Pitva: Porovnání verzí

Přidáno 4 830 bajtů ,  před 7 lety
doplnění
m (cyklický odkaz na tuto stránku)
(doplnění)
[[Soubor:Rembrandt Van Rijn, Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp.jpg|thumb|Obraz [[Anatomie doktora Tulpa]] od [[Rembrandt]]a znázorňující přednášku [[Nicolaes Tulp|Nicolaese Tulpa]]]]'''Pitva''' (sekce, autopsie) je druh [[Lékařství|medicínského]] nebo [[Veterinářství|veterinárního]] úkonu, při kterém odborný specialista rozděluje na části mrtvé tělo. Cílem pitvy je určit příčinu [[smrt]]i daného člověka či zvířete nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav. Pitvy se používá i při výuce mediků, doktorůzdravotníku a veterinárních či zemědělských specialistů. Některé náboženské skupiny však razantně vystupují proti pitvě. Místnost, kde se pitvá, se nazývá pitevna, člověk, který pitvá, je [[patolog]] nebo soudní lékař.
 
Místnost, ve které se pitvá, se obecně nazývá pitevna, v případě patologicko-anatomických, zdravotních a soudních pitev se někdy používá též název autoptický sál, spíše historicky i prosektura. Pro pitvajícího se někdy používá pojem prosektor nebo sekant. Podle druhu pitvy může pitvu provádět lékař-patolog, soudní lékař, anatom, veterinární lékař, zoolog a podobně.
 
Vzhledem k tomu, že jde o úkon na mrtvém tělě, může se stát pitva překážkou pro zdárný průběh posmrtných rituálů některých náboženských skupin.
 
== Historie ==
Na prvních evropských univerzitách ve 12. a 13. století se upouštělo od pitev k vědeckým účelům. Církev deklarovala lidskou mrtvolu jako nedotknutelnou. Hlavními pracemi do té doby byly díla [[Galén]]ova, který pitval jen zvířata, i když pitvy nebyly v jeho době výslovně zakázány. Také Arabové s největší pravděpodobností neprováděli pitvy, přestože je Korán nezakazoval islám ani korán.
 
První tzv. anatomické divadlo ve formě amfiteátru založil v roce 1594 basilejský profesor [[Felix Platter]]. V něm předvedl okolo 300 veřejných pitev. První taková veřejná pitva v Čechách byla provedena 8. až 12. června 1600 v Rejčkově koleji profesorem [[Ján Jesenský|Jánem Jesenským]]. Vydal o ní spis ve [[Wittenberg]]u s názvem ''Johannis Jessenii á Jessen, Anatomiae Pragae, Anno MDC ab se solemniter administratatae historia'' (Jana Jesenského z Jeseného historie o pitvě provedené v Praze roku 1600), dílo bylo vydáno ve [[Wittenberg]]u.<ref>Biermann, K. – Hanus, F. et al. : ''Kronika medicíny.'' Praha: Fortuna Print. 1994. ISBN 80-85873-16-8 </ref>
 
== Rozdělení pitev ==
 
Pitvy se dělí podle účelu.Měla by se provést vždy pitva celého těla, někdy je prováděna pitva částečná (parciální), která však nemá takovou výtěžnost (v nepitvaných částech těla mohou být zásadní nálezy, ovlivňující pitevní závěry).Obecně lze též říci, že pitvu platí ten, kdo jí nařídil.
=== Pitvy člověka podle zákona o zdravotních službách ===
Zákon o zdravotních službách rozlišuje čtyři druhy pitev:
 
==== Pitva anatomická ====
Účelem pitvy je provést systematickou pitvu těla zemřelého pro výuku studentů (převážnězdravotnických mediciny)oborů. Pitva se provádí na anatomických ústavech lékařských fakult. Pitvu provádějí studenti pod dozorem vyučujících a samotní vyučující. (tedyNáklady zaměstnancispojené lékařskýchs fakult). Nákladypitvou hradí lékařská fakulta, (velékařská forměfakulta platuhradí i náklady spojené s pohřbem. Anatomická pitva smí být provedena jen pokud při úmrtí svýchnenastaly zaměstnanců)okolnosti, kterákteré hradíby ivyžadovaly nákladyprovedení napatologicko-anatomické, převozzdravotní zemřeléhonebo dosoudní anatomickéhopitvy. ústavuS aprovedením anatomické pitvy musel přípravuzemřelý tělaještě před pitvousmrtí (fixačníprojevit tekutiny)výslovný souhlas. Souhlas se obvykle projevuje tak, že dotyčný uzavře s vybraným anatomickým ústavem smlouvu o darování.
Po dokončení pitvy jsou ostatky pohřbeny. Vzhledem k organizačním možnostem jsou obvykle pohřbeny společně ostatky všech pitvaných během pitevního turnusu, ovšem pitvaný může ještě za života projevit přání mít své ostatky oddělené a anatomický ústav toto musí respektovat. Dárce není za poskytnutí svého těla nijak finančně odměněn. Součástí darovací smlouvy bývá obvykle i klauzule, že anatomický ústav má právo tělo odmítnou.
 
Anatomická pitva člověka provádí na tzv. fixovaných tělech. Mrtvý je napuštěn fixačním roztokem obsahujícím obvykle formaldehyd, aceton, alkohol a glycerín a do podobného roztoru je na jistou dobu uložen. Výsledkem je, že mtrvé tělo je zbaveno většiny potenciálně nebezpečných choroboplodných zárodků. Fixací jsou zároveň zastaveny přirozené autolytické (rozkladné) procesy, dochází ke koagulaci bílkovin. Některé orgány získávají tužší konzistenci (např. játra) a lze snáze studovat jejich tvar. Běžnou fixací se obvykle nepodaří zastavil autolýzu mozku.
 
 
==== Pitva patologicko-anatomická ====
Účelem pitvy je především dát zpětnou vazbu lékaři, který pacienta ošetřoval, tedy ověřit (potvrdit či vyvrátit) veškeré jeho diagnózy uvedené v lékařské zprávě. Pitva je prováděna na odděleních patologie. Tuto pitvu může provádět patolog či soudní lékař. Náklady na pitvu jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zemřelého.
Patologicko-anatomická pitva je prováděna na zemřelých ve zdravotnických zařízeních. Zákon o zdravotních službách taxativně vyjmenovává situace, kdy je patologicko-anatomická pitva nezbytná.:
* U žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem, umělým přerušením těhotenství nebo v šestinedělí.
* U plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu.
* U dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku.
* U pacientů, kteří zemřeli při operaci, při nechirurgickém intervenčním výkonu, v souvislosti s komplikací navazující na operaci nebo nechirurgický intervenční výkon nebo při úvodu do anestézie.
* jestliže byl z těla zemřelého proveden odběr orgánu pro účely transplantací, tkání nebo buněk pro použití u člověka nebo odebrána část těla pro výzkum nebo k výukovým účelům.
* V případě, že k úmrtí došlo v souvislosti se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém hodnocení humánního léčivého přípravku nebo s nežádoucí příhodou při klinických zkouškách zdravotnického prostředku nebo v souvislosti s ověřováním nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi na živém člověku zavedeny, nebo v případě podezření na tyto skutečnosti.
* V případě podezření, že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem orgánu za účelem transplantace nebo tkání nebo buněk pro použití u člověka.
* V ostatních případech je prováděna na návrh lékaře provádějícího ohledání nebo dle zvážení patologa.
 
Pitva je prováděna na mrtvole, která není dále připravována, od okamžiku smrti do pitvy neuplynulo mnoho času. Pitva probíhá standardizovaným způsobem. Z mrtvého se někdy odebítají vzorky pro další analýzu histologickou (nekropsie), mikrobiologickou nebo i jinou.
O pitvě vypracuje pitvající lékař pitevní protokol a závěrečnou zprávu, na řadě pracovišť se z důvodů tradice používá zejména pro pitevní protokol latina.
 
==== Pitva zdravotní ====
Někdy též nazývána zdravotně-bezpečnostní. Účelem pitvy je zjistit příčinu smrti u člověka, který zemřel mimo zdravotnické zařízení. Pitva je prováděna na odděleních soudního lékařství. Tuto pitvu by měl provádět soudní lékař, může ji provádět i patolog. Náklady na pitvu jsou v ČR hrazeny ze zdravotního pojištění zemřelého.
 
Svým průběhem i provedením se zdravotní pitva nijak výrazně neliší od pitvy patologicko-anatomické.
 
==== Pitva soudní ====
Účelem pitvy je zodpovědět otázky kladené [[policie|policií]], [[státní zástupce|státním zástupcem]] či [[soud]]em a měla by se provádět vždy, když je podezření, že na smrti měla účast jiná osoba. Pitva může být provedena kdekoliv (v libovolném způsobilém zařízení), měli by ji však vždy provádět 2 [[soudní znalec|soudní znalci]]. Pitva je hrazena tím, kdo ji nařídil (policie, státní zastupitelství, soud). Provádí se podle §&nbsp;115 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ([[trestní řád]]).
 
Soudní pitva může být zahájena jako pitva zdravotní nebo patologicko-anatomická, ke konverzi v soudní pitvu může dojít při zjištění podezřelých okolností. V takovém případě pitvající lékař pitvu přerušuje a pokračovat může až když jsou splněny podmínky pro provedení soudní pitvy, tedy pitvu předá soudnímu lékaři zapsanému do seznamu soudních znalců.
 
Protože součástí soudní pitvy je i zajištění ev. stop na těle mrtvého, bývá mnohem podrobnější než pitva patologicko-anatomická. Protože dokumentace bude sloužit především nelékařům, měla by být alespoň zpráva vyhotovena česky.
 
=== Další druhy pitev a podobných výkonů ===
==== Pitva veterinární ====
Svým provedením se podstatně neliší od pitvy člověka. Cílem pitvy je obvykle určit příčinu úhynu, proto jde o obdobu pitvy zdravotní resp. soudní. Budoucí veterináři provádějí i pitvy anatomické, ovšem na rozdíl od zvyklostí v humánní medicíně jsou prováděny veterinární anatomické pitvy obvykle na čerstvě uhynulých zvířatech. Vzhledem k ceně jsou veterinární pitvy mimo výukové účely prováděny spíše výjimečně.
 
=== Další druhy pitev ===
==== Pitva virtuální ====
Virtuální pitva je potenciálním řešením situace, kdy zemřelý nemůže být pitván např. z náboženských důvodů. Vlastní podstatou virtuální pitvy je pořízení podrobných snímků těla pomocí techniky umožňující provést 3D rekonstrukci, obvykle pomocí [[Počítačová tomografie|CT]]. Vlastní pitva je pak realizována pouze jako manipulace s trojrozměrnými daty pomocí technik počítačové grafiky a virtuální reality.
 
==== Balzamace ====
Účelem tohoto procesu je připravit tělo tak, aby nepodléhalo posmrtným rozkladným pochodům (fixace). Lze ho provést v libovolném způsobilém zařízení speciálně vyškoleným personálem (v ČR ji mohou provádět i pohřební ústavy pokud získají koncesi). Náklady platí ten, kdo si balzamaci vyžádal (musí mít právo s tělem zemřelého takto nakládat - obvykle jsou to pozůstalí příbuzní zemřelého). Z hlediska soudního lékařství se nejedná o pitvu. Tato metoda se používá např. při přepravě letadlem do země původu zemřelého. Zvláštním druhem balzamace je [[plastinace]] spočívající v prosycení těla silikonem.
 
==== Ohledávání kosterních pozůstatků ====
Ohledávání kosterních pozůstatků je obvykle prováděno antropologem. Vedle získání co nejvíce informací nezbytných pro identifikaci je klíčové i určení stáří nálezu. Právní předpisy totiž upravují další postup podle stáří nálezu a okolností nálezu.
 
 
== Odkazy ==
906

editací