Střezovská rokle

přírodní památka v Česku

Střezovská rokle je přírodní památka východně od obce Březno a severně od Střezovaokrese Chomutov. Důvodem ochrany geologické lokality je strž vytvořená erozivní činnosti vody v píscích, jílech a tufech, ve které roste řada chráněných druhů rostlin.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Střezovská rokle
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Přírodní památka Střezovská rokle
Přírodní památka Střezovská rokle
Základní informace
Vyhlášení15. června 1966
Nadm. výška272–315 m n. m.
Rozloha17,60 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresChomutov
UmístěníBřezno
Souřadnice
Střezovská rokle
Střezovská rokle
Další informace
Kód420
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Historie editovat

Chráněné území poprvé vyhlásil okresní národní výborChomutově dne 15. června 1966 jako chráněný přírodní výtvor. Znovu jej ve stejné kategorii vyhlásil 27. dubna 1990. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 420. Spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje.[3] V roce 2016 bylo odstraněno velké množství nepůvodních dřevin: modřín opadavý (Larix decidua), borovice černá (Pinus nigra), borovice Banksova (Pinus banksiana), borovice vejmutovka (Pinus strobus) a trnovník akát (Robinia pseudacacia). Až do roku 2024 se počítá s pravidelnými kosením třtiny křovištní a chemickým ošetřováním výmladků akátu.[4]

Přírodní poměry editovat

Přírodní památka s rozlohou 17,551 hektaru leží nadmořské výšce 272–315 metrů. Nachází se v katastrálním území Březno u Chomutova.[3]

Abiotické faktory editovat

Geologické podloží Střezovské rokle tvoří převážně oligocénnímiocénní sedimentární horniny (písky, štěrky a jíly) severočeské hnědouhelné pánve.[5] V jižní polovině rokle usazeniny přechází ve třetihorní vulkanoklastika bazaltových hornin a jižní cíp území zasahuje až do malé oblasti olivinických bazaltů, jejichž jádro se nachází pod Střezovem. V geomorfologickém členění Česka leží lokalita v Mostecké pánvi, konkrétně v podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Březenská pánev.[6]

Jádro chráněného území tvoří 1,5 kilometru dlouhá[7] a až dvacet metrů hluboká rokle s četnými bočními rameny, kterou vyhloubila erozivní činnost povrchové vody. Povrch sedimentů je na některých místech překryt tenkou vrstvou železitého pískovce a jíl vytváří na stěnách rokle povlaky, závěsy a splazy.[5] Na slínovém podkladu se vyvinul půdní typ smonice modální, ale do některých bočních ramen v severovýchodní části rokle zasahuje od severu černozem modální vzniklá na spraších.[6]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí Střezovská rokle leží v teplé oblasti T2,[3] pro kterou jsou typické průměrné teploty −2 až −3 °C v lednu a 18–19 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 550–700 milimetrů.[8] Území odvodňuje bezejmenná sezónní vodoteč[5] do Černovického potoka (též Hutná), který se u Žatce vlévá do Ohře.[9]

Flóra editovat

Rostlinná společenstva se ve Střezovské rokli různí podle konkrétních poloh. Horní okraje a svahy porůstají teplomilné dřeviny, zatímco na dně převažují vlhkomilné druhy rostlin. Často se vyskytují také ruderální rostliny, které byly do rokle zavlečeny při nelegálním ukládání odpadu.[5] V lesních porostech převažuje borovice lesní (Pinus sylvestris), dub letní (Quercus robur) a bříza bělokorá (Betula pendula).

Mezi vzácné a ohrožené druhy rostlin, které v rokli rostou, patří kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), kozinec dánský (Astragalus danicus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea),[5] myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), pelyněk pontický (Artemisia pontica) a rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata).mechorostů se vyskytuje stěkovec zakřivený (Riccardia incurvata) a z lišejníků dutohlávka Cladonia convoluta.

Fauna editovat

Zvířena nebyla ve Střezovské rokli až na výjimky zkoumána, ale z ohrožených obratlovců v ní žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis), z ptáků slavík obecný Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a žluva hajní (Žluva hajní). Z významných druhů hmyzu byla zaznamenána šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens), saranče čárkovaná (Stenobothrus lineatus) a kobylka dubová (Meconema thalassinum).[10]

Přístup editovat

Chráněné území je volně přístupné ze severního okraje Střezova. Severozápadní okraj rokle míjí cyklostezka, po které je vedena cyklistická trasa č. 3080 z Celné do Vikletic.[9]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19].
  2. Nationally designated areas (CDDA). Dostupné online. [cit. 2021-06-26].
  3. a b c PP Střezovská rokle [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-05-15]. Dostupné online. 
  4. Střezovská rokle 2016–2024 [online]. H-Rekultivace [cit. 2019-05-15]. Dostupné online. 
  5. a b c d e Chráněná území ČR. Příprava vydání Peter Mackovčin. Svazek I. Ústecko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 352 s. Dostupné online. ISBN 80-86064-37-9. Kapitola Střezovská rokle, s. 101. 
  6. a b CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-05-16]. Dostupné online. 
  7. TYRÁČEK, Jaroslav. Střezovská rokle [online]. Česká geologická služba, 2002-09-25, rev. 2009-10-15 [cit. 2019-05-15]. Dostupné online. 
  8. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 425–430. Journal of Maps [online]. 2013-05-13 [cit. 2019-05-16]. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI 10.1080/17445647.2013.800827. 
  9. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-05-15]. Dostupné online. 
  10. RADA, Stanislav. Střezovská rokle – přírodní památka. Natura Bohemica [online]. 2019-05-02 [cit. 2019-05-15]. Dostupné online. ISSN 1805-126X. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat