Příkazní smlouva: Porovnání verzí

Odebráno 963 bajtů ,  před 2 lety
aktualizace, úprava
(Doplněny běžně používané latinské výrazy)
(aktualizace, úprava)
'''Příkazní smlouva''' (''mandatum'') je [[smlouva]], kterou se příkazník (''mandatář'') zavazuje, že pro příkazce (''mandanta'') obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnostzáležitost.<ref>§ 7242430 zákona č. 4089/19642012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“„o. z.“)</ref> Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. [[nepřikázané jednatelství]]. Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně.<ref>§ 7302438 odst. 1 ObčZo. z.</ref> Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. [[nepřikázané jednatelství]]. V obchodněprávních vztazích pak lze uzavřít podobnou smlouvu [[mandátní smlouva|mandátní]] nebo [[komisionářská smlouva|komisionářskou]].
{{Aktualizovat}}
'''Příkazní smlouva''' (''mandatum'') je [[smlouva]], kterou se příkazník (mandatář) zavazuje, že pro příkazce (mandanta) obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.<ref>§ 724 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)</ref> Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně.<ref>§ 730 odst. 1 ObčZ</ref> Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. [[nepřikázané jednatelství]]. V obchodněprávních vztazích pak lze uzavřít podobnou smlouvu [[mandátní smlouva|mandátní]] nebo [[komisionářská smlouva|komisionářskou]].
 
== Povinnosti stranObdobné smlouvy ==
Příkazní smlouva zaniká, kromě obstarání věci či vykonání dohodnuté činnosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví. Dále zanikne vždy smrtí příkazníka, v případě příkazce také, ledaže je v ní dohodnut jiný postup. Je-li ale příkazce nebo příkazník [[právnická osoba|právnickou osobou]], pak práva a povinnosti z ní plynoucí přechází na právního nástupce.
Do roku 2014 bylo možné ve vztazích mezi podnikateli uzavřít obdobnou [[mandátní smlouva|mandátní smlouvu]]. Podobnými smlouvami jsou také [[komisionářská smlouva]], zejména o prodeji věci, nebo [[smlouva o zprostředkování]] nějaké smlouvy, které jsou však již vždy úplatné. Je-li předmětem sjednané záležitosti [[Věc (právo)|věc]], může jít jen o její obstarání, nikoli vytvoření na zakázku, protože v takovém případě by šlo o [[smlouva o dílo|smlouvu o dílo]].
== Povinnosti stran smlouvy ==
Příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí a držet se pokynů příkazce. Od nich se může odchýlit pouze tehdy, pokud nemůže včas získat jeho souhlas a je-li to zároveň v jeho zájmu. Obstarat danou věc nebo vykonat určitou činnost má zásadně osobně, pokud by to svěřil jinému, odpovídá za výsledek jeho činnosti, jakoby ji provedl sám. Také musí příkazci na vyžádání podávat zprávy a na závěr provést vyúčtování.<ref>§ 725–727 ObčZ</ref>
 
== PodtypyPráva a povinnosti stran příkazní smlouvy ==
Příkazce musí na žádost poskytnout zálohu a hradit vzniklé náklady, a to i tehdy, pokud by se žádaný výsledek činnosti příkazníka nedostavil. To platí i pro případnou odměnu.<ref>§ 728 a 730 odst. 2 ObčZ</ref>
Příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí a držet se pokynů příkazce. Od nich se může odchýlit pouze tehdy, pokud nemůže včas získat jeho souhlas a je-li to zároveň v jeho zájmu. ObstaratNa danounesprávný věcpříkaz nebomusí vykonatpříkazce určitouupozornit, ale jestliže na něm příkazce trvá, je povinen jej provést. Obstarat danou činnostzáležitost má zásadně osobně, pokud by to svěřil jinému, odpovídá za výsledek jeho činnosti, jakoby ji provedl sám. Také musí příkazci na vyžádání podávat zprávy a na závěr provést vyúčtování.<ref>§ 725–7272432–2435 ObčZo. z.</ref>
 
Příkazce musí na žádost poskytnout zálohu a hradit vzniklé náklady, a to i tehdy, pokud by se žádaný výsledek činnosti příkazníka nedostavil. To platí i pro případnou odměnu. Také má povinnost k náhradě škody, která příkaznkovi vznikla. Musí rovněž příkazníkovi vystavit [[Plná moc|plnou moc]], jestliže je k obstarání záležitosti potřeba [[Právní jednání|právně jednat]]. Plná moc může být obsažena už v samotné příkazní smlouvě.<ref>§ 2436–2439 o. z.</ref>
== Podtypy příkazní smlouvy ==
=== Smlouva o obstarání věci ===
Obstaratel se prostřednictvím tohoto podtypu příkazní smlouvy zaváže obstarat objednateli určitou věc. Při jejím uzavření dostane objednatel od obstaratele písemné potvrzení o objednávce, které musí obsahovat konkretizaci věci, cenu i dobu obstarání.<ref>§ 734 ObčZ</ref> Podstatou je ale jen obstarání věci, nemůže však jít o její vytvoření na zakázku, protože v takovém případě by šlo o [[smlouva o dílo|smlouvu o dílo]].
 
== Zánik příkazní smlouvy ==
Rozdíl s obecnou příkazní smlouvou spočívá především v tom, že tak může učinit i prostřednictvím jiné osoby a že má vždy právo na odměnu.<ref>§ 733 ObčZ</ref>
Příkazní smlouva zaniká, kromě obstarání věci či vykonání dohodnuté činnostizáležitosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví. Dále zanikne vždy smrtí příkazníka, v případěnebo příkazce také, ledaže je v ní dohodnut jiný postup. Je-li ale příkazce nebo příkazník [[právnická osoba|právnickou osobou]], pak práva a povinnosti z ní plynoucí přechází na právního nástupce. Nemá-li právního nástupce, smlouva zanikne rovněž. I po zániku smlouvy však musí ještě příkazník zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže na tom příkazce netrvá.<ref>§ 2440–2443 o. z.</ref>
 
== Odkazy ==
=== Smlouva o obstarání prodeje věci ===
Nazývá se též '''komisní smlouvou''', protože se uplatňuje především v komisním prodeji. Její podstatou je dohoda o tom, že obstaratel převezme od objednatele určitou věc a postará se o její prodej.<ref>§ 737 ObčZ</ref> Musí být vždy uzavřena písemně, přičemž má obsahovat konkretizaci předmětu prodeje, cenu, za kterou má být prodán, odměnu obstaratele a případný poplatek za odstoupení od smlouvy.<ref>§ 738 ObčZ</ref>
 
=== Reference ===
Na odměnu má ale obstaratel nárok jen tehdy, podaří-li se mu věc prodat,<ref>§ 739 odst. 1 ObčZ</ref> na což má zákonnou lhůtu 3 měsíců, nedohodne-li se s objednatelem jinak, po jejímž uplynutí se komisní smlouva automaticky ruší.<ref>§ 740 ObčZ</ref> Protože pak věc prodává sám, nese vůči kupujícímu také odpovědnost za vady prodané věci.<ref>§ 741 odst. 1 ObčZ</ref> Navíc pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, nepodařil by se prodej či z jiných důvodů by se věc měla dostat zpět k objednateli, může ten uplatňovat u obstaratele případné vady vzniklé za dobu, kdy ji obstaratel měl u sebe.<ref>§ 421 ObčZ</ref>
 
== Reference ==
<references />
 
=== Externí odkazy ===
 
* {{Otto|heslo=Příkaz}}