Srocení je shromáždění nebo shluknutí většího množství lidí, zejména k vyjádření odporu vůči něčemu,[1] zpravidla s odbojnými nebo rušivými úmysly.[2] Výraz se používá zejména pro společenské a politické jevy v historickém kontextu, avšak v různých, mnohdy i přenesených, rozšířených nebo zúžených významech se tento i další odvozené výrazy používají i ve vztahu k současnosti. Povyk nebo pozdvižení se nazývají rotyka.

Výrazy srocení, srocování, srocovat se, srotit se nebo rotit se a rotyka jsou odvozeny ze slova rota.[3] To ve staročeštině mělo významy „družina, zástup, cháska, sekta“, do češtiny se dostalo přes francouzštinu ze středověké latiny z výrazu „rupta“, který označoval skupinu nebo oddíl, zejména loupeživý, a doslovně jej lze přeložit jako oddíl či sektu (zpodstatnělé příčestí od rumpere = zlomit, roztrhnout).[3] V aktuální češtině se používá zejména pro vojenskou jednotku[3] o velikosti řádově kolem stovky vojáků.

Srocení v biblických textechEditovat

V Českém ekumenickém překladu[4] nebo Bibli21[5] jsou slova „srocení“ nebo „srotit se“ v různých tvarech použita několikrát.

 • Numeri 14,27 a 35: „Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: ʿJak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? … Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!ʾ“
 • Numeri 20,2: „Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi.“
 • Jozue 10,6: „Pomoz nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří sídlí v pohoří.“
 • Izajáš 54,15: „A kdyby se kdo proti tobě srotil, nebude to pocházet ode mne. Kdo se proti tobě srotí, v boji proti tobě padne.“
 • Jeremjáš 26,9: „Všechen lid se proti Jeremjášovi v Hospodinově domě srotil.“
 • Jeremjáš 50,9: „Hle, už probouzím, už vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní.“
 • Zacharjáš 12,3: „V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí.“
 • Žalmy 31,21: „Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.“
 • Sírachovec 16,6: „Proti srocení hříšníků vyšlehl oheň, proti odbojnému národu vzplál hněv.“
 • Sírachovec 16,10: „A stejně tak nad šestkrát stotisíci putujících, kteří se srotili v zatvrzelosti svého srdce.“
 • Sírachovec 26,5: „Trojí věci se uleklo mé srdce a se čtvrtou se setkat mám strach: pohoršení ve městě, srocení luzy a nactiutrhání: to všechno je trudnější než smrt.“
 • 1. Makabejská 3,58: „Juda vydal rozkaz: „Opásejte se a buďte stateční. Časně ráno buďte připraveni k boji s těmito pohany, kteří se srotili proti nám, aby zničili nás i naši svatyni.“
 • 1. Makabejská 13,6: „Přece se budu mstít za svůj národ a svatyni, za vaše ženy a děti, když se teď všichni pohané z nenávisti srotili, aby nás vyhubili.“
 • Skutky apoštolů 4,27: „Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil.“
 • Skutky apoštolů 16,22: „A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, ať jsou zbiti holemi.“
 • Skutky apoštolů 17,5: „To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění.“
 • Skutky apoštolů 19,40: „…ʿVždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení.ʾ Po těch slovech rozpustil shromáždění.“

Srocení ke spáchání zvlášť závažného zločinuEditovat

Srocení ke spáchání zvlášť závažného zločinu, tedy úmyslného trestného činu, za nějž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, je v § 20 odst. 1 českého trestního zákoníku 40/2009 Sb. jmenováno jako jedna z forem úmyslného vytváření podmínek pro spáchání takového zločinu.

Do § 352 trestního zákoníku 40/2009 Sb. bylo novelou 330/2011 Sb. k trestnému činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci přidáno ustanovení, podle kterého ten, kdo se srotí nebo spolčí k násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo k tomu, aby jim vyhrožoval usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán stejně jako ten, kdo kdo takové násilí nebo takové vyhrožování spáchal. Podobně § 356 o trestném činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v odstavci 2 stanoví tomu, kdo se spolčí nebo srotí k veřejnému podněcování nenávisti k vyjmenovaným typů jevů nebo skupin osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, stejný trest jako tomu, kdo se takového podněcování již dopustil.

Za srocení za účelem takového zločinu se rozumí, pokud srocení účastníci jsou s jeho spácháním srozuměni.[zdroj?] Ke srocení může dojít i bez předchozí dohody,[zdroj?] např. účastníci už rozehnané rvačky se automaticky shluknou, aby následně napadli a vypálili policejní stanici.

Spočívá ve shluknutí nejméně tří osob[zdroj?!] na určitém místě.

Od jiné formy přípravy zločinu, spolčení ke spáchání zvlášť závažného zločinu, se liší tím, že je zde časová a místní bezprostřednost s připravovaným zločinem.[zdroj?]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, heslo „srotit se“, odvozeniny srocení, srocovat se
 2. Slovník spisovného jazyka českého, hl. redaktor B. Havránek
 3. a b c Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA, 2001, heslo „rota“
 4. Vyhledávání v Bibli podle pojmů (konkordance), Biblenet.cz
 5. Výsledky hledání: srocení, Online Bible21