Právní stát: Porovnání verzí

Přidáno 5 594 bajtů ,  před 4 měsíci
zmena textu, doplnenie textov
m (Robot: oprava ISBN)
(zmena textu, doplnenie textov)
značky: editace z Vizuálního editoru možné problémové formulace nezformátované reference
 
Právní stát je stát, který je vázán svým právem, včetně mezinárodních závazků, které přijal.[[Právní stát#%20ftn1|[1]]] Idea právního státu, který je vázán svým právem, a kde tedy vládne právo jako závazný regulativ pro výkon státní moci, proběhla v průběhu historicky dlouhého období své formulace změny jak myšlenkového obsahu, tak i rozsahu a struktury základních principů (zásad), které lze považovat za podstatné charakteristiky právního státu.
'''Právní stát''' ([[němčina|německy]] Rechtsstaat) je právní doktrína, podle které je [[státní moc]] omezena a podřízena [[právo|právu]].<ref>[[Carl Schmitt]], ''The Concept of the Political'', ch. 7; ''Crisis of Parliamentary Democracy''</ref>
----
 
== HistorieObsah ==
Koncept právního státu vznikl v [[Anglie|Anglii]] 18. a 19. století. Ústavní teoretik [[Albert V. Dicey]],<ref>[[Lord Bingham|Bingham, Thomas]]. ''The Rule of Law'', page 3 (Penguin 2010).</ref> formuloval tři principy:
# Nikdo nesmí být trestán ani omezován, pokud neporušil zákon. Důraz byl kladen i na poznatek, že ani majetková práva jednotlivce nesmí být bez porušení zákona narušena.
# Každý je [[právní osobnost|subjektem práva]].
# Vláda lidu ([[demokracie]]){{doplňte zdroj}} musí být založena na vládě práva. Z tohoto principu vychází myšlenka, že stát je garantem rovnosti před zákonem a sám je právu podřízen.{{Fakt/dne|20100817081440}}
 
* 1. [[Právni stát]]
Předpokladem fungování právního státu je [[právní jistota]], tedy zejména [[jednoznačnost]] a [[vymahatelnost]] práva a [[Legitimní očekávání|nezměnitelnost]] [[právní řád|právního řádu]].<ref>{{Citace monografie
** [[Koncepce právního státu|1.1]] '''Koncepce právního státu'''
| příjmení = Hendrych
** [[Převzetí dluhu#%C3%9Aplata%20za%20p%C5%99evzet%C3%AD%20dluhu|1.2]] '''Tři základní modely právního státu'''
| jméno = Dušan
** [[Převzetí dluhu#Dohoda%20mezi%20p%C5%AFvodn%C3%ADm%20a%20nov%C3%BDm%20dlu%C5%BEn%C3%ADkem|1.3 '''Pojem právní stát a Česká republika''']]
| odkaz na autora = Dušan Hendrych
** [[Převzetí dluhu#P%C5%99evzet%C3%AD%20pln%C4%9Bn%C3%AD%20dluhu|1.4 '''Principy právniho státu''']]
| spoluautoři = a kol.
* [[Převzetí dluhu#Literatura|2.Literatura]]
| titul = Právnický slovník
| vydavatel = C. H. Beck
| místo = Praha
| rok = 2009
| kapitola = Právní jistota
| typ kapitoly = heslo
| isbn = 978-80-7400-059-1
}}</ref>
 
== 1. Právni stát ==
Za právní je označován takový [[stát]], v němž
=='''1.1 PrincipyKoncepce právního státu (''Rechtsstaat'') ==
* výkon státní moci je omezen zákonem (princip omezenosti a [[zákonnost]]i výkonu veřejné moci, t. j. [[orgán veřejné moci|orgány veřejné moci]] smějí činit a také činí jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, stát je svému vlastnímu právnímu systému podřízen)
* občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje (nikdo nesmí být trestán a omezován, pokud neporušil zákon).
 
S myšlenkou vlády práva se setkáváme již od starověku. Hlavním zdrojem myšlenek všeobecného panství zákonů bylo starověké Řecko - naturalisté, Platón, Aristoteles, i některé římskoprávní koncepce. Koncepce moderního právního státu se začíná formovat v 18. a  19. století. Dnešní koncepce právního státu se dotváří až v průběhu 20. století. Tato koncepce se formovala především na základě a v interakci myšlenkových směrů, které ovlivnily konstituování jejích základních východisek:
Tato rozšiřující kritéria zahrnuje například [[Ústava České republiky]], když deklaruje, že Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.<ref>Čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky</ref>
 
'''liberalismus''' – má hlavní vliv na koncepci právního státu v myšlence omezení ingerence státu do veřejného a zejména soukromého života občanů. Právní stát  se podle liberálů má proto ve svých aktivitách  zaměřit především na ochranu lidských práv a svobod.
Právní stát je chápán jako protiklad [[absolutismus|absolutismu]], [[diktatura|diktatury]] a [[Totalitarismus|totality]], protože zamezuje [[zvůle|zvůli]] vládnoucích, zneužití jejich [[politická moc|politické moci]] proti [[Občanství|občanům]] a jejich [[svoboda|svobodě]]. Rozhodujícím principem právního státu tedy musí být důsledná [[dělba moci]] do nezávislých složek (zákonodárná, výkonná a soudní moc), které se vzájemně kontrolují.
 
'''přirozenoprávní teorie''' – zdíli názor, že lidská práva a svobody náleží člověku nezávisle na státu a platném právu. Základní práva daná lidskou přirozeností jsou nezadatelná, nezcizitelná a nezrušitelná a patří každému jedinci bez ohledu na jeho státní příslušnost či společenské postavení.
== Principy právního státu (''Rechtsstaat'') ==
Základními principy právního státu patří:<ref>Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, I 2nd edition, § 20, Munich 1984, {{ISBN|3-406-09372-8}}; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre/Politikwissenschaft, 16th edition, §§ 8 II, 30-34, Munich 2010, {{ISBN|978-3-406-60342-6}}</ref>
* Stát je založen na ústavnosti a ústavních právech občanů.
* [[Občanská společnost]] je rovným partnerem státu.
* [[Dělba moci]]
* Soudní a výkonná moc jsou vázány zákonem (nejednají v rozporu se zákonem) a zákonodárná moc je vázána ústavou.
 
'''teorie společenské smlouvy''' - je myšlenka, že se jedinci vzdali ve prospěch státu části své svobody, aby tak dosáhli ochrany nezbytných hodnot pro zabezpečení svého života.
== Reference ==
{{překlad|en|Rechtsstaat|725357920}}
<references />
 
'''konstitucionalismus''' – jeho základem je myšlenka spočívající ve zdůraznění významu existence a naplňování ústavy jako základního zákona nejvyšší právní síly daného právního řádu.
== Související články ==
* [[Rule of law]]
 
'''právní pozitivizmus -''' hlavním přínosem pro ideu právního státu byla myšlenka primátu práva nad státem a důsledného vázanosti státu  pozitivním právem.
== Externí odkazy ==
* [http://www.pehe.cz/prednasky/1997/1997-Pravnistatteorie.html?p=4 Právní stát: Teorie praxe], [[Sdružení Lípa]] 13.9.1997
* [http://www.pehe.cz/clanky/1997/1997-Pravnistatareformy.html?p=2 ''Právní stát a české reformy''], [[Jiří Pehe]], [[Svobodné Slovo]] 9.7.1997
* [http://ustavni2.juristic.cz/30476/clanek/ustava1.html Právní stát]
 
'''1.2 Tři základní modely právního státu:'''
{{Portály|Právo}}
 
Liberální právní stát – předpokládá minimální zásahy státu do života společnosti a jednotlivých právních subjektů, a to jak v oblasti soukromého, tak veřejného života.
 
Materiální právní stát – je založen na pozitivním právu. Pozitivní právo zosobňuje určitý hodnotový řád, vycházející z přirozenoprávních nebo morálních kategorií.
 
Sociální právní stát –cíleně zasahuje i do oblastí, které byly dříve soukromou doménou, s cílem zajistit garantovaná sociální práva občana a vytvořit tak sféru sociálního bezpečí. Sociální právní stát nalézá i pozitivně právní zakotvení v ústavách některých demokratických států. Klasickým představitelem modelu sociálního právního státu je Spolková republika Německo.
 
 
'''1.3 Pojem právní stát a Česká republika'''
 
Ústava České republiky je podle čl. 1 definovám jako právní stát. Českou republiku.[[Právní stát#%20ftn1|[1]]] Podle čl. 1 Ústavy z roku 1960 ústavního zákona č.493/1992 Sb. byla „ČSFR demokratickým právním státem“, u nás poprvé a výslovně zakotvovalo princip materiálního právního státu.[[Právní stát#%20ftn2|[2]]] V nálezu pléna Ústavního soudu ČSFR ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 k tomu najdeme: „Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.“ V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 43/93, publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 91/1994 Sb. Ústavní soud konstatoval, že „princip právního státu vychází z priority občana před státem, a tím i z priority základních občanských lidských práv a svobod.[[Právní stát#%20ftn3|[3]]] Česká republika se hlásí k principům, které jsou v demokratických zemích Evropy vyjádřeny mimo jiné v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.[[Právní stát#%20ftn4|[4]]]
 
Pojem právní stát je definován českou právní teorií především jeko '''ústavní stát''', který považuje ústavu za zdroj veškerého práva. Zákony i další právní předpisy vycházejí z Ústavy, z ústavních norem a jsou s nimi v souladu. V ústavním státě musí fungovat procedura, umožňující kontrolovat ústavnost zákonů, tedy soulad zákonů s ústavou. Stát vydávající zákony, které jsou trvale v rozporu s Ústavou, není státem právním. Stát, který je demokratickým právním státem, uznává povinnost svého ústavního sebeomezení, uznává autonomii člověka a občanské společnosti.
 
 
1.4 Princípy právního státu
 
Princip právního státu jako jeden z principů české Ústavy je principem politické organizace společnosti. Pozitivně právní úprava z tohoto principu vychází, avšak obsah není normativní úpravou vyčerpán zůstává stále něčím víc.[[FTN|[5]]]
Základním atributem právního státu je '''vázanost státu právem'''. Stát je tvorcem práva, ale vzniklým právem je i sám vázán. Každá státní činnost musí být opřena o právní zmocnění, všechny postupy státu a jeho orgánů musí být v souladu se závaznými procesními pravidly. Stát nejen dodržuje zákonnost, ale sám si klade meze v používání práva při mocenském zasahování do sféry individuálního života občanů. Občan je zásadně svobodný a právní předpisy jeho svobody omezují jen v míře společensky nezbytné.[[Právní stát#%20ftn2|[6]]]
 
Dalším principem právního státu je '''dělba moci''', vyjadřující nezávislost vzniku a působení moci legislativní, exekutivní a soudní, doplněný o systémem vzájemných brzd a garancí. Dále musí forma vlády v demokratickém právním státě vycházet z principu omezení vlády, tady existence limitů a ústavních garancí státních regulativních zásahů.[[Právní stát#%20ftn3|[7]]]
 
Nezbytným předpokladem právního státu je '''právní jistota''', která souvisí s požadavky stability práva a zákonnosti tvorby práva. Znamená to, že každý má mít možnost právo znát a mít jistotu, že vždy bude rozhodováno podle práva a že v podobné věci bude rozhodováno podobně. O věcech bude rozhodovat orgán, který je k rozhodování příslušný, každé prvoinstanční rozhodnutí bude přezkoumatelné a každému bude poskytnuta právní ochrana proti nezákonnému rozhodnutí státní moci. Uvedený požadavek je spojen s principem nezávislosti soudní moci a s nestranností rozhodování soudů. Tyto principy vytvářejí předpoklady k důvěře v právo. K povinnostem zákonodárce v právním státě rovněž patří , aby prameny práva byly transparentní, přístupné a jasné.[[Právní stát#%20ftn4|[8]]] Ve vztahu stát a občan platí v právním státě princip, že občanu je dovoleno vše, co mu zákon nezakazuje, kdežto státní orgány mohou zasahovat pouze tehdy, v těch mezích a takovými způsoby, které jsou zákonem dovoleny. Procesně právním znakem  právního státu je zásada Due Process of Law – '''zachování řádného právního postupu''', který je vyjádřen i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
== Literatura ==
[[Právní stát#%20ftnref1|[1]]] ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
[[Právní stát#%20ftnref2|[2]]] srov. Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky, Svazek I.: Ústava ČR, Praha: Linde Praha a.s., 1994, s. 38
 
[[Právní stát#%20ftnref3|[3]]] Vybral Klíma K. Ústavní právo.  Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 524
 
[[Právní stát#%20ftnref4|[4]]] Sdělení FMZV, o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb., dostupné i z: <nowiki>http://www.radaevropy.cz/dokumenty/Sb92_209.pdf</nowiki>, dále jen Evropská úmluva
 
[[Právní stát# ftnref5|[5]]] Pl. ÚS 19/93, publikován ve Sbírce zákonů pod č. 14/1994 Sb.
 
[[Právní stát#%20ftnref2|[6]]] Srov. Pavlíček, V., Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky, Svazek I.: Ústava ČR, Linde Praha a.s., 1994, str. 39
 
[[Právní stát#%20ftnref3|[7]]] Viz Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 1. vydání, Praha, 2001, str. 1111
 
[[Právní stát#%20ftnref4|[8]]] Pl. ÚS 24/99, publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 167/2000 Sb. {{Portály|Právo}}
{{Autoritní data}}
 
18

editací