Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
'''Ochrana před úrazem elektrickým proudem''' má v maximální míře omezit možnost úrazu nebo smrti zapříčiněného přímo nebo nepřímo elektrickým proudem. Přítomnost [[elektrické napětí|elektrického napětí]] nezjistíme dokud s ním nepřijdeme přímo do kontaktu. Zatímco oheň nebo mechanická energie se projevují světlem, kouřem nebo hlukem, před elektrickou energií nás nic nevaruje. Přítomnost elektrického napětí pocítíme až pomocí vyvolaného proudu, a to bývá již často pozdě.
'''Ochrana před úrazem elektrickým proudem''' je ztížena tím, že přítomnost [[elektrické napětí|elektrického napětí]] není lidskými smysly zjistitelná. Jeho přítomnost pocítíme až pomocí vyvolaného proudu, a to bývá již často pozdě. Hlavní dělení ochran je na preventivní a na poruchovou. Preventivní ochranou je bezpečné napětí (viz tabulka bezpečných napětí níže), galvanické oddělení obvodů (vytvoření virtuální země např pomocí oddělovacího transformátoru), ochrana překážkou (umístění do uzavřené rozvodny, oddělení plotem a pod.), bezpečnou polohou (např. umístěním na stožár). Poruchové ochrany, nebo lépe řečeno ochrany fungující v poruchovém nebo nebezpečném stavu zařízení (s prioritou ochrany uživatel či obsluha, a poté samotné zařízení a majetek) jsou jističe, pojistky, [[Proudový chránič|proudové chrániče]], přepěťové ochrany, odpojovače a odpínače.
 
DáleV ječlánku uvedenjsou přehleduvedena ochrannýchněkterá ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem, kterýodpovídající odpovídánormám norměz dlekapitoly ČSN 33 2000-4-4.
 
== Související právní předpisy ==
 
Aby bylo používání elektrických přístrojů bezpečné, má každý stát zaveden systém norem řešících bezpečné provedení elektrických rozvodů a přístrojů a také ochranu před účinky atmosférické elektřiny (hromosvody). V rámci EU byly základní elektrotechnické předpisy harmonizovány, aby se vyrovnaly rozdíly mezi jednotlivými státy. Základní elektrotechnické normy jsou teoreticky nezávazné, ale pokud dojde v důsledku jejich porušení poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu, mají prakticky váhu zákonů.
 
K základním normám řešícím bezpečnost elektrických zařízení je je ČSN EN 61140 ed. 2 - "Ochrana před úrazem elektrickým proudem". Tato norma definuje základní terminologii, na kterou se odvolávají další normy. Její základní myšlenkou je, že "ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy".
 
Základní bezpečnostní normou pro použití elektrických zařízení v běžných domácích rozvodech je ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - "Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem".
 
Kvalifikační požadavky na osoby obsluhující, provozující, instalující, revidující a projektující elektrická zařízení u nás stanovuje "Vyhláška 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice".
 
'''Ochrana před úrazem elektrickým proudem''' je ztížena tím, že přítomnost [[elektrické napětí|elektrického napětí]] není lidskými smysly zjistitelná. Jeho přítomnost pocítíme až pomocí vyvolaného proudu, a to bývá již často pozdě. Hlavní dělení ochran je na preventivní a na poruchovou. Preventivní ochranou je bezpečné napětí (viz tabulka bezpečných napětí níže), galvanické oddělení obvodů (vytvoření virtuální země např pomocí oddělovacího transformátoru), ochrana překážkou (umístění do uzavřené rozvodny, oddělení plotem a pod.), bezpečnou polohou (např. umístěním na stožár). Poruchové ochrany, nebo lépe řečeno ochrany fungující v poruchovém nebo nebezpečném stavu zařízení (s prioritou ochrany uživatel či obsluha, a poté samotné zařízení a majetek) jsou jističe, pojistky, [[Proudový chránič|proudové chrániče]], přepěťové ochrany, odpojovače a odpínače.
 
Dále je uveden přehled ochranných opatření proti úrazu elektrickým proudem, který odpovídá normě dle ČSN 33 2000-4-4.
 
== Ochrana proti přímému a nepřímému dotyku, nebo též univerzální ochrana ==
Ochrana malým napětím (dle ČSN 35 1335)
#* [[SELV]] - neuzeměné obvody
neuzeměné* [[PELV]] - uzeměné obvody
* Ochrana omezením náboje
#[[PELV]]
uzeměné obvody
 
Ochrana omezením náboje
 
== Ochrana proti zasažení elektrickým proudem za normálních podmínek (ochrana proti přímému dotyku, nebo také základní ochrana) ==
# ochrana pomocí zábrany
# ochrana pomocí bezpečné vzdálenosti
 
#Dolňkovou doplňkováochranou ochrana pomocíje pomocípoužití [[Proudový chránič|proudového chráníče]] (RCD - Residual protective device, neboli diferenciální proudová ochrana). V současnosti je pro běžné domácí rozvody použití proudového chrániče podle normy "ČSN 33 2000-4-41 ed. 2" povinné.
 
== Ochrana proti zasažení elektrickým proudem při poruše (ochrana proti nepřímému dotyku nebo též nouzová ochrana) ==
Neregistrovaný uživatel