Svaly jazyka

Svaly jazyka (lat. musculi linguae) vytvářejí celou hmotu jazyka. Připojují se k ztluštěné stěně hřbetu jazyka (aponeurosis linguae) a k vazivové ploténce ve střední čáře jazyka (septum linguae), ve které mohou spolu s cévami i procházet.

Svaly jazyka

Svaly se dělí na:

 • intraglosální – v jazyku začínají a zároveň končí,
 • extraglosální – začínají na okolních útvarech a končí v jazyku.

Intraglosální svalyEditovat

 
Svalové vlákno jazyka

Intraglosální svaly jsou vlastní svaly jazyka. Začínají zde a končí. Jsou uspořádány ve třech navzájem kolmých rovinách, jejich vlákna jsou propletená a preparačně neoddělitelná. Mění jeho tvar. Rozlišují se podle převažujících směrů. Patří sem:

 • m. longitudinalis superior (superficialis) – probíhá předozadně pod hřbetem jazyka a zkracuje ho
 • m. longitudinalis inferior (profundus) – táhne se předozadně na vnitřní straně jazyka při extraglosálních svalech, mezi kterými je zčásti propletený; zkracuje jazyk
 • m. transversus linguae – jde napříč jazykem, se začátky na septum linguae, k okrajům; zužuje jazyk
 • m. verticalis linguae – vede od hřbetní strany jazyka k jeho spodině; zplošťuje jazyk.

Extraglosální svalyEditovat

Extraglosální svaly jsou vnější svaly jazyka, které se do něho vřazují a hýbou jím jako celkem. Patří sem:

 • m. genioglossus – začíná při středu dolní čelisti a vzařuje obloukovitě v širokém vějíři až po zpevněnou spodní sliznici hřbetní plochy jazyka (aponeurosis linguae); některé jeho snopce táhnou kořen jazyka dopředu, některé jazyk přitahují ke spodině úst
 • m. hyoglossus – začíná od velkého rohu jazylky a pokračuje šikmo do jazyka; jeho funkcí je vtahovat jazyk dozadu dolů
 • m. palatoglossus – do jazyka od okraje měkkého patra; táhne jazyk dozadu do stran
 • m. styloglossus – probíhá obloukem od bodcovitého výběžku spánkové kosti (processus styloideus) po bocích jazyka až k jeho hrotu; táhne ho dozadu vzhůru

InervaceEditovat

 
Koronární sekce jazyka

Všechny svaly jsou inervovány z XII. hlavového nervu, nervu podjazykového (n. hypoglossus), výjimkou je však m. palatoglossus, který je řízen IX. hlavovým nevem, nervem jazykohltanovým (n. glossopharyngeus).

Cévní zásobeníEditovat

Okysličenou krev přivádí jazyková tepna (a. lingualis), která je větví vnější krkavice (a. carotis externa). A. lingualis vstupuje pod m. hyoglossus a v jazyku vysílá tři hlavní větve pro hřbet, vnitřek jazyka a jeho spodinu. Žíly krev odvádějící jsou jednak žíla jazyková (v. lingualis) a také v. comitans nervi hypoglossi.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

 • ČIHÁK, R.: Anatomie II. Vyd. druhé, upravené a doplněné. Praha, Grada : 2001.