Stricto sensu

Na tento článek je přesměrováno heslo s. l.. Možná hledáte: latinské sousloví sine loco (bez místa vydání).

Sensu stricto [senzú striktó] je latinský obrat s významem „v přesném slova smyslu“, „v úzkém slova smyslu“, „v užším slova smyslu“, „v přísném slova smyslu“. Užívá se mj. v biologické systematice a v medicíně. Zkracuje se s. s., s. str., sens. str. – dle oborového úzu a zvyklosti.[1][2][3]

V některých oborech, např. v právu se užívá invertované stricto sensu s významem „přísně vzato“", „v přísném (úzkém) slova smyslu“.

Sensu lato [senzú látó] má opačný význam, znamená „v širokém slova smyslu“, „v širším slova smyslu“. Zkracuje se s. l., s. lat., sens. lat. – dle oborového úzu a zvyklosti.[4][5][6]

Sensu: V biologické literatuře se užívá i samotné sensu (sens.) s významem „ve smyslu“, „podle“, například sensu Linnaei [senzú linéí] – „podle Linného“, například[7][8].

Příklady z medicíny:

 • Borrelia burgdorferi s. s. je v Evropě původcem lymeské borreliózy spíše vzácně; častěji jde o Borrelia afzelii a Borrelia garini Borrelia burgdorferi sensu lato.[2]
 • Původcem onemocnění jsou i jiné borrelie – komplex bakterií Borrelia burgdorferi sensu lato. Dle genotypu se rozlišují na Borrelia burgdorferi sensu stricto (kloubní postižení), Borrelia afzelii (více ACA a v Evropě erythema migrans), Borrelia garinii (více neurologické projevy).[9]

Příklad z práva:

 • Obnova řízení proto představuje opravný prostředek restituční povahy. Může být koncipována pouze jako vlastní obnova řízení (obnova řízení stricto sensu) nebo může vedle toho plnit rovněž účely žaloby pro zmatečnost (obnova řízení largo sensu). V českém soudním řízení správním se v případě obnovy řízení jedná o obnovu řízení stricto sensu, zatímco v polském soudním řízení správním o obnovu řízení largo sensu.[10]

OmylyEditovat

 • Zápis „stricto senzu“ je chybný, protože obrat je latinský a z se vyslovuje, ale nepíše.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. MAŇAS, Michal. Sensu scricto. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2022 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id2175/
 2. a b Sensu stricto. Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2022. Dostupné z: https://lekarske.slovniky.cz/pojem/sensu-stricto
 3. Sensu stricto In: The Glossary Table [online]. [07-25-2018] [cit. 1. 3. 2022] Dostupné z: https://fishbase.mnhn.fr/Glossary/Glossary.php?q=sensu+stricto&language=english&sc=is
 4. MAŇAS, Michal. Sensu lato. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2022 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id2407/
 5. Sensu lato. Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2022. Dostupné z: https://lekarske.slovniky.cz/pojem/sensu-lato
 6. Sensu latu. In: The Glossary Table [online]. [07-25-2018] [cit. 1. 3. 2022] Dostupné z: https://fishbase.mnhn.fr/Glossary/Glossary.php?q=sensu+latu&language=english&sc=is
 7. Ботанические коллекции и техника гербаризации растений, грибов и водорослей. Сост. А. Ю. Тептина, А. Г. Пауков. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013, s. [85]. ISBN 978-5-7996-0842-2. Dostupné z: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36033/1/978-5-7996-0842-2_2013.pdf
 8. KUDRNA, Otakar. Checkerspots, Fritillaries and Large Blues … scientific methods and names in butterfly… European Interests Group eNewsletter [online]. June 2014, iss. 15, s. 22. Dostupné z: http://www.european-butterflies.org.uk/downloads/EIG15.pdf
 9. HOZA, Jozef. Lymeská borrelióza u dětí. Pediatrie pro praxi. 2005, č. 4, s. 188. ISSN 1213-0494, on-line verze ISSN 1803-5264. Přístup také z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/inf-999907-0002.php
 10. KRYSKA, David. Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním (III. část). Epravo.cz [online]. 25. 9. 2012 [cit. 1. 3. 2022]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/opravne-prostredky-v-ceskem-a-polskem-soudnim-rizeni-spravnim-iii-cast-85605.html

LiteraturaEditovat

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat