H-věty: Porovnání verzí

Přidáno 239 bajtů ,  před 12 lety
rekat, propojení se šablonami H-vět
(+iw)
(rekat, propojení se šablonami H-vět)
==Přehled H-vět==
{| class="wikitable"
| {{H200}}
| Nestabilní výbušnina.
 
|-
| {{H201}}
| Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
 
|-
| {{H202}}
| Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
 
|-
| {{H203}}
| Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
 
|-
| {{H204}}
| Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
 
|-
| {{H205}}
| Při požáru může způsobit masivní výbuch.
 
|-
| {{H220}}
| Extrémně hořlavý plyn.
 
|-
| {{H221}}
| Hořlavý plyn.
 
|-
| {{H222}}
| Extrémně hořlavý aerosol.
 
|-
| {{H223}}
| Hořlavý aerosol.
 
|-
| {{H224}}
| Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 
|-
| {{H225}}
| Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 
|-
| {{H226}}
| Hořlavá kapalina a páry.
 
|-
| {{H228}}
| Hořlavá tuhá látka.
 
|-
| {{H240}}
| Zahřívání může způsobit výbuch.
 
|-
| {{H241}}
| Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
 
|-
| {{H242}}
| Zahřívání může způsobit požár.
 
|-
| {{H250}}
| Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
 
|-
| {{H251}}
| Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
 
|-
| {{H252}}
| Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
 
|-
| {{H260}}
| Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
 
|-
| {{H261}}
| Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
|-
| {{H270}}
| Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
 
|-
| {{H271}}
| Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
 
|-
| {{H272}}
| Může zesílit požár; oxidant.
 
|-
| {{H280}}
| Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
 
|-
| {{H281}}
| Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
 
|-
| {{H290}}
| Může být korozivní pro kovy.
 
|-
| {{H300}}
| Při požití může způsobit smrt.
 
|-
| {{H301}}
| Toxický při požití.
 
|-
| {{H302}}
| Zdraví škodlivý při požití.
 
|-
| {{H304}}
| Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 
|-
| {{H310}}
| Při styku s kůží může způsobit smrt.
 
|-
| {{H311}}
| Toxický při styku s kůží.
 
|-
| {{H312}}
| Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 
|-
| {{H314}}
| Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 
|-
| {{H315}}
| Dráždí kůži.
 
|-
| {{H317}}
| Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 
|-
| {{H318}}
| Způsobuje vážné poškození očí.
 
|-
| {{H319}}
| Způsobuje vážné podráždění očí.
 
|-
| {{H330}}
| Při vdechování může způsobit smrt.
 
|-
| {{H331}}
| Toxický při vdechování.
 
|-
| {{H332}}
| Zdraví škodlivý při vdechování.
 
|-
| {{H334}}
| Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 
|-
| {{H335}}
| Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
|-
| {{H336}}
| Může způsobit ospalost nebo závratě.
 
|-
| {{H340}}
| Může vyvolat genetické poškození''.''
 
|-
| {{H341}}
| Podezření na genetické poškození''.''
 
|-
| {{H350}}
| Může vyvolat rakovinu.
 
|-
| {{H351}}
| Podezření na vyvolání rakoviny.
 
|-
| {{H360}}
| Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 
|-
| {{H361}}
| Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky''.''
 
|-
| {{H362}}
| Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 
|-
| {{H370}}
| Způsobuje poškození orgánů.
 
|-
| {{H371}}
| Může způsobit poškození orgánů.
 
|-
| {{H372}}
| Způsobuje poškození orgánů'' ''při prodloužené nebo opakované expozici.
 
|-
| {{H373}}
| Může způsobit poškození orgánů'' ''při prodloužené nebo opakované expozici.
 
|-
| {{H400}}
| Vysoce toxický pro vodní organismy.
 
|-
| {{H410}}
| Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
|-
| {{H411}}
| Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
|-
| {{H412}}
| Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
|-
| {{H413}}
| Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
 
* [[Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií]]
 
[[Kategorie:StandardyGlobálně harmonizovaný systém]]
[[Kategorie:Bezpečnost práce]]
 
[[de:H- und P-Sätze]]