Skloňování ve staroslověnštině: Porovnání verzí

Jmenný rod se rozeznává rovněž jako v češtině trojí - mužský, ženský a střední, ale na rozdíl od češtiny mu řazení jmen (zvlášť podstatných) do jednotlivých skloňovacích typů tak silně nepodléhá. Zatímco v češtině dělíme podstatná jména z hlediska skloňování především na tři skupiny podle rodu, ve staroslověnštině se uplatňuje také hledisko zakončení kmene.<br />
 
4 ROČNÍL
== Podstatná jména ==
PSANÍ TEČKY,OTAZNÍLU A VYKŘIČNÍKU ZA VĚTOU
Skloňování podstatných jmen rozlišuje pět skloňovacích tříd (deklinací).
 
=== Deklinace první (o-kmenová a jo-kmenová) ===
Patří do ní podstatná jména mužského rodu zakončená v nominativu singuláru na -ъ (tvrdý vzor) nebo -'ь (měkký vzor; apostrof zde i dále označuje měkkost předchozí souhlásky) a jména středního rodu zakončená na -o (tvrdý vzor) nebo -'e (měkký vzor). V genitivu singuláru je vždy koncovka -a.<br />
Vzor tvrdého skloňování (vragъ, -ga, m.):
 
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || vrag-ъ || vrag-a || vradz-i
|-
| 2. || vrag-a || vrag-u || vrag-ъ
|-
| 3. || vrag-u || vrag-oma || vrag-omъ
|-
| 4. || vrag-ъ || vrag-a || vrag-y
|-
| 5. || vraž-e || vrag-a || vradz-i
|-
| 6. || vradz-ě || vrag-u || vradz-ěchъ
|-
| 7. || vrag-omь || vrag-oma || vrag-y
|}
<br />
Vzor měkkého skloňování (otьcь, -ca, m.):
 
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || otьc-ь || otьc-a || otьc-i
|-
| 2. || otьc-a || otьc-u || otьc-ь
|-
| 3. || otьc-u || otьc-ema || otьc-emъ
|-
| 4. || otьc-ь || otьc-a || otьc-ę
|-
| 5. || otьč-e || otьc-a || otьc-i
|-
| 6. || otьc-i || otьc-u || otьc-ichъ
|-
| 7. || otьc-emь || otьc-ema || otьc-i
|}
 
=== Deklinace druhá (u-kmenová) ===
Patří do ní podstatná jména mužského rodu zakončená v nominativu singuláru -ъ, v genitivu singuláru mají -u.<br />
Vzor skloňování (volъ, -lu, m.):
 
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || vol-ъ || vol-y || vol-ove
|-
| 2. || vol-u || vol-ovu || vol-ovъ
|-
| 3. || vol-ovi || vol-ъma || *vol-ъmъ
|-
| 4. || vol-ъ || vol-y || vol-y
|-
| 5. || vol-u || vol-y || vol-ove
|-
| 6. || vol-u || vol-ovu || *vol-ъchъ
|-
| 7. || *vol-ъmь || vol-ъma || vol-ъmi
|}
Poznámka: Tvary označené hvězdičkou (*) nejsou doloženy, místo nich se používaly o-kmenové tvary podle první deklinace (instr.sg. vol-omь, dat.pl. vol-omъ, lok.pl. vol-ochъ).
 
=== Deklinace třetí (i-kmenová) ===
Patří do ní podstatná jména mužského a ženského rodu zakončená v nominativu singuláru -ь, v genitivu singuláru mají -i.<br />
Vzor skloňování ženských jmen (žiznь, -ni, ž.):
 
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || žizn-ь || žizn-i || žizn-i
|-
| 2. || žizn-i || žizn-iji, (ьji) || žizn-ii, (ьji)
|-
| 3. || žizn-i || žizn-ьma || žizn-imъ
|-
| 4. || žizn-ь || žizn-i || žizn-i
|-
| 5. || žizn-i || žizn-i || žizn-i
|-
| 6. || žizn-i || žizn-ьju || žizn-ьchъ
|-
| 7. || žizn-ьjǫ || žizn-ьma || žizn-ьmi
|}
<br />
Vzor skloňování mužských jmen (gostь, -ti, m.):
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || gost-ь || gost-ьe || gost-ьe
|-
| 2. || gost-i || gost-iji, (ьji) || gost-iji, (ьji)
|-
| 3. || gost-i || gost-ьma || gost-imъ
|-
| 4. || gost-ь || gost-ьe || gost-i
|-
| 5. || gost-i || gost-ьe || gost-i
|-
| 6. || gost-i || gost-ьju || gost-ьchъ
|-
| 7. || gost-ьmь || gost-ьma || gost-ьmi
|}
 
Poznámka: V nominativu a vokativu plurálu je v mladších textech koncovka -ьje. Podle tohoto vzoru se skloňují ve dvojném čísle i jména oko a ucho, mají však v genitivu a lokálu většinou koncovku -iju (oč-iju, uš-iju), v dativu a instrumentálu koncovku -ima (oč-ima, uš-ima).
 
=== Deklinace čtvrtá (ā-kmenová a jā-kmenová) ===
Patří do ní podstatná jména mužského a ženského rodu zakončená v nominativu singuláru -a (tato mají v genitivu singuláru -y) nebo -'a či -'i (tato mají v genitivu singuláru -ę).<br />
Vzor skloňování jmen zakončených na -a (ryba, -by, ž.):¨
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || ryb-a || ryb-ě || ryb-y
|-
| 2. || ryb-y || ryb-u || ryb-ъ
|-
| 3. || ryb-ě || ryb-ama || ryb-amъ
|-
| 4. || ryb-ǫ || ryb-ě || ryb-y
|-
| 5. || ryb-o || ryb-ě || ryb-y
|-
| 6. || ryb-ě || ryb-u || ryb-achъ
|-
| 7. || ryb-ojǫ || ryb-ama || ryb-ami
|}
<br />
Vzor skloňování jmen zakončených na -'a (lъža, -žę, ž.) a -'i (bogyn'i, nę, ž.):
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || lъž-a, bogyn'-i || lъž-i, bogyn'-i || lъž-ę, bogyn-ję
|-
| 2. || lъž-ę, bogyn-ję || lъž-u, bogyn-ju || lъž-ь, bogyn'-ь
|-
| 3. || lъž-i, bogyn'-i || lъž-ama, bogyn'-ěma || lъž-amъ, bogyn'-ěmъ
|-
| 4. || lъž-ǫ, bogyn-jǫ || lъž-i, bogyn'-i || lъž-ę, bogyn-ję
|-
| 5. || lъž-e, bogyn'-e || lъž-i, bogyn'-i || lъž-ę, bogyn-ję
|-
| 6. || lъž-i, bogyn'-i || lъž-u, bogyn-ju || lъž-achъ, bogyn'-ěchъ
|-
| 7. || lъž-ejǫ, bogyn'-ejǫ || lъž-ama, bogyn'-ěma || lъž-ami, bogyn'-ěmi
|}
Poznámka: V mladších textech bývá u vzoru bogyn'i ve vok.sg. koncovka -je (bogyn-je), v instr.sg. koncovka -jejǫ (bogyn-jejǫ), v dat.pl. koncovka -jamъ (bogyn-jamъ), v lok.pl. koncovka -jachъ (bogyn-jachъ), v instr.pl. koncovka -jami (bogyn-jami) a v dat. a instr.du. koncovka -jama (bogyn-jama).
 
=== Deklinace čtvrtá (souhlásková) ===
Patří do ní podstatná jména všech rodů mající v nom.sg. a vok.sg. (a u středních i v ak.sg.) o jednu slabiku méně než v ostatních pádech, gen.sg. má vždy zakončení -e. Podle vztahu zakončení nom.sg. a gen.sg. se rozeznávají: a) n-kmeny (mužské -y (nebo -enь)/-ene, střední -ę/-ene), b) ū-kmeny (-y/-ъve, ženské), c) r-kmeny (-i/-ere, ženské), d) s-kmeny (-o/-ese, střední), e) t-kmeny (-ę/-ęte, střední)<br />
Vzor skloňování ū-kmenů mužského rodu (plamy, -mene, m.):
 
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || plam-y || plamen-i || plamen-e
|-
| 2. || plamen-e || plamen-u || plamen-ъ
|-
| 3. || plamen-i || plamen-ьma || plamen-ьmъ
|-
| 4. || plamen-ь || plamen-i || plamen-i
|-
| 5. || plam-y || plamen-i || plamen-e
|-
| 6. || plamen-e || plamen-u || plamen-ьchъ
|-
| 7. || plamen-ьmь || plamen-ьma || plamen-ьmi
|}
Poznámka: Podle tohoto vzoru se skloňují souhláskové kmeny mužského rodu. Každý typ má ovšem v nom. a vok. sg. své zakončení.
<br />
Vzor skloňování r-kmenů (mati, -tere, ž.):
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || mat-i || - || mater-i
|-
| 2. || mater-e || - || mater-ъ
|-
| 3. || mater-i || - || mater-ьmъ
|-
| 4. || mater-ь || - || mater-i
|-
| 5. || mat-i || - || mater-i
|-
| 6. || mater-e || - || mater-ьchъ
|-
| 7. || mater-ьmь || - || mater-ьmi
|}
Poznámka: Podle tohoto vzoru se skloňují souhláskové kmeny ženského rodu. Každý typ má ovšem v nom. a vok. sg. své zakončení. Tvary dvojného čísla nejsou u souhláskových kmenů ženského rodu doloženy.
<br />
Vzor skloňování s-kmenů středního rodu (tělo, -lese, s.):
{| class="wikitable"
! || singulár || duál || plurál
|-
| 1. || těl-o || těles-ě || těles-a
|-
| 2. || těles-e || těles-u || těles-ъ
|-
| 3. || těles-i || těles-ьma || těles-ьmъ
|-
| 4. || těl-o || těles-ě || těles-a
|-
| 5. || těl-o || těles-ě || těles-a
|-
| 6. || těles-e || těles-u || těles-ьchъ
|-
| 7. || těles-ьmь || těles-ьma || těles-y
|}
Poznámka: Podle tohoto vzoru se skloňují souhláskové kmeny mužského rodu. Každý typ má ovšem v nom. a vok. sg. své zakončení.
 
== Přídavná jména ==
Neregistrovaný uživatel