Účtová osnova: Porovnání verzí

Odebráno 15 076 bajtů ,  před 14 lety
Oprava definice, smazání účtové osnovy
m (robot: stylistické, typografické a kódové korekce podle specifikace)
(Oprava definice, smazání účtové osnovy)
'''Účtová osnova''', nebo také '''Směrná účtová osnova pro [[podnikatel]]e''' je seznam syntentických účtů, kteréna používájejichž základě sestavuje [[účetní jednotka]] (tedysvůj účtující).účtový Dělí se do osmi třídrozvrh (prvníseznam číslo)účtů, akteré skupinskutečně (druhé číslopoužívá). TřetíÚčtová číloosnova jerozlišuje jiždeset konkrétnítříd pro(0 [[účet]],- každá účetní jednotka si ho může stanovit sama. Uvedená čísla účtů jsou proto jen orientační9), vybránakteré byladále tadělí nejvícedo používanáskupin.
První číslice konkrétního účtu tak představuje účtovou třídu, druhá účtovou skupinu. Třetí číslice je číslo syntetického účtu a další představují anylitické členění účtu.
 
Podobu účtové osnovy stanoví vyhláška č. 500/2002 Sb. Od roku 2003 již účtová osnova neobsahuje čísla syntetických účtů. Drtivá většina (ne-li všechny) účetních jednotek nadále používá syntetická čísla účtů uvedená ve starší verzi účetní osnovy
== Účty účtové osnovy ==
 
== Odkazy ==
=== Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek ===
 
http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/uctova_osnova/
'''01 - Dlouhodobý nehmotný majetek'''<br />
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek<br />
011 - Zřizovací výdaje<br />
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje<br />
013 - Software<br />
014 - Ocenitelná práva<br />
015 - Goodwill<br />
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek<br />
 
 
'''02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný'''<br />
021 - Stavby<br />
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí<br />
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů<br />
026 - Základní stádo a tažná zvířata<br />
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek<br />
 
 
'''03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný'''<br />
031 - Pozemky<br />
032 - Umělecká díla a sbírky<br />
 
 
'''04 - Pořízení dlouhodobého majetku'''<br />
040 - Pořízení dlouhodobého majetku<br />
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku<br />
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku<br />
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku<br />
 
 
'''05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek'''<br />
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek<br />
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek<br />
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek<br />
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek<br />
 
 
'''06 - Dlouhodobý finanční majetek'''<br />
061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem<br />
062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem<br />
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly<br />
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti<br />
066 - Půjčky podnikům ve skupině<br />
067 - Ostatní půjčky<br />
068 - Směnky k inkasu<br />
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek<br />
 
 
'''07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku'''<br />
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům<br />
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje<br />
073 - Oprávky k softwaru<br />
074 - Oprávky k ocenitelným právům<br />
075 - Oprávky ke Goodwillu<br />
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
 
 
'''08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku'''<br />
081 - Oprávky ke stavbám<br />
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí<br />
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů<br />
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům<br />
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku<br />
 
 
'''09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku'''<br />
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku<br />
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku<br />
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku<br />
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám<br />
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku<br />
097 - Opravná položka k nabytému majetku<br />
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku<br />
 
=== Účtová třída 1 - Zásoby ===
 
'''11 - Materiál'''<br />
111 - Pořízení materiálu<br />
112 - Materiál na skladě<br />
119 - Materiál na cestě<br />
 
 
'''12 - Zásoby vlastní výroby'''<br />
121 - Nedokončená výroba<br />
122 - Polotovary vlastní výroby<br />
123 - Výrobky<br />
124 - Zvířata<br />
 
 
'''13 - Zboží'''<br />
131 - Pořízení zboží<br />
132 - Zboží na skladě a v prodejnách<br />
139 - Zboží na cestě<br />
 
 
'''15 - Poskytnuté zálohy na zásoby'''<br />
151 - Poskytnuté zálohy na materiál<br />
152 - Poskytnuté zálohy na zboží<br />
 
 
'''19 - Opravné položky k zásobám'''<br />
191 - Opravná položka k materiálu<br />
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě<br />
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby<br />
194 - Opravná položka k výrobkům<br />
195 - Opravná položka ke zvířatům<br />
196 - Opravná položka ke zboží<br />
 
=== Účtová třída 2 - Finanční účty ===
 
'''21 - Peníze'''<br />
210 - Peníze<br />
211 - Pokladna<br />
213 - Ceniny<br />
 
 
'''22 - Účty v bankách'''<br />
221 - Bankovní účty<br />
 
 
'''23 - Běžné bankovní úvěry'''<br />
231 - Krátkodobé bankovní úvěry<br />
232 - Eskontní úvěry<br />
 
 
'''24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci'''<br />
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy<br />
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci<br />
 
 
'''25 - Krátkodobý finanční majetek'''<br />
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování<br />
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly<br />
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování<br />
255 - Vlastní dluhopisy<br />
256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti<br />
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry<br />
258 - Směnky k inkasu<br />
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku<br />
 
 
'''26 - Převody mezi finančními účty'''<br />
261 - Peníze na cestě<br />
 
 
'''29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku'''<br />
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku<br />
 
=== Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy ===
'''31 - Pohledávky'''<br />
311 - Odběratelé<br />
312 - Směnky k inkasu<br />
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry<br />
314 - Poskytnuté provozní zálohy<br />
315 - Ostatní pohledávky<br />
 
 
'''32 - Závazky'''<br />
321 - Dodavatelé<br />
322 - Směnky k úhradě<br />
324 - Přijaté zálohy<br />
325 - Ostatní závazky<br />
 
 
'''33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi'''<br />
331 - Zaměstnanci<br />
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům<br />
335 - Pohledávky za zaměstnanci<br />
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění<br />
 
 
'''34 - Zúčtování daní a dotací'''<br />
341 - [[Daň z příjmu|Daň z příjmů]]<br />
342 - Ostatní přímé daně<br />
343 - [[Daň z přidané hodnoty]]<br />
345 - Ostatní daně a poplatky<br />
346 - [[Dotace]] ze státního rozpočtu<br />
347 - Ostatní dotace<br />
349 - Zúčtování daně z přidané hodnoty<br />
 
 
'''35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení'''<br />
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině<br />
352 - Pohledávky k řídícím osobám s podstatným vlivem<br />
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál<br />
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty<br />
355 - Ostatní pohledávky za společníky<br />
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení<br />
 
 
'''36 - Závazky ke společníkům a sdružení'''<br />
361 - Závazky k podnikům ve skupině<br />
362 - Závazky k řídícím osobám s podstatným vlivem<br />
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku<br />
365 - Ostatní závazky ke společníkům<br />
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti<br />
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů<br />
368 - Závazky k účastníkům sdružení<br />
 
 
'''37 - Jiné pohledávky a závazky'''<br />
371 - Pohledávky z prodeje podniku<br />
372 - Závazky z koupě podniku<br />
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací<br />
374 - Pohledávky z pronájmu<br />
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů<br />
376 - Nakoupené opce<br />
377 - Prodané opce<br />
378 - Jiné pohledávky<br />
379 - Jiné závazky<br />
 
 
'''38 - Přechodné účty aktiv a pasiv'''<br />
381 - Náklady příštích období<br />
382 - Komplexní náklady příštích období<br />
383 - Výdaje příštích období<br />
384 - Výnosy příštích období<br />
385 - Příjmy příštích období<br />
386 - Kurzové rozdíly aktivní *<br />
387 - Kurzové rozdíly pasivní *<br />
388 - Dohadné účty aktivní<br />
389 - Dohadné účty pasivní<br />
 
 
'''39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování'''<br />
391 - Opravná položka k pohledávkám<br />
395 - Vnitřní zúčtování<br />
398 - Spojovací účet při sdružení<br />
 
=== Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ===
 
'''41 - Základní kapitál a kapitálové fondy'''<br />
411 - Základní kapitál<br />
412 - Emisní ážio<br />
413 - Ostatní kapitálové fondy<br />
414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků<br />
418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách<br />
419 - Změny základního kapitálu<br />
 
 
'''42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření'''<br />
421 - Zákonný rezervní fond<br />
422 - Nedělitelný fond<br />
423 - Statutární fondy<br />
427 - Ostatní fondy<br />
428 - Nerozdělený zisk minulých let<br />
429 - Neuhrazená ztráta minulých let<br />
 
 
'''43 - Výsledek hospodaření'''<br />
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení<br />
 
 
'''45 - Rezervy'''<br />
451 - Rezervy zákonné<br />
459 - Ostatní rezervy<br />
 
 
'''46 - Bankovní úvěry'''<br />
461 - Bankovní úvěry<br />
 
 
'''47 - Dlouhodobé závazky'''<br />
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině<br />
472 - Dlouhodobé závazky k osobám uplatňujícím podstatný vliv<br />
473 - Emitované dluhopisy<br />
474 - Závazky z pronájmu<br />
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy<br />
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě<br />
479 - Ostatní dlouhodobé závazky<br />
 
 
'''48 - Odložený daňový závazek a pohledávka'''<br />
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka<br />
 
 
'''49 - Individuální podnikatel'''<br />
491 - Účet individuálního podnikatele<br />
 
=== Účtová třída 5 - Náklady ===
 
'''50 - Spotřebované nákupy'''<br />
500 - Spotřebované nákupy<br />
501 - Spotřeba materiálu<br />
502 - Spotřeba energie<br />
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek<br />
504 - Prodané zboží<br />
 
 
'''51 - Služby'''<br />
510 - Služby<br />
511 - Opravy a udržování<br />
512 - Cestovné<br />
513 - Náklady na reprezentaci<br />
518 - Ostatní služby<br />
 
 
'''52 - Osobní náklady'''<br />
520 - Osobní náklady<br />
521 - Mzdové náklady<br />
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti<br />
523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva<br />
524 - Zákonné sociální pojištění<br />
525 - Ostatní sociální pojištění<br />
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele<br />
527 - Zákonné sociální náklady<br />
528 - Ostatní sociální náklady<br />
 
 
'''53 - Daně a poplatky'''<br />
530 - Daně a poplatky<br />
531 - Daň silniční<br />
532 - Daň z nemovitosti<br />
538 - Ostatní daně a poplatky<br />
 
 
'''54 - Jiné provozní náklady'''<br />
540 - Jiné provozní náklady<br />
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
542 - Prodaný materiál<br />
543 - Dary<br />
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení<br />
545 - Ostatní pokuty a penále<br />
546 - Odpis pohledávky<br />
548 - Ostatní provozní náklady<br />
549 - Manka a škody<br />
 
 
'''55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů'''<br />
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
552 - Tvorba zákonných rezerv<br />
554 - Tvorba ostatních rezerv<br />
555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období<br />
557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku<br />
558 - Tvorba zákonných opravných položek<br />
559 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''56 - Finanční náklady'''<br />
560 - Finanční náklady<br />
561 - Prodané cenné papíry a podíly<br />
562 - Úroky<br />
563 - Kurzové ztráty<br />
564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů<br />
566 - Náklady z finančního majetku<br />
567 - Náklady z derivátových operací<br />
568 - Ostatní finanční náklady<br />
569 - Manka a škody na finančním majetku<br />
 
 
'''57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů'''<br />
574 - Tvorba rezerv<br />
579 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''58 - Mimořádné náklady'''<br />
580 - Mimořádné náklady<br />
581 - Náklady na změnu metody<br />
582 - Škody<br />
584 - Tvorba rezerv<br />
588 - Ostatní mimořádné náklady<br />
589 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''59 - Daně z příjmů a převodové účty'''<br />
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná<br />
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená<br />
593 - Daň z příjmů z mimořádné činností - splatná<br />
594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená<br />
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů<br />
596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům<br />
597 - Převod provozních nákladů<br />
598 - Převod finančních nákladů<br />
 
=== Účtová třída 6 - Výnosy ===
 
'''60 - Tržby za vlastní výkony a zboží'''<br />
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží<br />
601 - Tržby za vlastní výrobky<br />
602 - Tržby z prodeje služeb<br />
604 - Tržby za zboží<br />
 
 
'''61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob'''<br />
610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob<br />
611 - Změna stavu nedokončené výroby<br />
612 - Změna stavu polotovaru<br />
613 - Změna stavu výrobku<br />
614 - Změna stavu zvířat<br />
 
 
'''62 - Aktivace'''<br />
620 - Aktivace<br />
621 - Aktivace materiálu a zboží<br />
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb<br />
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku<br />
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku<br />
 
 
'''64 - Jiné provozní výnosy'''<br />
640 - Jiné provozní výnosy.<br />
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
642 - Tržby z prodeje materiálu<br />
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení<br />
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek<br />
648 - Ostatní provozní výnosy<br />
 
 
'''65 - ''''''zrušena''''''<br />
 
 
'''66 - Finanční výnosy'''<br />
660 - Finanční výnosy<br />
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů<br />
662 - Úroky<br />
663 - Kurzové zisky<br />
664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů<br />
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku<br />
666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku<br />
667 - Výnosy z derivátových operaci<br />
668 - Ostatní finanční výnosy<br />
 
 
'''67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů'''<br />
674 - Zúčtování rezerv<br />
679 - Zúčtování opravných položek<br />
 
 
'''68 - Mimořádné výnosy'''<br />
680 - Mimořádné výnosy<br />
681 - Výnosy ze změny metody<br />
684 - Zúčtování rezerv<br />
688 - Ostatní mimořádné výnosy<br />
689 - Zúčtování opravných položek<br />
 
 
'''69 - Převodové účty'''<br />
697 - Převod provozních výnosů<br />
698 - Převod finančních výnosů<br />
 
=== Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty ===
 
'''70 - Účty rozvažné'''<br />
701 - Počáteční účet rozvažný<br />
702 - Konečný účet rozvažný<br />
 
 
'''71 - Účet zisků a ztrát'''<br />
710 - Účet zisků a ztrát<br />
 
 
'''75 až 79 - Podrozvahové účty'''<br />
 
=== Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví ===
 
[[Kategorie:Účetnictví]]
Neregistrovaný uživatel