Země (Česko): Porovnání verzí

Odebráno 18 353 bajtů ,  před 1 měsícem
Reverted to revision 20496158 by Felix220 (talk): Na WP nepatří (TwinkleGlobal)
(Teze doposud nebyly nikde publikovány. Snaha o jejich uchování pro budoucí generace. Zdroj: archiv poslance JUDr. Kačenky)
značky: revertováno editace z Vizuálního editoru
(Reverted to revision 20496158 by Felix220 (talk): Na WP nepatří (TwinkleGlobal))
značka: vrácení zpět
 
 
Roku [[1927]] bylo nakonec od župního zřízení upuštěno a zákonem č. 125/1927 Sb. „o organisaci politické správy“ <ref>[[s:Zákon o organisaci politické správy|zákon ze dne 14. června 1927, č. 125/1927 Sb. z. a n., „o organisaci politické správy“]]</ref> ze dne [[14. červenec|14. července]] [[1927]], který začal platit dne [[1. prosinec|1. prosince]] [[1928]], došlo k modifikaci stávajícího zemského zřízení ve formě sloučení [[Země Moravská|země Moravské]] a [[Země Slezská|země Slezské]] do jednotné [[země Moravskoslezská|země Moravskoslezské]]. V Čechách a zemi Moravskoslezské byly zároveň ustaveny nová [[zemské zastupitelstvo|zemská zastupitelstva]], jež byla z části volena v přímých volbách a zčásti jmenována vládou, jejich výkonné orgány – [[zemský výbor|zemské výbory]], a zemské úřady.
 
V období 1992 až 1994 vystoupili poslanci zvolení za Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko s návrhem na vytvoření České republiky na principu zemského uspořádání. K tomu v srpnu 1992 následující Teze.
 
'''Základní (programové) teze hnutí'''
 
(aktualizovaná verze ze září 1992)
 
'''Úvod:'''
 
'''Tři ideály Velké francouzské''' revoluce - Liberté, égalité, fraternité (česky volnost, rovnost, bratrství).
 
'''Tři druhy státní moci''' – zákonodárná, výkonná a soudní.
 
Proto '''tři sféry lidské činnosti -''' politická, hospodářská duchovní.
 
'''Cíl''': Dosáhnout uspořádání politického, kulturního i ekonomického života společnosti ve třech sférách vzájemně se silně prolínajících. Nemůže to být jen namalovaný trojúhelník. Musí se proto vycházet ze skutečného života a potřeb občanů. Musí se předjímat i hrozící rizika.
 
Změny ve společnosti provádět postupně, aby nevyvolaly nespokojenost občanů.
 
'''Oblast (sféra lidské společnosti) politická'''
 
'''Stát''' není nadstavbou společnosti, ale jeho nedílnou součástí. Občané realizují svůj život ve třech vzájemně propojených oblastech (viz níže). Budou mít možnost u daní jimi odváděnými určit jejich použití (např. ve výši 5%).
 
'''Právní stát''' – moc zákonodárná, výkonná a soudní vzájemně se vyvažující. Podle principu dělby moci má být zákonodárná moc oddělena od moci výkonné a soudní, aby se zmenšilo nebezpečí zneužití politické moci.
 
Platí: stát a jeho orgány mohou dělat jen to, co mu dovolují zákony, občan to, '''co mu zákony nezakazují'''.
 
'''Institut stávajícího vlastnictví nemovitostí nahradit následovně'''
 
'''a, nemovité věci, které člověk nevytvořil (půda, řeky, nerostné suroviny ..)''' mohou být jen vlastnictví státu a územně samosprávných celků; '''vlastníci'''
 
- '''neplatí daň''', a to ani z nemovitostí na nich umístěných,
 
- obhospodařují je s péčí dobrého hospodáře,
 
- '''pronajímají''' je fyzickým i právnickým osobám, kteří z nich neplatí daň z nemovitosti ale '''nájem; ve vybraných přídech''' (při privatizaci, restituci majetku aj.) nájem vznikne smlouvou'''.'''
 
'''b, nemovité věcí, které vytvořil člověk (porosty,''' např. lesy, '''přehrady, stavby)''' musí mít
 
- konkrétního vlastníka,
 
- platit nájem z půdy i daň z nemovitosti na ni umístěných,
 
- po skončení nájmu, nedohodne-li se s vlastníkem jinak, musí být uvedeny do původního stavu.
 
'''Specifická úprava u pozemků (půdy)'''. Půda, která je v současné době ve vlastnictví či osobním vlastnictví fyzických osob bude převedena na '''„dědičný (převoditelný) nájem'''“ zákonem.
 
V případech, kdy pozemky budou využívány „'''dědičnými nájemci“ pro vlastní hospodářskou činnost''' (např. jako farmáři), nebo jinou potřebu (výstavbu domu, zahrádky), tito budou osvobozeni od nájmu, ale budou platit daň z nemovitostí na ní umístěných.
 
V případě, kdy na půdě v dědičném nájmu '''budou hospodařit dědiční nájemci''' jako členové družstva, nájem z pozemku i daň z nemovitostí na nich umístěných za ně bude hradit družstvo.
 
'''Financování''' prostřednictví
 
· '''státního rozpočtu'''
 
· '''rozpočtů ÚSC'''
 
·  '''fondů.'''
 
'''Cedulová''' (centrální banka) zakotvená v Ústavě a s úkoly stanovenými v zákoně (např. státní poklad, oběživo).
 
'''Jednokomorový parlament s''' menším (cca polovičním) počtem členů; zjednodušit daňové předpisy a berní systém, odstranit byrokratickou legislativu a nepřipustit daňová zvýhodnění'''.'''
 
'''Oblasti společenských vztahů''' může upravovat jen prostřednictvím zákonů; to je obsaženo v ústavě'''.'''
 
'''Politický systém''' založený na rovném soupeření politických stran.
 
'''Změna moci, výměna elit, je''' možná jen na základě výsledků svobodných a rovných voleb.
 
'''Poměrné zastoupení stran''' v orgánech ČNR; povinnost ne dobrovolnost.
 
'''Oddělení výkonu státní správy od samosprávy'''.
 
'''Státní správa – ne centralismus''' orgánů politické sféry v jednom městě (např. Praze)
 
1. Rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech se má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.
 
2. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje.
 
Státní správu vykonávají jen '''orgány státu a okresní úřady''' '''malých okresů'''; v oprávněných případech (např. matriky) mohou státní správu vykonávat jiní. '''Orgány státu''' nepatří do obslužné sféry hospodářské činnosti.
 
'''Zákon o odpovědnosti státu''' za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím.
 
'''Rovný občan''' – rovnost práv a povinností - před zákonem, ale v právní sféře může být občan přehlasován. Právo občana končí tam, kde začíná právo jiného občana.
 
· Rovnost garantována Ústavou (alternativa Listinou základních práv a svobod)
 
· Fungující ústavní soud, kam se může občan obrátit v případě, kdy jsou porušována jeho práva.
 
'''Občan solidární''' (v oblasti sociální a zdravotnictví, školství ..); solidarita ne jen v rámci rodiny
 
· vztah předci potomci a obráceně,
 
· vztah mezi zdravými a nemocnými,
 
· vztah mezi zaměstnanými a nezaměstnanými.
 
'''Kde''' solidarita '''nebude dostačovat''', musí pomoci stát či ÚSC.
 
'''Zabezpečení v době''' v nemoci a důchody řešit tzv. '''odloženými platbami;''' odložené platby jsou v podstatě daně odváděné zaměstnanci a pracujícími do '''fondů''' (např. penzijního, zdravotního …). Fondy měly být postupně odděleny od státního rozpočtu a obhospodařovány na státě nezávislými orgány (pojišťovny ..)
 
'''Správní soudnictví''' – ustavit Nejvyšší správní soud; tento soud a ÚS mají mít sídlo v Brně.
 
'''Kontrola''' hospodaření výkonné moci prostřednictvím nezávislého kontrolního úřadu.
 
'''Samospráva''' tří stupňová
 
1. '''stupeň země''' mají pravomoci  např. ve školství, zdravotnictví, policii, vzdělání a výzkumu
 
a, rovnost hlasů při volbě poslanců do parlamentu a zemských sněmů (pražského zastupitelstva)
 
b, '''tři''' země (česká, MS, Praha postavení země), alternativa (čtyři země) místo MS země Moravská a země Slezská.
 
2. '''stupeň''' '''okres''' (jen pro oblast tzv. vyšší úrovně občanské vybavenosti) - slouží k uspokojování takových potřeb občanů malých obcí, které jsou pro většinu z nich nedostupné
 
- zřizuje střední školy, divadla, bazény či zimní stadiony,
 
- buduje vodovody, kanalizace aj.,
 
- zabezpečuje obslužní dopravnost území….
 
3. '''stupeň obec''' – obdoba toho, co existuje již dnes jen s tím rozdílem, že nevykonává státní správu.
 
'''Základní téze hnutí v otázce''':
 
·  zákona o ÚSC – ÚSC mají '''vlastní majetek''' a hospodaří podle '''vlastního rozpočtu''',
 
·  zákona o obcích - '''přímá volba starosty''', který by musel v případě svého zvolení dočasně pozastavit své členství ve straně po dobu výkonu své funkce.
 
'''Oblast (sféra lidské společnosti) hospodářská'''
 
'''Hospodářský život se skládá z výroby, oběhu a spotřeby zboží, čímž jsou uspokojovány lidské potřeby; za zboží je považován hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji.'''
 
Jde o to, vytvořit takový hospodářský život, v němž jsou odborně spravovány pouze výroba a oběh zboží, v němž však postavení člověka v hospodářském koloběhu nebude nijak působit na jeho právní postavení vůči jiným lidem a kde bude mít možnost rozvinout své vrozené schopnosti prostřednictvím výchovy a školy.
 
Pro takto uspořádaný hospodářský život není přípustný žádný zásah parlamentu nebo vlády (nelze ukládat kolik kdo vyrobí, stanovit cenu výrobku aj.). Stanovování povinností, např. pracovní doby, spadá do sféry politické. Tedy jde jedině o odbornou znalost a zdatnost v určitém výrobním odvětví a o co nejvhodnější sociální propojení vlastního postavení s jinými. Co se děje uvnitř takového hospodářského útvaru, není řízeno „hlasováním“, nýbrž potřebou, určovanou nejschopnějšími a nejodbornějšími lidmi.
 
'''1, Sektor primární'''
 
'''Těžbu nerostných surovin''' důležitých pro hospodářství (např. uhlí) ponechat státu; kámen, písek aj. přenechat za úhradu soukromým podnikatelů. Alter. Stanovení bariér či kvót těžko nahraditelných surovin.
 
'''Odvětví zemědělství'''
 
Upřednostnit zemědělskou velkovýrobu, která se osvědčila např. u JZD Slušovice. Dobře fungující zemědělská výroba a produkce dostatečného množství cenově dostupných domácích potravin je zárukou:
 
- realizace probíhajících změn ve společnosti,
 
- budoucí potravinové soběstačnosti občanů státu.
 
'''Transformace zemědělských''' družstev provést nikoliv '''na principu''' vlastnictví, ale '''výrobním'''; stávající družstvo rozdělit např. na tři družstva:
 
1. zabývající se zemědělskou výrobou (obilí, brambory, zelenina aj.),
 
2. zabývající se živočišnou výrobou (chovem krav, prasat, slepic aj.),
 
3. zpracovávající a prodávající produkty zemědělské a živočišné na výrobky,
 
Tato družstva si budou na základě dlouhodobých smluv prodávat výrobky (alternativa budou vytvářet či vlastnit společné podniky); nebude se vyrábět na sklad. Dani z přidané hodnoty bude podléhat jen konečné zboží.
 
Družstvům může být poskytnuta '''podpora''' (dotace) na pokrytí části nákladů, budou-li např. dobrovolně z odpadů zemědělské výroby vyrábět plyn, elektrický proud či teplo a přispívat tak ke zlepšení životního prostředí, nebo vyrábět zdravé potraviny.
 
Velcí farmáři (např. dědiční nájemci s 30 a více hektary půdy, církve aj.), kteří se rozhodnou hospodařit soukromě, budou platit jen daň z nemovitosti a odvádět DPH; nájemné budou platit jiným dědičným vlastníkům, pokud budou jejich půdu užívat v podnájmu.
 
Malí zemědělci (např. do stanovené výše obratu) hospodařící na půdě v dědičném nájmu nebudou platit nájem ani DPH; platit budou jen daň z nemovitosti.  
 
'''2, Sektor sekundární'''
 
'''Průmysl'''
 
Část podniků ponechat jako '''státní''' (armáda, výroba léků, cigaret, piva ..) a z jejich zisku dotovat zdravotnictví apod.
 
Rozhodující část státních podniků transformovat na '''sociální podniky''' (viz Poznámka níže Tomáš Baťa), ne kuponová privatizace. Sociální podnik - sociální neznamená socialistický.
 
Podniky vyrábějící '''pro vývoz''' budou moci ve styku se zahraničím jednat zcela svobodně včetně nákupu surovin a energií (ne nákup přes burzy).
 
Stavební podniky - preferují se větší podniky, které budou schopné stavět tzv. „na klíč“.
 
'''Dědičný (převoditelný) nájem pozemku''' u zprivatizovaných podniků vznikne smlouvou o privatizaci (alternativa na základě samostatné nájemní smlouvy).
 
'''Doprava nákladní''' - preferuje se železniční doprava a její modernizace (elektrifikace, výstavba dálnic).
 
'''Podniky zahraničních vlastníků''': Musí mít sídlo v ČR a odvádět tam daně.
 
Důvody, pro které budou mít zahraniční vlastníci (cizí kapitál) zájem o naše podniky:
 
- vydělávat peníze ve stávajících podnicích,
 
- vydělávat peníze ve stávajících podnicích a při tom do nich investovat (u těchto poskytovat zvýhodnění),
 
- podniky zlikvidovat a zbavit se konkurence (proti tomu se bránit).
 
Proto dočasně možné intervenční státní nákupy.
 
'''3, Sektor terciální'''
 
'''Služby.'''
 
Do hospodářské sféry patří jen takové, které souvisejí s hospodářskou činností. Služby rozlišovat
 
1. '''vázané'''; tj. takové, jejich provozování je vázáno na povolení příslušného orgánu státu a kde u fyzických osob bude povinné členství v profesní komoře - '''jako garanta odbornosti a způsobilosti'''  – např. služby
 
- jejichž činností může být ohrožen život či zdraví občanů (např. plyn, elektro),
 
- u kterých stát po jejich provedení vyžaduje revize (topení), technické prohlídky (automobilů) aj.
 
2. '''volné''' – např. na oznámení.
 
'''Služby poskytované občanům''', obdobně jako služby orgánů státu a samospráv, '''nevyrábějící zboží či nepodílející se na jeho oběhu''', nepatří do hospodářské sféry. Protože ale '''slouží''' k '''uspokojování''' základních potřeb občanů, budou upraveny samostatnými zákony. Jsou jimi např. služby poskytované:
 
- samosprávami (zásobování vodou, kanalizace, likvidace odpadků, provozování sportovišť, sociální péče ..) nebudou podléhat dani z DPH,
 
- zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb aj.,
 
- bankami, pojišťovnami, pojišťovnictví, zprostředkovateli aj.
 
Obdobně, samostatným zákonem, musí být upraveny služby, které „odčerpávají peníze z kapes občanů“ – např. sázkové kanceláře, loterie, provozování výherních automatů – a vedou k návykům a zadlužování rodin.
 
'''Oblast (sféra) lidské společnosti duševní (duchovní)'''
 
'''Duchovní''' život potřebuje '''samosprávu''', kterou tvoří jen lidská a pedagogická hlediska. Jen v takovéto samosprávě mohou být ve prospěch sociálního života opravdově pěstovány individuální schopnosti, existující jako vlohy v lidské pospolitosti.
 
'''Média''' (rozhlas, TV)
 
'''Veřejnoprávní rozhlas a televize''' - mají příjem z veřejných peněz (peněz občanů) a právně definovaný rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami. Budou mít úlohu při ve vzdělávání občanů (udržování tradic – folklor) apod.
 
'''Soukromá televize''' může svůj program veřejně šířit pouze tehdy, pokud ji k tomu opravňuje tzv. vysílací licence, kterou bude vydávat nezávislý orgán.
 
'''Vytvoření nezávislého orgánu''' Rady pro rozhlasové a televizní vysílání).
 
'''Školství'''
 
'''Svobodná volba''' vzdělání.
 
'''Školy''' mohou zřizovat jen vybrané subjekty: stát, kraje, obce nebo registrované církve nebo náboženské společnosti – Waldorfské školy.
 
Školy '''soukromé,''' tj. školy, které nejsou zřizovány zřizovateli uvedenými výše.
 
Stejná finanční podpora všem typům škol, za podmínky, že jejich žáci dosáhnou srovnatelného vzdělání s žáky škol jiných (ověření např. maturitou).
 
'''Vysoké školy''' rozdělit na '''univerzitní''' a neuniverzitní, podle zřizovatele na veřejné, soukromé a státní (státní vysoké školy jsou pouze policejní a vojenské). Veřejné budou mít orgány samosprávy (senát). Státní VS budou mít bezplatné vzdělání, ale omezenou samosprávu.
 
Bezplatnost vzdělávání u jiných VS vázat např. na setrvání absolventa v orgánech správy, nemocnici, škole.
 
Soukromé a '''zahraniční VŠ''' mohou působit jen se souhlasem státu.
 
'''Církve a náboženské společnosti'''
 
Zrušit státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a nahradit ho '''registrací''' a to bez ohledu na počet  členů. Další omezení - církve a náboženské společnosti nelze registrovat jen tehdy, budou-li např. ohrožovat nezávislost nebo územní celistvost státu.
 
'''Oddělení církve od státu''', věřící budou přispívat na jejich provoz (platit příspěvky); z toho výjimka stát bude přispívat na obnovu kostelů …
 
'''Vrácení jen takového majetku církvím''', který potřebují pro svoji činnost, např. kostely, kláštery, domovy pro kněze a jeptišky. Za ostatní nevydaný majetek poskytnout finanční náhradu.
 
'''Poznámky:'''
 
Dlouho byla diskutována jako '''čtvrtá sféra lidské společnosti oblast sociální se závěrem''', že nejde o samostatnou sféru společnosti, ale činnosti nerozlučně s těmi dříve uvedenými úzce související.
 
Rovněž diskutována otázka tzv. „'''sociálního''' státu“, který ale může být výsadou jen bohatých států mezi které ČR nenáleží.
 
Zpracovatelé Tezí navrhují řešit potřeby zdravotnictví, sociální věci včetně bydlení na principu:
 
'''1. odložených plateb''' (v podstatě daní odváděných zaměstnanci a pracujícími do fondů (např. penzijního, zdravotního …); fondy musí být postupně odděleny od státního rozpočtu), které budou obhospodařovány na státě nezávislými orgány (zdravotní pojišťovny ..),
 
'''2. z vlastních (naspořených) finančních prostředků,'''
 
v kombinaci s (se):
 
'''3. solidaritou''' mezigenerační solidaritou (předci – potomci a obráceně) – důchody, solidaritou mezi zdravými a nemocnými – nemoc,
 
'''4. podporou státu''' (podpora v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení),
 
'''5. podporou samospráv''' (bydlení pro mladé, ubytování občanů bez bytu).
 
'''Stát bude pečovat''' o duševně a tělesně postižené občany.
 
Neexistuje jednotný názor na tzv. neziskový sektor.
 
 
'''Poznámky:'''
 
1.Tomáš Baťa se rozhodl přenést odpovědnost za hospodaření na nejmenší organizační jednotky. Tím nejpodstatnějším, co samospráva dílen přinesla, ovšem nebylo samostatné rozhodování. Jde o rozčlenění velkého podniku na spoustu malých a samostatných dílen nebo oddělení (například nákupní, prodejní, kalkulační atd.). Snahou je vyvolat u člověka přijímacího mzdu pocit příslušnosti k dílně, a v domnění, že nese zodpovědnost, z něj udělat spolupracovníka, který má bezprostřední zájem na výrobě v podniku.
 
2. Původní verze Tezí zpracovaná ing. Arch. Zděněk Malík, ing. Vlastislav Švec, JUDr. František Kačenka v březnu 1991 se nedochovala.
 
== Odkazy ==