Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Porovnání verzí

Aby bylo používání elektrických přístrojů bezpečné, má každý stát zaveden systém norem řešících bezpečné provedení elektrických rozvodů a přístrojů a také ochranu před účinky atmosférické elektřiny (hromosvody). V rámci EU byly základní elektrotechnické předpisy harmonizovány, aby se vyrovnaly rozdíly mezi jednotlivými státy. Základní elektrotechnické normy jsou teoreticky nezávazné, ale pokud dojde v důsledku jejich porušení poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu, mají prakticky váhu zákonů.
 
K základním normám řešícím bezpečnost elektrických zařízení je jepatří ČSN EN 61140 ed. 2 - "Ochrana před úrazem elektrickým proudem". Tato norma definuje základní terminologii, na kterou se odvolávají další normy. Její základní myšlenkou je, že "ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy".
 
Základní bezpečnostní normou pro použití elektrických zařízení v běžných domácích rozvodech je ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - "Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem".
 
Hlavní dělení ochran je na preventivní a na poruchovou. Preventivní ochranou je bezpečné napětí (viz tabulka bezpečných napětí níže), galvanické oddělení obvodů (vytvoření virtuální země např pomocí oddělovacího transformátoru), ochrana překážkou (umístění do uzavřené rozvodny, oddělení plotem a pod.), bezpečnou polohou (např. umístěním na stožár). Poruchové ochrany, nebo lépe řečeno ochrany fungující v poruchovém nebo nebezpečném stavu zařízení (s prioritou ochrany uživatel či obsluha, a poté samotné zařízení a majetek) jsou jističe, pojistky, [[Proudový chránič|proudové chrániče]], přepěťové ochrany, odpojovače a odpínače.
 
 
== Ochrana proti přímému a nepřímému dotyku, nebo též univerzální ochrana ==
Neregistrovaný uživatel