Předběžné opatření: Porovnání verzí

Přidáno 2 359 bajtů ,  před 11 lety
dokončení
(doplnění)
(dokončení)
 
==== Předběžná opatření ve věcech domácího násilí ====
Toto předběžné opatření lze nařídit jen na návrh. Je-li jednáním někoho, kdo žije s navrhovatelem ve společném obydlí, vážně ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, [[okresní soud]] takové osobě uloží přiměřená omezení. Zejména mu uloží aby:
* opustil společné obydlí, nebo do něj nevstupoval
* nevstupoval a nezdržoval se v bezprostředním okolí společného obydlí nebo navrhovatele
* zdržel se setkávání s navrhovatelem
* zdržel se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem
 
Po nařízení je bezodkladně provede sám soud ve spolupráci s policií, a to tak, že povinného vykáže ze společného obydlí a odebere mu od něj všechny klíče, případně mu také zakáže se s navrhovatelem setkávat nebo ho jinak kontaktovat. Při vykázání mu umožní si s sebou vzít věci sloužící osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty. Během trvání předběžného opatření se mu také umožní vzít si věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně jiné nezbytné věci. Pokud při výkonu není přítomen, soud jej o tomto právu poučí oznámením, které zanechá na dveřích společného obydlí.
 
Jestliže povinný poruší povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud ho ve spolupráci s policií bezodkladně na návrh oprávněného opětovně vykáže. Jestliže poruší povinnost nevstupovat a nezdržovat se v bezprostředním okolí společného obydlí nebo oprávněného, nebo povinnost zdržet se setkávání s oprávněným nebo ho nežádoucím způsobem sledovat a jakýmkoli způsobem jej obtěžovat, soud mu na návrh oprávněného uloží pokutu až do výše 100.000,- Kč. Tato pokuta může být ukládána i opakovaně, je příjmem státu a pokud nebude dobrovolně zaplacena, stát ji bude [[exekuce|exekučně]] vymáhat.
 
Dané předběžné opatření trvá nejvýše 1 měsíc, přičemž je lze v případě zahájení soudního řízení na skutečně odůvodněný návrh opakovaně prodloužit. Zanikne však automaticky vždy nejpozději po uplynutí 1 roku. Tomuto předběžnému opatření může předcházet [[vykázání]] policií podle [[trestní řád|trestního řádu]].
 
== Správní řízení ==
Správní předběžné opatření se nařídí pouze tehdy, je-li už nějaké [[správní řízení]] zahájeno. Může být vydáno jak na žádost účastníka takového řízení, a to do 10 dnů, tak i z moci úřední. Lze jím přikázat, aby někdo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, lze jím také zajistit věc, která může sloužit jako [[důkazní prostředek]], nebo věc, která může být předmětem správní [[exekuce]]. Pokud je nařízeno vydání věci, je její držitel povinen ji odevzdat správnímu orgánu, jinak mu bude odňata. Pokud již bylo pro stejnou věc vydáno soudní předběžné opatření, je správní neúčinné, neboť je nižší právní silysíly.
 
Správní orgán předběžné opatření zruší ihned poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbyde automaticky účinnosti dne, kdy se samotné rozhodnutí v daném správním řízení stane [[vykonatelnost|vykonatelným]]. Účastník, který navrhl nařízení předběžného opatření a je následně ve správním řízení neúspěšný, je povinen nahradit všechny újmy, které tím vznikly.
* [[Rozhodnutí]]
* [[Zajištění důkazu]]
* [[Vykázání]]
* [[Civilní proces]]
* [[Správní řízení]]
Neregistrovaný uživatel