Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (rv - experimenty)
Bez shrnutí editace
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území a ptačí oblasti. AOPK ČR je organizační složkou státu. '''
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR''' je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí.
 
== Struktura a činnost ==
AOPK tvoří ředitelství se sídlem v Praze a 36 regionálních pracovišť. AOPK ČR zaměstnává v současné době více než 600 zaměstnanců. Ředitelství AOPK ČR se člení na čtyři sekce a to Sekci ochrany přírody a krajiny, Sekci dokumentace přírody a krajiny, Sekci informatiky a Sekci ekonomicko-provozní.<ref>http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=43</ref>
 
AOPK ČR zejména:
Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu. Od 1. ledna 2010 ji tvoří celkem 36 regionálních pracovišť, 12 krajských středisek ([[Brno]], [[České Budějovice]], [[Havlíčkův Brod]], [[Hradec Králové]], [[Karlovy Vary]], [[Olomouc]], [[Ostrava]], [[Pardubice]], [[Plzeň]], [[Praha]] a [[Střední Čechy]], [[Ústí nad Labem]] a [[Zlín]]), 23 správ CHKO ([[Beskydy]], [[Bílé Karpaty]], [[Blaník]], [[Blanský les]], [[Broumovsko]], [[České středohoří]], [[Český kras]], [[Český les]], [[Český ráj]], [[Jeseníky]], [[Kokořínsko]], [[Křivoklátsko]], [[Labské pískovce]], [[Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví|Litovelské Pomoraví]], [[Lužické hory]], [[Moravský kras]], [[Orlické hory]], [[Pálava]], [[Poodří]], [[Slavkovský les]], [[Třeboňsko]], [[Žďárské vrchy]] a [[Železné hory]] a jedno sloučené pracoviště správy CHKO a krajského sřediska (Správa CHKO [[Jizerské hory]] a krajské středisko [[Liberec]]).
 
*Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
Předmětem činnosti organizace je:
*Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
*vedení [[ústřední seznam ochrany přírody|ústředního seznamu ochrany přírody]] a centrální dokumentace ochrany přírody,
*Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tis.ha)
*vedení Fondu pozemků ve zvláště chráněných územích,
*Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
*vydávání stanovisek a expertních posudků pro orgány státní správy a pro ostatní právnické a fyzické osoby,
*Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR
*zajišťování inventarizačních průzkumů a plánů péče o chráněná území,
*Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
*odborná, vědeckovýzkumná a znalecká činnost a šíření informací v oblasti ochrany přírody,
*Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
*shromažďování podkladů a koordinace krajinotvorných programů, zejména [[program péče o krajinu|programu péče o krajinu]], [[program revitalizace říčních systémů|programu revitalizace říčních systémů]] a [[program obnovy vesnice|programu obnovy vesnice]],
*Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
*uskutečňování opatření k ochraně přírody, krajiny a přírodního dědictví,
*Dokumentuje stav přírody a krajiny, vede Informační systém ochrany přírody
*mezinárodní spolupráce v ochraně přírody včetně funkce výkonu vědeckého orgánu [[Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin|CITES]] (Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijící fauny a planě rostoucí flóry),
*Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
*zajišťování péče o zpřístupněné [[jeskyně]]
*Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
*Věnuje se práci s veřejností a vydává časopis Ochrana přírody (od roku 1946)
*Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
Mezi nové dlouhodobé prioritní úkoly patří zajištění monitoringu stanovišť a druhů v evropském zájmu a zvyšující se podíl na distribuci prostředků z národních a celoevropských dotačních programů. Některé zdroje<ref name="silvarium">http://lesprace.silvarium.cz/content/view/161/51/</ref> uvádějí že AOPK má garanci za přípravu návrhu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci tzv. celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 však zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pouze pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny.<ref>http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102</ref>
 
AOPK ČR vykonává státní správu na území 24 chráněných krajinných oblastí, 213 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a 537 přírodních rezervací a památek přímo v CHKO. Tato území pokrývají téměř 11 000 km2, tedy necelých 14 % rozlohy státu. AOPK ČR je nejen spravuje, ale také o ně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče.
== Novodobá historie ==
 
AOPK ČR se aktivně podílí na péči o krajinu – jak administrací financí, které na ni přispívají, tak přímo v praxi. Zejména prostřednictvím Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny podporuje zejména výsadbu rozptýlené zeleně v krajině, protierozní opatření, revitalizaci toků, obnovu mokřadů, péči o cenné nelesní lokality, zlepšování druhové a prostorové skladby lesa či vhodné zpřístupňování přírodních lokalit návštěvníkům.
Do r. [[1989]] byla státní ochrana přírody zajišťována [[Kraje v Česku|kraj]]skými středisky památkové péče a ochrany přírody při krajských národních výborech a funkčně nenavazujícím Státním ústavem ochrany přírody. Tyto odborné instituce měly poradně-odbornou funkci pro orgány státní správy. Na počátku devadesátých let došlo ke vzniku jednoho Českého ústavu ochrany přírody. Při přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny (114/92sb.) se úředníkům MŽP nepodařilo prosadit zastřešující organizaci pro správy chráněných krajinných oblastí i národních parků nově obdařených silnými výkonnými pravomocemi. MŽP však tuto myšlenku neopustilo a v polovině devadesátých let se mu podařilo zřídit centrální Správu chráněných krajinných oblastí ČR. Původně tedy mělo jít o jakýsi orgán centrálně zastřešující existující CHKO. Od té doby existovaly Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa CHKO ČR resp. Správa ochrany přírody vedle sebe až do roku 2006. Další krok tohoto centralizačního procesu se podařilo uskutečnit v roce [[2006]]. Prvního ledna 2006 vešlo v platnost opatření Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), kterým se převádí veškerá práva a povinnosti Správy ochrany přírody (SOP) na AOPK ČR. Sloučení obou organizací mělo podle zdůvodnění přinést „zefektivnění práce, zkvalitnění metodického vedení pracovníků a zlepšení spolupráce v regionech.“ Po sloučení organizací došlo k vyčlenění nové příspěvkové organizace Správa jeskyní.<ref name="silvarium" />
 
Je patrná úporná snaha MŽP přidělit instituci legislativně nějakou činnost. To se daří se střídavými úspěchy. AOPK (díky nevůli zákonodárců) tak stále pouze prostřednictvím správ CHKO zajišťuje výkon speciální státní správy v ochraně přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
AOPK ČR připravuje záchranné programy ohrožených druhů rostlin a živočichů. V roce 2011 běží deset programů – pro matiznu bahenní, rdest dlouholistý, hvozdík písečný český,
[[Ministerstvo životního prostředí]] se dlouhodobě (naposledy v roce [[2009]] při novelizaci zákona 114/92Sb.) snaží dosáhnout aby AOPK získala postavení správního úřadu. Tyto snahy jsou maskovány v úřednickém [[newspeak]]u jako součást "zjednodušení a zpřehlednění systému kompetencí v ochraně přírody a krajiny". Tento záměr se opět nepodařilo naplnit, protože návrh na zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jako správního úřadu [[Senát]] odmítl.<ref>http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/k-novele-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-ii.html</ref>
hořec jarní, hořeček mnohotvarý český, perlorodku říční, hnědáska osikového, sysla obecného, užovku stromovou, vydru říční.
 
AOPK ČR je tuzemským odborným garantem evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Tu v České republice tvoří 41 ptačích oblastí a 1087 evropsky významných lokalit. AOPK ČR zajišťuje evidenci a sledování jejich stavu, na expertní úrovni zastupuje stát u Evropské komise.
 
AOPK ČR v roce 2010 vydala více než 12000 závazných stanovisek a rozhodnutí. Poskytuje odbornou a informační podporu orgánům veřejné správy. Vede Informační systém ochrany přírody a krajiny, v nálezové databázi, která soustřeďuje informace o výskytu rostlin a živočichů, je více než 6,7 milionu údajů.
 
AOPK ČR se věnuje i práci s veřejností. Pořádá akce, zaměřené zejména na poznávání Vydává časopis Ochrana přírody, sborník Příroda a řadu dalších publikací pro odbornou i širokou veřejnost.
 
AOPK ČR je členem řady mezinárodních uskupení - Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), Federace Europarc, Planta Europa, European Network of Heads of Nature Conservation Agencies (ENCA). Je partnerem prestižního odborného Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD), které je hlavní expertní institucí EEA/EK.
 
AOPK ČR má ústředí se sídlem v Praze a 30 regionálních pracovišť (24 správ CHKO a, 6 středisek AOPK ČR).
 
== Historie ==
 
Do roku 1989 byla státní ochrana přírody společně s památkovou péčí a správou jeskyní součástí resortu kultury (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody). V roce 1990 vznikl Český ústav ochrany přírody, který byl v roce 1995 rozdělen na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (pod níž spadala i správa jeskyní) a Správu chráněných krajinných oblastí ČR (ta byla v roce 2003 přejmenována na Správu ochrany přírody). V roce 2006 došlo k poslední změně. V reakci na nové územní uspořádání státu a environmentální povinnosti člena Evropské unie byly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody spojeny do jedné instituce pod staronovým názvem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa jeskyní byla vyčleněna jako samostatný subjekt.
 
== Reference ==
<references />
 
== Externí odkazy ==
6

editací