Tento článek je o kříži, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Další významy jsou uvedeny na stránce Svatý Kříž (rozcestník).

Svatý Kříž nebo Pravý kříž[1] je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Z tohoto kříže se od časů císaře Konstantina stal hlavní symbol křesťanství a je proto předmětem úcty. Jeho domnělé části (zlomky) jsou uchovávány a uctívány jako relikvie v oltářních nebo ostatkových křížích. Svatému Kříži (také Nalezení sv. Kříže nebo Povýšení sv. Kříže) je rovněž zasvěcena řada kostelů či kaplí.

G. Doré: Nalezení svatého Kříže

Legenda editovat

Středověké legendy, jako např. Zlatá legenda, vyprávějí různé verze příběhu o svatém Kříži, od prvotního hříchu po Vykoupení, nalezení ztraceného a nakonec vztyčení vybojovaného kříže.

Původ dřeva v legendě editovat

Podle legendy Adam vzal z ráje větev stromu poznání dobrého a zlého, která pak přecházela z ruky do ruky až se dostala k Mojžíšovi, který na ni jako na žerď upevnil bronzového hada. V tom byl spatřován předobraz Ježíšova ukřižování. Dřevo pak prý v Jeruzalémě sloužilo jako lávka přes vodní proud. Královna ze Sáby je pak uctila a raději bosá přešla vodou, než aby na dřevo stoupla. Nakonec bylo dřevo nalezeno v rybníku Bethesda a použito na kříž pro Ježíše. Voda z rybníka prý měla zázračnou moc a léčila nemocné, kteří ji pili.[1] Strom byl libanonský cedr, zvláště silný, houževnatý a vydával vůni.

Vědecký výzkum a církev editovat

 
Izraelské olivy, Autor: Kobi Gideon
 
Olivové dřevo (Olea europea)

Římskokatolická církev na základě nálezů diferencovala původ dřeva římského kříže nejen u Krista. Římané v tehdy okupovaném území dnešního Izraele používali perský způsob křižování, sloučením dvou klád. Nalezením kostnice na židovském hřbitově v Giv´at ha-Mivtar severně od Jeruzaléma v roce 1968 došlo k prozkoumání čtyř hrobek, vytesaných ve skalách. Zprávu o tomto archeologickém výzkumu poskytuje katolický kněz a uznávaný historik německého původu Gerhard Kroll, (působil od roku 1940 v Lipsku), a to v publikaci s bohatým faktografickým materiálem o době Ježíšově.[2] Nálezy spadají do období mezi 2. stoletím př. n. l. a rokem 70 n. l. Výzkum zbytků koster nalezených v ossuariích ukázal na 5 osob zabitých, z celkem 35 pohřbených lidí. Odhad věku konstatovali vědci s přesností na 24-28 let u muže, po provedení anatomického a dalšího odborného šetření, přinášejícího šokující poznatky. Z anamnézy plyne, že muž byl ukřižován a jeho tělesné pozůstatky ležely bez hrobové výbavy ve velké kostnici se dvěma aramejskými nápisy na jedné její podélné straně. Horní nápis nese jméno Jehóchanan a další nápis upřesňuje toto jméno na Jehóchanan Ben Chazkúl (Jehóchanan, syn Ezechielův, pozn. autora publikace). V kostnici byly objeveny i pozůstatky 3 až 4 letého dítěte. Uvádí se ve zdroji informace, že ukřižovaný byl pravděpodobně jeho otcem. Z průběhu anatomické pitvy bylo hlášeno po snímkování, že patní kost byla probodena hřebem (- odtud důkaz o probodení patní kosti během křižování). Nález kosti i hřebu byl signifikantní pro rozklíčování původu dřeviny, používané Římany ve výše označené době. Byly pokryty vápencem, a to v silné vrstvě. Horní část kosti je pravá patní kost, z levé patní kosti se zachoval pouze úlomek. Hřeb zachytil levou patní kost na téměř stejném místě jako pravou, pod spojnicí kloubu a kotníku. Poskytnuté schéma dokumentuje anatomický nález očištěných zbytků kosti. Stopy dřeva — nad hlavičkou hřebu, dřevěná ploška, na němž došlo k ukřižování, nesly typostrukturu akácie a pistácie, přičemž s přesností bylo následným mikroskopickým diferencováním určeno. Na zahnutém hrotu hřebu bylo detekováno dřevo olivovníku. Délka hřebu je 11,5 cm, hlavička hřebu cca 2 cm nad kostí. Nesloužila k připevnění po celé své podélné délce. Zbytky dřeva mezi hlavičkou hřebu a kostí ukázaly, že hřeb prorazil nejdříve dřevěnou lištu, která měla probodené nohy muže celou plochou přitlačit k břevnu kříže. Nohy byly probodeny jedním hřebem (- na některých historických sochách v kostelech bývá doposud zpodoben Ježíš Kristus, jehož nohy jsou probodeny jedním hřebem; na jiných dvěma, pozn.). Uvádí se, že zranění byla způsobena odřením pravé vnitřní vřetenní kosti, ukazující na techniku přibíjení, jež odporuje tradičním představám o křižování. Podle nálezu, jak se dále protokoluje, došlo k ukřižování tohoto muže tak, že nohy byly násilným otočením obou kolen doleva postaveny po stranách souběžně, a hřeb teprve poté, co byl zaražen do dřevěné lišty, prorazil pravou a pak levou patní kost a zarazil se do svislého břevna. Deformace hřebu svědčí o poměrně volnějším připevnění nohou, naznačující možnost tzv. sedátka, které by bylo i při pevnějším připevnění nohou stejně tak potřebné. Paže byly pokaždé připevněny hřebem zaraženým v dolní třetině mezi loktem a vřetenní kostí k příčnému břevnu. Nález pokračuje dál, ale pro posouzení druhu dřeva není nadále potřebný. Církev s posvěcujícím závěrem vědecký výzkum vnímá jako oporu pro určení dřeviny, užívané v době přelomu našeho letopočtu Římany, k výrobě křížů, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Stejně jako u určení rostlinného původu Trnové koruny (- suché trní na podpal v koších kasáren), se nabízí podobnou logikou děj, že Římané nehledali zvláštní dřevo, vzdálené stromy, ale použili ty, které mívali na dosah. Druh olivovníku podléhá rodu dřevin s výskytem na území Jeruzaléma, s častými odkazy na Olivovou horu.

Nalezení svatého Kříže editovat

Kříž byl nalezen roku 325 při vykopávkách prováděných na příkaz císaře Konstantina, jejichž cílem bylo najít Boží hrob. Konstantin zamýšlel vybudovat na jeho místě honosnou baziliku. V téže době se na pouť do Svaté země vydala i jeho matka, císařovna Helena, která se chtěla modlit na svatých místech, nechat tu vybudovat další stavby a zároveň zkontrolovat hospodaření s penězi určenými na stavbu baziliky. Podle podání svatého Ambrože nalezla zbytky křížů a další relikvie císařovna Helena roku 326.[3] Na jedné straně kopce Golgota byla nalezena jednomístná jeskyňová hrobka sestávající z komory a předsíně, na jiné straně Golgoty v jiné jeskyni byly nalezeny tři příčné trámy, odpovídající tomu, že s Ježíšem byli (Lk 23,32-33) ukřižování dva zločinci, tři hřeby a dřevěná tabulka s trojjazyčným nápisem „Ježíš Nazaretský, král židovský“.[zdroj?] Ježíšův trám byl poté určen na základě zázraku, uzdravení těžce nemocné ženy.[3]

Za den nalezení se udávalo 13. září.[zdroj?] Po návratu do Říma uložila Helena několik částí Kristova kříže, několik trnů z Kristovy koruny, dva hřeby, část tabulky s nápisem „Ježíš Nazaretský“ a příčný trám jednoho ze zločinců (polepšeného, kterého tradice nazývá Dismas[4]) ve svém paláci, který císař Konstantin na přání své matky roku 328 věnoval římskému biskupovi[4] a nechal ho přestavět na chrám Svatého Kříže.[3] K slavnostnímu vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335.[zdroj?] Konstantinův životopisec Eusebius z Cézareje cituje plný text dopisu císaře Konstantina jeruzalémskému biskupu Makariovi, v němž císař velebil podivuhodné okolnosti, za nichž byly relikvie nalezeny.[4] Nález zmiňuje i jeruzalémský biskup Cyril i milánský biskup Ambrož.[4]

Povýšení svatého Kříže editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Povýšení svatého Kříže.

V roce 614 při dobytí Jeruzaléma Peršany se ostatky kříže dostaly jako válečná kořist Chosroese II. do Persie.[zdroj?] Císař Herakleios je přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3. května 628 předal patriarchovi Zachariášovi.[zdroj?]

Podle legendárního podání (např. Zlatá legenda) je 14. září, svátek Povýšení svatého Kříže, dnem, kdy byly znovuzískány relikvie Kristova kříže od Peršanů.[zdroj?]

Kult ostatků Kříže editovat

V Jeruzalémě se od 5. století vystavovaly zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími v rámci oslav výročí posvěcení baziliky Božího hrobu 14. září.[zdroj?] Ve východních církvích se svátek začal slavit v 7. století[zdroj?] a později došlo k jeho rozšíření i do Západní církve.[zdroj?] K datu 3. května vznikl na Západě svátek[zdroj?] nesprávně označovaný výrazem Nalezení svatého Kříže, zatímco na Východě bylo slaveno pouze 14. září jako Povýšení sv. Kříže.[zdroj?] Toto převzal Západ o více než století později.[zdroj?] V Miláně je prý doložen dokonce až v 11. století.[zdroj?]

Podle popisů poutníků do Jeruzaléma z 4. až 6. století byla tabulka dřevěná (Antonius z Piacenzy, který ji držel v rukou, uvádí, že z ořechového dřeva), přetřená vápnem, a byla na ní k přečtení slova „král židovský“ v hebrejštině, řečtině a latině. V evangeliu sv. Jana se uvádí, že nápis měl znít „Ježíš Nazaretský, král židovský“. Z toho se usuzuje, že císařovna Helena odvezla do Říma část tabulky s nápisem „Ježíš Nazaretský“.[4]

V roce 1492 při restaurování baziliky sv. Kříže Jeruzalémského v Římě, v místech někdejší soukromé Heleniny kaple, byla objevena olověná schránka, zazděná v menze oltáře, s nápisem „Titulus crucis“ a pečetí z roku 1143, kdy kostel prošel předchozí přestavbou. Po otevření v ní byla nalezena tabulka z ořechového dřeva se stopami po vápenného nátěru a s trojjazyčným textem „Ježíš Nazaretský“. Roku 1496 papež Alexandr VI. prohlásil tento nález za autentickou relikvii, kterou do Říma dopravila svatá Helena.[4] Řecký i latinský nápis byly psány zrcadlově zprava doleva, po vzoru hebrejštiny.[4]

Přímo v Santa Croce in Gerusalemmekostele svatého Kříže v Římě jsou dosud uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže.[5] Jeden hřeb z kříže, vsazený do zlata, je součástí Svatovítského pokladu v pražské katedrále.[6]

Chrámy zasvěcené svatému Kříži editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991. 517 s. ISBN 80-204-0205-5. 
 2. KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových (Církevní schválení Arcibiskupství pražské č.j. 1962/95). 2. vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2002. 486 s. ISBN 80-7192-711-2. S. 361. 
 3. a b c Relikviář sv. kříže Archivováno 18. 4. 2019 na Wayback Machine., Benediktinské opatství sv. Václava, Broumov
 4. a b c d e f g Ing. Rudolf Minář, Pavel Záchvěj: Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského, in: Pojď si sáhnout na Boha, web.katolik.cz, 2004
 5. Kostel Sv. Kříže v Římě, Fatym Vranov nad Dyjí
 6. Svatovítský poklad, archivovaná verze oficiálních stránek Pražského hradu, kancelář prezidenta republiky

Literatura editovat

 • Anatole Frolow:Les Reliquiares de la Vraie Croix. Paris 1965 (5 vydání ro roku 1971)

Související články editovat

Externí odkazy editovat

 •   Obrázky, zvuky či videa k tématu Svatý Kříž na Wikimedia Commons
 • Jeryz Pysiak: Kult relikvií Umučení Páně v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindřich III., [1], česky publikováno v knize: Peter Kováč: Kristova trnová koruna, Ars auro prior, edice Stavitelé katedrál 2, Praha 2009, s. 209 - 233.
 • Ing. Rudolf Minář, Pavel Záchvěj: Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského, in: Pojď si sáhnout na Boha, web.katolik.cz, 2004
 • Michael Hesemann: Ježíšova tabulka, Němí svědkové z Golgoty