Účtová osnova: Porovnání verzí

Přidáno 678 bajtů ,  před 14 lety
m
robot: stylistické, typografické a kódové korekce podle specifikace
m (robot přidal: zh:会计准则)
m (robot: stylistické, typografické a kódové korekce podle specifikace)
== Účty účtové osnovy ==
 
=== Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek ===
 
'''01 - Dlouhodobý nehmotný majetek'''<br />
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek<br />
011 - Zřizovací výdaje<br />
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje<br />
013 - Software<br />
014 - Ocenitelná práva<br />
015 - Goodwill<br />
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek<br />
 
 
'''02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný'''<br />
021 - Stavby<br />
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí<br />
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů<br />
026 - Základní stádo a tažná zvířata<br />
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek<br />
 
 
'''03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný'''<br />
031 - Pozemky<br />
032 - Umělecká díla a sbírky<br />
 
 
'''04 - Pořízení dlouhodobého majetku'''<br />
040 - Pořízení dlouhodobého majetku<br />
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku<br />
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku<br />
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku<br />
 
 
'''05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek'''<br />
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek<br />
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek<br />
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek<br />
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek<br />
 
 
'''06 - Dlouhodobý finanční majetek'''<br />
061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem<br />
062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem<br />
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly<br />
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti<br />
066 - Půjčky podnikům ve skupině<br />
067 - Ostatní půjčky<br />
068 - Směnky k inkasu<br />
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek<br />
 
 
'''07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku'''<br />
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům<br />
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje<br />
073 - Oprávky k softwaru<br />
074 - Oprávky k ocenitelným právům<br />
075 - Oprávky ke Goodwillu<br />
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
 
 
'''08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku'''<br />
081 - Oprávky ke stavbám<br />
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí<br />
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů<br />
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům<br />
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku<br />
 
 
'''09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku'''<br />
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku<br />
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku<br />
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku<br />
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku<br />
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám<br />
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku<br />
097 - Opravná položka k nabytému majetku<br />
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku<br />
 
=== Účtová třída 1 - Zásoby ===
 
'''11 - Materiál'''<br />
111 - Pořízení materiálu<br />
112 - Materiál na skladě<br />
119 - Materiál na cestě<br />
 
 
'''12 - Zásoby vlastní výroby'''<br />
121 - Nedokončená výroba<br />
122 - Polotovary vlastní výroby<br />
123 - Výrobky<br />
124 - Zvířata<br />
 
 
'''13 - Zboží'''<br />
131 - Pořízení zboží<br />
132 - Zboží na skladě a v prodejnách<br />
139 - Zboží na cestě<br />
 
 
'''15 - Poskytnuté zálohy na zásoby'''<br />
151 - Poskytnuté zálohy na materiál<br />
152 - Poskytnuté zálohy na zboží<br />
 
 
'''19 - Opravné položky k zásobám'''<br />
191 - Opravná položka k materiálu<br />
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě<br />
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby<br />
194 - Opravná položka k výrobkům<br />
195 - Opravná položka ke zvířatům<br />
196 - Opravná položka ke zboží<br />
 
=== Účtová třída 2 - Finanční účty ===
 
'''21 - Peníze'''<br />
210 - Peníze<br />
211 - Pokladna<br />
213 - Ceniny<br />
 
 
'''22 - Účty v bankách'''<br />
221 - Bankovní účty<br />
 
 
'''23 - Běžné bankovní úvěry'''<br />
231 - Krátkodobé bankovní úvěry<br />
232 - Eskontní úvěry<br />
 
 
'''24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci'''<br />
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy<br />
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci<br />
 
 
'''25 - Krátkodobý finanční majetek'''<br />
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování<br />
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly<br />
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování<br />
255 - Vlastní dluhopisy<br />
256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti<br />
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry<br />
258 - Směnky k inkasu<br />
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku<br />
 
 
'''26 - Převody mezi finančními účty'''<br />
261 - Peníze na cestě<br />
 
 
'''29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku'''<br />
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku<br />
 
=== Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy ===
'''31 - Pohledávky'''<br />
311 - Odběratelé<br />
312 - Směnky k inkasu<br />
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry<br />
314 - Poskytnuté provozní zálohy<br />
315 - Ostatní pohledávky<br />
 
 
'''32 - Závazky'''<br />
321 - Dodavatelé<br />
322 - Směnky k úhradě<br />
324 - Přijaté zálohy<br />
325 - Ostatní závazky<br />
 
 
'''33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi'''<br />
331 - Zaměstnanci<br />
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům<br />
335 - Pohledávky za zaměstnanci<br />
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění<br />
 
 
'''34 - Zúčtování daní a dotací'''<br />
341 - [[Daň z příjmu|Daň z příjmů]]<br />
342 - Ostatní přímé daně<br />
343 - [[Daň z přidané hodnoty]]<br />
345 - Ostatní daně a poplatky<br />
346 - [[Dotace]] ze státního rozpočtu<br />
347 - Ostatní dotace<br />
349 - Zúčtování daně z přidané hodnoty<br />
 
 
'''35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení'''<br />
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině<br />
352 - Pohledávky k řídícím osobám s podstatným vlivem<br />
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál<br />
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty<br />
355 - Ostatní pohledávky za společníky<br />
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení<br />
 
 
'''36 - Závazky ke společníkům a sdružení'''<br />
361 - Závazky k podnikům ve skupině<br />
362 - Závazky k řídícím osobám s podstatným vlivem<br />
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku<br />
365 - Ostatní závazky ke společníkům<br />
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti<br />
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů<br />
368 - Závazky k účastníkům sdružení<br />
 
 
'''37 - Jiné pohledávky a závazky'''<br />
371 - Pohledávky z prodeje podniku<br />
372 - Závazky z koupě podniku<br />
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací<br />
374 - Pohledávky z pronájmu<br />
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů<br />
376 - Nakoupené opce<br />
377 - Prodané opce<br />
378 - Jiné pohledávky<br />
379 - Jiné závazky<br />
 
 
'''38 - Přechodné účty aktiv a pasiv'''<br />
381 - Náklady příštích období<br />
382 - Komplexní náklady příštích období<br />
383 - Výdaje příštích období<br />
384 - Výnosy příštích období<br />
385 - Příjmy příštích období<br />
386 - Kurzové rozdíly aktivní *<br />
387 - Kurzové rozdíly pasivní *<br />
388 - Dohadné účty aktivní<br />
389 - Dohadné účty pasivní<br />
 
 
'''39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování'''<br />
391 - Opravná položka k pohledávkám<br />
395 - Vnitřní zúčtování<br />
398 - Spojovací účet při sdružení<br />
 
=== Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ===
 
'''41 - Základní kapitál a kapitálové fondy'''<br />
411 - Základní kapitál<br />
412 - Emisní ážio<br />
413 - Ostatní kapitálové fondy<br />
414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků<br />
418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách<br />
419 - Změny základního kapitálu<br />
 
 
'''42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření'''<br />
421 - Zákonný rezervní fond<br />
422 - Nedělitelný fond<br />
423 - Statutární fondy<br />
427 - Ostatní fondy<br />
428 - Nerozdělený zisk minulých let<br />
429 - Neuhrazená ztráta minulých let<br />
 
 
'''43 - Výsledek hospodaření'''<br />
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení<br />
 
 
'''45 - Rezervy'''<br />
451 - Rezervy zákonné<br />
459 - Ostatní rezervy<br />
 
 
'''46 - Bankovní úvěry'''<br />
461 - Bankovní úvěry<br />
 
 
'''47 - Dlouhodobé závazky'''<br />
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině<br />
472 - Dlouhodobé závazky k osobám uplatňujícím podstatný vliv<br />
473 - Emitované dluhopisy<br />
474 - Závazky z pronájmu<br />
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy<br />
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě<br />
479 - Ostatní dlouhodobé závazky<br />
 
 
'''48 - Odložený daňový závazek a pohledávka'''<br />
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka<br />
 
 
'''49 - Individuální podnikatel'''<br />
491 - Účet individuálního podnikatele<br />
 
=== Účtová třída 5 - Náklady ===
 
'''50 - Spotřebované nákupy'''<br />
500 - Spotřebované nákupy<br />
501 - Spotřeba materiálu<br />
502 - Spotřeba energie<br />
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek<br />
504 - Prodané zboží<br />
 
 
'''51 - Služby'''<br />
510 - Služby<br />
511 - Opravy a udržování<br />
512 - Cestovné<br />
513 - Náklady na reprezentaci<br />
518 - Ostatní služby<br />
 
 
'''52 - Osobní náklady'''<br />
520 - Osobní náklady<br />
521 - Mzdové náklady<br />
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti<br />
523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva<br />
524 - Zákonné sociální pojištění<br />
525 - Ostatní sociální pojištění<br />
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele<br />
527 - Zákonné sociální náklady<br />
528 - Ostatní sociální náklady<br />
 
 
'''53 - Daně a poplatky'''<br />
530 - Daně a poplatky<br />
531 - Daň silniční<br />
532 - Daň z nemovitosti<br />
538 - Ostatní daně a poplatky<br />
 
 
'''54 - Jiné provozní náklady'''<br />
540 - Jiné provozní náklady<br />
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
542 - Prodaný materiál<br />
543 - Dary<br />
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení<br />
545 - Ostatní pokuty a penále<br />
546 - Odpis pohledávky<br />
548 - Ostatní provozní náklady<br />
549 - Manka a škody<br />
 
 
'''55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů'''<br />
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
552 - Tvorba zákonných rezerv<br />
554 - Tvorba ostatních rezerv<br />
555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období<br />
557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku<br />
558 - Tvorba zákonných opravných položek<br />
559 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''56 - Finanční náklady'''<br />
560 - Finanční náklady<br />
561 - Prodané cenné papíry a podíly<br />
562 - Úroky<br />
563 - Kurzové ztráty<br />
564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů<br />
566 - Náklady z finančního majetku<br />
567 - Náklady z derivátových operací<br />
568 - Ostatní finanční náklady<br />
569 - Manka a škody na finančním majetku<br />
 
 
'''57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů'''<br />
574 - Tvorba rezerv<br />
579 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''58 - Mimořádné náklady'''<br />
580 - Mimořádné náklady<br />
581 - Náklady na změnu metody<br />
582 - Škody<br />
584 - Tvorba rezerv<br />
588 - Ostatní mimořádné náklady<br />
589 - Tvorba opravných položek<br />
 
 
'''59 - Daně z příjmů a převodové účty'''<br />
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná<br />
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená<br />
593 - Daň z příjmů z mimořádné činností - splatná<br />
594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená<br />
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů<br />
596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům<br />
597 - Převod provozních nákladů<br />
598 - Převod finančních nákladů<br />
 
=== Účtová třída 6 - Výnosy ===
 
'''60 - Tržby za vlastní výkony a zboží'''<br />
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží<br />
601 - Tržby za vlastní výrobky<br />
602 - Tržby z prodeje služeb<br />
604 - Tržby za zboží<br />
 
 
'''61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob'''<br />
610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob<br />
611 - Změna stavu nedokončené výroby<br />
612 - Změna stavu polotovaru<br />
613 - Změna stavu výrobku<br />
614 - Změna stavu zvířat<br />
 
 
'''62 - Aktivace'''<br />
620 - Aktivace<br />
621 - Aktivace materiálu a zboží<br />
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb<br />
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku<br />
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku<br />
 
 
'''64 - Jiné provozní výnosy'''<br />
640 - Jiné provozní výnosy.<br />
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku<br />
642 - Tržby z prodeje materiálu<br />
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení<br />
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek<br />
648 - Ostatní provozní výnosy<br />
 
 
'''65 - ''''''zrušena''''''<br />
 
 
'''66 - Finanční výnosy'''<br />
660 - Finanční výnosy<br />
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů<br />
662 - Úroky<br />
663 - Kurzové zisky<br />
664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů<br />
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku<br />
666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku<br />
667 - Výnosy z derivátových operaci<br />
668 - Ostatní finanční výnosy<br />
 
 
'''67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů'''<br />
674 - Zúčtování rezerv<br />
679 - Zúčtování opravných položek<br />
 
 
'''68 - Mimořádné výnosy'''<br />
680 - Mimořádné výnosy<br />
681 - Výnosy ze změny metody<br />
684 - Zúčtování rezerv<br />
688 - Ostatní mimořádné výnosy<br />
689 - Zúčtování opravných položek<br />
 
 
'''69 - Převodové účty'''<br />
697 - Převod provozních výnosů<br />
698 - Převod finančních výnosů<br />
 
=== Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty ===
 
'''70 - Účty rozvažné'''<br />
701 - Počáteční účet rozvažný<br />
702 - Konečný účet rozvažný<br />
 
 
'''71 - Účet zisků a ztrát'''<br />
710 - Účet zisků a ztrát<br />
 
 
'''75 až 79 - Podrozvahové účty'''<br />
 
=== Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví ===
 
[[Kategorie:Účetnictví]]
42 548

editací