Standardní knihovna jazyka C: Porovnání verzí

Odebráno 4 570 bajtů ,  před 12 lety
pokračování překladu,typo
(Oprava a doplnění z EN verze, započetí překladu)
(pokračování překladu,typo)
 
 
Termín '''[[knihovna run-time]] jazyka C''' se na některých platformách používá pro označení sady základních knihoven, které mají za úkol dynamické propojení s operačním systémem (za i bez podpory hlavičkových souborů). Tohoto označení se také užívá pro knihovny distribuované s kompilátorem jazyka C. Označení '''run-time''' se runpoužívá timepro inbalíček this context means the run-time support package associated withknihoven a compilerhlavičkových whichsouborů, iskteré understoodjsou topotřeba makepro aúspěšnou languagečinnost completekompilátoru. The runRun-timectime supportneposkytuje providespouze notfunkce onlystandardní theknihovny jazyka C, standardale libraryi functions,další butsoučásti possiblypotřebné otherpro materialfungující neededprogram createnapsaný anv environment for thejazyce C. program, such asMezi initializationtyto priordalší tosoučástí thepatří invocationinicializace ofvolání thefunkce <code>main</code> function, orči subroutinespodprogramy tonahrazující providearitmetické arithmeticfunkce, operationsjěž missingnejsou fromobsaženy thev CPU thata arejsou neededpotřebné bypro codekód generatedgenerovaný bykompilátorem thejazyka C compiler.
 
== Historie ==
[[C (programovací jazyk)|Programovací jazyk C]], narozdíl od tehdy tradičních jazyků jako byl [[Cobol]] a [[Fortran]], před svou standardizací neobsahoval vnořené funkce jako například vstupně/ výstupní operace. To postupem času napravovala uživatelská komunita, vytvářející myšlenku implementace chybějících funkcí a později i jejich stmelení do sady, která se nyní nazývá Standardní knihovna jazyka C. Mnoho z těchto myšlenek se zároveň stalo přímo součástí definice standardu programovacího jazyka C.
The [[C (programming language)|C programming language]], before it was standardized, did not provide built-in functionalities such as I/O operations (unlike traditional languages such as Cobol and [[Fortran]]). Over time, user communities of C shared ideas and implementations of what is now called '''C standard libraries''' to provide that functionality. Many of these ideas were incorporated eventually into the definition of the standardized C programming language.
 
Jak [[Unix]], tak i programovací jazyk C vznikaly v laboratořích [[Bellovy laboratoře|AT&T's Bell]] na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let. Během semdesátých let nabral programovací jazyk C na popularitě a mnoho universit a vládních i nevládních organizací začalo používat své vlastní variace tohoto jazyka ve svých projektech. Toto na počátku osmdesátých let vyústilo ve zřejmé problémy vzájemné kompatibility těchto rozdílných implementací. V roce 1983 sestavil institut [[American National Standards Institute|ANSI]] komisi za účelem vytvoření specifikace standardu dnes známého jako [[ANSI C]]. Tato práce v roce 1989 vyvrcholila vznikem standardu [[C89]]. Součástí nově vzniklého standardu je i sada softwarových knihoven nazvaná '''ANSI C standard library''' (Standardní knihovna ANSI C).
Both [[Unix]] and [[C (programming language)|C]] were created at [[Bell Labs|AT&T's Bell Laboratories]] in the late 1960s and early 1970s. During the 1970s the C programming language became increasingly popular. Many universities and organizations began creating their own variations of the language for their own projects. By the beginning of the 1980s compatibility problems between the various C implementations became apparent. In 1983 the [[American National Standards Institute]] (ANSI) formed a committee to establish a standard specification of C known as "ANSI C". This work culminated in the creation of the so-called '''C89''' standard in 1989. Part of the resulting standard was a set of [[software libraries]] called the '''ANSI C standard library'''.
 
Následující verze standardu jazyka C přinášely do vzniklé knihovny další požadované hlavičkové soubory, ale podpora těchto nových rozšíření se liší v závislosti na jednotlivých implementacích.
Later revisions of the C standard have added several new required header files to the library. Support for these new extensions varies between implementations.
 
TheHlavičkové headerssoubory '''<iso646.h>''', '''<wchar.h>''', anda '''<wctype.h>''' werebyly addedpřidány withs [[Normativeprvním Addendumrozšířením 1]]normy (hereafteroznačováným abbreviated as '''NA1'''), an addition to the C Standard ratifiedv inroce 1995.
 
TheNásledující headersaktualizace byla provedena v roce 1999 v souvislosti s vydáním standardu [[C99]] a přibyly hlavičkové soubory s názvy: '''<complex.h>''', '''<fenv.h>''', '''<inttypes.h>''', '''<stdbool.h>''', '''<stdint.h>''', anda '''<tgmath.h>''' were added with '''[[C (programming language)#C99|C99]]''', a revision to the C Standard published in 1999.
 
== Standard ISO ==
Knihovna standardu ISO C se skládá z 24 hlavičkových souborů jazyka C, pomocí kterých je možné vytvořit program nezávislý na sém okolí. Každý hlavičkový soubor obsahuje jednu, či více deklarací funkcí a definice typů a maker. Hlavičkové soubory standardu ISO C jsou uvedeny v tabulce níže.
The ISO C standard library consists of 24 C header files which can be included into a programmer's project with a single directive. Each header file contains one or more function declarations, data type definitions and macros. The contents of these header files follows.
 
V porovnání s jinými jazyky (například [[Java (programovací jazyk)|Java]]) je velikost standardní knihovny nepatrná. Knihovna poskytuje zákadní sadu matematických funkcí, funkce pro práci s řetězci a funkce pro souborový a konzolový vstup a výstup. Nezahrnuje ale standardní sadu pro práci s kontejnery, která je obsažena ve standardu knihovny [[C++]], také se nezabývá specifikací [[GUI|grafického uživatelského rozhraní]], síťových nástrojů a dalších, které jsou obsaženy například ve standadu programovacího jazyku JAVA. Hlavní výhodou plynoucí z kompaktosti malé standardní knihovny je její jednoduchost a následná snadná přenositelnost na nové platformy.
In comparison to some other languages (for example [[Java (programming language)|Java]]) the standard library is minuscule. The library provides a basic set of mathematical functions, string manipulation, type conversions, and file and console-based I/O. It does not include a standard set of "[[Container (data structure)|container types]]" like the [[C++]] [[Standard Template Library]], let alone the complete [[graphical user interface]] (GUI) toolkits, networking tools, and profusion of other functionality that Java provides as standard. The main advantage of the small standard library is that providing a working ISO C environment is much easier than it is with other languages, and consequently porting C to a new platform is relatively easy.
 
V průběhu času bylo vydáno několik knihoven, které přidávají stejné funkce jako standardní knihovny jiných jazyků. Mezi nejznámějsí knihovny paří projekt [[GNOME]], který vytvořil soubor grafických nástrojů [[GTK+]] a [[GLib]]. Jejich nevýhoda samozřejmě spočívá v tom, že spolu jednotlivé nestandardní knihovny vzájemně nespolupracují a programátoři se většinou musí učit pracovat s novýi sadami instrukcí.
Many other libraries have been developed to supply equivalent functionality to that provided by other languages in their standard library. For instance, the [[GNOME]] desktop environment project has developed the [[GTK+]] graphics toolkit and [[GLib]], a library of container data structures, and there are many other well-known examples. The variety of libraries available has meant that some superior toolkits have proven themselves through history. The considerable downside is that they often do not work particularly well together, programmers are often familiar with different sets of libraries, and a different set of them may be available on any particular platform.
 
=== Standard ISO C hlaviček knihoven ===
 
{| class="wikitable"
|-
|''' [[assert.h|<assert.h>]]''' || ContainsObsahuje themakra [[assertionpro (computing)|assert]]práci macros chybami, usedkterá tose assistpoužívají withpři detectingdetekci logicala errors and other types of bug in debugging versions of aodlaďování programchyb.
|-
|''' [[complex.h|<complex.h>]]''' || ASoubr setfukcí, ofurčený functionspro forpráci manipulatings [[complexkomplexní numberčísla|komplexními čísly]]s. (NewNově withs '''C99''')
|-
|''' [[ctype.h|<ctype.h>]]''' || ContainsObsahuje functionsfunkce usedpro torozzlišení classifyvelkých charactersa bymalých theirpísmen typesa orjejich tovzájemným convertpřevodem betweenbez upperzávislosti andna lowerpoužité caseznakové insadě a way that is independent(většinou ofse thevyužívá usedsady [[character setASCII]] (typicallyči [[ASCII]]jejích ornástaveb, onei ofkdyž itsje extensions,možné althoughi implementationspoužití utilizingsady [[EBCDIC]] are also known).
|-
|''' [[errno.h|<errno.h>]]''' || ForTestování testingchybových errorkódů codeshlášených reportedfunkcemi by library functionsknihoven.
|-
|''' [[fenv.h|<fenv.h>]]''' || ForPráce controllingv prostředí s [[floating-pointPlovoucí desetinná čárka|plovoucí desetinnou čárkou]] environment. (NewNově withs '''C99''')
|-
|''' [[float.h|<float.h>]]''' || Contains defined constants specifying the implementation-specific properties of the [[floating-point]] library, such as the minimum difference between two different floating-point numbers (_EPSILON), the maximum number of digits of accuracy (_DIG) and the range of numbers which can be represented (_MIN, _MAX).
|''' [[wctype.h|<wctype.h>]]''' || For classifying wide characters. (New with '''NA1''')
|}
 
== Standardní knihovna jazyka C v jiných jazycích ==
Some languages include the functionality of the standard C library in their own libraries. The library may be adapted to better suit the language's structure, but the operation semantics are kept similar. The [[C++]] programming language, for example, includes the functionality of the ANSI C standard library in the [[namespace (programming)|namespace]] '''std''' (like <code>std::printf</code>, <code>std::atoi</code>, <code>std::feof</code>, etc.), in header files with similar names to the C ones ("<code>cstdio</code>", "<code>cmath</code>", "<code>cstdlib</code>", etc). Other languages that take similar approaches are [[D (programming language)|D]] and the predominant implementation of [[Python (programming language)|Python]] known as [[CPython]]. In the latter, for example, the [[built-in]] '''file''' object is defined as ''"implemented using C's stdio package"[http://docs.python.org/lib/bltin-file-objects.html]'', so that the available operations (open, read, write, etc.) are expected to have the same behavior as the corresponding C functions.
 
== Funkce compileru ==
 
Some compilers (for example, [[GNU Compiler Collection|GCC]]<ref>[http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.1/gcc/Other-Builtins.html#Other-Builtins Other built-in functions provided by GCC], GCC Manual</ref>) provide built-in versions of many of the functions in the C standard library; that is, the implementations of the functions are written into the compiled [[object file]], and the program calls the built-in versions instead of the functions in the C library [[shared object]] file. This reduces function call overhead, especially if function calls are replaced with [[inline function|inline]] variants, and allows other forms of [[Compiler optimization|optimisation]] (as the compiler knows the [[Control flow|control-flow]] characteristics of the built-in variants), but may cause confusion when debugging (for example, the built-in versions cannot be replaced with [[Instrumentation (computer programming)|instrumented]] variants).
 
However, the built-in functions must behave like ordinary functions in accordance with ISO C. The main implication is that the program must be able to create a pointer to these functions by taking their address, and invoke the function by means of that pointer. If two pointers to the same function are derived in two different translation unit in the program, these two pointers must compare equal; that is, the address comes by resolving the name of the function, which has external (program-wide) linkage.
 
== Standardní knihovna POSIX ==
{{main|C POSIX library}}
[[POSIX]] (and [[Single Unix Specification|SUS]]) specifies a number of routines that should be available over and above those in the C standard library proper; these are often implemented alongside the C standard library functionality, with varying degrees of closeness. For example, [[glibc]] implements functions such as [[Fork (operating system)|fork]] within libc.so, but before [[NPTL]] was merged into glibc it constituted a separate library with its own linker flag. Often, this POSIX-specified functionality will be regarded as part of the library; the C library proper may be identified as the ANSI or [[International Organization for Standardization| ISO]] C library.
 
== Implementace ==
 
Unix-like systems typically have a C library in [[shared library]] form, but the header files (and compiler toolchain) may be absent from an installation so C development may not be possible. The C library is considered part of the operating system on Unix-like systems. The C functions, including the ISO C standard ones, are widely used by programs, and are regarded as if they were not only an implementation of something in the C language, but also de facto part of the operating system interface. Unix-like operating systems generally cannot function if the C library is erased.
 
By contrast, on Microsoft Windows, the core system dynamic libraries ([[DLL]]s) do not provide an implementation of the C standard library; this is provided by each compiler individually. Compiled applications written in C are either statically linked with a C library, or linked to a dynamic version of the library that is shipped with these applications, rather than relied upon to be present on the targeted systems. Functions in a compiler's C library are not regarded as interfaces to Microsoft Windows.
 
Many other implementations exist, provided with both various operating systems and C compilers.
 
Seznam nejznámějších implementací:
489

editací