Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Porovnání verzí

===Legislativa===
 
EIA je zakotvena v zákonech řady zemí světa, napříkladvč. některých rozvojových. První zákon o EIA vstoupil v platnost ve [[Spojené státy americké|USASpojených státech amerických]] ajiž všechv členůroce [[Evropská1979 unie|Evropsképod unie]]názvem US NEPA. Na mezinárodní úrovni tuto problematiku upravuje ''Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí'' přesahující státní hranice, která byla v roce 1991 sjednána [[Evropská hospodářská komise|Evropskou hospodářskou komisí]] OSN ve finském [[Espoo]]. Espoo konvence, jak bývá tato úmluva také označována, vstoupila v platnost až v roce 1997. Podepsána byla všemi členskými zeměmi EU, ne všechny jí však ratifikovaly. Konkrétně to byly [[Německo]], [[Francie]], [[Portugalsko]] a [[Irsko]].
 
První zákon u nás, který se zabýval posuzováním vlivů na životní prostředí, byl přijat v roce 1992, vycházel z americké legislativy a na svou dobu byl velmi pokrokový. V dnešní době tuto problematiku řeší novější zákon č. [[Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí|100/2001 Sb.]], který platí od 1. 1. 2002. Ten původní zákon rozšířil a některé body upřesnil. Do zákona č. 100/2001 Sb. byla rovněž promítnuta směrnice 85/337/EHS, ve znění pozdějších předpisů.
 
Výraznou změnou je například lepší zapojení veřejnosti do celého procesu., Vkdy původnímje zákoněsnaha zapojit veřejnost kv němunejranější poprvéfázi přistupovalarealizace záměru, potedy zpracovánív dokumentace,době vjeho současnostipřípravy. V zákonem stanovených lhůtách se ok záležitostizáměru, dozvídájež jižje předmětem posuzování vlivů na začátkuživotní prostředí, může vyjádřit kdokoliv. Dále přibylo povinné zveřejňování záměru na internetu, nev [http://www.cenia.cz/eia Informačním systému EIA]. Nikoliv pouzejen na úřední desce příslušného úřadu, jak tomu bylo dříve. Za významný posun vpřed může být považován i fakt, že s posudkářemse zpracovávajícímzpracovatelem dokumentaciposudku nejedná přímo sám investor, ale ministerstvo, které potom investorovi pouze vyúčtuje náklady, to zajisté vede k omezení možného ovlivnění odborných posudků.
 
===Rozsah a předmět posuzování===
10

editací