Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (formát)
'''Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla''' (anglicky '''International Standard Audiovisual Number''', francouzsky '''Numéro international normalisé d´œuvre audiovisuelle''', zkráceně '''ISAN''') je trvalý [[Identifikátor|identifikátor]] určený k jednoznačné a globální [[Identifikace|identifikaci]] audiovizuálního [[Dílo|díla]] (ve smyslu abstraktního nehmatatelného intelektuálního výtvoru) a jeho verzí. V původním označování identifikátoru pro verze audiovizuálních děl se uplatňovala zkratka „V-ISAN“.
 
Identifikátor ISAN je kodifikován mezinárodní normou ISO 15706-1 <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 ISO 15706-1])</ref>, která byla původně vydána v roce 2002 (upravena byla v roce 2008), a dále mezinárodní normou ISO 15706-2 z roku 2006 <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35581 ISO 15706-2])</ref>, která je rozšířením první normy pro potřeby identifikace verzí audiovizuálních děl. Český překlad první normy ČSN ISO 15707 <ref>[ČSN ISO 15706]</ref> byl zveřejněn v září 2004.
== Identifikované entity ==
 
Identifikátor ISAN trvale identifikuje audiovizuální [[Dílo|díla]]. '''Audiovizální dílo''' (angl. MusicalAudiovisual work) je mezinárodní normou definováno jako „[[dílo]] sestávající ze sledu spojených obrazů, s nebo bez doprovázejícího zvuku, jež je určeno k zobrazení jako pohyblivý obraz prostřednictvím příslušných zařízení, bez ohledu na nosič počáteční nebo následné fixace“ <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 ISO 15706-1:2002, čl. 1.3.1]</ref>. Ke konkrétním '''typům audiovizuálních děl''', jimž může být přidělováno číslo ISAN, patří: komerční a reklamní filmy včetně filmů o filmu, dokumentární afilmy, výukové filmy, celovečerní filmy, záznamy živých událostí (sportovních, kulturních aj.), multimédia, pokud obsahují nějaký audiovizuální prvek, zpravodajské, publicistické aj. zprávy, záznamy provedení uměleckých děl, dramatická seriálová audiovizuální díla, krátké umělecké filmy včetně [[Animovaný film|animovaných filmů]], televizní zábavné pořady, televizní filmy, hudební videoklipy aj. V případě verzí audiovizuálních děl bude vždy nové číslo ISAN přidělováno například úplným a zkráceným verzím, barevným a černobílým verzím, jazykovým verzím děl, digitalizovaným verzím původních analogových děl apod.
 
Číslo ISAN může být dále přidělováno také '''složeným audiovizuálním dílům''', která se skládají z více jiných audiovizuálních děl nebo částí jednoho audiovizuálního díla (například film, který obsahuje části [Animovaný film|animovaných kreslených filmů] nebo jiných filmových [Klip|klipů]). Identifikátor ISAN může získat také '''seriálové audiovizuální dílo''' (produkované v jednotlivých [[Epizoda|epizodách]] nebo částech, jež jsou vzájemně spojeny a mají zpravidla společný název).
== Struktura a syntax identifikátoru ==
 
Číslo '''ISAN''' se skládá celkem z 24 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] (96 bitů). Číslo ISAN je rozděleno do tří segmentů. První segment je '''kmenový''' a tvoří ho 12 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] (viz písmeno R=Root v modelu čísla níže v textu). Druhý segment, který tvoří 4 [[Šestnáctková soustava|hexadecimální číslice]], je '''segmentem pro identifikaci [[epizoda|epizod]] nebo částí seriálového audiovizuálního díla''' (viz písmeno E=Episode v modelu čísla níže v textu). Číslo ISAN '''nemá v žádné z částí konkrétní význam týkající se AVaudiovizuálního díla'''. Pokud nejde o epizody nebo části seriálového audiovizuálního díla, je druhý segment tvořen 4 nulami. '''Kontrolní číslice''' (X) bude připojována vždy při prezentaci čísla ISAN ve formě čitelné člověkem (není součástí celkového počtu číslic celého identifikátoru). Může jít o číselný nebo písmenný znak. Vypočítává se ze základních 16 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] podle systému MOD 37, 36, který specifikuje mezinárodní norma [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31531 ISO/IEC 7064:2003]. Pokud se má číslo zapisovat nebo tisknout na konkrétní produkty audiovizuálních děl, bude na začátku opatřeno zkratkou ISAN a jednotlivé části budou odděleny spojovníkem. Dalších 8 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] ve '''třetím segmentu''' je zahrnuje '''kód verze''' audiovizuálního díla (viz písmeno V=Version v modelu čísla níže v textu). Pokud nebude identifikována žádná verze díla, budou pozice obsazené 8 nulami. Na konci kódu pro verze následuje další '''kontrolní číslice''' (Y), která se vypočítává ze všech předchozích 24 číslic (mimo kontrolní číslici X).
 
Obecný model čísla ISAN je:
* '''ISAN RRRR-RRRR-RRRR-EEEE-X-VVVV-VVVV-Y'''
 
Příklad čísla ISAN zobrazený prove čteníformě lidskýmčitelné okemčlověkem (jde o původní americký film režiséra [[David Fincher|Davida Finchera]] s anglickým názvem ''[[The Social Network]]'' z roku [[2010]] – údaj je převzat z veřejně dostupného rozhraní [http://www.isan.org/ databáze systému ISAN]):
 
* ISAN 0000-0002-62BF-0000-A-0000-0000-7
 
Pro audiovizuální díla v digitální podobě (např. na discích [[DVD]] (Digital Versatile Disc), resp. [[DVD]]-Video, discích [[Blu-ray]] aj.) by mělo být číslo ISAN zakódováno v příslušné matriční kopii díla. To by umožnilo přenos tohoto čísla do jakékoliv další následné legálně vyrobené kopie díla. Známé standardy [[MPEG]]-7 a [[MPEG]]-21, určené pro kódování audiovizuálních a multimediálních objektů, již zajišťují patřičné místo pro identifikátor ISAN.
Mezinárodní agentura ISAN IA (viz dále) také vyvinula doporučený postup kódování čísla ISAN v dvourozměrném [[Čárový kód|čarovém kódu]].
 
== Registrační systém ISAN ==
=== Mezinárodní agentura ISAN ===
 
'''Mezinárodní agentura ISAN''' (angl. [http://www.isan.org ISAN International Agency, zkráceně ISAN -IA]) byla založena a uvedena do činnosti bezprostředně po schválení mezinárodní normy v roce [[2002]].
Její úlohy včetně webové prezentace oficiálně zajišťuje '''Nadace ISAN''' (angl. ISAN Foundation), kterou tvoří trojice organizací známých z oblasti audiovizuálního a filmového průmyslu: '''Mezinárodní federace asociací filmových producentů''' (fr. [http://www.fiapf.org/ Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Film, zkráceně FIAPF]), '''Asociace mezinárodní kolektivní správy audiovizuálních děl''' (fr. [http://www.agicoa.org/ Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles, zkráceně AGICOA]) a '''Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů''' (fr. [http://www.cisac.org Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs, zkráceně CISAC]), která se od počátku významně podílela na zrodu normy a celého systému. Sídlo ISAN -IA je lokalizováno v [[Ženeva|Ženevě]] v prostorách sídla asociace AGICOA (26, rue de Saint Jean, CH 1203, [[Ženeva|Geneva]], [[Švýcarsko|Switzerland]]).
 
Mezinárodní agenturuagentura ISAN zajišťuje řadu činností a služeb. Zřizuje '''registračníchregistrační agentury (RA) '''. Udržuje a rozvíjí jednak '''centrální databázi registrovaných účastníků''' systému ISAN, jednak podstatnou '''centrální registrační databázi ISAN''' s metadatovými záznamy audiovizuálních děl. ISAN IA podporuje, koordinuje a kontroluje činnosti celého systému ISAN ve shodě s ustanoveními mezinárodní normy ISAN. Rozvíjí a monitoruje procesy související s přístupem k registračním databázím. ZajišťuejZajišťuje kompletní dokumentaci celého systému, řada dokumentů je dostupná také veřejně z [http://www.isan.org webové prezentace systému ISAN].
 
=== Registrační agentury ISAN ===
 
Rutinní práci systému ISAN zabezpečují dále registrační agentury (RA). K roku 2011 je jich plně funkčních již 19. Jejich úplný seznam je k dispozici na [http://www.isan.org/portal/page?_pageid=163,41105&_dad=portal&_schema=PORTAL webových stánkách agentury ISAN IA]. 16 agentur se ke vstupu do systému připravuje (včetně [[Česko|České republiky]], žádost v roce [[2006]] podala také [http://www.asociaceproducentu.cz/ Asociace producentů v audiovizi]).
 
Registrační agentury zajišťují specifické úkoly a služby. Přijímají a zpracovávají žádosti o registraci účastníků systému ISAN a žádosti o registraci samotných identifikátorů ISAN (včetně metadat) v oblasti své působnosti. Garantují, že přijaté žádosti budou registrovány podle stanovených metodik MA ISAN-IA a ve stanovené lhůtě. Jsou zodpovědné za zpracování, resp. kontrolu popisných informací (metadat) k audiovizuálnímu dílu, jež jsou ukládány v databázi systému ISAN. Sestavují a udržují statistická data a data o finančních transakcích spojených s jednotlivými činnostmi. Výkazy o činnosti předávají MA ISAN-IA. Zabezpečují úlohy v oblasti školení svých uživatelů včetně konzultační činnosti.
 
== Přidělování identifikátorů ISAN ==
Zásadou systému přidělování čísel je, že určité číslo ISAN nesmí být přiděleno více než jednomu audiovizuálnímu dílu. Jednou přidělené číslo nesmí být již nikdy znovu užito pro jiné audiovizuální dílo, i když by bylo zjištěno, že bylo přiděleno omylem
 
== Registrační metadata ISAN ==
 
V systému ISAN se v rámci přidělování identifikátorů připravuje také [[Metadata|metadatový popis]] audiovizuálních děl pro potřeby jejich lepšího vyhledávání. Komunikace [[Metadata|metadat]] dat mezi systémy je realizována pomocí specifického formátu. Množina [[Metadata|metadat]] charakterizujících audiovizuální dílo zahrnuje '''minimálně následující povinné prvky''':
 
* '''Název audiovizuálního díla'''
== Registrační databáze systému ISAN ==
 
Mezinárodní agentura ISAN již několik let zajišťuje přes webové rozhraní registrovaným oprávněným účastníkům systému i návštěvníkům veřejného internetu jednotný online přístup k záznamům audiovizuálních děl uložených v [http://www.isan.org centralizované registrační databázi systému ISAN (repozitáři ISAN)]. Úplné záznamy mohu využívat členové systému, internetové veřejnosti je poskytován, bohužel, jenom minimální metadatový záznam, který zahrnuje číslo ISAN. Využíván je metadatový formát zaloenýzaložený na XML.
 
Databáze systému ISAN byla založena na základě záznamů již dříve existující databáze [http://www.agicoa.org/ asociace AGICOA] (měla přibližně 400 000 záznamů). Celkový fond metadatových záznamů současné centrální registrační databáze ISAN je k roku [[2011]] více než '''550 000'''. Dle zveřejněných [http://www.isan.org/docs/ISAN_Presentation_April2010 statistik] je v registrační databázi ISAN obsaženo co do typu zaregistrovaných audiovizuálních děl cca 60 % záznamů televizních seriálů, 13 % záznamů [[Dokumentární film|dokumentárních filmů]], 12 % záznamů celovečerních filmů, 8 % záznamů televizních zábavných pořadů aj. Z hlediska geografického databáze zahrnuje cca 60 % děl ze [[Severní Amerika|Severní Ameriky]] a 33 % ze [[Západní Evropa|Západní Evropy]]. Zhruba 45 % děl vzniklo po roce [[1996]] a 55 % děl je staršího data.
 
==Reference==
* ISO 15706-2:2007. ''Information and documentation – International Standard Audiovisual Numer – Part 2: Version identifier''. Geneva : International Organization for Standardization, 2007-06-25, 2010-09-22. 20 s. [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35581 International Standard]
* ČSN ISO 15706. ''Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu''. Praha : ČSNI, září 2004-09-01. 15 s.
* Mezinárodní agentura ISAN. ''ISAN (International Standard Audiovisual Number)'' [online]. LondonGeneva : ISAN International Agency, 2003- [cit. 2011-07-27]. Dostupný z: http://www.isni.org/
* BRATKOVÁ, Eva. Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému. ''Národní knihovna''. 2004, roč. 15, č. 2, s. 82-88. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402082.html
 
{{Portály|Informační věda a knihovnictví|Film|Televize}}
97

editací