Biblické písně: Porovnání verzí

Odebráno 4 466 bajtů ,  před 10 lety
- {{Přesunout na Wikizdroje}}; - text nacházející se na Wikizdrojích; + {{Wikizdroje}}
m (→‎Vydání písní, první provedení: správný odkaz na Hanuše)
(- {{Přesunout na Wikizdroje}}; - text nacházející se na Wikizdrojích; + {{Wikizdroje}})
První provedení těchto písní v orchestrálním znění bylo [[4. leden|4. ledna]] [[1896]] na zahajovacím koncertě spolku [[Česká filharmonie]] v pražském [[Rudolfinum|Rudolfinu]]. Koncert řídil sám [[Antonín Dvořák]] a pěveckého partu se ujal [[baryton]]ista [[Národní divadlo|Národního divadla]] [[František Šír]]. Dvořákova originální [[partitura]] 1. až 5. písně vyšla tiskem poprvé až v roce [[1960]] v kritické edici Souborného díla Antonína Dvořáka. Písně 6. až 10. v instrumentaci [[Jarmil Burghauser|Jarmila Burghausera]] a [[Jan Hanuš (skladatel)|Jana Hanuše]] vyšly současně jako doplněk k tomuto prvnímu vydání původního orchestrálního znění. Biblické písně byly také upraveny a vydány pro vyšší hlas, soprán a tenor.
 
== Externí odkazy ==
==Texty písní==
{{Wikizdroje|Bible Kralická/Žalmy|Bible Kralická/Žalmy}}
 
{{Přesunout na Wikizdroje|část}}
 
'''1. Oblak a mrákota jest vůkol něho'''
 
:::Oblak a mrákota jest vůkol něho,
:::Spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
:::Oheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele jeho.
:::Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání jeho;
:::To vidouc země děsí se.
:::Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina,
:::Panovníka vší země.
:::A slávu jeho spatřují všichni národové.
 
 
'''2. Skrýše má a paveza má Ty jsi'''
:::Skrýše má a pavéza má Ty jsi,
:::Na slovo vzaté očekávám.
:::Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
:::Abych ostříhal přikázáni Boha svého.
:::Posiluj mne, bych zachován byl,
:::A patřil ku stanoveným Tvým ustavičně.
:::Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
:::Nebo soudů Tvých bojím se náramně.
 
 
'''3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou'''
:::Slyš o Bože! slyš modlitbu mou,
:::Neskrývej se před prosbou mou.
:::Pozoruj a vyslyš mne;
:::Neboť naříkám v úpění svém,
:::A kormoutím se.
:::Srdce mé tesklí ve mně,
:::A strachové smrti přišli na mne,
:::A hrůza přikvačila mne.
:::I řekl jsem: Ó bych měl křídla
:::Jako holubice,
:::Zaletěl bych a poodpočinul.
:::Aj, daleko bych se vzdálil,
:::A prěbýval bych na poušti.
:::Pospíšil bych ujíti větru
:::Prudkému a vichřici.
 
 
'''4. Hospodin jest můj pastýř'''
:::Hospodin jest můj pastýř;
:::Nebudu míti nedostatku.
:::Na pastvách zelených pase mne,
:::K vodám tichým mne přivodí.
:::Duši mou občerstvuje;
:::Vodí mne po stezkách
:::Spravedlnosti pro jméno své.
:::Byť se mi dostalo jíti
:::Přes údolí stínu smrti:
:::Nebuduť se báti zlého,
:::Nebo Ty se mnou jsi;
:::A prut Tvůj a hůl Tvá,
:::Toť mne potěšuje.
 
 
'''5. Bože! Bože! Píseň novou'''
:::Bože! Bože! píseň novou
:::Zpívati budu Tobě na loutně,
:::A žalmy Tobě prozpěvovati.
:::Na každý den dobrořečiti budu Tobě
:::A chváliti jméno Tvé na věky věků.
:::Hospodin jistě veliký jest
:::A vší chvály hodný,
:::A velikost jeho
:::Nemůž vystižena býti.
:::O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
:::I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
:::A moc přehrozných skutků Tvých
:::Všichni rozhlašovati budou;
:::I já důstojnost Tvou
:::Budu vypravovati.
 
 
 
'''6. Slyš, o Bože, volání mé'''
 
:::Slyš, o Bože, volání mé,
:::Pozoruj modlitby mé!
:::Nebo jsi býval útočiště mé
:::A pevná věže před tváří nepřítele.
:::Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
:::Schráním se v skrýši křídel Tvých.
:::Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
:::Tebe žízní duše má,
:::Po Tobě touží tělo mé,
:::V zemi žíznivé a vyprahlé,
:::V níž není vody;
:::A tak, abych Tobě dobrořečil
:::A s radostným rtů prozpěvováním
:::Chválila by Tě ústa má.
 
 
'''7. Při řekách babylonských'''
 
:::Při řekách babylonských,
:::Tam jsme sedávali a plakávali,
:::Rozpomínajíce se na Sion.
:::Na vrby v té zemi
:::Zavěšovali jsme citary své,
:::A když se tam dotazovali nás ti,
:::Kteříž nás zajali,
:::Na slova písničky říkajíce:
:::Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
:::Odpovídali jsme:
:::Kterakž bychom mohli zpívati
:::Píseň Hospodinovu
:::V zemi cizozemců?
:::Jestliže se zapomenu na tebe,
:::O Jeruzaléme,
:::O, zapomeniž i pravice má umění svého.
 
 
'''8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou'''
 
:::Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
:::Neboť jsem opuštěný a ztrápený.
:::Soužení srdce mého rozmnožují se,
:::Z úzkostí mých vyveď mne.
:::Smiluj se nade mnou!
:::Viz trápení mé a bídu mou
:::A odpusť všecky hřichy mé.
:::Ostříhej duše mé a vytrhni mne
:::Ať nejsem zahanben,
:::Neboť v Tebe doufám.
 
 
'''9. Pozdvihuji očí svých k horám'''
:::Pozdvihuji očí svých k horám,
:::Odkud by mi přišla pomoc.
:::Pomoc má jest od Hospodina,
:::Kterýž učinil nebe i zemi.
:::Nedopustíť, aby se pohnouti
:::Měla noha Tvá,
:::Nebo nedřímeť strážný Tvůj.
:::Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten,
:::Kterýž ostříhá Izraele.
 
 
'''10. Zpívejte Hospodinu píseň novou'''
 
:::Zpívejte Hospodinu píseň novou,
:::Neboť jest divné věci učinil;
:::Zvuk vydejte, prozpěvujte
:::A žalmy zpívejte.
:::Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
:::Okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
:::Řeky rukama plesejte,
:::Spolu s nimi i hory prozpěvujte.
:::Plesej, pole, a vše, což na něm;
:::Plesej, země, zvuč i moře,
:::I což v něm jest.
 
 
[[Kategorie:Skladby Antonína Dvořáka]]
16 389

editací