Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti: Porovnání verzí

přehled
m (Wikiodkaz)
(přehled)
== Zánik ==
Ministerstvo kultury zruší evidenci právnické osoby tohoto typu na návrh oprávněného orgánu církve nebo náboženské společnosti, nebo jedná-li evidovaná právnická osoba v rozporu s vymezením své působnosti nebo právními předpisy a zřizovatel nezjedná nápravu, nebo zanikla-li registrace zřizovatele, nebo v některých případech insolvence nebo nečinnosti, nebo po uplynutí doby určité, na kterou byla založena, nebo na základě oprávněného rozhodnutí o zrušení. Zánikem evidované osoby přechází její majetek a závazky na zřizovatele.
 
== Právnické osoby církví a náboženských společností v Česku ==
=== Církve ===
* [[Církev římskokatolická]] eviduje 16 právnických osob v kategorii „Konference, církevní provincie a diecéze“ ([[Česká biskupská konference]], [[Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky]], [[Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR]], [[Česká církevní provincie]], [[Moravská církevní provincie]], 2 arcibiskupství, 6 biskupství, [[Arcibiskupský kněžský seminář]], [[Institut františkánských studií]], [[Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha]]), stovky farností a kvazifarností rozdělených do diecézí, desítky mužských i ženských řeholních řádů a kongregací, přičemž právnickými osobami jsou jak zastřešující kongregace či provincie u některých řádů, tak jednotlivé kláštery, opatství, konventy, řádové domy, komunity či řádové školy, nemocnice apod., dále 2 metropolitní a 1 stoliční kapitula, 3 katedrální kapituly, 7 kolegiátních kapitul a [[Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei v České republice]], několik desítek dalších sdružení (různá společenství, komunity a hnutí, sekulární instituty a laická sdružení, akademie, specializovaná centra, [[Charita Česká republika]] atd.), a dále stovky charit ([[Česká katolická charita]] a diecézní, oblastní, městské a farní charity, v Hejnicích [[Mezinárodní centrum duchovní obnovy]] pro pohoštění poutníků).
* [[Církev řeckokatolická]] eviduje [[Apoštolský exarchát řeckokatolické církve]], kolem 20 farností, k 23. červnu 2003 vymazala 3 řeholní instituce ([[Delegatura sv. Prokopa Řádu sv. Bazila Velkého v ČR]], [[Misie sv. Klimenta sester baziliánek]], [[Rezidence sv. Prokopa řádu baziliánů]]), a dále eviduje [[Řeckokatolická charita|Řeckokatolickou charitu]] a tři oblastní řeckokatolické charity (České Budějovice, Liberec, Olomouc).
* [[Pravoslavná církev v českých zemích]] eviduje 2 [[eparchie]], několik desítek pravoslavných církevních obcí a 9 monastýrů.
* [[Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice]] neeviduje své církevní instituce
* [[Starokatolická církev v ČR]] eviduje 15 farních obcí Starokatolické církve, z toho v Praze jednu pro věřící anglického jazyka, a 5 filiálních obcí Starokatolické církve.
* [[Církev československá husitská]] eviduje 5 diecézí, mnoho desítek náboženských obcí CČSH, [[Husův institut teologických studií]], [[Institut evangelizace a pastorace Církve československé husitské]] a 10 zařízení s označením [[středisko Diakonie a misie Církve československé husitské]] (v tom zahrnuta střediska volného času, dům na půl cesty či penzion pro seniory).
* [[Českobratrská církev evangelická]] eviduje 14 [[seniorát (správní jednotka)|seniorátů]], mnoho desítek farních sborů Českobratrské církve evangelické, 9 [[Ochranovský sbor|ochranovských sborů]] při Českobratrské církve evangelické, v Praze též [[Evangelický sbor německého jazyka při Českobratrské církvi evangelické]] a v Českém Těšíně [[Evangelický sbor a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji]], dále [[Diakonie Českobratrské církve evangelické]] a kolem 30 středisek Diakonie CČE včetně hospicu Citadela ve Valašském Meziříči.
* [[Evangelická církev augsburského vyznání v České republice]] eviduje 3 církevní sbory ECAV (Praha, Brno, Plzeň), v Praze dva národnostní církevní sbory (Evangelický církevní sbor a. v. anglicky mluvících v Praze, Slovenský evangelický a. v. církevní sbor v Praze) a v Praze [[Diakonie Evangelické církve augsburského vyznání v České republice]].
* [[Slezská církev evangelická augsburského vyznání]] eviduje 5 seniorátů, kolem 20 farních sborů, 2 diakonické organizace ([[Diakonický institut]], [[Slezská diakonie]]) a [[Evangelizační centrum M.I.S.E.]].
* [[Luterská evangelická církev a. v. v České republice]] eviduje 5 farních sborů
* [[Jednota bratrská]] eviduje kolem 30 sborů Jednoty bratrské.
* [[Církev bratrská]] eviduje několik desítek sborů Církve bratrské, organizaci [[Diakonie Církve bratrské]] a 6 poboček Diakonie Církve bratrské
* [[Bratrská jednota baptistů]] eviduje několik desítek sborů Bratrské jednoty baptistů a [[Diakonie Bratrské jednoty baptistů v České republice]]
* [[Církev adventistů sedmého dne]] eviduje 2 sdružení (české a moravskoslezské) a několik desítek sborů Církve adventistů sedmého dne.
* [[Evangelická církev metodistická]] eviduje kolem 13 farností Evangelické církve metodistické, dalšími jejími institucemi jsou [[Brána - misijní středisko]], [[Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR]] a 9 [[středisko křesťanské pomoci|středisek křesťanské pomoci]].
* [[Apoštolská církev]] eviduje přes 40 sborů, z toho 2 sbory nesou označení křesťanské centrum. Dalšími právnickými osobami jsou [[Diakonie Apoštolské církve]], [[Global University]], [[Misijní společnost ŽIVOT]] a [[Teen Challenge International ČR]].
* [[Křesťanské sbory]] evidují kolem 30 křesťanských sborů.
* [[Církev Křesťanská společenství]] eviduje asi 27 sborů Křesťanské společenství a asi 20 misijních skupin Křesťanské společenství.
* [[Církev živého Boha]] eviduje 9 sborů
* [[Církev Nová naděje]] eviduje 8 sborů
* [[Církev Slovo života]] eviduje 9 sborů a 4 misijní skupiny
* [[Církev víry]] eviduje 11 sborů
* [[Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice]] neeviduje své církevní instituce
* [[Novoapoštolská církev v ČR]] neeviduje své církevní instituce
* [[Obec křesťanů v České republice]] neeviduje své církevní instituce
 
=== Další náboženské společnosti ===
* [[Náboženská společnost Svědkové Jehovovi]]: několik desítek [[sál Království|sálů Království]]. K 30. listopadu 2007 byly vymazány Sbor badatelů Bible Čechy a Sbor badatelů Bible Morava, k 27. květnu 2004 byl vymazán Sbor badatelů Bible Příbor.
* [[Náboženská společnost českých unitářů]]: 4 obce (Obec širšího společenství českých unitářů, Pražská obec unitářů, obce unitářů v Brně a Plzni)
* [[Federace židovských obcí v České republice]]: 10 [[židovská obec|židovských obcí]], [[Chevra Kadiša ČR]] (náboženská, kultovní, organizační a vzdělávací činnost, pořádání sbírek)
* [[Ústředí muslimských obcí]] eviduje 5 [[muslimská obec|muslimských obcí]]
* [[Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna]] eviduje 4 centra: [[Centrum pro védská studia]], [[Čakra]], [[Haridhám]], [[Prabhupád Bhavan]]
* [[Česká hinduistická náboženská společnost]] neeviduje své církevní instituce
* [[Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü]] neeviduje své církevní instituce
* [[Višva Nirmala Dharma]] neeviduje své církevní instituce
 
== Související články ==
* [[Církev]]
* [[Náboženská společnost]]
* [[Farnost]]
* [[Sbor (církev)]]
* [[Katolické řády a řeholní kongregace]]
 
== Externí odkazy ==