Projektová dokumentace: Porovnání verzí

Přidáno 4 398 bajtů ,  před 11 lety
Doplňuji údaje o vztahu PD k českému stavebnímu právu. Formální požadavky na PD jsou právně ukotvené. Upravuji též pojmosloví co se týče členění projektové dokumentace. IgorD
m (robot přidal: nl:Bouwtekening)
(Doplňuji údaje o vztahu PD k českému stavebnímu právu. Formální požadavky na PD jsou právně ukotvené. Upravuji též pojmosloví co se týče členění projektové dokumentace. IgorD)
{{upravit}}
==Projektová dokumentace ve stavebnictví==
Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě '''Projektové dokumentace'''. Během jejího vypracovávání se komplexně prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, požadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby do prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je-li stavba v souladu se sledovanými parametry, projektová dokumentace upřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. Součástí této dokumentace jsou též podrobné výkazy množství potřebných materiálů a prací.
Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě '''Projektové dokumentace'''.
Rozlišujeme několik stupňů PD:
 
Protože jsou současné stavby obvykle dosti složitými soustavami struktur stavebních a technických, je proces jejich přípravy i konečné dokumentace sledován jak ze strany veřejných orgánů (stavební úřady, orgány ochrany zdraví, bezpečnosti, kultury a přírody) tak ze strany jejich pořizovatelů (důvody ekonomiky výstavby a provozu) na základě formálně ustálených požadavcích na vybavenost a obsah jednotlivých částí projektů.
* '''TST''' - Technická studie - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení
 
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby
Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem (183/2006 Sb)a navazujícími předpisy. Z těchto předpisů jsou nejdůležitější vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, 499/2006 o dokumentaci staveb, 500/2006 o územní dokumentaci, 501/2006 o požadavcích na využití území, 503/2006 o územním řízení, 526/2006 o věcech stavebního řádu.
* '''DSP''' - [[Dokumentace pro stavební povolení]] - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě
 
* '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]]
Projektová dokumentace v oblasti technického řešení vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným výše jmenovanou vyhláškou 137/1998 Sb., na území některých měst pak vyhovuje požadavkům na výstavbu dle městských vyhlášek ( 26/2001 Sb. hl. m. Prahy). Významná doporučení pro řešení technických problémů staveb přinášejí České státní normy v řadách 73, 74 a 75.
 
Protože se stavební činnost velmi výrazně dotýká širokého spektra práv dotčených osob fyzických i právnických, je pochopitelné, že je stavební proces důkladně regulován rozmanitými právními předpisy. Proto nás dosti překvapí, že pojmosloví ve stavebnictví nemá ukotvený řád. Samotný stavební zákon například definuje jednou stavební dozor coby odborníka dohlížejícího nad náležitým prováděním ohlášené stavby, kterou vede sám stavebník svépomocí, jinde však funkci stavebního dozoru chápe jako činnost orgánu státní správy, dohlížejícího nad náležitostmi vedení stavby z ohledu dodržování podmínek stavebního povolení. Daleko hlubší jsou rozdíly v chápání jednotlivých pojmů ve veřejnosti a jejich významy v právních dokumentech. Projektová dokumentace ze stavebního zákona je pouze dokumentace, která se přikládá k žádosti o stavební povolení podle § 109 nebo 117 stavebního zákona, nebo dokumentace která se přikládá k ohlášení stavby podle § 104 SZ. Dokumentace přikládaná k žádosti o územní rozhodnutí, není ve stavebním zákoně ani souvisejících vyhláškách nikde jako projektová dokumentace nazývána. O dalších stupních projektové dokumentace s výjimkou územně plánovací dokumentace se stavební právo nevyjadřuje. Naše stavební právo nezná veřejností často užívaný pojem rekonstrukce, studie,prováděcí projekt atd.
 
Rozlišujeme několik fází rozpracovanosti projektové dokumentace, z nichž části pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci obvykle označujeme za stupně PD:
 
''' Předprojektová příprava '''
* - Investiční záměr - souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště
* - Návrh stavby - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území
* '''TST''' - TechnickáStudie ve studievariantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.
''' Projekt '''
* '''DSP''' - [[Dokumentace pro stavební povolení]] - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb
* '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]], je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení
* '''DZS''' nebo '''ZDS''' - Dokumentace pro zadání stavby (také DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele) - podklad pro [[výběrové řízení]] a stanovení ceny
* '''DPS''' - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.
68

editací