr Diezman, Eberhard I. Würtemberský,

pražský biskup Jan IV. z Dražic, olomoucký biskup Jan (od 1308), břevnovský klášter,

Vilém Zajíc z Valdeka, Ojíř z Komberka, Bavor ze Strakonic, Ulman z Lichtenburka, Hynek Krušina z Lichtenburka,

staroměstský měšťané Mikuláš Thusintmark a Mikuláš od Věže,

kutnohorští Ruthardovci, Kouřim (od 1308),

šlechta přistoupivší od roku 1307 (Raimund z Lichtemburka, Jindřich z Lipé, Vítek z Landštejna, Hynek z Dubé se synem Půtou, Jan z Vartemberka, Heiman z Ronova a Přibyslavi, Smil z Obřan, Jindřich z Rožmberka, Jan z Klimberka),

Plichta ze Žerotína, Ctibor z Uherska, Hynek Žák z Dubé, Vítek ze Švábenic (od 1308), Zdeslav ze Šternberka (od 1308)

mír mezi Otou Korutanským a gorickým hrabětem (1308),

mír ve Znojmě (1308)

1309–1310 válka o český trůn
 • zajetí české šlechty kutnohorským a pražským patriciátem (únor 1309)
 • obsazení Pražského hradu a Kutné Hory Aufenštejnem (1309)
 • plenění statků zbraslavského kláštera Aufenštejnem (1309)
 • dobytí Pražského hradu povstalci (1309)
 • obsazení Kutné Hory Jindřichem Korutanským (18. 7. 1310)
 • obležení Prahy Fridrichem Míšeňským (září 1310)
 • říšské tažení do Čech (podzim 1310): obležení Kutné Hory, obležení Kolína, obsazení Starého Města pražského, přepadení Jindřicha Koutanského Vilémem Zajícem z Vladeka
Jindřich VII., Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna,

zbraslavský klášter, sedlecký klášter, plaský klášter (od léta 1309),

Albrecht ze Žeberka, Jindřich z Rožmberka, Fridrich ze Šumburka, Vítek z Landštejna, Jindřich z Lipé, Jan z Vartenberka, Bohuslav ze Švamberka a Boru, Vilém Zajíc z Valdeka, Hynek Krušina z Lichtemburka, Markvart ze Zvířetic, Fridman ze Smojna,

část pražského a kutnohorského patriciátu,

Jan IV. z Dražic,

říšské tažení: Petr z Aspeltu, falckrabě Rudolf, eichstädský biskup Filip, norimberský purkrabí Fridrich, hrabě Bertold z Hennebergu, Ludvík z Oettingen aj.

Jindřich Korutanský, Anna,

Ota Korutanský, Fridrich Míšeňský,

do poloviny roku 1309: Jindřich z Lipé, Jan z Vartenberka aj.,

bratři Konrád a Jindřich z Aufenštejna,

část kutnohorského a pražského patriciátu

dobytí Čech Lucemburky,

vyhnání Jindřicha Korutanského,

smír mezi Janem Lucemburským a Fridrichem Míšeňským

České království a Země Koruny české za Lucemburků editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
1311 tažení Jana Lucemburského na Moravu Jan Lucemburský aj. loupeživí rytíři pacifikace Moravy
1311–1312 povstání fojta Alberta České království,

Krakov (fojt Albert), klášter v Miechowie (probošt Jindřich erbu Ossoria),

krakovský biskup Jan Muskata se švagrem Gerlachem z Culpen,

Sandoměř, Vělička,

Bolek I. Opolský,

Vladislav Lokýtek,

Nowy Sącz,

Omoděj Aba

vítězství Lokýtka
1313 tažení Jana Lucemburského na pomoc otci do Itálie české království, Petr z Aspeltu italská opozice tažení přerušeno po smrti Jindřicha VII.
1315 první tažení proti Matúši Čákovi české království Matúš Čák Trenčanský umístění královských posádek u Uherského Brodu a Uherského Hradiště
1315 druhé tažení proti Matúši Čákovi české království,

ozbrojenci z Říše

Matúš Čák Trenčanský vítězství českého království
1315-1316 válka královen Eliška Rejčka,

Jindřich z Lipé, Jan z Vartenberka, Vilém z Landštejna, Albrecht ze Žeberka, Čeněk z Lipé, Jindřich Berka z Dubé, Hynáček z Housky, oba Heimanové z Dubé, Beneš z Dubé, Jindřich z Lichtenburka

Eliška Přemyslovna,

Jan Lucemburský, Ludvík Bavor,

Balduin Lucemburský, Petr z Aspeltu,

Boleslav III. Marnotratný (Těma z Koldic, Jindřich st. z Plavna, Jindřich ml. z Plavna, Jan z Gery),

Vilém Zajíc z Valdeka, Petr z Rožmberka, Oldřich z Říčan, Beneš z Michalovic, Tobiáš z Bechyně ml., Heřman z Hohenbergu, Protiva z Rožmitálu, Půta z Turgova,

Staré Město pražské

smrt Jana z Vartenberka,

propuštění Jindřicha z Lipé z vězení

1316 tažení do Říše Ludvík Bavor,

Jan Lucemburský, Balduin Lucemburský

Fridrich Sličný nerozhodně
mezi 1314 a 1316 lutyšsko-lucemburská válka
 • dva vpády lutyšského biskupa do Lucemburska
 • lucemburský protiútok
lutyšský biskup Adolf Lucembursko lutyšský biskup donucen k vyplacení škod
mezi 1314 a 1316 tažení proti Poincovi z Wolmerange Lucembursko Poince z Wolmerange ?
mezi 1314 a 1316 odboj Jana z Vianden Jan z Vianden Lucembursko obsazení hrabství Vianden lucemburským vojskem
1316-1318 válka královen
 • tažení Jana Lucemburského proti Vilémovi z Landštejna (1318)
 • tažení krále a Elišky Přemyslovny na Moravu (1318)
 • tažení povstalců k Brnu (1318)
Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský, Ludvík Bavor,

Vilém Zajíc z Valdeka, Tobiáš a Zbyněk z Bechyně, Jan z Dobrušky, Heřman z Jablonného, Markvard z Lemberka, Bavor ze Strakonic, Petr z Rožmberka (do 1318),

porýnské oddíly

Eliška Rejčka,

Habsburkové,

Jindřich I. Javorský

Jindřich z Lipé, Vilém z Landštejna, Petr z Rožmberka (od 1318)

domažlický sněm
1319 válka královen
 • obsazení Lokte králem
 • obsazení Malé Strany a Pražského hradu králem
 • obležení Starého Města králem: vypálení předměstí na Zderaze, útok na Perštýn
Eliška Přemyslovna,

Vilém Zajíc z Valdeka, Petr z Rožmberka,

Staré Město pražské

Eliška Rejčka, Jan Lucemburský,

Mikuláš II. Opavský,

Jindřich z Lipé

vítězství krále,

oslabení patriciátu

1319 tažení Viléma Zajíce z Valdeka do Říše Ludvík Bavor,

Vilém Zajíc z Valdeka

Fridrich Sličný smrt Viléma Zajíce z Valdeka
1319 tažení do Bydyšínska české království Jindřich Javorský smír u Olešnice
1319 tažení do Dolní Lužice české království Guben český ústup
mezi 1316 a 1319 válka mezi Brabantskem a Maastrichtem
 • zpustošení území Condroa lucemburskými oddíly
 • vítězství Brabantska nad hrabětem z Falkenbergu
 • vpád lutyšského biskupa do severního Lucemburska: rozboření města Marche-en-Famenne
Jan III. Brabantský,

lutyšský biskup Adolf z La Marcku,

Lucembursko (Jindřich z Beaufortu)

Maastricht,

hrabě z Falkenbergu

příměří na dva roky
mezi 1316 a 1319 lucembursko-verdunská válka verdunský biskup Jindřich IV. z Apremontu Lucembursko ?
1320 tažení do Alsaska Ludvík Bavor, Jan Lucemburský, Balduin Lucemburský, jülišský vévoda Gebhard Leopold Habsburský ústup Ludvíka Bavora
1320 válka o Lucembursko Jan Lucemburský lutyšský biskup Adolf z La Marcku,

remešský biskup Robert z Courtenay

vítězství Lucemburska
1321-1322 válka s vévodou z Baru Lucembursko barské vévodství smír prostřednictvím Francie
1322 válka o říšský trůn Ludvík Bavor,

české království, Lucembursko, Balduin Lucemburský, Bernard Svídnický, Jindřich Dolnobavorský starší, norimberský purkrabí Fridrich Hohenzollernský

Fridrich Sličný,

Habsburkové, Uhersko, Kumáni

vítězství Ludvíka Bavora,

zajetí Fridricha a Jindřicha Habsburského,

hodonínský mír (1324)

1322-1323 válka o hrady Mievault a Moncy a město Verdun
 • dobývání Marvaultu a Moncy vévodou z Baru
vévoda Eduard z Baru Lucembursko mírové jednání v Le Mans
1324 vzpoura v Tolouse Francie, Lucembursko Tolouse kapitulace Tolouse
1324 válka s kolínským arcibiskupem
 • obležení Bonnu Janem Lucemburským
 • dobytí hradu Bolmenskinu Vilémem III. a Engelbertem
Vilém III. Henegavský,

Lucembursko,

Engelbert z La Marcku,

lutyšský biskup Adolf z La Marcku

kolínský arcibiskup Jindřich z Virneburgu kapitulace kolínského arcibiskupa
1324-1326 válka s městem Mety Lucembursko, české království (Heřman z Miličína, Petr z Rožmberka), lotrinský vévoda Ferry IV., Eduard z Baru, Balduin Lucemburský, Goubert z Aspremontu, verdunský biskup Jindřich z Aspremontu, metský biskup Jindřich Delfínův (do 1325) Mety mír prostřednictvím Francie a papeže
1326-1327 povstání v Metách metští řemeslníci a chudina metský patriciát,

Eduard z Baru, Jan Lucemburský

mírová dohoda
1327 válka o polský trůn
 • české tažení na Krakov
Jan Lucemburský Vladislav Lokýtek,

Uhersko

trnavský mír
1327-1328 lucembursko-brabantská válka Jan Lucemburský,

Rainald z Fauquemontu, lutyšký biskup Adolf z La Marcku

Jan III. Brabantský mír v Bruselu
1327-1328 povstání ve Flandrech
 • bitva u Casselu (1328)
Bruggy, Ypry ad. západoflanderská města flanderský hrabě Ludvík, Robert z Casselu, Francie, 500 mužů Jana Lucemburského, Jan z Beaumontu vítězství Francie
1328 česko-rakouská válka Fridrich Sličný,

Albrecht Habsburský

české království,

Uhersko,

Ota Habsburský

mírová dohoda
1328-1329 litevská jízda Jan Lucemburský, Řád německých rytířů,

Jindřich z Lipé ml., Vilém z Landštejna, Ota z Bergova, Petr z Rožmberka, Bernard z Cimburka, Těma z Koldic,

říšští křižáci: Jofrid z Leiningen, Oldřich z Hanau, Jindřich z Weilnau, Francouzi, Lucemburčané, Guillaume de Machaut

Litva, Vladislav Lokýtek
Václav Plocký
porážka Litvy a Lokýtka,

složení lenní přísahy

Václava Plockého Janovi Lucemburskému

1328-1329 válka o Vratislavsko Boleslav III. Marnotratný,

Jan Stínavský

Jindřich VI. Vratislavský,

české království

lenní přísahy Boleslava a Jana českému králi
1328-1329 válka o mohučské arcibiskupství Balduin Lucemburský,

většina porýnských měst, mohučské kapituly a arcibiskupských manů, Jan Lucemburský

papež Jan XXII., Jindřich z Virneburgu, Mohuč, Frankfurt nad Mohanem, Erfurt příměří s Mohučí (1329)
1329 válka mezi lucemburskými a barskými many leníci Lucemburska leníci barského vévodství dohoda v Marville
1331-1333 válka o italskou signorii
 • nájezdy Florenťanů na Luccu
 • povstání v Brescii (1332)
 • obsazení Bergama a Pizzighettone Azzem
 • obležení Modeny
 • bitva u San Felice
 • útok Jan Lucemburského na Chieru (1333)
 • obležení tvrze v Pavii
 • pokus zmocnit se Bergama
 • obležení Ferrary legátem
 • bitva u Ferrary
 • obležení Cremony
 • obležení hradu Pizzighettone
Jan Lucemburský, Karel,

Ludvík Savojský, Francie, papež, papežský legát Bertrand du Pojet,

Bergamo, Bobbio, Como, Novara, Pavie, Vercelli, Cremona, Borgo San Donnino, Bologna, Mantova, Modena, Lucca, Parma, Piacenza, Reggio, Verona (města v roce 1331),

francouzský sbor (1332): biskup z Beauvais Jean de Marigny, Jan I. z Armagnacu, Simone Filippi de’ Reali, hrabě Sancerre, lucemburský senešal Arnold z Pittingen

Azzo Visconti, Florencie, Mastino della Scala, Gonzagové, ferrarský markrabě Rinald d’Este, Robert I. Neapolský porážka Lucemburků,

rozklad jejich signorie

1331 válka s Habsburky a Uhrami
 • první tažení Oty a Uher
 • druhé tažení Oty a Uher na Moravu
 • vpád moravské šlechty do Rakous
Uhersko,

Ota Habsburský

české království,

saský vévoda Rudolf a jeho bratr:

pasovský biskup Albrecht

vídeňský mír
1331 válka o dědictví Přemysla Hlohovského
 • obsazení Hlohova Bolkem
 • tažení Jan Lucemburského: dobytí Němčí, obsazení Hlohovska, obležení Hlohova
Jan Stínavský, Jindřich Zaháňský, Konrád Olešnický,

Jan Lucemburský

Bolek II. Svídnický a jeho sestra Konstancie

(Boleslav III. Marnotratný?)

obsazení Hlohovska Janem Lucemburským
1331-1333 česko-polsko-křižácká válka
 • obležení Poznaně Janem Lucemburským (1331)
 • Lokýtkovo tažení Plockem do Pruska (1332)
 • boj na polském pohraničí (1332) (Hynek z Dubé)
Řád německých rytířů,

Jan Lucemburský

Vladislav Lokýtek stažení Jana Lucemburského od Poznaně
1332 aféra Roberta z Artois Filip VI., Jan Lucemburský, lutyšský biskup Adolf z La Marcku Robert z Artois, Jan III. Brabantský příměří mezi Filipem a Robertem
1333 válka o Mecheln flanderský hrabě Ludvík Jan III. Brabantský,

Jan Lucemburský, Mecheln aj.

příměří
1334 válka s Brabantskem
 • první tažení Jana Lucemburského do Limburska: obsazení hradu Herve, obležení města Nolduc, vypálení řady vsí
 • druhé tažení Jana Lucemburského do Limburska
Jan Lucemburský,

kolínský arcibiskup Walram z Jülichu,

lutyšský biskup Adolf,

flanderský hrabě Ludvík,

Vilém III. Holandský,

hrabě Renaut z Gueldre aj.

Jan III. Brabantský mír v Amiensu
1335 Karlovo tažení do Minsterberska Karel Boleslav II. Minsterberský Bolkovo vítězství,

složení holdu Bolkem českému králi

1335-1336 válka o dědictví Jindřicha Korutanského
 • porážka Oty u Znojma
 • protiútok Jindřicha II. z Lipé
 • Karlovo tažení z Tyrol na Habsburky a Uhry
 • tažení Jala Lucemburského do Rakous a Bavorska
 • vpád císaře do Dolního Bavorska a Rakous
 • Karlovo tažení z Tyrol ke hradu Kufsteinu
Ludvík Bavor,

Ota Habsburský,

Uhersko (do 1336)

České království,

Karel,

Jan Jindřich,

Jindřich Dolnobavorský,

Uhry (od 1336)

mír s Habsburky v Enži
1336-1337 litevská jízda Jan Lucemburský, Karel, Jindřich II. Dolnobavorský,

Řád německých rytířů

Litva neúspěch výpravy
1337 benátsko-scaligerská válka
 • obsazení hradu Primiero a města Belluno Karlem
 • obležení Feltre
Benátská republika, Karel, Jan Jindřich,

Jan z Lipé, Bušek starší z Velhartic, Zbyněk Zajíc z Valdeka aj.

Mastino della Scala získání Belluna a Feltre Lucemburky
1338 první odboj Mikuláše z Potštejna
 • rozboření Chocně a některých hradů Karlem
Mikuláš z Potštejna české království (Karel) vítězství Karla
1339 druhý odboj Mikuláše z Potštejna Mikuláš z Potštejna české království (Karel) smrt Mikuláše z Potštejna
1339 Stoletá válka Francie, Jan Lucemburský, Karel Anglie ústup Angličanů
1339-1341 konflikt s biskupem Nankerem
 • dobytí hradu Milíče a plenění biskupských statků Janem Lucemburským
vratislavský biskup Nanker z Oxy,

polská menšina vratislavské kapituly,

papežská kurie (legát Galhard Carceribus)

české království,

německá většina vratislavské kapituly,

Vratislav,

část slezské církve

exkomunikace Jana Lucemburského Nankerem,

zavraždění inkvizitora Jana ze Schwenkenfeldu,

smíření s novým biskupem Přeclavem z Pohořelé

1340 Stoletá válka Anglie,

henegavsko, brabantsko, geldernsko, jülišsko, Jan Hennegavský

Francie,

Jan Lucemburský, lutyšský biskup Adolf, lotrinský vévoda Rudolf, savojský hrabě Aimerus aj.

příměří
1340 odboj v Tyrolsku Markéta Pyskatá, Ludvík Bavor, Albrecht aj. Jan Jindřich, Karel, Tägen z Villandersu potlačení odboje
1340 tridentsko-viscontiovská válka Viscontiové tridentský biskup Mikuláš Brněnský,

Karel,

Tägen z Villandersu

porážka Viscontiů
1340 goricko-aquilejská válka hrabata z Gorice,

Albrecht II. Habsburský

aquilejský patrarcha Bertrand,

Karel, Tyrolsko

ukončení aktivní Karlovy a tyrolské účasti
1341 převrat v Tyrolsku Markéta Pyskatá, tyrolská šlechta Jan Jindřich, Tägen z Villandersu Markétino vítězství
1342-1344 válka o Hlohov
 • neúspěšné Jindřichovy pokusy o ovládnutí Hlohova
 • obsazení Hlohova Jindřichem Železným (1343)
 • obležení Hlohova Janem Lucemburským
 • Karlova výprava do Slezska
Jindřich Železný české království (Jan Lucemburský, Karel) smír mezi Jindřichem Železným a českým králem,

složení holdu Jindřichem králi,

rozdělení Hlohovska na dvě části

1343 polský vpád do Slezska Polsko Konrád I. Olešnický,

Jan Stínavský,

Jindřich V. Železný

ztráta Wschowy,

vítězství u Olešnice

1343 půtky na česko-bavorské hranici české království Ludvík Bavor příměří
1344-1345 litevská jízda Jan Lucemburský, Karel,

Ludvík I. Veliký, Vilém III. Holandský, Jan I. z Bourbonu aj.

Litva ?
1345-1348 Česko-polská válka Polsko,

Uhersko,

Bolek Svídnický,

Ludvík Bavor (do 1347),

Braniborsko

české království Namyslovský mír
1346 Stoletá válka Anglie Francie, Jan Lucemburský, Karel IV. aj. vítězství Anglie
1346-1347 válka o říšský trůn Jan Lucemburský, Karel IV. aj. Ludvík Bavor, Braniborsko aj. smrt Ludvíka Bavora
1348-1349 válka o říšský trůn Wittelsbachové,

Eduard III. (do 1348), Günther ze Schwarzburgu (od 1349) aj.

Karel IV. aj. Eltvillské smlouvy, Güntherova smrt
1348-1350/1355 válka o Braniborsko Lžiwaldemar, Karel IV. (do 1349),

Berlín aj.

Ludvík Braniborský, Frankfurt nad Odrou aj. Elvillské smlouvy,

jednání v Budyšíně

1349 revolta v Norimberku Norimberští Karel IV. Karlovo vítězství
1350 litevský nájezd do Lenčicka Litva Polsko,

Boleslav III. Plocký, Zemovít III. Starší

polsko-mazovské vítězství
1351 tažení na Litvu Polsko, Uhry, Boleslav III. Plocký Litva kapitulace Litvy, smrt Boleslava III. Plockého
1351 válka o dědictví Markéty z Halsu Jindřich z Hradce,

Jan ze Šternberka,

Ojíř z Landštejna,

Petr ze Šternberka

Eberhad z Wallsee, Jindřich z Wallsee,

Adalbert z Puchheimu,

Vilém z Landštejna

porážka hradecké strany
1351-1352 válka růží Rožmberkové,

Jindřich z Hradce

Vilém z Landštejna,

Karel IV.

smíření v Praze
1353-1354 válka růží
 • výpad Jindřicha z Hradce
 • obležení Slavonic
Rožmberkové,

Jindřich z Hradce

Vilém z Landštejna,

Karel IV.,

Jan Jindřich

smír Karlovým prostřednictvím
1354 válka s Curychem Habsburkové, Karel IV. Curych Karlův ústup
1354-1355 první plavenská válka Země Koruny české plavenští fojtové vítězství Koruny
1355 válka v Itálii papežství (legát Albornoz), oddíly Karla IV. ? ?
1355 boj o Pisu Bergoliniové Raspantiové vyhnání předáků obou rodů císařským místodržitelem
1355 povstání v Pise Bergoliniové, pisánský lid Karel IV., Jindřich z Hradce aj. potlačení povstání
1355/56 tažení proti lapkům Země Koruny české Jan Pancíř ze Žampachu aj. vítězství Koruny
1356 rožmberský odboj
 • Karlovo tažení proti Rožmberkům
 • obležení Telče Janem Jindřichem
Rožmberkové,

Jindřich z Hradce

české království,

moravské markrabství

smír v Praze s Rožmberky, dva roky vyhnanství pro Jindřicha z Hradce
1356 vpád Ludvíka Flanderského do Brabantska
 • pád Bruselu aj.
 • Václavův protiútok: znovudobytí Bruselu a jiných měst
Ludvík II. Flanderský Johana Brabantská a Václav Lucemburský, syn jülišského markraběte Viléma VI. vítězství Lucemburků
1356-1357 moravsko-rakouská válka
 • vpád žoldnéřů rakouské šlechty na Moravu
 • protiútok Jana Jindřicha do Rakous
Jan Jindřich Albrecht II. Habsburský smíření prostřednictvím papeže a uherského krále
1357 válka o Donaustauf
 • tažení do Bavorska
Wittelsbachové Země Koruny české vítězství Koruny
1358 druhá plavenská válka plavenští fojtové,

fojtové z Gery

Země Koruny české,

Wettinové

kapitulace plavenských a gerských fojtů
1358 povstání Ettiena Marcela (Jacqueri)) francouzští povstalci Francie, Karel IV. potlačení povstání
1360 válka s Württemberskem
 • tažení do Württemberska
Eberhard II. Württemberský Svatá říše římská, Polsko, Uhry, Dětřich z Portic, česká šlechta (Zbyněk Zajíc z Hazmburka) Eberhardova kapitulace
1362-1363 válka o čest uherské královny Uhersko, Rudolf IV. Habsburský, Polsko aj. Země Koruny české rozpad koalice
1362 pogrom ve Vratislavi Vratislav vratislavští Židé ?
1362 pogrom v Břehu Břeh břežští Židé ?
1365 vpád žoldnéřů do Alsaska žoldnéři (Arnaud de Carrolles) Karel IV. aj. Karlovo vítězství
1365 tažení na Balkán Ludvík I. Veliký,

Jan Jindřich

Srbsko, Bosna (Štěpán Tvrdek), vidinské knížectví (Jan Sracimir) uherské vítězství
1368 válka s Viscontii Viscontiové Karel IV., papež Urban V., Gonzagové, říšské oddíly, české oddíly (Jan Soběslav, Ruprecht Lehnický, litomyšlský biskup Albrecht ze Šternberka, olomoucký biskup Jan ze Středy, Petr z Michalovic, Petr z Vartemberka na Kosti, Bušek z Velhartic, Těma z Koldic, Ondřej z Dubé, Petr z Rožmberka, Oldřich z Rožmberka aj.) mír v Modeně
1368-1369 konflikt s Florencií Florencie Karel IV. mírová dohoda
1368 převrat v Sieně Karel IV., sienští přívrženci šlechtická vláda v Sieně Karlovo vítězství
1368-1372 spor o Kluczbork, Byčinu a Wołczyn
 • opolský nájezd do Břežska: střetnutí u Kluczborku
Ludvík I. Břežský Vladislav II. Opolský,

Boleslav III. Střelecký,

Polsko

opolská rezignace
1369 převrat v Sieně guelfové (Gui de Boulogne), Karel IV. (zpočátku) sienský lid, Karel IV. (o něco později) porážka papežství
1369 válka o Luccu
 • převrat v Lucce
 • boj o Pisu
Gambacorta,

Karel IV. (Bušek mladší z Velhartic)

Pisa Lucca říšským městem, kapitulace Pisy
1369-1370 odboj města Perugie
 • vítězství perugijských nad papežským vojskem
 • bitva u Arezza
 • vpád perugijských do Spoleta
 • křížová výprava proti Perugii
Perugie papežství,

Karel IV.,

křižáci

?
1371-1373 válka o Braniborsko
 • tažení meklenburských vévodů k Liebenwalde (1371)
 • Otův útok na pomořanská léna v Uckermarce (1371)
 • pomořanský vpád do Nové Marky: obsazení Nörenburgu a Lippehne (1371)
 • znovudobytí Nörenbergu Otou (1371)
 • Karlovo tažení do Braniborska (1371): dobytí Münchebergu
 • magdeburské tažení do Braniborska (1371): dobytí Görzke
 • uherský vpád na Moravu (1371)
 • salcbursko-bavorský vpád do České Falce (1371)
 • pomořanský vpád do Nové Marky (1372): obležení Königsbergu
 • meklenburský vpád do Braniborska (1372): dobytí Marnitz a Fürstenwerder
 • meklenburský vpád do Braniborska (1373)
 • Karlovo tažení do Braniborska (1373): dobytí Frankfurtu nad Odrou, dobytí a vypálení Lubuše, obležení Fürstenwalde
 • tažení Franckého landfrýdu proti bavorským Wittelsbachům (1373)
 • Štěpánův výpad k Domažlicím (1373): český protiútok
Karel IV., Země Koruny české,

pomořanští vévodové Kazimír III., Svantobor III. a Bogislav VII.,

meklenburský vévoda Albrecht II.,

magdeburští arcibiskupové Albrecht ze Šternberka a Petr Jelito,

würzburský biskup Albrecht I. z Hohenlohe,

saští vévodové Václav a Albrecht,

francký landfrýd (Boreš z Rýzmburka)

Ota V. Líný,

Wettinové (do 1372),

Uhersko (Vladislav Opolský),

salcburský arcibiskup Pilgrim (do 1372),

bavorští vévodové Štěpán II. a Fridrich,

pomořansko-wolgastští vévodové Bogislav VI. a Wartislaw VI.

Otův mír s meklenburským vévodou v Prenzlau (1371),

mír s Wettiny (1372),

mír před Fürstenwalde (1373)

1371-1372 lucembursko-jülišská válka jülišský vévoda Vilém II.,

geldernský vévoda Eduard

Václav Lucemburský,

namurský markrabě Vilém I.,

Guy z Lucemburku-Ligny,

vítězství vévody z Jülichu (zisk vévodství Geldern), zajetí Václava Lucemburského
1372 záští mezi Šternberky a pány z Kravař lukovská větev Šternberků páni z Kravař smír prostřednictvím markraběte Jana Jindřicha
1375 erfurtský odboj
 • obležení Erfurtu
Erfurt mohučský arcibiskup Ludvík Míšeňský, Wettinové, Karel IV. příměří
1375 záští v lysické větvi pánů z Kunštátu
 • dobývání Rychvaldu Pročkem
 • dobývání Rychvaldu moravskou zemskou hotovostí
Proček z Kunštátu Ješek Puška z Kunštátu,

moravské markrabství

Pročkova porážka
1375-1377 válka Vladislava Bílého Vladislav Bílý,

braniborský pán Oldřich z Osten (do 1375),

oddíly Filipa II. Smělého

polsko-uherská unie (Ludvík I. Uherský),

Kazimír IV. Slupský aj.

mír v Břešti Kujavském
1376-1377 švábská válka spolek švábských měst Eberhard II. Württemberský,

Karel IV.

říšský sněm v Rothenburgu nad Taubou
1376-1377 spory Jana Soběslava a zápas o vratislavské biskupství Jan Soběslav, Jan ml. z Meziříčí, páni z Veletin, olomoucký biskupský man Lacek, pan Pusch aj.

biskup Albert ze Šternberka, Šternberkové (lukavští, holešovičtí a zlínští)

olomoucké biskupství (Jan ze Středy) a kapitula aj. smír prostřednictvím Karla IV. a Václava IV.
1377 ? sasko-lüneburští (?!) vévodové, Karel IV. ? ?
1380-1382 popská/pivní válka
 • obsazení biskupských a kapitulních statků králem (1381)
 • králův vojenský zásah proti Ludvíkovi (1381)
vratislavská kapitula,

Václav Lehnický,

Ruprecht I. Lehnický,

Ludvík I. Břežský

Vratislav,

Václav IV.

dohoda v Praze
1381-1382/3 schaunberské povstání Albrecht III. Habsburský hrabata ze Schaunberka,

Oldřich I. z Rožmberka,

Petr II. z Rožmberka,

Jan I. z Rožmberka,

Jindřich z Hradce

mírové prostřednictví Václava IV. mezi Habsburky a českou šlechtou (1382)
1381-1382 válka o dědictví Jana Soběslava
 • dobytí hradu Tepenec Jindřichem z Nevojic a Unkou z Majetína
 • pustošení statků olomoucké kapituly
 • přepadení olomouckého kláštera augustiniánek u sv. Jakuba
 • neúspěšný pokus Jana Blateckého o převrat v Olomouci
 • záští Petra z Kravař a Ješka Pušky proti klášteru v Brně
 • záští Petra ze Šternberka s klášterem ve Velehradě
 • dobytí hradu Hluboký Lackem z Kravař
 • zničení tvrzí Bošovice a Stavěšice, zánik vsi Šenhofu (u Ždánic)
Jošt,

olomoucká kapitula,

olomoucký klášter augustiniánek u sv. Jakuba,

moravská dvorská šlechta

Prokop,

Jindřich z Nevojic,

Unka z Majetína a jeho syn Vyknan z Tršic,

olomoucký přívrženec Jan Blatecký,

Petr z Kravař na Plumlově,

Ješek Puška z Kunštátu na Rychvaldu,

Oneš z Rakodav,

Bolík a Čeněk z Olšan aj.


Lacek z Kravař
rozhodčí výrok Václava IV.
1382-1392 odboj Markvarta z Vartemberka Markvart z Vartemberka Zhořelec, Žitava, Libava,

později Země Koruny české

vítězství Koruny
1382-1391 válka o hrad Plaue
 • neúspěšné dobývání Milowa Lippoldem (1391)
Lippold z Bredowa magdeburský arcibiskup Albert z Querfurtu zajetí Lippolda (1391)
1383 "předvoj" Václavovy římské jízdy Konrád Krajíř z Krajku (400 rytířů),

Leopold Habsburský, Treviso

Francesco z Carrary ?
1383 pokus o dobytí Kališe Konrádem

(válka Grzymalitů s Nalenczy)

Konrád II. Olešnický (300 kopiníků),

Dzierżko z Iwna (bratr Domarata)

velkopolský starosta Domarat
Wincent z Kępy
Konrádova porážka
1383 válka o polský trůn Zemovít IV. Mazovský,

Konrád II. Olešnický

Zikmund,

Václav IV.

příměří mezi Zemovítem a Zikmundem
1383 válka o Wschowu Jindřich VII. Rumpold, Jindřich VI. Starší Polsko neúspěch slezských knížat
1383 záškodnická válka Bernarda z Vikštejna bojová družina Bernarda z Vikštejna na hradě Šostýně,

část manů olomouckého biskupa (Mikuláš Bulač, Pavel a Konrád Schenkwiczové aj.)

olomoucký biskup Petr Jelito,

niské knížectví aj.

?
1383 záští Petra ze Šternberka s velehradským klášterem Petr ze Šternberka klášter Velehrad ?
1383 záští mezi Jindřichem z Bülowa a havelberským biskupem Jindřich z Bülowa havelberský biskup Dětřich II. z Manu vznik Wilsnacku jako poutního místa
1383 odboj Biberštejnů Jan z Biberštejna,

Oldřich z Biberštejna,

Čeněk z Donína

Václav IV. smíření mezi Biberštejny a králem
1384 záští mezi pánů z Hradce a pány z Maissau Jindřich starší z Hradce aj. Leopold z Maissau s příbuznými zřejmě smír prostřednictvím Jošta
1384 spor s pražským arcibiskupem
 • zboření Čúchova jezu Jenštejnem
 • plenění arcibiskupských statků
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna Jan Čúch ze Zásady,

Václav IV.

vítězství královské strany
1384 spor s Janem z Michalovic
 • Chvalův útok
Jan III. z Michalovic Václav IV.,

vyšehradský purkrabí Chval z Kostelce

zákrok českých pánů
1384-1385 litevské jízdy Řád německých rytířů,

Jan starší z Meziříčí, Jan z Mühlheimu, Kryštof z Lichtenštejna, Ota z Bergova aj.

Litva neúspěch křižáků
1385 spor s pražským arcibiskupem pražský arcibiskup Jan z Jenštejna Dětřich Hes z Makova rozhodčí výrok Václava IV.
1385-1386/1387 válka o uherský trůn
 • tažení Zikmunda, Jošta a Prokopa (1385): obležení Nitry, dobytí hradu Malinova aj., obsazení Bratislavy, Rábu a Budína
 • Dračkiho tažení (1385): obsazení Budína
 • povstání v Chorvatsku a Mačvě (1386-1387): Zikmundův zásah proti vzbouřencům
 • tažení Václava IV. do Uher (1386)
Zikmund,

Václav IV.,

Země Koruny české (Jošt, Prokop, Vilém ze Šternberka na Světlově aj.)

Alžběta Bosenská, Ludvík I. Orleánský aj.
Karel z Drače, záhřebský biskup Pavel aj.
sňatek Zikmunda s Marií, Zikmundova zástava části Uher a Braniborska Joštovi a Prokopovi,

smrt Karla z Drače,

smrt Alžběty Bosenské,

smír u Rábu (1386)

1385 válka o polský trůn
 • nájezdy Bernardovy družiny na statky opolčíkových protivníků
Vladislav Jagello,

(později) Vladislav Opolský


Jan II. Opavsko-Ratibořský
Vilém Habsburský,

(dočasně) Vladislav Opolský (Bernard z Vikštejna na Šostýně a jeho družina aj.)

obrat Opolčíka od Viléma k Jagellovi
1386 záští mezi Ctiborem Pluhem a Oldřichem z Boskovic Ctibor Pluh z Rabštejna Oldřich z Boskovic ?
1386 záští Tomáše Stangra Tomáš Stangr Osoblažsko udělení léna Tomášovi
1387-1389 městská válka Fridrich Bavorský, Štěpán Bavorský, Ruprecht starší Falcký, Eberhard II. Württemberský aj. svaz švábských měst, svaz rýnských měst,

Václav IV. salcburský arcibiskup Pelhřim (do 1388), mohučský arcibiskup Adolf Nasavský aj.

chebský sněm
1388 válka se salcburským arcibiskupem Fridrich Bavorský, Václav IV., Jošt, Prokop salcburský arcibiskup Pelhřim arcibiskupova kapitulace
1388 francouzské tažení do Říše Francie Lucembursko,

Jülišsko,

trevírské arcibiskupství

vyplenění Lucemburska a jülišského knížectví
1388-1393 válka o pasovského biskupa
 • obležení Pasova Albrechtem (1388)
Albrecht III. Habsburský (Heřman z Dingen, Jiří z Hohenlohe), Jošt Václav IV. (Ruprecht z Bergu),

Prokop a Fridrich Bavorský (1392)

dosazení Jiřího z Hohenlohe za pasovského biskupa
1389 záští Jana Ozora z Boskovic Jan Ozor z Boskovic moravská zemská hotovost (Petr z Kravař a Plumlova aj.) získání Vícova Petrem,

dobytí Vraní Hory a Boskovic,

Ozorova smrt

1389 pražský pogrom pražský lid pražští židé,

Václav IV.

vyvraždění pražského ghetta, králem uložená pokuta Starému Městu pražskému
1389 česko-míšeňská válka Vilém I. Míšeňský Země Koruny české,

míšeňský rytíř Vít ze Schönburgu na Glauchen potrestaný Vilémem

mír na Žebráku
1389 zajetí Viléma VII. Geldernského Eckar z Walde aj. (z Nové Marky) Vilém VII. Geldernský,

Řád německých rytířů

propuštění Viléma ze zajetí
1389 útok na Virton Walram III. ze St. Pol a Ligny Virton ?
1390 nájezd do Opolska
 • obležení Oleśna Bartošem a Václavem
Vladislav II. Opolský
Konrád Olešnický
Země Koruny české (Prokop, Přemek Opavský, Mikuláš Opavský, Bernard z Vikštejna aj.),

Bartosz z Wesenborgu a Koźmina, Václav z Haugwitz

vítězství Koruny
1390-1391 válka o Braniborsko vévodové brunšvicko-lüneburští (1100 jezdců),

Erich Sasko-Lauenburský

Lucemburkové,

Braniborsko (Konrád z Quitzowa aj.)

mírová dohoda
1390-1391 (nejen) válka o Wschowu
 • Bartoszův nájezd do Olešnicka: dobytí Olešnice
 • neúspěšný Konrádův a Jindřichův pokus o dobytí Wschowy
Polsko (poznaňský vojvoda Bartosz z Odolanowa) Konrád II. Olešnický,

Jindřich VII. Rumpold

příměří
1391 vpád Opolčíka na Moravu Vladislav II. Opolský Prokopovy statky na Šumpersku a Uničovsku Opolčíkovo vítězství
1391 záští mezi olomouckými many a olomouckým biskupem
 • vyplenění domu Hynka Měchýře
 • zabrání biskupových Jezbořic aj. králem
olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburgu,

Jindřich z Arnoltovic aj.

Hynek Měchýř z Myslova, Vyšek z Komárovic, Václav z Voděrad, mírovský purkrabí Bohuš z Řepové,

Prokop, Václav IV. aj.

smrt Bohuše z Řepové,

vítězství biskupa

1391 revolta v Jihlavě jihlavské cechy a lid jihlavská městská rada,

obecní starší a rychtář

zesměšnění městské rady, starších a rychtáře,

smír

1391 česko-míšeňská válka Země Koruny české Vilém I. Míšeňský příměří (1391),

mír v Praze (1392)

1391-1396 polsko-opolská válka Polsko,

Ludvík I. Břežský (1396)

----------------------------------

krakovský biskup Jan IV. Radlica (1391)

Vladislav II. Opolský,

Bolek IV. Opolský,

Bernard Opolský,

-----------------------------------------

Jan II. Opavský (1391),

Řád německých rytířů (1391)


ztráta neslezských držav Vladislava II. Opolského

------------------

odškodnění krakovského biskupa Janem II. (1391)

1391-1394 válka v Aquilejském patrarchátu opozice v patriarchátu patriarcha Jan z Moravy, Konrád Krajíř z Krajku aj. smrt Jana z Moravy
1392 tažení proti Turkům Uhersko,

Albert ze Šternberka a Světlova, Štěpán ze Šternberka a Zábřehu, Bolek Opolský, Stibor ze Stibořic, Jan z Vartenberka na Děčíně, Jan starší z Meziříčí, Smil z Lichtenburka na Bítově, Bušek z Rájce aj.

Osmanská říše (Bajezid I.) porážka Turků,

přerušení tažení

1392-1393 vpád Walrama ze St. Pol do Lucemburska
 • dobytí města Virton aj.
 • protiútok Hubarda z Eltern: vyhnání Walramových posádek
Walram III. ze St. Pol a Ligny,

Francie

Lucembursko (Hubard z Eltern aj.) lucemburské vítězství
1393 válka o Boitzenburg, Zehdenick a Strassburg Svantibor III. Pomořansko-Štětínský,

Václav IV.

Braniborsko (Lippold z Bredowa) ?
1393 útok Zikmunda z Anhaltu na brandenburské biskupství Zikmund z Anhaltu brandenburský biskup Dietrich ze Schulenburgu ?
1393 braniborsko-meklenburská válka vévoda meklenbursko-zvěřínský,

zvěřínské biskupství

Braniborsko (Jošt) meklenburské vítězství
1393 záští hrabat ze Sponheimu a ze Salmu hrabata ze Sponheimu a ze Salmu mohučské arcibiskupství,

Koblenz

příměří
1393 záští lucemburských rytířů s Metami část rytířstva z lucemburského vévodství Mety příměří
1393-1394 moravská markraběcí válka Jošt,

pražské arcibiskupství, Zikmund, Albrecht III. Habsburský, Vilém I. Míšeňský aj.

Prokop,

Přemysl Těšínský, Hanuš Opavský, Svatibor I. aj.

nerozhodně,

jednání o příměří

1394 záští Konráda ze Schleydenu Konrád ze Schleydenu na Neunsteinu Lucembursko (Jošt) ?
1394 záští Rýzmburků a Švamberků proti několika zemanům Boreš mladší z Rýzmburka,

Bušek ze Švamberka, Bohuslav ze Švamberka

několik zemanů,

toužimský probošt Jiří

rýzmbursko-švamberské vítězství
1394 ohrožení opatství St. Maximin ? opatství St. Maximin, Lucembursko (Jošt) ?
1394 první zajetí Václava IV.
 • zajetí Václava IV. v Králově Dvoře
 • pokus pražského lidu osvobodit krále
 • nájezdy Haška z Lemberka do Horní Lužice
 • obsazení Nového Bydžova panskou jednotou
 • tažení Jana Zhořeleckého na Prahu
 • tažení Jana Zhořeleckého do jižních Čech: plenění rožmberských statků, obležení Českých Budějovic
Jošt,

panská jednota (Jindřich z Rožmberka, Jindřich starší z Hradce, Břeněk ze Skály, Ota z Bergova, Jindřich Berka z Hohenštejna, Vilém z Landštejna, Jan Michalec z Michalovic, Boreš mladší z Bečova a Rýzmburka, Boček z Kunštátu a Poděbrad; později Hynek z Lipé, Petr z Vartemberka na Kosti, Ondřej z Dubé, Hynáček z Vízmburka, Albrecht ze Šternberka, Purchard Strnad z Janovic, Půta mladší z Častolovic, Hašek z Lemberka aj.),

Kašpar a Gundaker ze Starhembergu,

pražská města (dočasně)

Albrecht III. Habsburský

Václav IV.,

Jan Zhořelecký, Prokop,

hotovost královských měst a hradů,

vyšehradská kapitula

Svatibor I. a jeho bratr Bogislav (1600 jezdců),

Ruprecht III. Falcký aj.

dohoda před Budějovicemi,

propuštění krále ze zajetí

1394 záští proti moravské církvi Prokop olomoucká kapitula,

pražské arcibiskupství (Kojetín)

?
1394 opavsko-niské záští Přemek Opavský niské knížectví plenění Zlatohorska a Glucholazska
1394 obsazení Potštátu (města i hradu) Prokopem Prokop Boček z Kunštátu a Poděbrad Prokopovo vítězství
1394 záští Bítovských z Lichtenburka Albrecht, Hynek a Smil Bítovští z Lichtenburka Jošt,

Albrecht III. Habsburský

příměří a příklon Bítovských k Joštovi
1394-1396 braniborsko-magdeburská válka
 • dobytí Rathenowa
 • magdeburské vpády z Rathenowa do Braniborska
 • braniborské odvetné nájezdy do magdeburska
magdeburský arcibiskup Albert z Querfurtu,

Zikmund z Anhaltu,

Jan z Treskowa

Braniborsko (Jošt) mírová dohoda
1395 válka s panskou jednotou panská jednota, Jošt aj. Václav IV., Prokop aj. dohoda v Praze
1395 záští Mallina a Moltkeho priegnitzští páni Klaus Mallin a Moltke hrad Gützkow,

Lübeck,

Stralsund

smrt Mallina,

zajetí Moltkeho

1395 Walramův vpád do Lucemburska
 • tažení do Lucemburska
 • Dietherův protiútok
 • obležení Walramova tábora u Richemont-sur-Orne
 • vpády Lucemburčanů do Francie
Walram III. ze St. Pol a Ligny

(1200 kopiníků, rytířů, panošů a 100 střelců)

Lucembursko (Diether z Katzenelbogenu: 2000 kopiníků, rytířů a panošů),

Adolf II. z Kleve

Walramův útěk,

dohoda v Paříži (1396)

1395-1396 válka s panskou jednotou
 • zajetí Jošta a jeho družiny králem
 • tažení Bořivoje ze Svinař proti Švamberkům
 • zničení Kugelweitu Rožmberkem
 • obsazení Vodňan Rožmberkem
 • odražení polské pomoci Janem z Michalovic
 • soustředění panské jednoty u Budějovic
 • pustošení statků panské jednoty, olomoucké kapituly a olomouckých dominikánek
 • neúspěšný Prokopův útok na Uherské Hradiště
 • akce Václava Šumperského proti Olomouci
Václav IV.,

Prokop,

Vladislav Jagellonský,

Bořivoj ze Svinař,

olomoucký měšťan Václav Šumperský aj.

Jošt,

panská jednota (Bušek a Bohuslav ze Švamberka aj.), Albrecht III. Habsburský, Albrecht IV. Habsburský, Vilém Habsburský, Jan Zhořelecký (dočasně),

rakouští žoldnéři (Jan, Jiří, Oldřich a Jan Hohenfelderové, Jan z Wiesen, Jan ze Sensensenggeru),

olomoucká kapitula,

olomoucké dominikánky aj.

jednání v Praze
1395-1396 záští Jindřicha z Lipé s Kuenringy Jindřich z Lipé Kuenringové ?
1396 záští Hynka Berky s Michalcem Hynek Berka z Dubé na Hohnsteině Jan z Michalovic ?
1396 tažení proti Turkům Uhersko,

Češi, Němci, Poláci, aj.

Osmanská říše vítězství Turků
1396 francouzsko-lucemburská válka Francie Lucembursko ochota Karla VI. ke smíru
1396 obléhání Sušice Sušice Země Koruny české (Zikmund Huler) ?
1396 válka s Joštem Jošt,

Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna

Země Koruny české (Václav IV., Prokop, Šestiměstí) smír prostřednictvím Viléma I. Míšeňského
1397 Prokopovo tažení do Uher Prokop,

Vladislav Opolský,

norimberští finančníci Ulrich Kamerer a Marcus,

Runtingerové,

Zikmund Huler

Uhersko obsazení liptovské župy Prokopem,

proniknutí norimberských těžařů do Krakovska

1397 tažení proti jihoněmeckým lapkům loupeživí rytíři Václav IV. Václavovo vítězství
1397 břežsko-opolská válka u Horního Hlohova Ludvík I. Břežský Vladislav II. Opolský ?
1398 válka o Lužici
 • přepadení města Přebuzi (?) Joštem
Jošt Václav IV.,

Prokop

příměří prostřednictvím Viléma I. Míšeňského
1398-1399 moravská markraběcí válka
 • vypálení Ronova Žitavskými (1399)
 • zabrání statků olomouckého biskupa Prokopem (1398/1399)
 • obležení Horažďovic králem (1399)
 • obležení Skály králem (1399)
 • přepadení Potštejna Bočkem a Flaškou (1399)
Jošt,

panská jednota (Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna, Půta ze Skály, Boček z Kunštátu a na Liticích, Smil Flaška z Rychmburka a na Pardubicích aj.),

olomoucký biskup Jan Mráz aj.

Václav IV., Prokop,

Šestiměstí, Jan II. Opavský, Zemovít IV. Mazovský, Přemysl I. Těšínský, Boleslav I. Těšínský, Vilém I. Míšeňský,

Jindřich Lacembok z Chlumu, Přibík z Odlochovic, Jan Sokol z Lamberka, Vok IV. mladší z Holštejna, Vaněk z Boskovic a Černé Hory, Mikuláš z Barchova a Dašic, Markvart z Jíkve, Jan ze Lhoty, Aleš Kabát z Výškovic (?), Beneš z Kvasic, Ondřej a Zbyslav z Tvorkova, Matyáš Salava z Lípy, Mikoško Kotulinsky z Němodlina, Heincz ze Strosse, Mikuláš Cedlice aj.

exkomunikace a interdikt Prokopovy strany (375 osob) opatem kláštera Skotů ve Vídni (4. března 1399) a Bonifácem IX. (1. července 1399),

příměří

1399-1400 moravská markraběcí válka
 • obsazení olomouckých biskupských hradů Hukvaldy, Schauenstein ad.
 • bojové střetnutí mezi Zikmundem a Prokopem (1400)
 • obležení Ratiboře Zikmundem (1400)
Jošt,

Zikmund,

litomyšlský biskup Jan IV. Železný,

olomoucký biskup Jan Mráz,

Ota III. z Bergova,

Jindřich III. z Rožmberka aj.

Prokop,

Jan II. Opavský aj.

nerozhodně
1400-1402 válka o říšský trůn Ruprecht III. Falcký,

arcibiskup mohučský Jan II. Nasavský,

arcibiskup trevírský Werner z Falkensteina,

arcibiskup kolínský Fridrich III. ze Saarwerdenu,

bamberský biskup Albrecht z Wertheimu,

würzburský biskup Jan I. z Egloffsteinu,

Vilém I. Míšeňský, norimberský purkrabí Fridrich, bavorští vévodové, Florencie aj.


Jošt (dočasně), Prokop (dočasně), panská jednota (dočasně)
Václav IV.,

Jošt (do 1401),

Prokop (do 1401, od 1401/1402),

Zikmund,

Viscontiové,

Frankfurt nad Mohanem,

Bonifác IX. (do 1403) aj.

mír mezi Václavem IV. a panskou jednotou (1401),

dohody mezi Václavem IV. a Zikmundem v Hradci Králové (1401),

Ruprechtův vojenský debakl

1401 Zikmundovo zajetí uherskými magnáty
 • česká vojenská pomoc Zikmundovi
uherská magnaterie Zikmund,

Václav IV.

osvobození Zikmunda
1402-1403 druhé zajetí Václava IV.
 • zajetí Václava IV. v Praze
 • pogrom pražských židů organizovaný Otou z Bergova
 • boj u Mostu (1402)
 • obležení Bezdězu (1402)
 • útok Petra Zmrzlíka na Skálu (1402)
 • Zikmundovo tažení do Čech (1402-1403): obležení Rýzmburku, obležení Kutné Hory
 • povstání v Uhrách (1403)
 • tažení Ludvíka Neapolského k Rábu (1403)
 • úder Václavovy strany proti panské jednotě (1403)
Zikmund (Kumáni),

Jošt (do 1402),

panská jednota (Jindřich III. z Rožmberka, Ota III. z Bergova, Břeněk ze Skály, Oldřich z Hradce, litomyšlský biskup Jan XII. Železný aj.),

Habsburkové Vilém (do 1403), Albrecht IV. a Arnošt, pražská města aj.

Václav IV.,

Prokop, Jošt (od 1402),

Zikmund Huler, Vaněk z Dubé, bratři Beneš a Bohuněk z Hořovic (purkrabí na Rabštejně), purkrabí na Žebráku, lovčí na Dobříši Jan z Lestkova, Jindřich ze Sedlice, Jindřich a Václav ze Všetat, Hans ze Štandorfu, Petr Lysek, Šimon Teříšek z Chudobic, Milota z Tvorkovic, Jan Sokol z Lamberka, Petr Zmrzlík ze Svojšína,

slezská knížata,

arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka,

od 1402: Boček z Kunštátu, Konrád z Vechty, Jan Krušina z Lichtenburka, Wettinové (Baltazar, Vilém I. a Vilém II.),

od 1403: Vilém Habsburský, Jan z Lichtenštejna aj.


uherská opozice, Ladislav Neapolský, Bonifác IX. aj.

zástava Lucemburska Joštem Ludvíkovi Orelánskému,

osvobození Václava IV. ze zajetí

1404 Zikmundovo tažení do Zemí Koruny české Zikmund,

Albrecht IV.

Země Koruny české (Jan Sokol z Lamberka, Suchý Čert) smrt Albrechta IV.,

české vítězství

1404 tažení proti Zúlovi z Ostředka Země Koruny české (Zbyněk Zajíc z Hazmburka) Jan Zúl z Ostředka poprava Jana Zúla a jeho družiny
1405 obsazení Znojma Joštem Jošt, znojemští měšťané Suchý Čert Joštovo vízěství
1405 povstání v Budyšíně budyšínský lid,

budyšínské cechy

Václav IV.,

královský fojt v Budyšíně

vítězství krále (1408)
1406-1410 válka o říšský trůn
 • Zbyňkův a Sulkův útok do Bavor (1406)
Ruprecht III. Falcký,

norimberský purkrabí Fridrich

Václav IV. (Zbyněk Zajíc z Hazmburka, chotěšovský probošt Sulek),

švábský svaz měst (Jindřich Topler)

ruprechtovo vítězství nad švábskými městy (1407)
1406 záští Erharta Pušky s Vodňany
 • přepadení Vodňan Puškou
Erhart Puška z Kunštátu a na Bechyni Vodňany smír prostřednictvím krále
1406(?)-1407 záští pánů z Lipé s pražskou a vyšehradskou kapitulou bratři Hanuš a Hynce z Lipé na Ratajích pražská kapitula,

vyšehradská kapitula

smír prostřednictvím krále
1408 (?) česko-míšeňská válka Míšeňsko Země Koruny české příměří
1408 válka v Lužici Jošt ? ?
1411-1414 záští mezi břežsko-lehnickými knížaty Ludvík II. Břežský Jindřich IX. Lubiňský smírné prostřednictví krále Václava IV.
90. léta 14. stol.-1417/19 vratislavsko-opolský spor
 • zajetí Jana Kropidla vratislavskými (1411-1412)
Boleslav IV. Opolský,

Bernard Falkenberský,

Jan Kropidlo

Vratislav,

Václav IV.

výrok Václava IV. (1417)
1418 vratislavský převrat
 • dobytí vratislavské radnice
vratislavské cechy vratislavská městská rada vítězství povstalců,

pokuta Václavovi IV.,

poprava některých povstalců Zikmundem Lucemburským

Země Koruny české a husitské války editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek

Země Koruny české a počátky stavovské monarchie editovat

Období Konflikt I strana II strana Výsledek
1438-1439 válka o český trůn
 • vpád Dzierslawa z Rytwian do Slezska (1438): dobytí Zátoru, tažení pod Tošek
 • tažení polského krále do Slezska (1438): přes Čenstochovou, Lubliniec, Střelice, Krąpkowice, Novou Cerekev a Ratiboř a Opavě a ústup
 • polské tažení do Slezska (1438): vypálení hradu Milíč, plenění Olešnicka, tažení na Břeh, dobytí Gorzówa Śłaskiho a Ciecierzyna a ústup
Polsko (Vladislav III. Varnenčík, Kazimír Jagellonský, Dziersław z Rytwian aj.),

Václav Opavsko-Ratibořský

Albrecht II. Habsburský,

Mikuláš V. Ratibořský aj.

polský neúspěch (posádky v Gorzówě Śłaskim a Ciecierzyně, hold Václava Opavsko-Ratibořského Kazimírovi)
1440-1444 válka o častolovické dědictví
 • bitva u Minsterberka
minsterberská zemská obec (rod Stošů), Vilém I. Opavský aj. Hynek Krušina IV. z Lichtenburka,

Konrád VII. Bílý Olešnický, Poláci aj.

Minsterbersko získal Vilém,

Kladsko a Frankenštejnsko Hynek

1442-1447 záští Konráda Bílého s Vratislaví
 • napadení statků vratislavských měšťanů Konrádem
 • nájezd Konráda a Poláků na Lehnici (1442)
 • Assenheimerovy výpady z Namyslova proti Konrádovi a Polsku
 • znovudobytí Gorzówa Śłaskiho a Ciecierzyna Assenheimerem
 • polské tažení do Slezska
 • vypuzení Assenheimera z Namyslova
Konrád VII. Bílý,

Polsko,

Jan Kolda ze Žampachu,

Hynek Krušina z Lichtenburka

Vratislav,

Alžběta Lucemburská (Leonard Assenheimer - dočasně),

bezprostřední slezská knížectví

poprava Assenheimera ve Vratislavi (1445),

mír na 10 let mezi Polskem, Vratislaví a Konrádem (1447)

1443-1444 válka o Sevěř
 • dobytí Sevěře Mikulášem (1444)
 • nájezd Petra Šafrance na zemi Boleslava V.
 • neúspěšné obležení Sevěře Poláky (1444)
krakovský biskup Zbyhněv Olešnický,

krakovský podkomoří Petr Šafranec

Boleslav V. Opolský,

Mikuláš V. Ratibořský,

Václav IV. Ratibořský,

Helena Korybutówna,

Bernard Opolský,

Přemysl Tošecký,

Jan IV. Osvětimský

získání Sevěřska krakovským biskupstvím
1444 obsazení Otmuchova Konrádem VII. Konrád VII. Bílý (Olešnický) Konrád IV. Starší (Olešnický) ústup Konráda VII. z Otmuchova za 2000 uh. zlatých
1444-1445 boj s vratislavským biskupem
 • nájezdy na biskupská zboží
Vilém I. Opavský,

Hynek Krušina IV. z Lichtenburka

vratislavský biskup Konrád IV. Starší finanční vyčerpání Viléma a Hynka
1447 nájezd Bolkových spojenců na Věluňsko spojenci Boleslava V. Polsko ?
1450 záští mezi olešnickými knížaty Konrád IX. Černý,

Konrád X. Bílý Mladší

Konrád VII. Bílý zajetí Konráda VII. jeho synovci
1452-1454 polsko-osvětimská válka
 • nájezd Petra Šafrance na Barwałd (1452)
 • protiútok osvětimských knížat do Krakovska
 • obležení Osvětimi (1453)
 • polský nájezd na Osvětim (1453)
 • obležení Wołku Poláky
Polsko

(krakovský podkomoří Petr Šafranec aj.)

Jan IV. Osvětimský,

Přemysl Tošecký aj.

prodej Osvětimska Polsku
1452-? válka o Lehnicko
 • neúspěšný pokus o dobytí Lehnice Janem Lubiňským
 • převrat v Lehnici (24. června 1453)
Jan Lubiňský,

Hedvika Břežská a syn Fridrich

lehnická opozice

Země Koruny české (Procek z Kunštátu),

lehničtí konšelé (Ambrož Bitschen)

smrt Jan Lubiňského,

vítězství lehnických knížat

1453 protižidovské pogromy ve Slezsku městské rady ve Vratislavi, Svídnici, Střehomi, Javoru, Lemberku a Reichenbachu slezští Židé vyhnání Židů z dotyčných měst
1454-1466 Třináctiletá válka Polsko,

Jan IV. Osvětimský aj.

Řád německých rytířů,

Rudolf Zaháňský, Baltazar Zaháňský aj.

Druhý toruňský mír 1466,

smrt Rudolfa Zaháňského u Chojnice

1456 obléhání Bělehradu Jan Hunyadi,

Jan Kapistrán,

křižáci ze Slezska (?) aj.

Osmanská říše porážka Turků
1457-1458 povstání polských žoldnéřů
 • spálení Kłobucka Janem (1457)
 • neúspěšný pokus o obsazení Myślenic povstalci (1457/1458)
Polsko nevyplacení žoldnéři

(Jan IV. Osvětimský aj.)

vyplacení žoldu
1458-1460 odpor Vratislavi proti Jiřímu z Poděbrad Vratislav Země Koruny české

(Jiří z Poděbrad, Konrád IX. Černý, Konrád X. Bílý Mladší, Vladislav Těšínsko-Hlohovský, Jan Osvětimský)

smrt Vladislava Těšínsko-Hlohovského,

pražský kompromis (13. ledna 1460)

1461 válka o Zaháň Jan II. Zaháňský, Jiří z Poděbrad Baltazar Zaháňský obsazení Zaháně Janem II.
1466 tažení královského vojska do Slezska proti Zelenohorské jednotě Zelenohorská jednota

(Vratislav, Mikuláš Opolský, Baltazar Zaháňský aj.)

Země Koruny české (Ctibor Tovačovský z Cimburka) nerozhodně
1467 křižácké tažení proti husitům
 • obsazení Minsterberku, Kamence a Frankenštejnu křižáky
 • Viktorínův protiútok: znovuobsazení Minsterberku a Kamence, obležení Frankenštejnu
 • revolta vratislavského lidu proti "straně kazatelů"
papežství (legát Rudolf z Ridesheimu),

Zelenohorská jednota,

vratislavská "strana kazatelů" (Mikuláš Tempelfeld)

Země Koruny české (Viktorín z Poděbrad)
vratislavský lid
příměří
1467 válka o Zaháň Baltazar Zaháňský Jan II. Zaháňský vítězství Jana II.
1468 tažení Vratislavských na Minsterbersko Vratislav a její spojenci Země Koruny české obsazení Minsterberska Vratislavskými
1468 válka o Zaháň Baltazar Zaháňský,

Jindřich XI. Hlohovský

Jan II. Zaháňský vítězství Baltazara
1469/1470 tažení Jindřicha Minsterberského do Slezska Jindřich Minsterberský Slezsko nerozhodně
1470-1472 válka o Zaháň
 • Janův nájezd na Zaháňsko (1470)
 • neúspěšné obležení Zaháně Janem (1471)
 • úspěšné obležení Zaháně Janem (1472)
Jan II. Zaháňský,

Matyáš Korvín (1472)

Baltazar Zaháňský,

Jagellonci

obsazení Zaháňska Janem,

zajetí Baltazara

po 1471 tažení Jagellonců do Slezska Jagellonci Fridrich I. Lehnický Fridrichovo vítězství
1473 tažení proti Václavu Pitomému Matyáš Korvín,

Viktorín z Poděbrad,

Přemysl II. Těšínský,

Mikuláš I. Opolský

Václav V. z Rybnika a Pštíny Korvínovo vítězství
1474 válka o Slezsko
 • neúspěšné dobývání Opole Jagellonci
 • nájezd Mikuláše Opolského do Věluňska: neúspěšné obležení Kłobucka
Matyáš Korvín,

Mikuláš I. Opolský

Vladislav Jagellonský,

Polsko

příměří
1473-1474 válka o Krnovsko a Bruntálsko
 • dobytí Cvilína Viktorínem
 • útoky na Václavova města
Matyáš Korvín,

Viktorín z Poděbrad

Jan IV. Opavsko-Ratibořský,

Václav V. z Rybnika a Pštiny,

Jagellonci

obsazení Krnovska a Bruntálska Korvínem,

zajetí Václava

1476-1479 válka o dědictví Jindřicha XI.
 • Hohenzollernové obsazují Hlohovsko (1476)
 • obsazení Hlohova, Šprotavy, Kožichova (kromě hradu), Grynberku, Sulechova a Svobodína Janem II. (1476)
 • neúspěšné obležení Krosna Janem II. (1476)
 • neúspěšný Janův pokus o dobytí hradu v Kožichově (1477)
 • odražení braniborského nájezdu na Grynberk (1477)
 • dobytí hradu v Bytnici Janem (1477)
 • neúspěšný Janův pokus o dobytí Krosna a Frankfurtu nad Odrou (1477)
 • obsazení hradu v Kožichově Janem (1477)
 • Janův nájezd do Braniborska (1477)
 • dobytí města Beelitz Janem (1478)
 • úspěšné obležené Belitze Hohenzollerny (1478)
 • několik neúspěšných Janových pokusů o obsazení Krosna (1478)
 • bitva u Gęstowce (1478)
Barbora Hohenzollernská,

Hohenzollernové,

Vladislav Jagellonský

Jan II. Zaháňský,

uherské oddíly

smír v Olomouci (1479): Jan II. získal Hlohovsko, ale bez Krosenska
1480-1482 válka o těšínskou část Hlohovska Jan II. Zaháňský Kazimír IV. Těšínský Janovo vítězství,

zřeknutí se své části Hlohovska Kazimírem

1487-1489 protikorvínovská opozice ve Slezsku Jindřich Minsterberský,

Jan II. Zaháňský,

Konrád X. Bílý Mladší aj.

Matyáš Korvín vídeňsko-vyškovský mír
Stoletá válka 13371453 Francie
Skostko
České království
Anglie
Portugalsko
Burgundsko
vítězství
Osmansko-uherské války 13661526 Uhersko a spojenci
České království
Osmanská říše porážka Uher
Křížové výpravy proti husitům 14201431 Husitské Čechy křižáci a katolická šlechta vítězství
Česko-uherské války 14661478 České království Uherské království Olomoucká smlouva
Šmalkaldská válka 15461547 Norimberský spolek Šmalkaldský spolek vítězství
Furlanská válka 1617 Svatá říše římská Benátky vítězství
Vpád pasovských 1611 Koruna česká Pasovští vítězství
České stavovské povstání 16181620 České stavy Svatá říše římská porážka
Třicetiletá válka 16181648 České stavy
Protestantská unie
Katolická liga Vestfálský mír
Selské povstání 1680 povstalci Habsburská monarchie porážka
Selské povstání 1775 povstalci Habsburská monarchie porážka, ale došlo k vydání robotního patentu
Francouzské revoluční války 17921802 Protifrancouzské koalice
Česká legie[2]
Revoluční Francie porážka
Česká revoluce 1848 Čeští revolucionáři Rakouské císařství porážka revoluce
První světová válka 19141918 Centrální mocnosti Trojdohoda porážka, vítězství dohody
Rumburská vzpoura 1918 Čeští povstalci Rakousko-Uhersko povstání potlačeno
Ruská občanská válka 19171920 Bílá armáda
Československé legie
a jiné intervenční jednotky
Rudá armáda porážka
Sedmidenní válka 1919 Československo Polsko vítězství
Maďarsko-československá válka 19181919 Československo
Rumunsko
Maďarské království
Maďarsko vítězství
Malá válka 1938 Československo Polsko obsazení Čadce a Javoriny polskou armádou
Maďarská invaze na Podkarpatskou Rus 1939 Československo Maďarsko obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem
Druhá světová válka 19391945 Spojenci Osa vítězství
Boje s Werwolfy 19451946 Československo
Sovětský svaz
Werwolf vítězství
Akce B 1947 Československo
Polsko
Sovětský svaz
Ukrajinská povstalecká armáda vítězství
Československo-americký pohraniční konflikt[3] 19531985 Československo USA nerozhodný
Válka v Zálivu 19901991 Organizace spojených národů
Spojené státy americké
Kuvajt
Saúdská Arábie
Spojené království
Československo aj
Irák vítězství
Válka v Iráku 20032009 koalice vedená USA,
např. Česko
Irák, později povstalci a teroristé Ukončení hlavních bojových akcí a odchod spojeneckých vojsk v roce 2011. Češi ukončili misi v roce 2009.
Válka v Afghánistánu (2001–2021) 20022021 Spojené státy americké
Spojené království
Česko aj.
Tálibán a Al-Káida porážka

Za vlády Habsburků editovat

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Války o španělské dědictví 17011714 Habsburská monarchie
Království Velké Británie
Nizozemsko aj.
Francie
Španělsko
Bavorsko
Maďaři
nerozhodně
Rakousko-turecká válka 17161718 Habsburská monarchie Osmanská říše vítězství
Války o rakouské dědictví 17401748 Habsburská monarchie a spojenci Prusko
Francie
Španělsko
Bavorsko
Cášský mír
Sedmiletá válka 17561763 Habsburská monarchie a spojenci Prusko a spojenci status quo
Válka o bavorské dědictví 17781779 Habsburská monarchie Prusko
Sasko
Těšínský mír
Napoleonské války 18031815 protinapoleonské koalice Francie a její spojenci vítězství
Maďarská revoluce 18481849 Rakouské císařství
Rusko
čeští, srbští, chorvatští, rumunští a slovenští dobrovolníci
Maďaři, polští, němečtí a italští dobrovolníci vítězství
Italská revoluce 18481849 Rakouské císařství italské státy vítězství
Prusko-rakouská válka 1866 Rakouské císařství Prusko porážka
Boxerské povstání 18991901 aliance 8 států Čína vítězství
První světová válka 19141918 ústřední mocnosti Trojdohoda prohra

Nepřímá účast editovat

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Polsko-ukrajinská válka 19181919 Druhá Polská republika
Rumunsko
Západoukrajinská lidová republika
Ukrajinská lidová republika
vítězství Polska
Španělská občanská válka 19361939 Druhá španělská republika
SSSR
Mexiko
Interbrigády
Španělský stát
Třetí říše
Itálie
Portugalsko
porážka druhé španělské republiky
První arabsko-izraelská válka 19481949 Izrael arabské státy vítězství Izraele
Korejská válka 19501953 Severní Korea
Čína
Sovětský svaz
koalice OSN nerozhodný
Válka ve Vietnamu[4][5] 19641975 Severní Vietnam
Vietcong
Čína
Sovětský svaz
Jižní Vietnam
USA a spojenci
vítězství severního Vietnamu
Občanská válka v Jugoslávii 19912001 separatisté
Albánie
NATO
Jugoslávie
Srbsko
rozpad Jugoslávie
Válka v Bosně a Hercegovině 19921995 separatisté
NATO
Srbsko rozdělení Bosny podle etnického klíče
Občanská válka v Čadu[6] 20072009 Čad povstalecké skupiny Válka trvá, ale česká účast skončila roku 2009.
Občanská válka v Libyi (2011)[7] 2011 libyjští povstalci
NATO
Libye vítězství povstalců a NATO
Konflikt v severním Mali 2013–2015[8] Mali
Francie
Česko a další země
Národní hnutí za osvobození Azavadu
Islamisté
vítězství

Vnitřní konflikty editovat

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Vyvraždění Slavníkovců 995 Přemyslovci Slavníkovci vítězství Přemyslovců
Husitské války 14191434 radikální husité katolíci a umírnění husité porážka radikálů
Obsazení Sudet 1918 Československo Sudetští Němci Československo získalo kontrolu nad Sudety.
Železnorudské povstání 1919 Československo komunisté Komunisté se vzdali.
Oslavanské povstání 1920 Československo oslavanští komunisté povstání potlačeno
Židenický puč 1933 Československo fašisté fašisté poraženi
Sudetoněmecké povstání 1938 Československo Sudetští Němci
Nacistické Německo
Mnichovská dohoda
Povstání Karpatské Siče 1939 Československo Karpatská Sič československé vítězství
Plzeňské povstání 1953 Československo plzeňští povstalci povstání potlačeno

Násilné konflikty editovat

Do této kategorie jsou zařazeny konflikty při nichž nedošlo k použití zbraní, nebo jen v omezené míře. Avšak zároveň došlo k násilí mezi dvěma skupinami lidí. Nejsou sem zařazeny méně významné násilné konflikty, jako rvačky mezi fanoušky fotbalových týmů či zásah policistů proti CzechTek.

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Prosincová generální stávka 1920 Československo marxistická frakce sociální demokracie potlačení generální stávky silou
Obsazení Čech a Moravy německou armádou 1939 Československo Třetí říše obsazení Čech a Moravy Německem
Ratibořský konflikt 1945 Československo Polsko dohoda obou stran
Komunistický převrat 1948 odpůrci komunistů komunisté převzetí moci komunistickou stranou
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 1968 Československo Varšavská pětka konec pražského jara
Protesty roku 1969 1969 Československá vláda protestující protesty potlačeny silou
Sametová revoluce 1989 Československo odpůrci režimu pád komunistického režimu
KFOR 19992011 mírové jednotky
Kosovští Srbové[9]
Kosovští Albánci ukončení mise

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. ČAPKA, František. Dějiny zemí koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-2. S. 28. 
 2. ČAPKA, František. Dějiny zemí koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-2. S. 434. 
 3. MACOUN, Jiří. Významné bitvy v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1478-0. S. 78–85. 
 4. http://www.svet.czsk.net/clanky/svet/koreapokusy.html
 5. http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/9164
 6. http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=13634
 7. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/233695-v-letounech-awacs-budou-kaddafiho-kontrolovat-i-cesi.html?ref=boxD[nedostupný zdroj]
 8. Archivovaná kopie. www.mise.army.cz [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-09-22. 
 9. Archivovaná kopie. www.mise.army.cz [online]. [cit. 2010-09-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-04-02. 

Literatura editovat

 • DRDA, Petr; RYBOVÁ, Alena. Keltové a Čechy. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0732-6.
 • DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Nakladatelství Libri, Praha 2002, 456 str., 400 obr. ISBN 80-7277-106-X
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl 2005, 264 str. s obr. ISBN 80-7185-656-8
 • JAN, Libor. Václav II. Král na stříbrném trůnu. Praha: Argo, 2015. 739 s. ISBN 978-80-257-1544-4.
 • JIRÁSEK, Zdeněk, a kol. Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 708 s. ISBN 978-80-7422-168-2.
 • KAVKA, František. Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha 2016.
 • KRZEMIEŃSKA, Barbara. Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. 2. vyd. Praha: Garamond, 1999. 390 s. ISBN 80-901760-7-0.
 • LUTOVSKÝ, Michal. Bratrovrah a tvůrce státu : život a doba knížete Boleslava I. 2. vyd. Praha : Set out, 2006. 222 s. ISBN 80-86277-49-6.
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. Praha: Libri, 2009. 564 s. ISBN 978-80-7277-407-4.
 • SKLENÁŘ, Karel; SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2002. 428 s. ISBN 80-7277-115-9.
 • SPĚVÁČEK, Jiří. Král diplomat. Jan Lucemburský 1296–1346. Praha: Panorama, 1982. 276 s.
 • SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. Život a dílo (1316-1378). Praha 1979.
 • SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. (1361-1419) : k předpokladům husitské revoluce. Praha : Svoboda, 1986. 773 s.
 • STRAKA, Tomáš. Získání Braniborska Karlem IV. - koupě, nebo dobytí? In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Roč. 7, č. 1 (2015), s. 130-147.
 • ŠTĚPÁN, Václav. Moravský markrabě Jošt (1354-1411). Brno: Matice moravská, 2002. 828 s. ISBN 80-86488-05-5.
 • ŠUSTA, Josef. Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300–1308 (Praha 1917).
 • ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí 1034–1198. Praha : 2. vyd. Praha : NLN, 2007. 712 s. ISBN 978-80-7106-905-8.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských 1198–1253. Praha : NLN, 2002. 964 s. ISBN 80-7106-140-9.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 721 s. ISBN 978-80-7422-118-7.

Související články editovat