Otevřít hlavní menu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

česká firma

Technická správa komunikací byla vytvořena 1. července 1967 vyčleněním z organizace Pražské komunikace. Od 1. července 1977 do roku 1986 existovala jako organizační složka (podnik) Dopravních podniků hl. m. Prahy (zkratka DP-TSK). V roce 1987 byla zrušena a její činnost začleněna zpět do koncernového podniku Pražské komunikace.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (oficiální zkratka TSK HMP, IČ 63834197, neoficiálně zkracováno též jako TSK, TSK Praha, TSK hl. m. Prahy apod.), založená 29. června 1989 ke dni 1. července 1989, byla příspěvková organizace hlavního města Prahy, jejímž prostřednictvím město zajišťovalo rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a některého dalšího městského majetku na území Prahy. Další náplní činnosti organizace byla konzultační a návrhová činnost se zaměřením na organizaci, řízení a komplexní řešení dopravy. V srpnu 2008 měla kolem 270 zaměstnanců,[1] většinu činností zajišťovala prostřednictvím subdodavatelů – nezaměstnávala v pracovním poměru žádné dělnické profese zaměřené na správu svěřeného majetku.[2] Činnosti mají být v rámci transformace od roku 2014 postupně převáděny na akciovou společnost.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost (TSK, TSKAS) byla založena 19. června 2014 přijetím stanov společnosti jediným zakladatelem a jediným akcionářem, hlavním městem Prahou, usnesením č. 40/19 Zastupitelstva hl. m. Prahy, v souladu s § 59 zákona o hlavním městě Praze. Dne 30. září 2014 byla zapsána do obchodního rejstříku pod IČ 03447286. Po dobu koexistence dočasně upravuje vztahy mezi příspěvkovou organizací a akciovou společností jejich vzájemná smlouva. Smlouva předpokládá postupné převedení činností z příspěvkové organizace na akciovou společnost, avšak počítá i s variantou, že by některé činnosti zůstaly v působnosti příspěvkové organizace. Správu komunikací převzala od 1. dubna 2017 na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. ledna 2017.

Obsah

HistorieEditovat

Roku 1963 byla založena organizace Pražské komunikace, která měla ve správě městské pozemní komunikace. K 1. červenci 1967 z ní byla vyčleněna Technická správa komunikací jako samostatná organizace.

Od 1. července 1977 existovala Technická správa komunikací jako organizační složka (podnik) Dopravních podniků hl. m. Prahy (zkratka DP-TSK).

V letech 1987-1989 byla Technická správa komunikací zrušena, její činnost a pracovníci začleněni do koncernového podniku Pražské komunikace. Některé činnosti jako např. správa komunikací, dopravního značení, zeleně byly členěny územně v tzv. Oblastních závodech, správa mostů, tunelů a kolektorů byla zahrnuta do nově zřízeného "Závodu inženýrských objektů". Tento závod se pak stal základem pro obnovení samostatné rozpočtové organizace.

Jako samostatný subjekt byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízena ke dni 1. července 1989, a to rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy dne 29. června 1989. Předposlední zřizovací listina byla vydána v listopadu 1994 a byla čtyřikrát změněna, další zřizovací listina byla platná od 1. ledna 2001 a byla nejméně šestkrát změněna. Nedílnou součástí nynější zřizovací listiny je smlouva mezi organizací a jejím zřizovatelem.

K 1. lednu 2008 byla do TSK HMP na základě výsledků auditu sloučením začleněna po 41 letech existence dosavadní samostatná příspěvková organizace Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy (část jejích činností byla převedena též do Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a Odboru dopravy MHMP). Zrušení renomované organizace bylo předmětem protestů skupiny jejích pracovníků z iniciativy Martina Šubrta,[3] úspora odhadovaná auditem byla 27 pracovníků a 8,5 milionu Kč ročně.[4] Vzhledem k dosavadnímu renomé ÚDI Praha používá TSK HMP její logo vedle svého hlavního loga.

TSK HMP je jedním ze 6 zakládajících členů Českého a slovenského sdružení správců městských komunikací se sídlem v Brně, které bylo založeno dne 21. ledna 1992 v Ostravě (a roku 1995 utlumeno), a Sdružení správců městských komunikací se sídlem v Praze, který bylo založeno k 1. lednu 1996 a dnes sdružuje 9 obdobných organizací z největších českých měst.[5]

Byla jmenována pracovní skupina k prověření možnosti změny právní formy TSK z příspěvkové organizace na obchodní společnost. Byla složená ze zástupců politických klubů Zastupitelstva hl. m. Prahy za TOP 09, ČSSD, ODS a Nezávislých, ze zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku a ze zaměstnanců TSK. Z analýz vyplynula jako optimální akciová společnost s dualistickou strukturou, vlastněná hlavním městem Prahou. Podle náměstka primátora Jiřího Nouzy tato forma může být zřízena jako nezisková a v případě hlavního města je efektivně využívána i u jiných významných městských podniků. Kontrola nad majetkem může být vícestupňová, zahrnující představenstvo, dozorčí radu a Radu hl. m. Prahy zastupující valnou hromadu jako jediný akcionář.[6] Tranformaci přichystalo vedení města pod vedením primátora Tomáše Hudečka.[7] Transformace měla vést k úspoře až 40 milionů korun ročně, příčemž roční rozpočet TSK se ročně pohyboval kolem 500 milionů.[7]

Podle původních plánů měla příspěvková organizace zaniknout s koncem roku 2014. Odklad způsobilo zamýšlené a nakonec neuskutečněné převedení části Pražských služeb pod TSK.[7]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost (TSKAS) byla založena 19. června 2014 přijetím stanov společnosti jediným zakladatelem a jediným akcionářem, hlavním městem Prahou, usnesením č. 40/19 Zastupitelstva hl. m. Prahy, v souladu s § 59 zákona o hlavním městě Praze. Dne 30. září 2014 byla zapsána do obchodního rejstříku pod IČ 03447286. Základní kapitál je 100 milionů Kč a je rozdělen na 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 milionů Kč. K 22. říjnu 2016 přesídlila z adresy Řásnovka 783/1 na adresu Řásnovka 770/8.

Vzájemné vztahy mezi příspěvkovou organizací a akciovou společností pro období jejich koexistence upravuje smlouva z 1. 10. 2014. Příspěvková organizace byla k datu podpisu smlouvy uživatelem budovy na adrese Řásnovka 770/8 a akciové společnosti ji pronajímala akciové společnosti jako spoluuživateli k bezplatnému užívání, přičemž nájemce se zavazoval nést poměrnou část nákladů spojených s užíváním. Součsně příspěvková organizace zůstala poskytovatelem telefonického a datového připojení pro obě organizace. Každá z organizací má své vlastní zaměstnance, ale smlouva upravuje možnost dočasného přídělení zaměstnanců jedné organizace k práci u druhé organizace. Smluvní strany se zavázaly smlouvu nevypovědět ani od ní neodstoupit po celou dobu, kdy bude hlavní město Praha připravovat a realizoivat převod činností z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Pokud by však hlavní město Praha v budoucnu deklarovalo, že akciová společnost nepřebere činnosti příspěvkové organizace v plném rozsahu, platnost smlouvy zanikne s tím, že smluvní strany jsou povinny se vypořádat podle zásad uvedených v této smlouvě a podle zákonných ustanovení. Za příspěvkovou organizaci smlouvu podepsal Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace, za akciovou společnost předseda představenstva Ing. Miroslav Svoboda a místopředseda představenstva Mgr. Jan Vidím.[8] Místopředseda představenstva akciové společnosti Ladislav Pivec (který je zároveň pověřen řízením příspěvkové organizace) je s účinností od 26. října 2015 pověřen právním jednáním akciové společnosti vůči zaměstnancům.[9]

Podle zprávy z 22. října 2015 měla být transformace dokončena do 1. ledna 2016. V rámci transformace mělo být propuštěno několik desítek zaměstnanců z celkového počtu kolem 320.[7] Podle zprávy z 21. července 2016 měla rada schválit transformaci TSK v polovině srpna 2016.[10]

Řízením příspěvkové organizace byl od 1. května 2016 dočasně pověřen Jiří Sládek. V červenci 2016 vedení města zrušilo výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace TSK. Žádný z osmi kandidátů neuspěl a město podle náměstka primátorky Petra Dolínka hodlalo vypsat novou soutěž.[10]

Hospodaření a obratEditovat

TSK HMP na svém webu nezveřejňuje žádné údaje týkající se jejího rozpočtu a hospodaření.

V návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2009 byly pro běžné výdaje TSK určeny necelé 2 miliardy Kč, pro kapitálové výdaje 0,4 miliardy a jako neinvestiční příspěvek 92 milionů z necelých 50 miliard celkových výdajů hl. m. Prahy, 5 milionů měly činit „příjmy z poskytování služeb a výrobků“.[11]

ČinnostEditovat

Většinu výkonných činností v terénu provádí TSK HMP prostřednictvím svých subdodavatelů, které vybírá a na něž dohlíží.

Kromě místních komunikací a jejich běžného příslušenství (dopravní značky, dopravní zařízení, světelná signalizační zařízení, mosty a lávky, tunely, nábřežní zdi a náplavky, uliční kanalizace, komunikační zeleň, chodníky, fontány a pítka atd.) a činností jako je čištění komunikací, zimní údržba komunikací nebo odtah vozidel z veřejného zájmu má TSK HMP ve správě také například:

 • hromadná parkoviště a garáže, zejména parkoviště P+R.
 • stanoviště taxislužby; městská vyhláška je nezahrnuje do obecného užívání pozemních komunikací na základě platných koncesí k provozování taxislužby, ale vyžaduje uzavření smlouvy s TSK HMP založené na zpoplatněném užívání jakožto vyhrazených parkovišť.
 • provozování autobusových stanovišť a autobusových zastávek: s výjimkou zastávek Pražské integrované dopravy, jejichž vybavení zřizuje a vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy, a autobusového nádraží Florenc a autobusového stanoviště Nádraží Holešovice, které vlastní soukromý subjekt ČSAD Praha holding a. s., a několika dalších výjimek (speciální městské linky k obchodním domům) je v Praze zřizování a správa autobusových zastávek a stanovišť již od 90. let 20. století sloučena pod TSK HMP. Meziměstské a dálkové linky tak v Praze staví převážně u jejích modrobílých zastávkových sloupků v provedení obdobném městským, zatímco kulaté značky zastávky zřizované dopravci a odvozené ze zastávkového terče ČSAD se již v Praze nevyskytují. V roce 2009 TSK vybírala dodavatele zakázky „Provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek ve správě TSK hl. m. Prahy“ a v roce 2015 zakázky „Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl. m. Praze“. Zakázku pro období od 1/2010 do 4/2015 získalo sdružení společností Lasesmed s.r.o., Premio Invest s.r.o. a V-Trade, s.r.o. a společnost Lasesmed s.r.o. jako zástupce sdružení za ni inkasovala přes 76 milionů Kč. V roce 2015 zakázku na období od 6/2015 na 4 roky získala společnost Lasesmed s.r.o., ve smlouve o dílo jsou uvedeni subdodavatelé Premio Invest s.r.o a V-Trade, s.r.o.[12]

Méně významné komunikace v některých okrajových místních částech připojených k Praze po roce 1970 však zůstaly ve správě městských částí a nespadají do působnosti TSK HMP. Pod TSK HMP nespadá správa veřejného osvětlení, pro niž měla Praha speciální správní organizaci Správa veřejného osvětlení a jejíž činnost byla poté přenesena na soukromou firmu Eltodo.

Dodavatelské vztahyEditovat

V roce 2009 TSK zadala v rámci zakázky „Provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek ve správě TSK hl.m. Prahy“ správu a údržbu zastávek linkové autobusové dopravy včetně výlepu jízdních řádů, organizace dopravy, dispečerské a informační služby, uzavírání smluv s dopravci a jejich kontroly sdružením společností – Lasesmed s.r.o., Premio Invest s.r.o. a V-Trade, s.r.o., které si jako svého zástupce zvolilo společnost Lasesmed s.r.o. Druhým, neúspěšným uchazečem o zakázku byla společnost Zenova services s.r.o. V rámci zakázky (od 1/2010 do 4/2015) byla společností Lasesmed inkasována částka 76 755 125 Kč bez DPH.[13] Obdobnou zakázku z roku 2015 získala společnost Lasesmed s.r.o., jako subdodavatelé jsou ve smlouvě o dílo uvedeny firmy Premio Invest s.r.o a V-Trade, s.r.o. Druhým, neúspěšným uchazečem o zakázku byla společnost Zenova services s.r.o. Zakázka je uzavřena na období od 6/2015 na 4 roky.[13] Cena zakázky je 48,8 milionu Kč. TSK má v majetku autobusová stanoviště Zličín, Na Knížecí, Roztyly, Želivského a Černý Most.[14] Zakázku „Provozování autobusového terminálu Letňany“ svěřila TSK hl. m. Prahy sdružení společností Lasesmed s.r.o. a Premio Invest s.r.o., které si jako svého zástupce zvolilo společnost Lasesmed s.r.o. Druhým, neúspěšným uchazečem o zakázku byla společnost Zenova services s.r.o. V rámci zakázky (od 3/2012 do 12/2015) byla inkasována částka 9 202 770 Kč bez DPH[13]

Městská opozice upozornila na to, že úklidové společnosti Premio Invest a Lasesmed nápadně často pracují pro ty městské organizace, kde mají vliv politici z hloubětínské pobočky ČSSD, a mluví o klientelistické síti. Analýzu provedla redakce Aktuálně.cz ve spolupráci s iniciativou Rekonstrukce státu a k obdobným poznatkům dospěli i pražští Piráti. Firmu Lasesmed vlastní Zdeněk Zadina, místopředseda ČSSD v Praze 14, a Premio Invest vlastní Petr Ženíšek, člen obvodního výkonného výboru ČSSD v Praze 14. Na další spřízněné firmě, Ecomyčka, měl třetinový podíl Ondřej Dolínek, předseda kontrolní komise ČSSD v Praze 14 a bratr městtského radního pro dopravu Petra Dolínka, místopředsedy ČSSD. Zakázky od veřejných subjektů tvoří velkou většinu obratu zmíněných dvou firem.[15][16][17]

Organizační uspořádáníEditovat

Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Tím byl od července 2003 do 31. března 2013 Ing. Luděk Dostál.[18] Od té doby je tato pozice uprázdněna a vedením podniku je pověřen první náměstek ředitele Ing. Ladislav Pivec.[19] V roce 1992 byl ředitelem Ing. Jan Chudomel, od roku 1993 Ing. Petr Borový.

Pro označení organizačních útvarů se používá systém čtyřciferných čísel (obdobně jako v Dopravním podniku hl. m. Prahy, kde se do roku 2006 používala pěticiferná čísla a nyní šesticiferná). Organizace se člení na úseky, v jejichž čele stojí většinou náměstci ředitele, úseky na oddělení: oproti dřívějšku byl odbourán stupeň "odbor" mezi úseky a odděleními.

Útvary spadající přímo pod ředitele (například oddělení interního auditu a kontroly) začínají číslicí 9. Zřízeny jsou tyto úseky:

 • 8000 úsek vnitřních věcí (sekretariát ředitele, tiskový mluvčí, právní oddělení, oddělení personalistiky a mezd, zakázkové oddělení)
 • 1000 správní úsek (oblastní správy Centrum, Sever, Východ, Jih, Jihozápad a Severozápad, oddělení přípravy a řízení údržby komunikací, oddělení kanalizačních staveb, oddělení dopravního značení, oddělení vážení vozidel)
 • 2000 technicko-investiční úsek (oddělení technického plánu, oddělení svodné komise, oddělení přípravy a realizace investic, oddělení přípravy a realizace oprav, oddělení laboratoře, oddělení koordinace, cyklokoordinátor (jímž je Petar Introvič), specialista projektů EU a SFDI, cenový specialista)
 • 3000 ekonomicko-obchodní úsek (obchodní oddělení, oddělení financování a účtáren, oddělení hospodářské správy)
 • 5000 úsek informatiky (oddělení technického zabezpečení IT a přenosu dat, oddělení pasportu, oddělení informačního rozvoje)
 • 6000 úsek speciálních staveb (oddělení autobusových stanovišť, nábřežních zdí a P+R, oddělení tunelů, oddělení mostů)
 • 7000 úsek dopravního inženýrství (bývalý Ústav dopravního inženýrství; oddělení provozu telematických systémů, vnitřní oddělení ÚDI, oddělení projektování organizace dopravy, oddělení projektování řízení dopravy, oddělení modelování dopravy, oddělení dopravně-inženýrských analýz)

Základní správa komunikací je členěna do šesti oblastí, Centrum (Praha 1, 2, 3), Sever (Praha 8 a 9), Východ (Praha 10), Jih (Praha 4), Jihozápad (Praha 5) a Severozápad (Praha 6).

Sídlo organizace bylo po dlouhá léta ve Štefánikově ulice na Smíchově (dříve třída S. M. Kirova), v roce 2007 však organizace přesídlila do Řásnovky na Starém Městě.[20]

Většina pracovišť je umístěna v budově sídla na adrese Řásnovka 770/8 na Starém Městě (9000 ředitel se sekretariátem 8001 a tiskovým mluvčím 8002, 8000 úsek vnitřních věcí, 8100 právní oddělení, 8200 oddělení personalistiky a mezd, 8300 oddělení zakázek, 9020 oddělení kontroly a interního auditu, 1000 správní náměstek se sekretariátem 1001, 1700 odbor přípravy a řízení letní a zimní údržby komunikací, 1800 oddělení kanalizačních staveb, 1900 oddělení dopravního značení, 2000 investiční náměstek se sekretariátem 2001, 2100 oddělení technického plánu, 2300 oddělení přípravy a realizace investic, 2400 oddělení přípravy a realizace oprav, 2700 oddělení strategických investic, 3000 ekonomicko-obchodní náměstek se sekretariátem 3001, 3100 oddělení obchodní, 3200 oddělení hospodářské správy, 3300 oddělení financování a účtáren, 5000 technický náměstek se sekretariátem 5001, 5100 oddělení technického zabezpečení IT a přenosů dat, 5200 oddělení pasportu, 5300 oddělení informačního rozvoje a GIS, 5400 oddělení svodné komise, 5600 oddělení koordinace, 6000 náměstek pro speciální stavby se sekretariátem 6001, 6300 oddělení mostů, 7000 1. náměstek - úsek dopravního inženýrství, 7001 sekretariát, 7200 oddělení dopravně-inženýrské koordinace a analýz, 7300 oddělení organizace dopravy, 7400 oddělení řízení dopravy, 7500 oddělení modelování dopravy.[21]

Dalšími pracovšti jsou:[21]

 • Na bojišti 1452/15 (TSK uvádí chybně čo. 5), Nové Město – 1700 příprava a řízení L a ZUK, 1700 oddělení dispečinku IIKS, 7700 oddělení provozu HDŘU
 • Šermířská 2335/11, Břevnov – 6200 oddělení tunelů
 • Podlipného 942/11, Libeň – 7200 oddělení dopravně-inženýrské koordinace a analýz
 • Školská 687/13, Nové Město – 1100 oblastní správa Centrum, oddělení pro MČ Praha 1
 • Rejskova 1052/1, Vinohrady – 1100 oblastní správa Centrum, oddělení pro MČ Praha 2
 • Milíčova 173/24, Žižkov – 1100 oblastní správa Centrum, 2002 cenový specialista
 • Bezová 1658/1, Braník – 1100 oblastní správa Jih
 • Bubenečská 309/15, Bubeneč – 1600 oblastní správa Severozápad
 • Krupská 1978/28, Strašnice – 1300 oblastní správa Severozápad
 • Poděbradská 185/218, Hloubětín – 1200 oblastní správa Sever, 1050 oddělení vážení vozidel, 5500 oddělení laboratoře
 • Ostrovského 253/3, Smíchov (Ženské domovy) – 1500 oblastní správa Jihozápad

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy [online]. eStav.cz, 2003-08-25, rev. 2008-08-22 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 2. O společnosti TSK Praha, TSK Praha, přístup 11. 11. 2016
 3. ŠUBRT, Martin. Otevřený dopis primátorovi Prahy od zaměstnanců ÚDI Praha [online]. 2007-10-23 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 4. BÉM, Pavel. Po magistrátu zeštíhlí i organizace zřízené Prahou [online]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007-10-02 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 5. Historie Sdružení správců městských komunikací, stránky sdružení
 6. Praha transformuje TSK na akciovou společnost, Portál hlavního města Prahy, 17. 6. 2014, zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy
 7. a b c d Praha chystá propouštění v TSK, transformuje ji na obchodní firmu, Pražský deník, 22. 10. 2015, ČTK
 8. Smlouva č. 9/14/3200/0003 o úpravě vzájemných vztahů (9/14/TSKAS/011), 1. 10. 2014
 9. Obchodní rejstřík: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286
 10. a b Praha zrušila výběrové řízení na šéfa Technické správy komunikací, Deník.cz, 21. 7. 2016, ČTK
 11. Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2009, dotační vztahy k městským částem na rok 2009 a rozpočtový výhled do roku 2014, komentář ke kapitole 03 – Doprava
 12. Poskytnuté informace - příspěvková organizace – Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Žádost ze dne 5. 2. 2017, TSK a.s.
 13. a b c Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., TSK hl. m. Prahy, žádost ze dne 5. 2. 2017
 14. Za čtyřletou údržbu zastávek Praha zaplatí 49 milionů korun, Pražský deník, 2. 6. 2015, ČTK
 15. Jiří Pšenička, Lukáš Prchal: Úklid Prahy jako byznys ČSSD. Její členové mají firmy, které žijí ze stamilionových zakázek od města, Aktuálně.cz, 9. 8. 2017
 16. Tři firmy získaly za úklid Prahy stamilióny. Stojí za nimi lidé z pražské ČSSD, Deník.cz, 9. 8. 2017
 17. ODS chce řešit veřejné zakázky pro členy ČSSD za 1,5 miliardy, Echo24, 10. 8. 2017
 18. ČTK. Ředitel TSK Dostál rezignoval. Prý se zdravotních důvodů. Metro.cz [online]. 2013-03-22 [cit. 2013-10-17]. Dostupné online. ISSN 1211-7811. 
 19. Vedením TSK hl. města Prahy byl pověřen Ing. Ladislav Pivec. Internetový zpravodaj Komunikace a doprava [online]. 2013-03-26 [cit. 2013-10-17]. Dostupné online. 
 20. Technická správa komunikací hl. města Prahy mění adresu. Internetový zpravodaj Komunikace a doprava [online]. 2007-06-10 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 21. a b Kde nás najdete, TSK hl. m. Prahy, přístup 13. 11. 2016

Externí odkazy a literaturaEditovat