Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Porovnání verzí

Zpracování může trvat maximálně devadesát dní, načež má opět úřad deset dní na zveřejnění, od jehož data běží třicetidenní lhůta na připomínky.
 
Dokumentace, posudek a vyjádření slouží jako podklad pro závěrečné stanovisko, které vydává příslušný úřad a zasílá ho všem zúčastněným stranám. To může obsahovat soubor omezujících podmínek ak prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů. Stanovisko slouží jako odborný podklad pro všechna následujícínavazující řízení (např. územní, stavební). Bez něj nelze v navazujících správních řízeních vydat rozhodnutí,. aleSprávní nejednáúřad se(např. ostavební nijakúřad) závaznépři stanovisko,svém příslušnýrozhodování úřadvždy bybere pouzev měl jehoúvahu obsah zohlednitstanoviska a jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, případnězahrne zdůvodnitje pročdo svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Platnost stanoviska je dva5 roky,let aleode tatodne dobajeho vydání, a může být prodlužovánaprodloužena o 5 let (a to i opakovaně), nedojde-lipokud nedošlo k výraznýmpodstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.
 
== Externí odkazy ==
Neregistrovaný uživatel