Přímá daň: Porovnání verzí

Přidáno 57 bajtů ,  před 5 měsíci
bez shrnutí editace
(Změna v dani o nabytí nemovitých věcí: tato daň byla již zrušena.)
No edit summary
== Rozdělení přímých daní ==
 
=== Daň z příjmupříjmů fyzických osob ===
Spolu s&nbsp;[[Daň z přidané hodnoty|daněmidaní z&nbsp;přidané hodnoty]] a daní z&nbsp;příjmů právnických osob se řadí k&nbsp;nejvýznamnějším zdrojům státního rozpočtu. Jejím poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají své [[Bydliště|trvalé bydliště]] na území České republiky nebo se na jejím území zdržovali alespoň 183&nbsp;dní v&nbsp;roce (ti daní příjmy se zdrojem jak v&nbsp;České republice, tak v&nbsp;zahraničí), a dále ostatní (tedy nerezidenti), jež zdaňují pouze příjmy se zdrojem v&nbsp;České republice. Tato daň je tak adresná, její výše je pro poplatníka snadno definovatelná a ani realizace výběru této daně není obtížná. Lze u&nbsp;ní též využít [[Solidarita|solidárních]] prvků, tedy zohlednit rodinné (manželka, děti), dále zdravotní (například [[invalidní důchod]]) nebo sociální (student či zaměstnávání [[Osoba se změněnou pracovní schopností|osob se změněnou pracovní schopností]]) poměry plátce. Do její výše se promítá také skutečnost, zda poplatník přispívá na prospěšné účely (tedy dává dary) nebo zda přispívá do pojišťovacích systémů (na [[penzijní připojištění]] nebo [[životní pojištění]]).<ref name="slabikar-276" />
 
Daň se odvádí z&nbsp;jednotlivých druhů příjmů fyzických osob. Výše odvodu se stanovuje ze součtu dílčích [[Základ daně|základů daně]] (jejích jednotlivých částí), od kterého se odečítají nezdanitelné části a odečitatelné položky. Jednotlivými dílčími základy daně jsou:<ref name="slabikar-277">Slabikář, s.&nbsp;277</ref>
Pro každou kategorii se specifickým způsobem stanoví dílčí základ daně a jejich součet, ponížený o&nbsp;nezdanitelné a odečitatelné položky, tvoří základ daně.<ref name="slabikar-277" />
 
=== Daň z&nbsp;příjmupříjmů právnických osob ===
Oproti dani z příjmupříjmů fyzických osob jsou poplatníkem daní z příjmu právnických osob subjekty založeny právním aktem. Zdanění příjmů právnické osoby se liší na základě jejích cílů. Daň z příjmu právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., konkrétně druhá část tohoto zákona (paragrafy 17 až 21).
 
Jako předmět tohoto typu daně jsou považovány příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. <ref>Zákon o daních z příjmů - ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB. ''Businesscenter.cz'' [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: <nowiki>https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo/zakony/dprij/f1458373/#p17</nowiki></ref> Sazba této daně v České republice je v roce 2020 19&nbsp;% a základním zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Jako další zdaňovací období může být určen hospodářský rok nebo účetní období, pokud je delší než 12 měsíců. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za stanovené období se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí tohoto období (podle § 136 odst. 1 daňového řádu). <ref>Obecné informace. ''Finanční správa'' [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: <nowiki>https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace</nowiki></ref>
 
=== Daň z nemovitých věcí ===
Daň z nemovitých věcí souhrnně označuje dvě různé daně, a to daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Každý rok je touto daní zdaňováno vlastnictví nějaké nemovité věci (podle nového občanského zákoníku jsou jako nemovité věci označovány takové věci, jež není možné přesunout bez toho, aby byla porušena jejich podstata) vedených v katastru nemovitostí a nacházejících se na území České republiky. Příjemcem výnosů z tohoto typu daní jsou výlučně obce, ale správu výběru daní zaštiťuje stát pomocí finančních úřadů. Daň z pozemku i daň ze staveb a jednotek se stanovuje samostatně.
 
Zdaňovací období představuje jeden rok a poplatníci jsou povinni podat daňové přiznání do 31. ledna období, které se zdaňuje (tedy pokud se podává daňové přiznání za rok 2020, musí být podáno nejpozději do 31. 1.ledna 2020). Tento typ daní se jako jediný podává dopředu. <ref name=":0">''Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí''</ref>
 
Výpočet daně z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí, nejprve se vypočítá daň za pozemky, následně daň za stavby. Finální daň určují metry čtvereční vlastněné nemovitosti a příslušně koeficienty, které byly státem pro daný typ nemovitosti určeny. <ref name=":0" />
 
=== Daň z nabytí nemovitých věcí ===
Daň z nabytí nemovitých věcí se vázala na vlastnictví majetku a výnos této daně náležel v plné výši do rozpočtu města, na jehož území se nemovitá věc nacházela. Tato daň byla do sbírky zákonů zavedena 9. října 2013  namísto daně z převodu nemovitosti. Poplatníkem této daně byl nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Předmětem této daně byly nemovitosti nacházející se na území České republiky. Od daně z nabytí nemovitých věcí byly osvobozeny novostavby rodinných domů i pozemky a práva stavby k nim náležící. Toto osvobození bylo platné pouze v případě, že k nabytí vlastnického práva došlo nejpozději do 5 let ode dne, kdy byla daná nemovitost označena za uživatelnou. <ref>Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. listopadu 2016. ''Ministerstvo financí'' [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: <nowiki>https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/ve-sbirce-zakonu-byl-vyhlasen-zakon-c-25-25825</nowiki></ref>
 
Tato daň byla zrušena 15. 9.září 2020 zákonem č. 386/2020 Sb.<ref>Zákon č. 386/2020 Sb.(Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy) [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386 Dostupné online]</ref>
 
=== Silniční daň ===
Předmětem silniční daně v České republice jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání. Provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu, je poplatník i plátce.
 
Zdaňovacím obdobím je 1 rok a daň je placena ve 4 zálohách, a to 15. dubna, 15. července, 15,. října a 15. prosince. Daňové přiznání pak musí být podáno do konce ledna následujícího roku.
 
Sazba daně se liší u osobních a nákladních automobilů. Pro osobní automobily se daň odvíjí od objemu motoru a objemu válců v motoru, u nákladních automobilů se pak kouká na hmotnost celého vozidla a počet náprav. V minulosti mohli vlastnící využít slevu podle emisní normy, v současné chvíli tato sleva neplatí, ale byly zavedeny slevy na všechna vozidla podle data registrace. Nejvyšší slevu 48&nbsp;% lze uplatnit po dobu prvních třech let, následující tři roky se sleva snižuje na 40&nbsp;%, další tři roky na 40&nbsp;% a následně 25&nbsp;% opět po dobu tří let. Naopak vozidla, která mají první registraci starší než z 31. 12. 1989, mají daň zvýšenou o 25&nbsp;%. Existují výjimky, kdy jsou vlastnící vozidel od silniční daně osvobozeni, jedná se např. o vozidla kategorie L1 (méně než čtyři kola), vozidla používaná ozbrojenými silami a vozidla, která mají elektrický nebo hybridní pohon.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Silniční daň
| periodikum = Finanční správa České republiky
 
=== Darovací daň ===
Darovací daň se odvádí z darování, tedy bezúplatného nabytí majetku. Plátcem daně je osoba, která byla obdarována. Sazba této daně je určena na základě komplexního schématu, které bere v potaz např. Stupeňstupeň příbuzenské skupiny a finanční výši nabytého majetku. <ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
| titul = Přímé/nepřímé daně
| periodikum = www.ministerstvofinanci.cz
 
=== Dědická daň ===
Dědická daň vzniká nabytím majetku děděním ať už ze závěti, nebo ze zákona. Podstatné je státní občanství a místo trvalého pobytu zůstavitele v den jeho úmrtí. Poplatníkem tohoto typu daně je dědic, který nabyl určitý podíl z dědictví. Po soudním zahájení dědického řízení, notář ocení majetek a kontaktuje jak zákonem, tak závětí zahrnuté osoby. Od dědické daně je odpuštěno v případě, že výše majetku nepřesahuje 100 Kč, nebo je majetek odkázán obcím, krajům, nebo církvi. <ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Přímé/nepřímé daně
| periodikum = www.ministerstvofinanci.cz
== Dělení přímých daní ==
'''Důchodové '''
* '''[[Daň z příjmů fyzických osob]]''' - (DPFO)
* '''[[Daň z příjmů právnických osob]]''' - (DPPO)
'''Majetkové'''
 
== Nepřímá daň ==
Nepřímá daň se liší od přímé daně tím, že není možné předem jednoznačně určit subjekt, který bude jejím plátcem, navíc poplatníka a plátce nepředstavuje stejná osoba. Nepřímá daň bývá také často označována jako daň ze spotřeby, protože je zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si daný poplatník pořizuje. Poplatník zaplatí cenu zboží nebo služby včetně daně obchodníkovi, u kterého nakupuje, a ten ji následně uhradí státu. Rozlišujeme dva základní typy nepřímé daně, a to typ selektivní, ten se týká pouze vybraných druhů zboží (např. daň spotřební), nebo typ univerzální ten se týká veškerého zboží (např. daň z přidané hodnoty). <ref name=":1" />
 
Mezi výhodami nepřímých daní můžeme zmínit například jejich stabilitu a předvídatelnost, jednoduchost výběru oproti daním přímým a fakt, že všichni platí stejnou částku. Nepřímé daně jsou navíc skryty v ceně produktu a nevyvolávají u poplatníků tak negativní emoce jako daně přímé. Oproti tomu jako negativa nepřímých daní můžeme označit jejich jednorázové zvyšování cen nebo nenápadnost.
354

editací