Stejnopohlavní manželství v Ekvádoru

stejnopohlavní manželství

Stejnopohlavní manželství je v Ekvádoru legální od 12. června 2019, kdy ekvádorský ústavní soud rozhodl, že zákaz stejnopohlavních manželství je nekompatibilní s ekvádorskou ústavou. Ekvádor se stal pátou jihoamerickou zemí, která otevřela institut manželství homosexuálním párům.[1][2][3][4][5][6][7]

Registrované partnerství párů stejného pohlaví bylo v Ekvádoru legalizované v rámci ústavní novely z roku 2008.[8][9][10] Homosexuální páry žijící v registrovaném partnerství měly stejná práva a povinnosti jako manželé, vyjma adopce dětí. První registrované partnerství bylo uzavřeno v srpnu 2009.[11][12][13][14][15]

Registrované partnerstvíEditovat

 
Právní aspekty stejnopohlavního soužití v Jižní Americe
     Manželství
     Státy vázané rozhodnutím IACHR
     Registrované partnerství
     Neregistrováno
     Stejnopohlavní manželství zakázáno
     Homosexuální pohlavní styk je nezákonný

Už na začátku 20. století měly heterosexuální páry žijící nejméně dva roky ve společné domácnosti status registrovaného partnerství, které jim poskytovalo určitá práva a povinnosti vyplývající z manželství. Jednalo se o vyvrcholení liberální revoluce bývalého ekvádorského prezidenta Eloye Alfara, která usilovala o oddělení církve od státu.

Během diskuzí o nové ekvádorské ústavě v roce 2008 usilovaly ekvádorské LGBT organizace o rozšíření registrovaného partnerství na homosexuální páry (španělsky: unión de hecho, kečuánsky: kawasankapa tinkunakuyka, šuarsky: tsaniniamuka chikichkijainkiti),[16][17][18] v souladu s článkem 68 ekvádorské ústavy. Proti nim stála katolická církev a evangelikálové.[19] Nová ekvádorská ústava deklarovala, že jediný rozdíl mezi heterosexuálními a homosexuálními partnerstvími spočívá v tom, že stejnopohlavním dvojicícm nebude umožněné osvojení dětí, ačkoliv registrovaná partnerství mají stejná adopční práva jako občanské sňatky. Výjimku tedy tvořily stejnopohlavní páry.[20] Sexuální menšiny už měly tou dobou zaručenou ústavní ochranu před diskriminací. Ekvádor se v roce 1998, kdy anti-diskriminační ústavu přijímal, stal jednou z prvních zemí na světě, která tak učinila.[21]

Ekvádorský prezident Rafael Correa vyjádřil registrovanému partnerství párů stejného pohlaví podporu s odvoláním se na programové prohlášení jeho vlády, které zahrnovalo respekt k důstojnosti všech občanů bez ohledu na jejich rasu, třídní postavení a sexuální preference. Dokument deklaroval podporu trvalým partnerským svazkům homosexuálních párů s tím, že manželství zůstane i nadále vyhrazeno pouze pro páry tvořené mužem a ženou, a že každý člověk má právo na ochranu své důstojnosti a osobní identity bez ohledu na jeho/její sexuální orientaci. Propouštění ze zaměstnání kvůli sexuální orientaci bylo jasně odsouzeno a prohlášeno za neústavní.[22][23]

Nová ekvádorská ústava byla přijatá v referendu, v němž pro ní hlasovalo 69,46 % oprávněných voličů. Oficiálně byla publikovaná 20. října 2008.[24] The first same-sex union was recognised in August 2009.[11]

Znění článku 68 ekvádorské ústavyEditovat

Španělsky:

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.

Česky:

:Trvalé, stabilní, dobrovolné a monogamní svazky dvou osob žijících mimo manželství, které tvoří za splnění příslušných právních podmínek pár žijící ve společné domácnosti, disponují stejnými právy a povinnostmi jako rodiny, které vznikly na základě uzavření manželství. Osvojení je přípustné pouze v případě párů různého pohlaví.

Právní účinkyEditovat

Ačkoliv bylo registrované partnerství legalizováno v rámci nové ekvádorské ústavy z roku 2008, nevyvolávalo až do 15. září 2014, kdy ekvádorské úřady sjednotily svůj přístup k němu, jeho uzavření změnu rodinného stavu. Tři ekvádorská města Quito, Guayaquil a Cuenca nicméně uznávaly registrovaná partnerství jako změnu rodinného stavu už předtím.[25]

21. dubna 2015 přijalo Národní shromáždění v poměru hlasů 89:1 novelu zákona o registrovaném partnerství, která jej začlenila do občanského zákoníku.[26][27] Součástí návrhu bylo rovněž odstranění povinnosti žít minimálně dva roky ve společné domácnosti. Novelizovaný zákon o registrovaném partnerství podepsal ekvádorský prezident Rafael Correa 19. června 2015.[28]

Stejnopohlavní manželstvíEditovat

Podle článku 67 nově přijaté ekvádorské ústavy bylo manželství svazkem muže a ženy založeném na svobodné vůli obou stran, které mají vůči sobě stejná práva a povinnosti, a kteří si jsou rovni.[29] Nicméně z rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva (Inter-American Court of Human Rights - IACHR) a ekvádorských soudů bylo toto ustanovení změněno tak, aby mohly manželství uzavírat i homosexuální páry.

HistorieEditovat

V sérií rozhovorů pro ekvádorský magazín El Universo před všeobecnými volbami 2013 se dva z osmi prezidentských kandidátů vyslovili pro stejnopohlavní manželství: levicový kandidáti Alberto Acosta Espinoza[30] za Vícenárodnostní levou jednotu (Plurinational Unity of the Lefts) a Norman Wray [31] z hnutí Ruptura 25. Dosluhující ekvádorský prezident Rafael Correa se těchto rozhovorů nezúčastnil.[32] V rozhovoru pro Radio France Internationale v r. 2011 ale Correa řekl, že nepodporuje stejnopohlavní manželství a potraty. Na přímo otázku, zda by vetoval případně schválený zákon odpověděl, že by tak učinil pouze v případě interrupcí, protože je z proti nim z přesvědčení.[33] On 17 February 2013, President Correa was reelected by a wide margin.[34] 23. května 2013 Correa znovupotvrdil svůj nesouhlas s homosexuálními sňatky.[35]

4. března 2015 přijala vláda ekvádorské province Azuay vyhlášku, která umožňovala symbolické svatby homosexuálních párů.[36] The ordinance allowed same-sex couples to register their marriage with the Azuay Provincial Civil Registry, but the marriages were only symbolic, with no legal effect.[37][38] K prvnímu takovému sňatečnímu obřadu naoko došlo v červnu 2016 v azuayském hlavním městě Cuenca.[39]

Před ekvádorskými všeobecnými volbami 2017 deklaroval prezidentský kandidát Paco Moncayo z Demokratické levice, že je přikloněn celonárodní diskuzi o stejnopohlavním manželství.[40] Volby vyhrál kandidát Lenín Moreno, jehož postoj k této otázce byl neznámý, protože na ní odmítl odpovědět aktivistce Pamele Troyové.[41]

Snahy o legalizaciEditovat

 
Santiago Vinces a Fernando Saltos na své cestě na guayaquilskou matriku v rámci kampaně "Civilní manželství pro všechny" (Matrimonio Civil Igualitario).

5. srpna 2013 zahájily ekvádorské skupiny za LGBT práva celonárodní kampaň Matrimonio Civil Igualitario ("Civilní manželství pro všechny") s požadavkem na uzákonění homosexuálních sňatků.[42] Žádost o uzavření manželství podala ekvádorská aktivistka Pamela Tryová a její partnerka matričnímu úřadu v Quitu.[43][44] Jejich požadavek byl zamítnut s odvoláním se na ekvádorskou ústavu a občanský zákoník. Pár se proto 8. srpna začaly s matrikou soudit o právo na uzavření sňatku.[45][46][47] K podání žaloby došlo 13. srpna 2013.[48][49] Obě stěžovatelky se snažily dostat k ekvádorskému ústavnímu soudu, případně IACHR, který už měl tou dobou na stole případ podobného typu Atala Riffová a dcery proti Chile.

26. srpna 2013 si jiný pár podal žádost o uzavření manželství na matriční úřad v Guayaquil.[50] Dotyčný pár Santiago Vinces a Fernando Saltos kráčel ulicemi města za doprovodu ostatních aktivistů a dalších podporovatelů, včetně herečky Ériky Vélezové.[51][52][53][54][55] O tři dny později odmítl matriční úřad jejich žádosti vyhovět se stejnou argumentací jako v případu viz výše.[56][57]

Rozhodnutí IACHR 2018Editovat

8. ledna 2018 rozhodl IACHR, že Americká úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zavazuje k otevření institutu manželství párům stejného pohlaví. První zemí, která toto ratifikovala, se stala Kostarika. K legalizaci homosexuálních sňatků jsou zavázány téměř všechny země Latinské Ameriky a Karibiku, včetně Ekvádoru.[58] Ekvádorské LGBT organizace posléze začaly urgovat ekvádorskou vládu s žádostí o implementaci rozhodnutí, tedy o legalizaci stejnopohlavního manželství. [59]

Červen 2018Editovat

Po rozhodnutí IACHR se dva homosexuální páry obrátily na matriční úřad v Cuence s žádostí o vydání manželské licence. Obě žádosti byly zamítnuty a dotyční si podali dvě různé diskriminační žaloby s argumentací, že zákaz stejnopohlavních manželství je diskriminační, neústavní a v rozporu s Americkou úmluvou o lidských právech. 29. června 2018 se dva rodinní soudci postavili na stranu žalujících párů a vyzvali matriku, aby neprodleně umožnila homosexuálním párům uzavření manželství. Ta se proti tomu odvolala. Oběma žalobám se dostalo podpory azuayské provinční vlády.[60][61][62] 10. září 2018 zrušila Provinční soudní dvůr rozhodnutí soudu nižší instance s tím, že legalizace stejnopohlavního manželství spadá do kompetencí Národního shromáždění, případně ekvádorského ústavního soudu.[63]

Nález ekvádorského ústavního souduEditovat

28. července 2018 řekl prezident ekvádorského ústavního soudu Alfredo Ruiz, že se s velkou pravděpodobností většina ústavních soudců vysloví pro stejnopohlavní manželství.[4]

29. března 2019 se konalo veřejné slyšení, v němž se diskutovalo o tom, zda se rozhodnutí IACHR týká i Ekvádoru, a zda jeho ratifikace vyžaduje, či nikoliv změnu ekvádorské ústavy a dalších souvisejících právních předpisů. Případ si 6. března 2019 převzal ekvádorský ústavní soud na žádost soudců Provinčního soudu Pinchiny, který řešil případ žádosti o manželskou licenci ze strany Efraína Sore a jeho partnera Javiera Benalcázara. Ústavní soud měl na své vyjádření 45denní lhůtu[64][65][66]

20. května proběhlo další veřejné slyšení týkající se jiné kauzy stejnopohlavního manželství.[67][68]

Nález měl být původně vydán 4. června 2009[69], ale nakonec došlo k prodlení, protože si ústavní soudci nárokovali více času k nálezu společného koncensu kvůli dlouhotrvajícím diskuzím. 12. června 2019 vydal ekvádorský ústavní soud nález, v němž prohlásil zákaz stejnopohlavního manželství za neústavní a v rozporu s mezinárodním právem. Pro hlasovalo 5 ústavních soudců, proti 4.[5][6][7] Specifically, the court held that the IACHR January 2018 ruling is fully binding on Ecuador and takes precedence over Ecuadorian domestic law.

Reakce na nález ekvádorského ústavního soudu byly různorodé. Lidskoprávní organizace a LGBT aktivisté jej oslavovali. Christian Paula z Pakta Foundation, který několika homosexuálním párům poskytovat právní poradenství, rozhodnutí uvítal s tím, že se v Ekvádoru ctí princip rovnosti, a to ve větší míře než tomu bylo včera. Ukázalo se, že všichni jsme nositeli stejných lidských právy, a to bez výjimek. Ekvádorští LGBT aktivisté nález uvítali také proto, že v něm viděli jakýsi precedent, který povede k legalizaci stejnopohlavního manželství v dalších latinskomamerických zemích, které přistoupily k Americké úmluvě o lidských právech, ačkoliv jejich ústavy takové sňatky zakazují. Stejný názor vyjádřil i samotný IACHR.[70] Naopak nesouhlas vyjádřili zástupci katolické církve.[71]

14. června byla změněná definice manželství v ekvádorském občanském zákoníku, která spočívala ve vyškrtnutí nutnosti rozdílnosti pohlaví dvou osob, které do něj vstupují. Nález ekvádorského ústavního soudu měl okamžitou účinnost a vztahuje se i na ekvádorské konzuláty a jiné diplomatické úřady po celém světě v případě, že jednou z osob vstupujících do manželství je ekvádorský státní občan.[72]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in Ecuador na anglické Wikipedii.

 1. Ecuador court rules in favor of marriage equality for same-sex couples. thinkprogress.org. Dostupné online [cit. 2018-07-06]. (anglicky) 
 2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17 [online]. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Ecuadorian Court Rules for Marriage Equality. www.advocate.com. 2018-07-05. Dostupné online [cit. 2018-07-06]. (anglicky) 
 4. a b (španělsky) Unión gay sería reconocida por Corte Constitucional
 5. a b CRITTENTON, Anya. Ecuador high court delays ruling on same-sex marriage [online]. 4 June 2019. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b Corte Constitucional de Ecuador aplaza decisión sobre matrimonio igualitario [online]. 4 June 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 7. a b CNN, Kara Fox and Ana Melgar Zuniga. Ecuador's highest court legalizes same-sex marriage [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. (španělsky) Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina Archivováno 6. 7. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 17 January 2013.
 9. Ecuador Approves New Constitution Including Same-Sex Civil Unions. Retrieved 17 January 2013.
 10. Ecuador's poor bank on referendum. Bbc.co.uk (27 September 2008). Retrieved 17 January 2013.
 11. a b Uniones gays ya son legales [online]. Vistazo.com [cit. 2012-02-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19 April 2012. (anglicky) 
 12. Jorge Alberto Chávez Reyes. Se realizó primera unión civil homosexual en Ecuador [online]. Blogdelimagay.blogspot.com, 20 September 2009 [cit. 2011-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Legalización de uniones homosexuales en Ecuador [online]. Elsalvador.com [cit. 2011-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Doce parejas homosexuales legalizaron su unión de hecho en Ecuador [online]. Sentidog.com, 2 July 2010 [cit. 2012-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Dos Manzanas. Ecuador celebró la primera unión de hecho entre personas del mismo sexo, desatando la indignación de la iglesia católica [online]. Dosmanzanas.com, 16 September 2009 [cit. 2011-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. (španělsky) El Universo. “Los gays nos manejamos como familia”. Retrieved 15 May 2013.
 17. (španělsky) El Universo. Uniones homosexuales en el país son un hecho aun sin ley. Retrieved 15 May 2013.
 18. Šablona:Qu Ecuador Llaktapak Mamakamachiy
 19. (španělsky) Nueva Constitución reconoce unión gay y lésbica Retrieved 15 May 2013.
 20. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. asambleaconstituyente.gov.ec [online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-08-20. 
 21. "Shutting Down Clinics that 'Cure Homosexuality' in Ecuador", The Human Rights Brief, Center for Human Rights and Humanitarian Law, reported by Christina Fetterhoff, 28 November 2011
 22. Materville Studios – Host of Windy City Times. Ecuadorean president supports same-sex partnerships [online]. Windycitymediagroup.com [cit. 2011-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. (španělsky) Presidente Correa: Ecuador es un estado laico que debe respetar todas las creencias Archivováno 10. 7. 2018 na Wayback Machine. Retrieved 15 May 2013.
 24. Ecuador's new constitution goes into effect [online]. 20 October 2008 [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 14 April 2017. (anglicky) 
 25. REGISTRO DE UNIONES DE HECHO [online]. Ecuador ama la vida, 11 September 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Lavers, Michael K. Ecuadorian lawmakers approve civil unions bill [online]. Washington Blade: Gay News, Politics, LGBT Rights, April 23, 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Ecuador reconoce la Unión de Hecho Homosexual como un estado civil [online]. ILGALAC [cit. 2016-05-10]. Dostupné online. (španělsky) 
 28. Nr 526 [online]. Asamblea Nacional [cit. 2016-05-10]. Dostupné online. (španělsky) 
 29. Art. 67 Ecuador Constitution – 2008 [online]. Pdba.georgetown.edu, 11 July 2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. (španělsky) El Universo. Hablan los Presidenciables: Alberto Acosta Archivováno 5. 2. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 13 February 2013.
 31. (španělsky) El Universo. Hablan los presidenciales: Norman Wray. Retrieved 13 February 2013.
 32. (španělsky) El Universo. Hablan los Presidenciables: Rafael Correa. Retrieved 13 February 2013.
 33. Rafael Correa: "En Ecuador hay criminales que quieren recuperar el poder"
 34. NEUMAN, William. President Correa Handily Wins Re-election in Ecuador. The New York Times. February 17, 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 35. (španělsky) Correa descarta impulsar matrimonio gay en Ecuador en nuevo mandato
 36. Bodas LGBTI en Azuay carecen de valor jurídico [online]. El Telégrafo, 8 March 2016 [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-23. (španělsky) 
 37. This province in Ecuador has just passed 'symbolic gay marriage' [online]. Gay Star News, 6 March 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Prefectura de Azuay aprueba matrimonio simbólico GLBTI [online]. El Universo, 4 March 2016. Dostupné online. (španělsky) 
 39. (španělsky) Primera boda simbólica GLBTI se dio en Azuay
 40. (španělsky) El amplio diálogo que plantea Paco Moncayo sobre el matrimonio igualitario
 41. (španělsky) Las razones por las que el matrimonio gay fue la "papa caliente" de los candidatos
 42. (španělsky) Hoy. La campaña por el matrimonio igualitario arrancó Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 43. (španělsky) El Telégrafo. Lesbianas buscan hoy contraer matrimonio civil Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 44. (španělsky) El Universo. Dos mujeres tramitan su matrimonio. Retrieved 1 December 2013.
 45. (španělsky) Hoy. La lucha por el matrimonio civil igualitario continúa Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 46. (španělsky) La Hora. Pamela Troya: ‘Así tenga 80 años me casaré’. Retrieved 1 December 2013.
 47. (španělsky) El Comercio. Pamela Troya y Gabriela Correa presentarán una acción de protección. Retrieved 1 December 2013.
 48. (španělsky) El Telégrafo. Pareja de lesbianas presenta hoy una acción de protección Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 49. (španělsky) El Universo. Lesbianas critican demora en justicia. Retrieved 1 December 2013.
 50. (španělsky) El Comercio. Una segunda pareja homosexual intentará pedir solicitud de matrimonio en el Registro Civil. Retrieved 1 December 2013.
 51. (španělsky) El Comercio. Primer matrimonio gay se celebraría mañana en Guayaquil. Retrieved 1 December 2013.
 52. (španělsky) La Hora. Matrimonio homosexual: pedido fue receptado ayer. Retrieved 1 December 2013.
 53. (španělsky) El Telégrafo. Pareja homosexual presentó solicitud para contraer matrimonio Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 54. (španělsky) El Universo. Pareja de gays pidió turno para casarse en el Registro Civil. Retrieved 1 December 2013.
 55. (španělsky) Hoy. Un intento de matrimonio de homosexuales en Guayaquil Archivováno 3. 12. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 1 December 2013.
 56. (španělsky) El Comercio. Registro Civil dice que pareja gay no cumple requisitos para casarse. Retrieved 1 December 2013.
 57. (španělsky) El Universo. Registro Civil negó matrimonio a gays. Retrieved 1 December 2013.
 58. Inter-American Court endorses same-sex marriage [online]. Yahoo7, 9 January 2018 [cit. 2018-01-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 9 January 2018. (anglicky) 
 59. Latin America countries urged to abide by landmark LGBT rights ruling The Washington Blade, 15 January 2018
 60. Ecuador court rules in favor of marriage equality for same-sex couples, ThinkProgress, 5 July 2018
 61. In historic move, court rules Ecuador's same-sex marriage ban is illegal, Gay Star News, 4 July 2018
 62. Boda LGBTI espera sentencia. www.eltiempo.com.ec [online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. 
 63. Corte de Justicia rechaza matrimonio igualitario. www.eltelegrafo.com.ec [online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. 
 64. Colectivo GLBTI pide matrimonio civil igualitario [online]. 30 March 2019 [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-01. (španělsky) 
 65. Argumentos en contra y a favor del matrimonio igualitario se escucharon en la Corte Constitucional [online]. 29 March 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 66. MARTINEZ, Andrea. Corte Constitucional instala audiencia sobre matrimonio igualitario en Ecuador [online]. 29 March 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 67. Otra consulta sobre matrimonio igualitario trató la Corte Constitucional [online]. 20 May 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 68. Se Realizó Nueva Audiencia Sobre Matrimonio Igualitario [online]. 20 May 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 69. ROSERO, Mariela. La Corte Constitucional resolverá consulta sobre matrimonio igualitario el 4 de junio de 2019 [online]. 30 May 2019. Dostupné online. (španělsky) 
 70. La CIDH saluda aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador, un paso contra la discriminación [online]. 17 June 2019. Dostupné online. (Spanish) 
 71. Iglesia católica de Ecuador rechaza matrimonio igualitario [online]. 13 June 2019. Dostupné online. (Spanish) 
 72. CASO No. 10-18-CN (Matrimonio entre personas del mismo sexo) [online]. Constitutional Court of Ecuador, 14 June 2019 [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-18. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat