Trestní právo procesní: Porovnání verzí

Základní formátování
(+urgentně upravit)
(Základní formátování)
{{Urgentně upravit/dne|20111010201704}}
Trestní právo procesní - je upraveno v trestním řádu - z. č. 141/1961 Sb.
-trestní řád upravuje trestní řízen
-trestní řízení je zákonem upravený postup OČTŘ(orgánů činných v trestním řízení)
jehož cílem je:
-náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán
-zjistit pachatele
-uložit pachateli zákona trest nebo ochranné opratření
-účinně rozhodnutí vykonat
 
Trestní právo procesní - je upraveno v trestním řádu - z.zákon č. 141/1961 Sb.
1) zásady trestního řízení
2)subjektyTrestní trestníhořád upravuje trestní řízení.
-trestníTrestní řízení je zákonem upravený postup OČTŘ (orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je:
3)průběh trestního řízení
 
-* náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán
Zásady trestního řízení-jsou to právní ideje, na kterých je trestní řízení založeno
-* zjistit pachatele
1)Zásada trestního stíhání jen ze zákonných důvodů-nikdo nemůže být trestně stíhán z jiných důvodů a jiným způsobem než staví zákon
-* uložit pachateli zákona trest nebo ochranné opratření
2)zásada presumpce neviny-dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného hledět, jako by byl vinen
-* účinně rozhodnutí vykonat
3)zásada oficiality-OČTŘ musí postupovat z úřední povinnosti, co nejrychleji při dodržování lidských práv a svobod
 
4)zásada legality-stanoví OČTŘ povinnost stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví
1)== zásadyZásady trestního řízení ==
5)zásada obžalovací-trestní stíhaní před soudem je možné konat na základě obžaloby podané státním zástupcem
 
6)zásada českého jazyka-OČTŘ vedou řízení v českém jazyce
Zásady trestního řízení-jsou to právní ideje, na kterých je trestní řízení založeno.
7)zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů
1)# Zásada trestního stíhání jen ze zákonných důvodů-nikdo nemůže být trestně stíhán z jiných důvodů a jiným způsobem než staví zákon
2)# zásada presumpce neviny-dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného hledět, jako by byl vinen
3)# zásada oficiality-OČTŘ musí postupovat z úřední povinnosti, co nejrychleji při dodržování lidských práv a svobod
4)# zásada legality-stanoví OČTŘ povinnost stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví
5)# zásada obžalovací-trestní stíhaní před soudem je možné konat na základě obžaloby podané státním zástupcem
6)# zásada českého jazyka-OČTŘ vedou řízení v českém jazyce
7)# zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů
 
3)průběh== Subjekty trestního řízení ==
 
Subjekty trestního řízení
1)# OČTŘ
2)# osoba, proti níž se vede trestní řízení
3)# obhájce osoby, proti níž se vede trestní řízení
4)# poškozený
5)# zúčastněná osoba
6)# zástupce zájmového sdružení
7)# osoby se samostatnými obhajovacími právy
8)# orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 
 
* OČTŘ-soud, státní zástupce, policejní orgán
 
* osoba, proti níž se vede trestní stíhaní-trestní řád tuto osobu označuje několika pojmy(podle stádia trestního řízení
** -podezřelý-je to osoba, která byla zadržena, nebo předvolána pro podezření, že spáchala trestní čin, ale nebylo proti ní zahájeno trestní stíhání
** -obviněný-ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání(policejní orgán vyhotoví usnesení o zahájení trestního stíhání)
** -obžalovaný-po nařízení hlavního líčení
** -odsouzený-po vydání odsuzujícího rozsudku, který nabyl právní moci
 
* obhájce osoby, proti níž se vede trestní stíhání-poskytuje obviněnému potřebnou právní pomoc
-**v trestním řízení to může být jen advokát
-**obhájce může obviněnému zvolit i jeho příbuzní v pokolení přímém
-**obhájce zvoleného pověřuje obhajobou obviněný-udělí mu plnou moc ke svému zastupování
-**v případech stanovených zákonem musí mít obviněný obhájce a to i tehdy, když si jej sám nezvolí, nebo si jej zvolit nechce=NUTNÁ OBHAJOBA; Příklady nutné obhajoby:
-***je-li stíhán mladiství
příklady nutné obhajoby:
-***hrozí-li mu vyšší trestní sazba, je-li ve vazbě,nebo ve výkonu trestu
-je-li stíhán mladiství
 
-hrozí-li mu vyšší trestní sazba, je-li ve vazbě,nebo ve výkonu trestu
* Poškozený-je to ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdravím nebo způsobena majetková, morální nebo jiný škoda
-**má nárok žádat po obviněném náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena
 
* Zúčastněný osoba-je to osoba, které byla zabrána věc podle návrhu soudu
 
* zástupce zájmového sdružení-může to být např. odborová organizace, pracovní kolektivy, církve, spol. organizace
-** mohou nabídnout převzetí záruky za nápravu obviněného, soud projedná nabídku a může ji přijmout a může ji vzít na zřetel při rozhodování o trestu
 
* osoby se samostatnými obhajovacími právy-jsou to příbuzní v pokolení přímém; tyto osoby:
-tyto osoby: -** mohou obviněnému zvolit obhájce
-** mohou podat odvolání ve prospěch obžalovaného
** -vykonávají obhajovací práva vlastním jménem
 
* orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)-při soudních jednáních mají právo činit návrhy, dávat otázky a pronést závěrečnou řeč
-** může podávat opravné prostředky ve prospěch mladistvého
 
== Průběh trestního řízení ==
 
1)# přípravné řízení
2)# předběžné projednání obžaloby
3)# hlavní líčení
4)# odvolací řízení
5)# vykonávací řízení
 
Průběh trestního řízení
1)přípravné řízení
2)předběžné projednání obžaloby
3)hlavní líčení
4)odvolací řízení
5)vykonávací řízení
 
* Přípravné řízení-je to vyšetřování prováděné policií pod dozorem státního zástupce
-** úkolem je zjistit, zda podezření z trestného činu u určité osoby je dostatečně odůvodněno, aby mohla být podána obžaloba
-** v přípravném řízení se shromažďují důkazy, které svědčí o vině obviněného a také důkazy, které vinu vyvracejí
-** přípravné řízení se koná formou vyšetřování, kterou provádí policie pod dozorem státního zástupce
-** přípravné řízení má rozhodující význam pro výsledek celého tr. řízení
-** přípravné řízení končí podáním obžaloby-podává ji státní zástupce soudu
 
* předběžné projednání obžaloby-probíhá u soudu a to pouze v případech, kdy není věc během přípravného řízení dostatečně objasněna
-probíhá NEVEŘEJNĚ
 
* Hlavní líčení-rozhoduje se v něm o vině a trestu
-** na konci hlavního líčení se vyhlašuje ROZSUDEK-obžalovaný se uzná vinným nebo se obžaloby zprostí
 
* Odvolací řízení-úkolem je přezkoumat na základě podaného opravného prostředku(odvolání)předcházející řízení a vlastní rozhodnutí
-** odvolací řízení probíhá u instančně vyššího soudu
 
* Vykonávací řízení-Rozhodnutí vykonává, popřípadě jeho výkon zařizuje ten orgán, který rozhodnutí učinil;