Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
No edit summary
No edit summary
AOPK ČR zejména:
 
•Zajišťuje*Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
•Zpracovává*Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
•Spravuje*Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tis.ha)
•Administruje*Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
•Zpracovává*Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR
•Posuzuje*Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
•Připravuje*Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
•Odpovídá*Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
•Dokumentuje*Dokumentuje stav přírody a krajiny, vede Informační systém ochrany přírody
•Zajišťuje*Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
•Působí*Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
•Věnuje*Věnuje se práci s veřejností a vydává časopis Ochrana přírody (od roku 1946)
•Poskytuje*Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
*vedení Fondu pozemků ve zvláště chráněných územích,
Neregistrovaný uživatel